|24.09.2020||Advertisement area||Make My Main Page|

|Home Page||Journals||Medical Links||Education Sources||Academic||Medline||Congress||SCI-E||Index Medicus||Org.&Assoc||Presentations||Instruction to Author|

Medical Links
General
 


Anatomi Index
Biyokimya Index
Cerrahi Index
Dahiliye Index
Histoloji Index
Obs Index
Patoloji Index

Obstetrics - Obstetrik - Obstetricia - Obstétrique - Geburtshilfe -
طِبُّ التَّوليد - акушерство - Ãû ²ú¿Æѧ


 

Editor : Prof.Dr. Aaaaa Bbbbbb     Propose a link / Report a dead link
 

General Links - SCI-E Journals - Lectures, Presentations, Books - Congress -
Associations & Org. - See also: Urology
 

Genel Linkler - SCI-E Dergiler - Kitap, Ders ve Sunumlar - Kongreler -
Kurumlar - Ayrýca bkz: Üroloji

Under Contraction....

Bu sayfa hazýrlýk aþamasýndadýr...

A
Aþýlar
Aþýrý Egzersiz
Abdomen
Abdomen Tabakalarý
Abdomenin Kapatýlmasý
Abdomenin Ventral Duvar Defektleri
Abdominal Aðrý
Abdominal Serklaj
Abdominal USG Bulgularý
Abdominovaginal Veya Bimanuel Muayene
Abdominal Duvar Defektleri
Abdominal Muayene
Abdominal-Vaginal Muayene
ABO Uyuþmazlýðý
Abortus Ýmminens  
Abortus Ýnkompletus 
Abortus Ýnsipiens 
Abortus Kompletus 
Abortus Servikalis
Abortuslar
Abortuslarda Tedavi
Abruptio Plasenta
Abse Formasyonu
Abse Rüptürü
Açlýða Maternal Yanýt
Açýklanamayan Ýnfertilite
Adenokarsinom Histoloji Tipleri
Adenokarsinom
Adenomyozis
Adenosis
Adenosquamoz Karsinom 
Adneks Ve Komþu Organlarla Ýlgili Distosiler
Adneksial Kitle
Adölesanlardaki DUK
Adrenal Adenom
Adrenal Hastalýklar
Adrenal Hiperplazi
Adrenal Hipofonksiyon
Adrenal Tümör
Adrenal Yetmezlik
Adrenarche
Aðrý Zaafý
Adridge Aský Prosedürü
Aðrý
Aðýr Preeklampsi
AFP Düzeyleri
Agenezis
Agonadizm
Aýds
AÝDS'de Yaygýn Hastalýklar
Akýntý
Akondroplazi
Akromegalili
Aktinomiçes israili
Aktinomikozis
Akut Apandisit
Akut Baþlangýçlý Aðrýlar
Akut Böbrek Yetmezliði
Akut Kolesistit
Akut Kortikal Nekroz
Akut Pankreatit
Akut Pelvik Aðrý
Akut PID
Akut Pyelonefrit
Akut Sistit
Alçak Forseps
Alendronate
Alfa FP'nin Arttýðý Durumlar
Alfa-Fetoprotein
Alfa-Talasemi
Alkol
Alkole Baðlý Bozukluklar
Altta Yatan Plasenta
Amenore 
Amenore Etiyolojisi
Amenore Tedavisi
Amenorede Algoritim
Amenorenin Deðerlendirilmesi
Amfetamin
Amfizematöz Vajinitis
Aminoasidüri
Aminoglutemid
Amnion Sývý Özellikleri
Amnionitis
Amnioredüksiyon
Amniosentez  
Amniosentez Endikasyonlarý
Amniotik Sývý Embolisi
Amniotik Sývýda Prl Düzeyi
Amniotik Sývýda Fosfatidilgliserol Fosfatidil
Amniotik Sývýda Kreatinin Tayini
Amniotik Band Sendromu
Amniotik Sývý Hacmini Etkileyen Faktörler
Amniotik Sývý Palmitik Asit (P) Deðeri
Amniotik Sývý Volümü
Amniotik Sývýda Kortizol Düzeyi
Amniotik Sývýda Fosfor Oraný
Amniotomi
Amniyon Mai Embolisi
Amniyosentez
Amniyotomi
Amnion Sývý Embolisi
Amnion Sývýsý 
Amniotik Sývýnýn Ýncelenmesi
Amniyon Sývý Fizyolojisi
Amniyon Sývý Ýndexi
Ampulla
Ana Kaynaðý Plasenta Olan Steroid
Anabolizanlar
Anal Perine
Anamnez
Androblastomalar
Androgenler Metabolizmasý
Android
Android Pelvis
Androjen Antagonistleri
Androjen Fazlalýðý
Androjen Salgýlayan Over Tümörleri
Androjen Sentez Ýnhibitörü
Androjene Duyarsýzlýk Sendromu
Androjene Karþý Duyarsýzlýk
Androjenler
Androjenler
Androstenedion
Anemi
Anensefali
Angajman
Anne Sütü Ýle Beslenme
Anne Sütü Ýle Beslenmenin Kontrendikasyonlarý
Anne Sütünün Avantajlarý
Anogenital Herpes Simpleks
Anormal Menstrüel Kanamanýn Klinik Deðerlendirmesi
Anovulatuar Kanamalar
Anovulatuar Siklusun Karakteristikleri
Anovulatuar Sikluslar
Antekubital Venöz Basýnç
Antenatal Bakým
Antepartum Fetal Deðerlendirme
Antepartum Risk Skorlamasý
Antepartum Risk Faktörleri
Anterior Kolporrafi
Antero-Posterior Çap
Anthropoid
Anti Ssa
Anti Ssa Antikorlarý
Anti-D Antikor Titresi
Anti-Kell Sensitizasyonu
Antifosfolipid Antikoru (Apa) Varlýðý
Antihipertansifler
Antikolinerjikler
Antimalarial Ýlaçlar
Antiretroviral Ýlaçlar
Antiviral Terapi
Antral Folikül Aþamasý
Antral Follikül
Antiöstrojenler
Antiprogestinler
Aort Koarktasyonu
Aort Stenozu
Aort Yetmezliði
Apandisit 
Apandisitin Komplikasyonlarý
Apertura Pelvis Ýnferior'un Çaplarý
Apertura Pelvis Superior'un Çaplarý
Aplastik Anemi
Aplastik Kriz
Appenddix Vesiculosa
Apse
Apt Testi 
Ara Kanamasý
Ards
Arias-Stella Reaksiyonu
Arkuat Arterleri
Aromatase Fermentleri
Aromatoz Ýnhibitörleri
Art. Rectalis Superior
Arteria Ýliaca Ýnterna
Arterleri 
Artýk Konsepsiyon Ürünleri
Aritmiler
ASD
Asemptomatik Bakteriüri
Asherman Sendromu
Asidoz
Asiklovir
Asimetrik Ýugr
Asinklitismus
Aský Yöntemleri
Ateþ Basmasý
Atheroskleroz
Atonik Distosi
Atrioventriküler Blok
Atrofik Vajinit
Azothiopirin
B
B-HCG Düzeyleri
Baþýn Biparyetal Çapý(Bpd)
Baþýn Doðumu
Bakteriyel Vaginitis
Bakteriyel Vaginosis
Bakteriyoloji
Bakýr Ýçeren Ria'lar
Balon Hücreleri
Barsak Hasarý
Bartholin Bezleri
Bartolin Kisti
Bariyer Metodlarý
Bazal Arterleri
Bazal Tabaka
Bazal Vücut Isýsý
Bazal Vücut Sýcaklýðý
Bazal Vücut Isýsýnýn Ölçümü
Bazoloid Tip VÝN
Beþinci Hastalýk
Behçet Hastalýðý
Benekli (Punctuation) Bölge
Benign Lezyonlar
Benign Over Tümörleri
Beslenme Bozukluklarý
Beslenme Ve Kilo Alýmý
Beta Bloke Edici Ýlaçlar
Beta Blokerler
Beta HCG Düzeyi
Beta Sempatomimetikler
Beta-Talasemi
Betestha Klasifikasyonu
Beyaz Lezyonlar
Bifid Klitoris
Bilateral Korioretinit
Bilgisayarlý Tomografi
Bimanuel Muayene 
Biparietal Çap
Bisakromiyal Çap 
Bishop Skorlamasý
Bitemporal Çap
Blastokistin Cavum Uteriye Yuvalanmasý
Bleuberry Muffin Skin
Bowenoid Tip VÝN
Bracht Manevrasý 
Brakistazis
Braxton Hicks Kasýlmalarý
Brenner Tümörü
Bromokriptin
Budd-Chiari Sendrom
Bulantý-Kusma
Bulbus Vestibuli
Burch Prosedürü
Butorphanol
Büyük Arterlerin Transpozisyonu
Biyofizik Profil
Biyokimyasal Taný Yöntemleri
Biyopsiler
C
C.trochomatis
C/S'de Ýnsizyon Þekilleri
Ca 
Ca -
Ca -
Ca
Ca
Calcitonin
Call-Exner Cisimcikleri
Camptomelik Displazi
Canalis Cervicalis
Canalis Analis
Candidiazis
Capacýtatýon
Carps Ronds
CEA(Karsinoembriyonik Antigen)
Cervix
Cerviks Mucus'u Ýncelemesi
Chancroid
Chassar Moir Aský
Chlamidya trochomatis 
Chorda Utero-Ýnguinalis
Chorion
Chorion Frondosum
Chylamydia Trachomatis
Ciddi Preeklampsinin Komplikasyonlarý
Cimetidin
Ciproflaxacin
Clear Cell Adenokarsinom
Clue Hücreleri 
CMV Ensefaliti
CMV Korioretinit
Redüksiyon
Coffee-Bean Görüntüsü
Coitus
Collin's Test
Compaction
Compound Prezentasyon
Condylomata lata
Cornu Cocygeum
Corpus Albicans
Corpus Luteum  
Corpus Luteum Kisti
Corpus Uteri
Corpus Uteride Siklus Deðiþiklikleri
Cotyledonlar
Couvelaire Uterusu
Couvellaire Uterusu
Cowdry A Cisimciði
Coxsackie B
Crohn Hastalýðý
Crush (Ezilme) Tarzý Kýrýklar
Cryptococcus Neoformans
Cst'nin Kontrendike Olduðu Durumlar
Cul-De-Sac'ta Kitle
Cumulus Oophorus
Cinsel Fonksiyon Anamnezi
Cinsel Yolla Bulaþan Hastalýklar
Cytomegalovirus (CMV)
Cytotrophoblastlar

Ç
Çýkýþ Kanalý
Çizgi Gonad
Çift Monsterlar
Çift Uterus
Çikolata Kist
Çocuk Baþýnýn Çaplarý
Çocuk Baþýnýn Düzlemleri
Çocuk Gövdesini Büyüten Sebepler
Çocukluk Dönemi
Çoðul Gebelik 
Çok Genli Multifaktöryel Hastalýk
D
D IÞ Genital Organlarýn Damarlarý
Danazol
Dandy Walker Deformitesi
Davranýþ Tedavileri
Decida Capsularis
Decida Vera
Decidua Basalis 
Decidua Capsularis
Decidua Compactaya
Decidua Ve Enzimler
Decidua Vera
Deciduanýn Superfisiyel Tabakasý
Decidua Ve Hormon Üretimi
Decidual Reaksiyon
Deðiþken Deselerasyonlar
Defleksiyon Geliþleri
Dehidroepiandrosteron
Dejenere Myom
Dekapitasyon
Dekolman Plasenta
Deksametazon
Demans Ensefalopati
Demir Eksikliði Anemesi
Demir Metabolizmasý Deðiþiklikleri
Derin Kürtaj
Derin Ven Trombozu
Dermatitis Medica Mentoza
Dermatitler
Derinde Transvers Duruþ
Desidual Pseudopolip
Detrüsor Ýnstabilitesi
Dev (Giant) Kondilomlar
Devamlý (Kontinu) Fetal Kalp Hýzý Monitorizasyonu
Dýþ Genital Organlar
Dýþ Genital Organlarýn Anomalileri
Dýþ Genital Organlarýn Geliþmesi
Diþi Psödohermafroditizm
Diþide Mezonefroz
Diabetik Anne Çocuðunun Sorunlarý
Diagnostik Testler
Diameter Conjugata
Diameter Transversa
Diametr Obliqua
Diaphragma Pelvis
Diastasis Rectiye
Diastazis Recti Abdominis
Diastrophic Displazi
Difenilhidramin
Dikaryonik Diamniotik
Dilatasyon
Diploten
Diploten
Direkt Coombs Testi
Direkt Pelvis Radyografisi
Disfonksiyonel Uterin Kanama
Disgerminom
Disparoni
Displazi
Distraksiyon
Divertikülit
Diyabetik Anne Bebekleri
Diyafragma Pelvis Kaslarý
Diyafragma Ürogenitale Kaslarý
Diyet Tedavisi
Doðal Aile Planlamasý
Doðal Östrojenler
Doðal Progestajenler
Doðuþtan Ovaryum Yokluðu
Doðum Eylemi Süresince Maternal Euglisemi
Doðum Eyleminde Astma Takibi
Doðum Objesi
Doðum Objesine Ait Distosiler
Doðum Sonrasý Olgunlaþma
Doðum Travmasý Ve Perinatal Asfiksi
Doðum Ýndüksiyonu
Doðum Yolu
Doðum Yolu Distosileri
Doðumda Sistemik Analjezikler
Doðumu Baþlatan Faktörler
Doðumun Evre Ve Aþamalarý
Doðumun Mekanizmasý
Doðumun Temel Faktörleri
Donovan Cisimciði
Doppler Tekniði
Dorsal Pozisyon
Douglas Ponksiyonu
Down Sendromu
Du Antijeni
Düþük Riskli Hastalarda Doðumunun Yöntemi
Duodenal Obstrüksiyon
Düz Katater Testi
Düzenli Menstruel Sikluslarasahip Hastalar
Düzünsiz Menstruel Siklusasahip Hastalar
Diþi Psödohermafroditizmi
Diabetes Mellitus
Diabette Maternal Komplikasyonlar
Diabetik Ketoasidoz
Diabetik Nefropati
Dinamik Distosiler
Direkt Pelvis Radyografisi
Disfonksiyonel Uterin Kanamalar
Dysmenore
Dismenore
Distosiler Ve Sýnýflandýrýlmasý
Diyaframlar
E
Ebstein Anomalisi
Eðrelti Otu Reaksiyonu
Edinsel Sifilis
Efasman
Eg Sonrasý Fertilite
Egzojen Östrojen
EÝA (Enzim Ýmmün Ölçme Enzyme Ýmmunoassay)
Eisenmenger Sendromu
Eklampsi
Ekstansiyon
Eksternal Genital Muayene
Eksternal Rotasyon
Ektopik Gebelik
Ektopik Gebelik Ýçin Risk Faktörleri
Ektopik HCG
Ektopik Ovaryum
Ektopik Gebelik
Ektopik Gebelikte Tedavi
Eliot Tipi
Elýsa (Enzyme Linked Ýmmunoassay)
Elýsa Testi
Emosyonel Cevap
Embolizm
Embriyonel Karsinom
Embryon Dönemi
Embryon Ve Fetus
Eminensia Ýliopektineasý
Emosyonel Stres
Emziren Annelerde Kontrendike Ýlaçlar
Endodermal Sinüs Tümörü
Endojen Aerobik Bakteriler
Endojen Anaerobikler
Endokrin Testlerin Ölçüm Yöntemleri
Endokrin Ve Metabolik Deðiþiklikler
Endometrial Biyopsi
Endometrial Kanser
Endometrial Neoplazi
Endometrial Stromal Sarkom
Endometrial Tümörler
Endometrioid Adenokarsinom
Endometriozis  
Endometriozisin Kardinal Bulgusu
Endometrioziste Görülendisparoni
Endometrioziste Ýzlenen Durumlar
Endometrit
Endometritis
Endometrium'da Yuvalanma Hazýrlýðý
Endometriyum
Endometriyum Bazalis
Endometriyum Fonksiyonalis
Endometrial Hiperplazi
Endometrial Metaplazi
Endometrial Rejererasyon
Endometrial Polip
Endometrioma
Endometriozis Tanýsý
Endometrit
Endometrium Kanseri
Endosalpenjitis
Endoservikal Polipler
Enfeksiyon Hastalýklarýnýn Taranmasý
Enflamatuar Barsak Hastalýklarý
Enine Vagina Septumu
Enjektabl Kontrasepsiyon
Enometrioid Karsinom
Enstrümental Muayene
Enterosel
Enterosel Onarýmý
Eosinophilie Ýndeks
Epidermoid Kanserler
Epidural Blok 
Epigastrik Aðrý
Epilus Gravidorum
Epitel Örtüsünün Yapýsýndakisapmalar
Epizyotomi
Epoophoron
Epostan
Epidural Blok
Epitelyal Over Kanseri
Epizodik Kronik Pelvik Aðrý
Epizyotomi
Epizyotomi Ve Laserasyon Bakýmý
Eritroplaki
Erkek Faktörü
Erkek Psödohermafroditizm
Erkeklerde Fertilite
Erkekte Non-Gonokokkal Üretrit
Erken Abortus
Erken Deselerasyonlar
Erken Konjenital Sifiliz
Erken Membran Rüptürü
Erken Pospartum Kanamalar
Erken Postpartum Kanama
Erken Puerperiumun Etkileri
Esansiyel Hipertonik Fonksiyon
Esterol
Esterol (E)
Estriol (E)
Estriol (E) Seviyesinin Düþük Olduðu Durumlar
Estriol (E) Seviyesinin Düþüklüðünde Veya Sabitli
Estrojen
Evde Ptl Tedavisi
Everard Williams Prosedürü
Evisserasyon
Excavatio Rectouterina
Exfoliatif Sitolojiyi
Exfoliative Cytologie
F
Fallop Tüplerinin Mekanik Fonksiyonlarý
Fallopion Tüp Karsinomlarý
Fallopian Tüp Tümörleri
Fallot Tetralojisi 
Faradizm
Farklanmamýþ Gonadlar
Farre-Waldeyer Çizgisi
Fasial Anomaliler
Fas'lý Çocuklarda Performans Bozukluðu
Fasya Diyafragmati
Fasya Endopelvina
Fasya Perinealis Eksterna
Fasya Subkutanea
Fekal Kan Analizi
Fenitoin
Feokromasitoma
Fern Patern
Fern Test
Fern Testi
Fertilite Ve Siklus
Fertilizasyon
Fertilizasyon Oluþumu Ýçin Gerekenler Ve Fertiliza
Fetal Alkol Sendromu (Fas)
Fetal Anomalilere Baðlý Distosiler
Fetal Aritmi
Fetal Baþ Elektrotlama
Fetal Baþ Kompresyonu
Fetal Deðerlendirme
Fetal Endokrin Bozukluklar
Fetal Endokrinolojik Bozukluklar
Fetal Enfeksiyon
Fetal Epiderm
Fetal Eritrosit Transplasental Geçiþini Arttýran
Fetal Fizyoloji
Fetal Hidrops
Fetal Hipoksi
Fetal Ýdrar
Fetal Kafa Kan pH'sý
Fetal Kalp Hýzý Çeþitleri
Fetal Moniterizasyon
Fetal Solunum Hareketleri
Fetal Sonuçlanma
Fetal Survey
Fetal Tonisite
Fetal Torasik Malformasyonlar
Fetal Ve Neonatal Metabolizma
Fetal Ýdrar
Fetal Ýskelet Anomalileri
Fetal Zarlar
Fetaldistress
Feto-Plasenter Kan Dolaþýmý
Feto-Plasenter Ünite
Fetomaternal Heloraji
Fetoplasental Transport
Fetoskopi
Fetus
Fetus Geliþmesi
Fetus Hemodinamiði
Fetus Papriseus
Fetus Tarafýndan Salgýlanan Hormonlar
Fetüste Etkileri
Fetüste Hafif Derecede Hemolitik Hastalýk
Fetüsün Doðumu
Fetusun Konumlarý
Fetüsün Ýntrauterin Konumu
Fýa (Floresan Ölçme Fluoresans Ýmmunoassay)
Fibrom
Fibroma
Fibromyoma
Fibrosarkoma
Fimbria Overika
Flat (Yassý) Kondilom
Fleksiyon
Fluoride
Flutamid
Folikül Stimulan Hormon
Follikül Kisti
Follikülit
Formimino Glutamik Asit (Fýglu) Ölçümü
Fornix Vaginae
Forseps Kullanýmýnýn Riskleri
Forseps Tipleri
Forsepsin Komplikasyonlarý
Forsepsle Doðum
Fossa Ýliaca
Fossa Ovarika
Fraksiyone Kürtaj
Frengi "Sifiliz" Ýnfeksiyonu
Frenulum
Fronkül
Frontooksipital Çap:
FSH Ve LH
Full Curettage
Furþet
Fistül
Fitz-Hugh-Curtis Sendromu
Fizik Muayene
G
Gardner Kanalý Kistleri
Gardrenella Vaginalis
Gastroþizis
Gastroenterit
Gastroözefageal Reflü
Gastrointestinal Anomaliler
Gebelerde Yapýlmasý Sakýncalý Aþýlar
Gebeliðin Ýndüklediði Hipertansiyon
Gebelik Dispnesi
Gebelik Tarihinin Hesaplanmasý
Gebelik Testleri
Gebelikte Aþýlarla Ýlgili Özellikler
Gebelikte Demir Gereksinimleri
Gebelikte Glukoz Ýntoleransý
Gebelikte Hipertansiyon
Gebelikte Kalp Hastalýðýnýn Sýnýflandýrýlmasý
Gebelikte Kalp Hastalýðýnýn Taný Kriterleri
Gebelikte Kanama Yapan Sebepler
Gebelikte Ýlaç Kullanýmý
Gebelikteki Hipertansif Durumlar
Gebelikten Önce Baþlanan Ýlaç Tedavisi
Gebeliðe Baðlý Olmayan Akut Pelvik Aðrý
Gebeliðin Endokrin Kontrol Merkezi
Gebelik Corpus-Luteum Graviditatis Dönemi
Gebelik Tanýsý
Gebelik Ve Hematolojik Hastalýklar
Gebelik Ve Kalp Hastalýðý
Gebelik Ve Pulmoner Hastalýklar
Gebelik Ve SLE
Gebelik Yaþýnýn Tayini
Gebelikte Astým Bronþiale
Gebelikte Böbrek Ve Ýdrar Yollarý Hastalýklarý
Gebelikte Fizyolojik Ve Anatomik Deðiþiklikler
Gebelikte Gastrointestinal Hastalýklar
Gebelikte Gastrointestinal Sistemin Fizyolojik Deð
Gebelikte Glikoz Metabolizmasý
Gebelikte Görülen Fizyolojik Pulmoner Deðiþiklikle
Gebelikte Hipertansif Hastalýklar
Gebelikte Hipertansiyon
Gebelikte Karaciðer Hastalýðý
Gebelikte Karaciðerde Fizyolojik Deðiþimler
Gebelikte Lupus Alevlenmeleri
Gebelikte Normal Hemodinamik Deðiþiklikler
Gebelikte Oluþan Fizyolojik Deðiþikler
Gebelikte Östrojen
Gebelikte Progesteron
Gebelikte Rh Uygunsuzluðu
Gebelikte Serviks Kanseri
Gebelikte Sistemik Deðiþiklikler
Gebelikte Tiroid Hastalýklarý
Gebelikte Uterus Rüptürü
Geç Deselerasyonlar
Geç Evre
Geç Fetal Kalp Deselerasyonu
Geç Pospartum Kanamalar
Geç Postpartum Kanamlar
Geçici Hipertansiyon
Geliþmenin Belli Dönemlerinde Fetoksik Maruziyetin
Genel Anestezi 
Genetik Danýþma Ýçin Endikasyonlar
Genetik Hastalýklar
Genetik Tarama
Genital Tubercul
Genital Herpes Simpleks Ýnfeksiyonlarý
Genital Organ Anomalileri
Genital Organlarda Siklus Deðiþmeleri
Genital Siðiller
Genital Yollarýn Geliþmesi
Gerçek Hermafroditizm
Gerçek Stres Ýnkontinans
Gerçek Ve Yalancý Doðum Eylemi Özellikleri
Germ Hücreli Tümörler
Gestasyonel DM
Gestasyonel Diabet 
Gestasyonel Trofoblastik Hastalýk
Gestrinon
Gilbert Dreyfus Sendromu
Glandula Vestibularis Major
Glandula Vestibularis Minor
Glans Klitoridis
Glassy Cell Karsinoma
Glukozüri
Gn-Rh
Gnrh Agonistleri
Gnrh Analoglarý
Gnrh Sekresyonu
Gnrh Ve Analoglarýnýn Kullaným Alaný
Göbek Kordonu
Goebell-Stoeckol-Frangenheim Prosedürü
Gonad Disgenezisi
Gonadal Geliþim Bozukluðu
Gonadarche
Gonadlarýn Geliþmesi
Gonadotrop Hormonlar
Gonadotropik Amenore Sebepleri
Gonadotropin Preparatlarý
Gonadotropin Releasing Hormon
Gonadotropin Seviyesi
Gonadotropinler
Gonokok Dýþý Enfeksiyonlar
Gonokok Ýnfeksiyonu
Gonore
Graaf Folikülü
Granulasa-Stromal Tümörler
Granuloma Ýnguinale
Granülomatöz Salpenjit
Granüloza Ve Teka Hücreli Tümörler
Granüloza-Stromal Hücreli Tümörler
Gravidite
Gross Vücut Hareketleri
Grup B Streptokok
Gynandroblastoma
Gynecoid
Gynecoid Pelvis
Gynondroblastoma
H
H. Verus
Habitus (Tavýr)
Habituel Abortus
Hafif Fetal Hipoksi
Hafif Preeklampsi
Hafif Preeklampsi Taný Kriterleri
Halas (Ekspulsion)
Hallusinojenler
Hamilelik Egzersizleri
Hamilelikte Ýnsülin
Hamileliðin Diðer Komplikasyonlarý
Hamilelikte Tiroid Fonksiyonu
HBV (Hepatit B Virüsü)
HCG (Human Chorionik Gonadotropin)
HCV Antikoru
Hegar Bujileri
HELLP Sendromu 
Hematokrit
Hemoglobin
Hemoliz
Hemorajik Þok
Hemoroidler
Hepatit B Virüsü
Hepatit C Virüsü
Hepatitler
Herediter Kolorektal Kanser Ailesi
Herpes Simplex
Heterolog Tümörler
Heteroseksüel
Heteroseksüel Prekoks Püberte
Heterotopik Gebelik
Hidralazin 
Hidroadenoma
Hidrops Fetalis
Hidrosefali
Hidroüreter
Hilus
Hilus Hücresi
Himen
Himen Muayenesi
Hiperadrenokortikal Durum
Hiperandrojenizm
Hiperandrojenizm'de Tedavi
Hiperbiluribinemi
Hiperemezis Gravidarum
Hipergonadotropik Amenore
Hiperkeratotik Lezyonlar
Hiperkeratoz
Hipermenore  
Hiperplastik Distrofiler
Hipertansif Kriz Ýçin Acil Tedavi
Hipertansiyon
Hipertekozis
Hipertiroid Gebede Maternal Komplikasyonlar
Hipertrikozis
Hipoalbüminemik Durumu
Hipofiz Adenomlarý
Hipofiz Gonad Fonksiyonunun Aktivasyonu
Hipofiz Kaynaklý Bozukluklar
Hipofiz-Gonad Ýnhibisyonu
Hipogastrik
Hipoglisemi
Hipogonadotropik Amenore
Hipokalsemi Ve Hipomagnezemi
Hipoksi
Hipomenore  
Hipoplastik Sol Kalp Sendromu
Hirsutizm
Histerografi
Histerosalpingografi 
Histeroskopi
HÝV Enfeksiyonu
HÝV Testi
HÝV'a Baðlý Ýmmünopatoloji
HÝV'de Bakteriyel Enfeksiyonlar
HMG (Human Menopausal Gonadotropin)
Hodge Pesser
Hoemophilus ducreyi
Homolog Tümörleri
Hormonal Histoloji
Hormonal Kontrasepsiyon
Hormonal Kontraseptifler
Hormonal Tedavi
Hormonlarýn Hedef Organlara Etki Mekanizmasý
Hormonlu Ria'lar
Hücre Bulgusuna Göre Papanicolaou Klasifikasyonu
Hücre Polaritesi
Hühner-Sims Testi
Human Chorionic Gonadotropin (Hcg)
Human Chorionic Gonadotropin (Hcg)
Human Menoposal Gonadotropin (Hmg)
Human Papilloma Virus
Human Plasental Laktojen (Hpl)
Human Ýmmunodeficiency Virüs (HÝV)
Hyalen Dejenerasyon
Hyaluronidaz
Hidrosefali
Hymen Anomalileri
Hymen Ýmperforatus
Hiperaktif Aðrý Fonksiyonu
Hiperemezis Gravidorum
Hipergonadotropik Amenore 
Hyperkromatoz
Hiperparatiroidizm
Hipertonik Tipte Aðrý Fonksiyonu
Hipertiroidizm
Hipofiz Hastalýklarý
Hipofiz Ön Lob Hormonlarý
Hipofiz Ön Lobu
Hipoglisemi
Hipogonadotropik Amenore
Hipoparatiroidizm
Hipotalamus
Hipothalamus Hormonlarý
Hipotonik Tipte Aðrý Fonksiyonu
Hipotiroidizm
Hirsutizm
Histerosalfingografi
Histeroskopi
Histolojik Teþhis
I
Ýndifferent Stage
Ýndirekt Floresan Antikor Testi
Ýnflamatuar Barsak Hastalýðý
Ýnfrakolik Omentektomi
Ýnnominata Arasý Çap
Ýntrahepatik Kolestaz
Ýntramüsküler Progestinler
Introitus Vaginae
IUGR Olan Hastaya Yaklaþým
IUGR Sýnýflamasý
Ý
Ýzoseksüel
Ýbuprofen
Ýç Genital Organlar
Ýç Ve Dýþ Versiyon
Ýdiyopatik Dilate Kardiyomyopati
Ýdrar Yolu Anomalileri
Ýdrar Yolu Enfeksiyonlarý
Ýdrarda Gonadotropin
Ölçümleri
Ýdrarda Ýnsan Koryonik Gonadotropini
Ýdiopatik Hirsutizm
Ýdiyopatik Hipertrofik Subaortik Stenoz
Yenidoðan Resüsitasyonu
Ýlaç Tedavisi
Ýlaç Toksisitesi
Ýlaca Baðlý Hemolitik Anemiler
Ýlaçlar
Ýmmatur Teratom
Ýmmunsupresif Tedavi
Ýmmünizasyon
Ýmpaction
Ýmplantation
Ýmplantlar
Ýmpregnation
Ýnce Veya Kalýn Barsak Obstrüksiyonlar
Ýndiferansiye Karsinom
Ýndinavir
Ýndirekt Coombs Testi
Ýndometazin
Ýndometazin'in Tokolitik Etkileri
Ýndüksiyon
Ýndüksiyonun Kontrendikasyonlarý
Ýndüksiyon (Provakasyon)
Ýnekolojik Anamnez
Ýnert (Katkýsýz) Ria'lar
Ýnfertilitenin Deðerlendirilmesi
Ýnfundibulum
Ýnhibin A
Ýnhibin B
Ýniþ (Desensus)
Ýnklüzyon Kistleri 
Ýnsan Ovumu Fertilizasyon Testi
Ýnsemination
Ýnsersiyo Velamentoza
Ýnspeksiyon
Ýnsülin Rejimleri
Ýnsülin Tedavisi
Ýnterloching
Ýntermenstruel Kanama
Ýnternal Rotasyon
Ýntersex Sorunlar
Ýntertigo
Ýntervillöz Aralýklar Ve Utero Plasenter Kan Dolaþ
Ýntestinal Obstrüksiyon
Ýntraepitelyal Vagina Kanseri
Ýntrahepatik Kolestaz
Ýntraligamenter Myom
Ýntramural Myom
Ýntraoperatif Komplikasyonlarý
Ýntrapartum Takip
Ýntrapartum Tedavi
Ýntraperitoneal Transfüzyon
Ýntrauterin Basýnç Kateteri Ve Amnioinfüzyon
Ýntrauterin Büyüme Geriliði
Ýntrauterin Fetal Ölüm
Ýntrauterin Geliþme Geriliði
Ýntrauterin Transfüzyon Gereksinimi
Ýntravasküler Transfüzyon
Ýntravenöz Trimetaphan
Ýntravenöz Ve Epidural Hasta Kontrollü Analjezi
Ýnvazif Deðerlendirme
Ýnvazif Kanser Þüphesi
Ýnvazif Vajina Kanseri
Ýnvazif Servikal Kanser
Ýnvazif Vulva Kanseri
Ýnvitro Fertilizasyon (Ivf) Endikasyonlarý
Ýri Bebek
Ýskelet Anomalileri
Ýskemik Kalp Hastalýðý (Ýkh)
Ýstemli Sterilizasyon
Ýsthmus Uteri
Ýstmus
J
Jinekolojide Hücre Ve Cisimcikler
Jinekolojik Tümör Markerleri
Jukstamajör Pelvis
Jukstaminör Pelvis
Jinekolojide Acil Olgulardaki Laboratuar Yöntemler
Jinekolojide Endokrin Testler
Jinekolojide Hormonal Tedavi
Jinekolojide Radyolojik Ýncelemeler
Jinekolojide Semptomlar
Jinekolojik Muayene
K
Kabakulak
Kadýnda Non-Gonokokal Üretrit
Kadýnlarda Fertilite
Kallman Sendromu
Kalp Bloðu
Kalp Kapak Hastalýklarý
Kalsifik Dejenerasyon
Kalsiyum Metabolizmasý Deðiþiklikleri
Kanama
Kanama (Mens) Süresi
Kanama Miktarý
Kandidiyazis
Kaposi Sarkomu
Kardiovasküler Rahatsýzlýklar
Kardiyomyopati
Kardiovasküler Anomaliler
Kardiyomyopati
Kardiyovasküler Deðiþiklikler
Karneöz Mol
Karpal Tünel Sendromu
Karsinoembriyonik Antigen
Karyopiknotik Ýndeks
Kegel Egzersizleri
Kegel Ekzersizleri
Kemik Pelvis
Kemik Pelvis Distosileri
Keratinöz Kist
Keratohiyalin Granülleri
Keratotik Papüller
Keratozis
Kernikterus
Ketakonazol
Kilitoris Hipertrofisi
Kistik Dejenerasyon
Kistik Fibrozis
Kistik Lezyonlar
Kistik Yapýlar
Klamidya
Klamidya Ýnfeksiyonlarý
Klasik Forsepsler
Klasik Siðil
Kleidotomi
Kleihaver -Betke Testi
Klinefelter Sendromu
Klinik Pelvimetre
Klinikte Kullanýlan Progestagenler
Klippel-Feil Sendrumu
Klitoris
Klitoris Anomalileri
Klomifen Sitratýn Klinik Endikasyonlarý
Klomifen Sitrat 
Klomifen+Deksametazon
Klomifen+HCG
Klomifen+HMG (Humegon)
Klonidin'in Kesilmesi
Klinefelter Sendromu
Klinikte Menstrüel Kanama
Koagulopati
Koagulopati Kanamalarý
Koilostik Hücreleri
Kokain
Kolelithiasis
Kolestiramin
Kolposkopi
Kolposkopide Kullanýlan Terminoloji
Kombine OKS Kullanýmýnýn Kontrendikasyonlarý
Kombine OKS'lerin Avantajlarý
Kombine OKS'lerin Dezavantajlarý
Kombine Östrojen Ve Progestin Tedavisi
Kombine Oral Kontraseptifler
Komple Kolpokleizis
Komplike Apandisit
Komputerize Tomografi
Komunike Hidrosefali
Kondiloma
Kondiloma Akuminatum
Kondiloma Akümünata
Kondilomata Lata
Kondomlar
Konduplikato Korpore
Konizasyon Biopsisi
Konizasyon Endikasyonlarý
Konjenital Adrenal Hiperplazi 
Konjenital Anomaliler
Konjenital Hipoplazi
Konjenital Malformasyonlar
Konjenital Obstrüktif Hidrosefali
Konjenital Rubella Sendromu
Konjenital Sifilis
Konjenital Anomaliler
Konjenital Atrioventriküler Blok
Konjenital Diafragmatik Herni
Konjenital Kistik Adenomatoid Malformasyon
Konjenital Lezyonlar
Konjenital Ýdrar Yolu Obstrüksiyonu
Konjugata Eksterna Baudolocaque
Konjugata Vera Diagnosalis
Konjugata Vera Obstetrika
Konsepsiyonun Fizyolojisi
Konservatif Cerrahi
Kontakt Dermatit
Kontinu Epidural Blok
Kontraksiyon Stres Testi
Kontrasepsiyon
Kontrasepsiyon
Konvulziyonun Kontrolü
Konvülziyon Prolaksisi
Koordinasyon Bozukluklarý
Kordon Komplikasyonlarý
Kordon Sarkmasý
Kordosentez
Kordun Klemplenmesi
Koriyoamniyonitis
Koriyonik Gonadotropin
Korpus Klitoridis
Korpus Luteum Kaynaklý Hormon
Korteks
Kortikosteroidler
Koryokarsinoma
Koriyoamnionit
Kramer Çapraz Testi
Kraniyotomi
Kristaller Manevrasý
Kromozom Anomalileri
Kromozomal Defektler
Kromozomal Ve Genetik Anomaliler
Kronik Aðrýlar
Kronik Aktif Hepatit
Kronik Granülomatöz Endometrit
Kronik Hipertansiyon
Kronik Pelvik Aðrý
Kronik Pelvik Aðrýnýn Psikojenik Nedenleri
Kronik Pýd
Kronik Servisit
Kronik Böbrek Hastalýklarý
Kronik Hipertansiyon  
Kronik Karaciðer Hastalýklarý
Kronik Pelvik Aðrý
Kronik Tekrarlayan Mantar Enfeksiyonlarý
Krukenberg Tümörü
Krura Klitoridis
Kriminal Abortus
Kuarterner Sifilis
Kugel Myomu
Kuldosentez 
Kuldosentez
Kuldoskopi
Kuldoskopi
Kürtaj
Kurzrock-Miller Testi
Kurzrok Miller Testi
Kýl Tipleri
Kýrmýzý Dejenerasyon
Kýsa Kordon
Kistik Fibrozis
L
L. Seroza
Labetalol
Labetolol
Labia Hipetrofisi
Labia Major
Labia Major Anomalileri
Labia Minor
Labia Minor Anomalileri
Labioskrotal Füzyon
Lacune
Lamina Propiya
Lamivudin
Laparoskopi 
Laparoskopi Ýle Sterilizasyon
Laparoskopi
Laserasyonlar
Lateral Pozisyon
Lavman
Le Fort Parsiyel Kolpokleizis
Leff Forsepsleri
Leiomyoma
Leiomyosarkoma
Lenfografi
Lenfogranuloma Venerum
Leopold Manevralarý  
Leptoten
Lesitin /Sfingomyelin Oraný
Lewis Antijenleri
Leydig Hücreli Tümör
LGA Gebeliðin Komplikasyonlarý
LH Piki
Lýa (Luminesan Ýmmün Ölçme Lumminescent Ýmmunoass
Lig. Ýnfundibulopelvikum
Lig. Latum
Lig. Rotundum
Lig. Sacro Uterinum
Lig. Teres Uteri
Ligamentum Ovari Proprium
Ligamentum Suspensorium Ovari
Liken Sklerozus
Litotomi Pozisyonu
Loþi
Loþi Alba 
Loþi Flava 
Loþi Fusca 
Loþi Rubra 
Loþi Serosa
Lokal Anestezi
Lokal Lenfadenopati
Lokal Tedavi
Lokal Ve Pudendal Blok
Lökoplaki
Lökore
Lökosit Sayýsý
Longitudinal Vaginal Septa
Lövset Manevrasý
Lubs Sendromu
Luteal Faz Defektlerinin Düzeltilmesi
Lütenizan Hormon (LH)
Lütenize Theca Hücreleri
Ligamentum Pubo-Urethrale
Lynch II Sendromu
M
M. Pubo Cocygeus
Madde Baðýmlýlarýnda Prenatal Bakým
Magnezyum Sülfat Kullanýmý
Makadi Geliþte Sezaryen Endikasyonlarý
Makadi Geliþte Vaginal Doðum Endikasyonlarý
Makadi Geliþler
Makat Prezentasyon
Makrositoz
Makrozomi 
Malign Dejenerasyon
Malign Epitelyal Tümörler
Malign Melanom
Malign Over Tümörleri
Mammarie
Mamografi
Mantar Enfeksiyonlarý
Mantar Ýnfeksiyonlarý
Manyetik Rezonans (Mr)-Mrý
Marfan Sendromu
Marjinal Plasenta Previa
Marshall-Marchetti-Krantz Prosedürü
Mastit  
Maternal AFP Tayini
Maternal AFP Tayini Ve Üçlü Test
Maternal Diet
Maternal Enfeksiyon
Maternal Serum Alfa-Fetoprotein 
Maternal Yardýmla Spontan Doðumun Hedefleri
Maternal-Plasental-Fetal Kaynaklý Hormonlar
Matur Solid Teratom
Maturation Ýndex
Mc Donald Serklaj
Mccune-Albright Sendromu
Meckel Sendromu
Medial Epizyotomiler
Medikasyona Maruziyetin Belirlenmesi
Medroksiprogesteron Asetat (Mpa)
Medulla
Medikal Abortus
Mefanemik Asid
Megaloblastik Anemi
Mekanik Epilasyon
Mekonyum
Mekonyum Aspirasyon Sendromu
Melanosit-Stimüle Edici Hormon
Melasma
Meme Angorjmaný
Meme Muayenesi
Meme-Over Kanser Ailesi
Memelerde Siklus Deðiþiklikleri
Memenin Displazileri
Menametroraji
Menapoz Süresinde Hormon Seviyelerindeki Deðiþikli
Menapozun Fizik Muayene Bulgularý
Menarþ  
Menopoz
Menopozun Geç Etkileri
Menoraji 
Menstrüasyon
Menstruasyon Hijyeni
Menstrüel Kanama
Menstruel Siklus
Mentooksipital Çap
Meperidin
Mesane Bakýmý
Mesane Hasarý
Mesovarium
Metastatik Over Tümörleri
Methimazol
Metildopa
Metranidazol
Metroraji
Mezenterik Lenfadenit
Mezodermal Stromal Polip
Mezonefrik Kist
Mid Forseps
MÝF Defekti
Mikronize Östradiol
Mikst Germ Hücreli Tümörler
Minimal Deviasyon Adenokarsinom
Miriform Karunküllere
Mitral Stenoz
Mitral Valv Prolapsusu
Mitral Yetmezlik
Mittelschmerz
Mixed Mezodermal Tümör
Mixt Distrofi
Miyometriyum
Molloscum Contaginosum
Monilial Vaginitis
Monitorizasyon
Monokaryonik Diamniotik
Monokaryonik Monoamniotik
Monozigotik Ýkizler
Mons Pubis
Montevideo Birimi
Moniliyazis
Morgagni Hidatid
Morgagni Kistleri
Mosaisizm
Motor Kuvvet
MSAFP
Mukoz Kist
Müller Aplazisi
Müller Manevrasý
Müllerian-Ýnhibiting Factor=Mýf
Musculus Levator Ani
Müsinöz Adenokarsinom
Mutlak Ýnfertilite
Mycoplasma Hominis
Mycoplazma
Mikrobiyolojik Taný Yöntemleri
Minör Antijenlere Baðlý Sensitizasyon
Mini Haplar
Myoma Uteri
Myomlarýn Dejenerasyonlarý
Myomlarýn Sýnýflandýrýlmasý
Missed Abortus
N
Naboth Kistleri
Naegele Pelvisi
Nagele Formülü
Nalbuphine
Naproksen
Neisseria Gonorrhea
Nekrotik Dejenerasyon
Nematod Enfeksiyonlarý
Neonatal Dönem
Neonatal Lupus Eritematosis
Neonatal Morbidite
Neonatal Sarýlýk
Neoplaziler
Nifedipin 
Nitabuch's Layer
Nitrazin Testi
Non Teraponemal Testler
Non-Stress Test (Nst)
Nongranülomatöz Salpingit
Nonneoplastik Over Tümörleri
Nonspesifik Lezyonlar
Nonspesifik Vajinit
Nonsteroidal Antiinflamatuar Ýlaçlar
Nöral Tüp Defektleri
Normal Doðum 
Normal Habitus
Normal Kromozomlar
Normal Menstrüel Siklusun Özellikleri
Normal Puerperium
Normal Puerpirum Bakýmý
Nörohormonal Mekanizma
Nöromusküler Bozukluklar
NSAID
Nuck Kanalý Kisti
Nukleus Sapmalarý
Nulligravida
Nullipar
Nutrisyonel Deðerlendirme
O
Oblik Çap
Oblik Ve Transvers Duruþ
Obstetrik Acil Haller
Obstetrik Anamnez
Obstetrik Anestezi Ve Analjezi
Ödem
Ögonadotropik Amenore Tedavisi
Oksitosin Ýnfüzyonu
Oksitosin Stimülasyonu
Oksitosinin Kontrendike Olduðu Durumlar
Oksipito Posterior (Op) Geliþ
Oksitosin 
Oksitosin Challenge Testi
Oligohidramnioz
Oligomenore   
Oligüri
Oligohidramnioz
Omfalosel
Omuz Aðrýsý
Omuzlarýn Ve Gövdenin Doðumu
Onkolojik Marker'ler
Onogenital Wart
Ooforitis
Oogenez
Opiatlar
Opioidler
Opportunistik Enfeksiyonlar
Orak Hücreli Anemi 
Oral Glukoz Testi
Oral Kontraseptifler
Oral Kontraseptifler
Oral Preparatlar
Orifisyum Üretra Eksterna
Orphan Annie Hücreleri
Ortapedik Olaylar
Oryon Villüs Biyopsisi
Os Coccygis
Os Ýlium
Os Pubis
Os Sacrum
Os Ýnternum
Oskültasyon
Östadiol
Osteogenesis Ýmperfecta
Osteomalazi
Osteoporoz
Osteoporoz Tipleri
Östradiol
Östrodiol Üretimi
Östrogen
Östrogen Metabolizmasý
Östrogen Salgýlayan Over Tümörleri
Östrogenlerin Biolojik Akitviteleri
Östrogenlerin Kaynaðý
Östrojen
Östrojen Baðýmlý Olmayan Endometrium Ca
Östrojen Çekilme Kanamasý
Östrojen Replasmantedavisi
Östrojen Tedavisi
Östrojen Üreten Tümör
Östrojen Yýkýlma Kanamasý
Östrojene Baðýmlý Endometrium Ca
Östrojenler 
Östrojenler
Östrojenlerin Endikasyonlarý
Östrojenlerin Kontrendikasyonlarý
Östrojenlerin Yan Etkileri
Östrojenin Etkileri
Östrone
Otomozal Resesif Kalýtým
Oturma Banyosu
Outlet Forseps
Ovaryan Wedge Rezeksiyon
Ovaryum
Ovaryum Anomalileri
Ovaryum Baðlarý
Ovaryum Damar Ve Sinirleri
Ovaryum Hilusu
Ovarium Hormonlarý
Ovaryumlar
Ovaryumlarýn Geliþmesi
Ovaryumun Damar Ve Sinirleri
Over Faktörü
Over Faktörünün Düzeltilmesi
Over Follikülleri
Over Hiperstimülasyon Sendromu
Over Kaynaklý Bozukluklar
Over Kaynaklý Estradiol (E)
Over Seks-Kord Stromal Tümörleri
Over Torsiyonu
Over Torsiyonu Ve Korpus Luteum Rüptürü
Overlerde Siklus Deðiþmeleri
Overyan Kalýntý (Remnant) Sendromu
Overin Sex-Cord Stromal Tümörleri
Oviductus
Ovidukt Epiteli
Ovulasyon 
Ovulasyon Ýndüksiyonu
Ovülasyona Baðlý Bu Aðrýlar
Ovulator Defekt Nedenleri
Ovulatuar Siklus
Ovulatuar Sikluslar
Ovum
Ovum Döllenmesi
Ovum'un Beslenmesi
Ovumun Tuba Uterinaya Taþýnmasý
Özefagus Atrezisi
Özel Forsepsler
Özel Testler
Özgeçmiþ
P
Pakiten
Palpasyon
Pap Smear
Pap Testi
Papanicolau Teknikleri
Papiller Adenofibrom
Paramezonefroz Kalýntýlarý
Paraovarian Tümörler
Paratiroid Hastalýklarý
Parçalayýcý Operasyonlar
Pars Fonksiyonalis
Parsiyel Erkek Psödohermafroditizmi
Parsiyel Plasenta Previa
Parturition
Parvovirus B
Pasif Gerilme
Patent Ductus Arteriosus
Patolojik Kolposkopik Bulgular
Pcod Tanýsý
Pcod Tedavisi
PCR
Pelvik Abse Oluþumu
Pelvik Aðrý
Pelvik Enflamatuar Hastalýk (Pýd)
Pelvik Konjesyon Sendromu
Pelvik Patolojilere Baðlý Bel Aðrýlar
Pelvik Yapýþýklýklar
Pelvis Þekilleri
Pelvis Boþluðu  
Pelvis Çaplarý
Pelvis Çýkýþý  
Pelvis Giriþi
Pelvis Giriþi
Pelvis Kemikleri
Pelvis Lenfatik Sistemi
Pelvis Major
Pelvis Minor
Pelvisin Damar Ve Sinirleri
Pelvisin Duvarlarý
Pelvisin Tipleri
Pelvik Aðrýnýn Nörofizyolojisi
Pelvik Prolapsus
Pelvimetre Ve Doðum
Pelvis
Peptik Ülser
Periferide Üretilen E
Periferik Püberte Prekoks
Perimenapozal Hastalar
Perimenarþal Kadýnlarda Anovulasyon
Perimenopozal Kadýnlardaki Duk
Perinatal Hýv Geçiþi
Perine Fasyalarý
Perine Kaslarý
Perinükleer Pas
Peripartum Kardiyomyopati
Peritoneal Sitoloji
Peritonitis
Periumblikal Aðrý
Perküsyon
Persistan Eg
Persistan Kistler
Persistan Pruritis
Persistan Trofoblastik Doku
Perspirasyona
Perine
Pessariler
Peyrera Prosedürü
Pica
Pýd Sekelleri
Pýd Ýçin Risk Faktörleri
Pýd'de Ayýrýcý Taný
Pigment Kaybý
Pigmentasyon Deðiþiklik
Pigmente Nevus
Pinard Manevrasý
Piper Forsepsi
Piyosalpenks
Plasenta 
Plasenta Accreata
Plasenta Penetrata
Plasenta Akreta
Plasenta Anatomisi
Plasenta Annularis
Plasenta Anomalileri 
Plasenta Dekolmaný
Plasenta Fenestrata
Plasenta Fizyolojisi
Plasenta Ýncreata
Plasenta Ýnkreta
Plasenta Ýnsersiyon Anomalileri
Plasenta Kaynaklý Peptidler
Plasenta Kesiti
Plasenta Membranacea
Plasenta Perkreta
Plasenta Previa
Plasenta Retansiyonu
Plasenta Sirkümuallata
Plasenta Süksentriata
Plasenta Ve Fetal Kaynaklý Hormon
Plasentadan Taþýným
Plasental Site Trofoblastik Nodül
Plasentanýn Doðumu
Platipelloid Pelvis
Platypelloid
Plazma Shbg
Plazmaferez
Pleomorfizm
Plica Lata
Plica Recto-Uterina
Pnömoni
Poliembriyoma
Polimenore  
Polisitemi
Polihidramnioz 
Polikistik Over Sendromu
Portio Supravaginalis
Portio Vaginalis
Portio Vaginalis Uteri
Positio (Vaziyet)
Post-Cital Test
Post. Üretral Valv Sendromu
Posterior Kolporrafi
Posterm Gebeliklerde Ýzlem
Postkoital Test
Postkoital Testler
Postmatür Doðum
Postmenapozal Vajinit
Postmenopoz
Postmenopozal Kadýnlardaki DUK
Postmenopozal Kanamalar
Postoperatif
Postpartum Analjezi
Postpartum Blues
Postpartum Depresyon
Postpartum Eklampsi
Postpartum Enfeksiyonlar
Postpartum Glisemik Kontrol
Postpartum Kanama Nedenleri
Postpartum Kanamalar
Postpartum Psikoz
Postpartum Takip
Postpartum Tiroid Disfonksiyonu
Postpartum Uterusun Subinvolüsyonu
Postterm Gebelikler
Postterm Doðum
Postterm Gebelik
Preantral Folikül
Preantral Follikül
Preeklampsi 
Preeklampsili Hastalarda Doðum Endikasyonlarý
Preeklampisin Fatofizyolojisi
Pregestasyonel Diabet
Pregnanediol Glucuronide
Pregnanolon
Prekoks Psödopüberte
Prekoks Püberte
Prekonsepsiyonel Risk Yaklaþýmý
Prekonsepsiyonel Bakým Ve Danýþmanlýk
Prematur Atrial Ve Ventriküler Kontraksiyonlar
Prematür Doðum
Prematür Membran Rüptürü
Prematür Over Yetmezliði
Prematür Travay Sebepleri
Prematüre
Premenopoz
Premenstrüel Biyopsi
Premenstruel Gerilim Sendromu
Premenstrüel Sendrom
Prenatal Bakým
Prenatal Taný Yöntemleri
Preovulatuar Follikül
Preterm Doðum 
Preterm Doðumda Fetal Komplikasyonlarý
Prezentasyon (Geliþ)
Prezentasyon Anomalisi
Primer Amenore
Primer Dismenore
Primer Enfeksiyon
Primer Ýnfertilite
Primer Oositler
Primer Sifilis
Primetamin
Primipar
Primordial Folikül
Probe Curettage
Probe Kürtaj
Profilaktik Epizyotominin Avantajlarý
Proflaktik Epifizyotominin Dezavantajlarý
Progestajen Tedavisinde Genel Prensipler
Progestajenler
Progestajenlerin Endikasyon Ve Kontrendikasyonlarý
Progestajenlerin Yan Etkileri
Progesteron    
Progesteron Biyolojik Aktivitesi
Progesteron Çekilme Kanamasý
Progesteron Testi
Progesteron Türevleri
Progesteron Ve Östrojen Çekilme Kanamasý
Progesteron Yýkýlma Kanamasý
Progesteronlu Ria'lar
Progestin Tedavisi
Progestinler
Progestrajenlerin Rölatif Güçleri
Prolaktin
Prolaktin Hormon
Prolaktini Ýnhibe Eden Faktör (Pif)
Prolaktin (Prl)
Prolapsusun Dereceleri
Prom Tedavisi
Propiltiourasil
Prostaglandin Salýnýmý
Prostoglandin E
Proteinüri 
Protetinüri
Protozoal Enfeksiyonlar
Primer Vajinal Tümörler
Primer Villuslarýn Geliþmesi
Primitif Plasenta Taslaðý
Psammom Body
Pseudosarkoma Botyroides
Psödomiksoma Peritoneiye
Psödoprekoks Puberte
Psöriazis
PTL'de Tokoliz Ýçin Kontrendikasyonlar
Pubarþ 
Püberte
Puberte Öncesi
Puberte Tarda
Puerperal Hastalýklar
Puerperal Mastit
Puerperium
Pulmoner Emboli
Pulmoner Ödem Riski
Pulmoner Ödem.
Pür FSH
R
Radikal Cerrahi
Radyasyon
Radyografik Pelvimetre
Rahim Ýçi Araçlar
Raloksifen
Ranitidin
Regional (Bölgesel) Anestezi
Regional Analjezinin Relatif Kontrendikasyonlarý
Reifenstein Sendromu
Reinke Kristalleri
Rektal Muayene
Rektal Ve Rektovaginal Muayene
Rektosel
Rektovaginal Fistüller
Rektovaginal Muayene
Rektum
Rekurrent Enfeksiyon
Renal Disgenezi
Renal Kolik
Renal Plazma Akýmý
Repdorüktif Hikaye
Respiratuvar Distres Sendromu
Retraksiyon
Retraksiyon Halkasý
Retrograd Menstruasyon
Retroperitoneal Hematom
Retroplasental
Retropubik Üretropeksi
Retropubik Uretropeksi Teknikleri
Retroversiyo Uteri Ýnkarserata
Retinopati
Revers Transkriptaz Enzimi
Rezistan Over Sendromu
Rh Antijeni
Rh Ýzoimmunizasyon Ýçin Gerekenler
Rh Ýzoimmunizasyonunda Radyolojik Görüntü
Rh Kan Grubu Sistemi
Rh Ýmmün Globülin (Rhogam)
Rh Ýsoimmünize Gebeler
Rhogam Ýçin Kriterler
Rýa (Radyoimmün-Ölçüm Radioimmunoassay)
Rifenstein Sendromu
Risk Durumunun Deðerlendirilmesi
Robert Pelvisi
Rokitansky-Küster-Hawser Sendromu
Rölatif Ýnfertilite
Rölatif Kontrendikasyonlar
Rophoblast Barajý
Round Ligament Aðrýsý
Rubella
Rubella
Rubella Aþýsý
Rubella Ýmmünizasyonu
Rubeolanýn Teratojenik Etkisi
Ruhsal Kimlik Geliþmesi
Rüptür
Rüptüre Corpus Luteum Kisti
Rutin Prenatal Testler
Ria Kullanýmýnýn Kontrendike Olduðu Durumlar
Ria Kullanýmýnýn Yan Etkileri
Ria Tipleri
Ria'larda Etki Mekanizmasý
Ria'nýn Uygulama Zamaný
S
S.Agalactia
Sabin-Feldman-Dye Testi
Saðdan Sola Þantlar
Saf Fsh Preparatlarý
Saf Gonad Disgenezisi
Salpenjit
Salpenjitis Ýstmika Nodosa
Salpingoooforektomi
Salpingooforit
Santral Sinir Sistemi Anomalileri
Sarkoma Botyroides
Sarkoidoz
Savage Sendromu
Savage Sendromu
SCC
Schiller Pozitif
Schiller-Duval Cisimcikleri
Seboreik Dermatit
Sekonder Amenore
Sekonder Dismenore
Sekonder Ýnfertilite Tanýmý
Sekonder Sifilis
Sekonder Vajina Kanseri
Seks Hormon Baðlayan Globülin
Seksüalite
Seksüalitenin Komplikasyon Faktörleri
Selektif Salpingografi
Semen
Semen Analizi
Semptomatik HÝV Hastalýðýnýn Klinik Özellikleri
Sensitizasyon Uygulamalarý
Sensitize Olmamýþ Rh Negatif Gebelikler
Sentetik Östrogen'ler
Sentetik Progesteronlar
Septalar
Septik Abortus
Septik Dejenerasyon
Septik Pelvik Tromboflebit
Septik Abortus
Septik Pelvik Tromboflebit
Serklaj
Serokonversiyon
Seroloji
Seröz Kistadenomlar
Seroz Papiller Karsinom
Sertoli Hücreli Tümör
Sertoli-Leyding Hücreli Tümör
Serum Amilazý
Serum Androstenedionu
Serumda HCG
Servikal Kültür
Servikal Muayene
Servikal Mukus Ýncelenmesi
Servikal Myom
Serviks
Serviksden Asendan Ýnfeksiyon
Serviksin Mikroinvazif Karsinomasý
Serviksin Ýnvazif Karsinomu
Servisit
Servikal Faktör
Servikal Geliþme
Serviks Anomalileri
Serviks Kanserleri
Serviksin Benign Lezyonlarý
Serviksin Benign Tümörleri
Servix Uteride Siklus Deðiþiklikleri
Sessiz Rüptür
Sezaryen
Sezaryen Doðumda Vakum Ekstraksiyonu Veya Forseps
Sezaryen Histerektomi
Sezaryen Sonrasý Vaginal Doðum
Sezaryenle Doðumda Analjezi
Sezeryan
SGA Gebeliðin Komplikasyonlarý
Shake (Köpük Stabilizasyon ) Testi
Sheehan Sendromu
Shirodkar Serklaj
Sifiliz 
Signet Cells
Siklofenil
Siklus Karakteristikleri
Simetidin
Simetidin
Simetrik IUGR
Simpson Tipi
Sims Pozisyon
Sinusoidal Paternler
Siproteron Asetat
Sistemik Tüberküloz
Sisteskopi
Sistit
Sistolik Ejeksiyon Üfürümü
Sistometri
Sistoüretrografi
Site-Spesifik Over Kanseri Ailesi
Sitomegalovirüs
Sitomegalovirus (Cmv)
Sitoplazmik Östradiol Reseptörleri
Sitotrophoblara Dönüþümü
Sitria Gravidarum
Sývý Tedavisi
Skene Bezleri
Skuamoz Hücre Karsinoma Antijeni
SLE'de Gebelik Prognozu
Smear Alma
Soldan Saða Þantlar
Solid Tümörler
Sölom Epiteli
Son Aðrýlarý
Sosyal Deðerlendirme
Soygeçmiþ
Spektrumla Muayene
Sperm Akrozinin Ölçümü
Sperm Antikorlarý
Sperma
Spermatogenesis
Spermatozoalarýn Fertilizasyon Kapasitesini Ölçen
Spermatozoidler
Spermatozoidlerin Kanal Servikali Geçiþleri
Spermatozoidlerin Olgunluðu
Spermatozoid'in Ovuma Girmesi
Spermisidler
Sphicnter Ani Exterus
Sphincter Ani Ýnternus
Spider Anjioma
Spina Bifida
Spinal (Saddle) Blok
Spinelli Operasyonu
Spinnbarkeit 
Spiral Arterleri
Spiramisin
Spironolaktan
Spondilolistezis
Spontan Abortus 
Spontan Abortus 
Sponton Abortus Tipleri
Spinnbarkeit
Squamoz Hücreli Kanserler
Status Epilepticus
Steril Spekulum Muayenesi
Steroid
Steroid Hormonlar 
Steroidler
Streak Gonad
Strich Curettage
Strongiloides Stercoralis
Struma Ovari
Strich Küretaj
Submüköz Myom
Suboksipitobregmatik Çap
Subseröz Myom
Sulfadiazin
Sulfonamidler
Superfekondasyon
Superfetasyon
Süperior Mezenterik Pleksus
Supin Hipotansif Sendrom
Suprapubik Aðrý
Supraservikal Histerektomi
Supraventriküler Taþikardi
Sürekli Antihipertansif Tedavi Gereksinimi
Sürekli Kronik Pelvik Aðrý
Sürfaktan
Sürrenal Kaynaklý Bozuklýklar
Swyer Sendromu 
Sifiliz 
Sigara Kullanýmý
Siklus Anomalileri
Siklus Kanama Bozukluklarý
Sikluslarda Süre Anomalileri
Siklusta Etkili Yapýlar
Siklusun Fazlarýný Belirleyen Metodlar
Syncytiotrophoblastlar
Syncytiokapille Membran
Sistosel
Sitolojik Teþhis
Sitomegalovirus
Þ
Þiþtozomiazis
Þiddetli Fetal Hipoksi
Þiddetli Preeklampsi Taný Kriterleri
Þüpheli Fetal Kalp Hýzý Patternlerine Yaklaþým
Þiddetli Kanamalar
Þiddetli Preeklampsi
T
Tam Gradient Bozukluklarý
Tam Koordinasyon Bozukluklarý
Tamoksifen
Tansiyon
Tay-Sachs Hastalýðý
Taylar Sendromu
Teþhis Kürtajý
Tek Taraflý Uterus Tüpünün Yokluðu
Teka Ýnterna
Tekoma-Fibroma Grup Tümörler
Tela Subserosa
Telarþ 
Teofilin
Teratoloji
Teratoloji Ve Çevre Faktörleri
Teratom
Terbutalinin Tokolitik Olarak Kullanýmý
Tersiyer Sifilis
Testiküler Disgenezi
Testiküler Feminizasyon
Testiküler Feminizasyon Sendromu
Testis-Belirleyen Faktör
Testosteron
Testosteron Türevleri
Thanatophoric Displazi
Theca Ýnterna
Thiazid Grubu Diüretikler
Tinea Cruris
Tiroid Krizi
Today Collatex
Tokolitik Ajanlar
Tokoliz Kontrendikasyonlarý
Tokolizde Amaç
Tokolitik Tedavi
Toksoplasma Gondii
Toksoplazmozis
Toksik Þok Sendromu 
Torakolomber Sempatik Sinirler
Total Histerektomi
Total Plasenta Previa
Toxicolojik Muayene
Toxoplazmozis
Transformation Alaný
Transplasental Geçiþi Destekleyen Bulgular
Transvers Vaginal Septum
Transvers Veya Pfannenstiel Ýnsizyon
Transverse Vaginal Septa
Travayý Baþlatan Mekanizmalar
Travma
Travmatik Vajinit
Treponema Pallidum
Treponemal Antikor Testi
Trichomonas Vaginalis
Trigonit
Trigonum Vesicae
Trikomonas Vaginitis
Trizomi 
Trombositopeni 
Trophoblast'lar
Trophoblastlarýn Synctio
Trichomonas Vaginalis Vaginiti
Trikomonas Vaginitis
Tuba Uterina
Tuba Uterinanýn Damar Ve Sinirleri
Tuba Uterine Kýsýmlarý
Tubal Faktör
Tubal Ýnsüflasyon
Tubalarda Siklus Deðiþiklikleri
Tüberkülin Deri Testi
Tüberküloz 
Tüberküloz Salpenjiti
Tuboskopi
Tunika Albuginea
Tüp Ligasyonu
Turner Sendromu 
U
Üçlü Tarama Testi
Ülkemizde Baþlýca Anabolizanlar
Ülseratif Lezyonlar
Ultrasonografi
Umbilikal Kordon Anomalileri
Umblikal Kord Kompresyonu
Umblikal Kord Prolapsusu
Üreme Sisteminin Ýnvolüsyonu
Üreteral Hasar
Üreterler
Üreteropelvik Junction
Ürethra
Üriner Enfeksiyonlar
Üriner Sistem Ýnvolüsyonu
Üriner Staza
Ürogenital Perine
Üriner Taþlar
Üriner Ýnkontinans
USG 
USG Ýle Gebelik Yaþýnýn Belirlenmesi
Uterin Apopleksi
Uterin Damar Hasarý
Uteroplasental Yetmezlik
Uterovaginal Taslak
Uterus 
Uterus Arterleri
Uterus Atonisi
Uterus Atonisinde Tedavi
Uterus Baðlarý
Uterus Bikornis
Uterus Damarlarý
Uterus Didelhyhys
Uterus Faktörü
Uterus Ýnsizyonlarý
Uterus Ýnsizyonu
Uterus Ýnversiyonu
Uterus Prolapsusu
Uterus Sarkomlarý
Uterus Sarkomlarýnýn Sýnýflamasý
Uterus Skar Yerinde Ayrýlma Veya Rüptürü
Uterus Tüpleri
Uterus Tüpleri
Uterus Tüpü Anomalileri
Uterus Tüpü Deliðinin Duplikasyonu
Uterus Tüpü Kýsmi Yokluðu
Uterus Tüpünün Ýki Taraflý Yokluðu
Uterus Unikornis
Uterus Ve Vagina Anomalileri
Uterusun Damar Ve Sinirleri
Uterusun Geliþmesi
Uterusun Malign Hastalýklarý
Uterusun Tamiri
Uterusun Ýnversiyonu 
Uterýn Herni Sendromu
Uzamýþ Aþýrý Kanama
Uzamýþ Membran Rüptürü Komplikasyonlarý
Uzun Etkili GNRH Analoglarý
V
Vagen Laserasyonlarý
Vagina Atrezisi
Vagina Muayenesi
Vagina Yokluðu
Vaginal Agenezi
Vaginal Akýntý
Vaginal Disgenezi
Vaginal Kanama
Vaginal Laserasyonlar
Vaginal Lekelenme
Vaginal Muayene
Vaginal Preparatlar
Vaginal Sistoüretropeksi
Vaginal Tuþe
Vaginal USG
Vaginanýn Damar Ve Sinirleri
Vaginanýn Komþu Organlarla Ýliþkileri
Vaginitis
Vagina 
Vaginada Siklus Deðiþiklikleri
Vaginal Çevreyi Deðiþtiren Faktörler
Vaginal Doðumda Analjezi
Vaginal Fizyoloji
Vaginal Muayene
Vaginal Tamponlar
Vajen Anomalileri
Vajenin Benign Neoplazmlarý
Vajina Adenokarsinomu
Vajinal Kanser Ýçin Figo Evrelendirmesi
Vajina Kanseri
Vajinanýn Malign Hastalýklarý
Vajinitler
Vakum Ekstraksiyon
Valsalva Manevrasý 
Varisella
Varisella Pnömonisi
Varisella Zoster Virus
Vasa Previa 
Vazektomi
Vazopressin
Veit Smellie Moriceau Manevrasý
Versiyon
Verters Geliþi
Vertikal Ýnsizyon
Vesica Boynu
Vestibüler Bezlerin Enfeksiyonu
Vestibulum
Vesica Urinaria
Vezikovaginal Fistüller
Vibroakustik Stimulasyon (Vas
Virilizan Over Tümörleri
Virilizasyon
Vitellus Kesesi
Volunter Ýnfertilite
VSD
Vulva
Vulva Sarkomlarý
Vulvanýn Benign Hastalýklarý
Vulvanýn Neoplastik Lezyonlarý
Vulvanýn Ýnflamatuar Lezyonlarý
Vulvar Distrofiler
Vulvar Hematom
Vulvar Semptomlar
Vulvar Ýntraepitelyal Neoplazi
Vulvovajinal Hastalýklar
Villus Yapýsý
W
Whiff Reaksiyonu
Whiff Testi
Who Sýnýflamasý
White Sýnýflamasý
Wigand-Martin-Winkel Manevrasýnda
Wolffian 
X
X Kromozomunda Defekt
X-Kromozomal Hastalýklar
Y
Yabancý Cisme Baðlý Vajinit
Yaðlý Dejenerasyon
Yarýk Pelvis
Yasadýþý Ýlaçlarýn Kullanýmý

Yüksek Forseps
Yüksek Riskli Hastalarda Doðumun Yönetimi
Yüksekte Düz Duruþ
Yumuþak Kanala Ait Distosiler
Yumuþak Doðum Yolu
Yüz Geliþi
Ýzole Form Prekoks Püberte
Ýzoseksüel Prekoks Püberte
Z
Zayýflatýcý Sendrom
Zidovudin
Zigoten
Zimmerman Hücreleri
Zona Pellucida
Zona-Free Hamster Ovum Penetrasyon Testi
Zyklomat

Symbols
-Hidroksilaz
Beta Hidroksilaz Eksikliði
Desmoloz Eksikliði
Alfa Hidroksilaz Eksikliði
-Alfa Alkil Türevleri
-Beta Ester Türevleri
. Ketosteroid Redüktaz
-Nortestosteron
- Desmolaz Eksikliði
-Hidroksilaz Eksikliði
Beta Dehidrogenaz Eksikliði 
resistent, bestand tegen
resistent, modstandsdygtig
resistent, resistent
resistente, /que não reage a determinados medicamentos
resistente, que no da respuesta a determinados medicamentos
resistente, resistente
resistentissima membrana esterna che avvolge il cervello, dura madre
Resistenz eines Erregers nicht nur gegen ein best., Kreuzresistenz
resisteza crociata, tipo di resistenza
resorción, absorción de agua y de solutos por células vivas
resorptie, opslorping
résorption (f), absorption
Resorption, die Aufnahme von Wasser u.
resorption, opsugning
respeto, decoro
respiración anormalmente duradera, rápida y profunda; aumento en el volumen de aire que entra en los pulmones, hiperventilación
respiración lenta, bradipnea
respiração difícil, rápida e profunda; aumento do volume de ar que entra nos pulmões, hiperventilação
respiration anormalement lente, bradypnée
respiration anormalement profonde ou rapide, hyperventilation (f)
respiratoir, respiratoor, met betrekking tot de ademhaling
respiratoire, respiratoire
respiratório, /relativo à respiração
respiratorio, perteneciente o relativo a la respiración
respiratorio, respiratorio
respiratorisch, die Atmung betreffend
respiratorisk, åndedræts-
respirazione difficoltosa, dispnea
responder, responder
respons, antwoord
respons, reaktion
Response, durch einen Reiz ausgelöstes und bestimmtes Verhalten
resposta, reacção a um estímulo
respuesta anormal de la piel a la luz, fotosensibilidad
respuesta, reacción ante un estímulo
ressecção, corte, extirpação cirúrgica parcial ou total de um órgão
ressorção, absorção de água e de solutos por células vivas
ressuscitação, /reanimação de doentes que pareciam mortos, como após afogamento, etc.
Rest-, residual
restabelecimento da pulsação cardíaca, desfibrilhação
restablecimiento de la vida de un sujeto aparentemente muerto, resucitación
restablecimiento del ritmo normal del corazón mediante medicamentos o electroshock, desfibrilación
restauración de la actividad en un cuerpo inactivo, reactivación
restauración del agua o del contenido líquido en un organismo, rehidratación
restauração da água ou do conteúdo líquido num organismo, reidratação
restitio, helbredelse
restless legs, rusteloze benen
restless legs, Syndrom der unruhigen Beine
restless legs, uro i benene, stærk uro og krybende fornemmelse i læggene (undertiden i fødder, lår, hænder, arme), ofte lige før eller efter sengetid
restricto, não geral, local
restrição a uma área determinada, localização
restringimento di un canale o condotto, stenosi
resucitación, restablecimiento de la vida de un sujeto aparentemente muerto
resultaat van vriesdroging, lyofilisaat
resultado, efecto
resultado, efeito
résultant d'un traumatisme, traumatique
resuscitatie, opwekking uit schijndood
resuscitation, (gen)oplivning
rétablissement (f), rétablissement
rétablissement, rétablissement (f)
retard (m), avec prolongation de l'effet
retard de croissance (< malnutrition), hypotrophie (f)
retard, avec prolongation de l'effet
retard, vertraagde opneming in het lichaam
retardamento, retardo, atraso no desenvolvimento de determinada actividade
retardatie, vertraging
retardation, forsinkelse
Retardation, körperliche und/oder intellektuelle Reifungsverzögerung
retarderet, forsinket
retardiert, verzögert
retardo, atraso no desenvolvimento de determinada actividade, retardamento
retardo, retraso; impedimento; desarrollo retrasado
retención de hiel en los conductos, colestasis
retención, conservación, dentro del cuerpo, de materiales o líquidos que se excretan normalmente
retenção de fel nas condutas, colestase
retenção no sangue de produtos azotados, azotemia
retenção, /conservação, dentro do corpo, de materiais ou líquidos que se excretam normalmente
retentie, ophouding
Retentio(n), Zurückhalten
retentio, tilbageholdelse
rétention (f), le fait de retenir
retinaal, met betrekking tot het netvlies
retinal, die Netzhaut betreffend
retinal, relativo a la retina
retinal, relativo à retina
retinal, vedrørende nethinden
retinico, relativo alla retina
rétinien, de la rétine
retinopathia, nethindelidelse som kan medføre blindhed
rétinopathie (f), affection de la rétine
retinopathie, netvliesaandoening
Retinopathie, nichtentzündliche Netzhautentzündung
retinopatía, enfermedad no inflamatoria de la retina
retinopatia, infiammazione della retina
retinopatia, lesão patológica que afecta a retina
retirada, supressão, retracção
retorno a la forma inicial o normal, reducción
retorno a um estado ou fase anterior; desaparecimento dos sintomas ou de um processo anormal; involução, regressão
retorno a un estado o etapa anterior; desaparición de los síntomas o de un proceso anormal, regresión
retout des aliments (de l'estomac ou de l'oesophage), régurgitation (f)
retracción, encogimiento o reducción de un órgano o tejido
retracção, contracção, retraimento, encolhimento de um órgão ou tecido
retracção, retirada, supressão
retractie, terugtrekking
rétraction (f), raccourcissement
retrait (m), repli sur soi
Retraktion, das Sichzurückziehen bzw. Schrumpfen eines Organs oder Gewebes
retraktion, indtrækning
retraso; impedimento; desarrollo retrasado, retardo
retrazione, atto di tornare indietro
rétrécissement des bronches, bronchoconstriction (f)
rétrécissement, sténose (f)
retroacção, regulação
retrobulbær, bag øjeæblet
retrobulbair, achter de oogbol
rétrobulbaire, situé derrière le bulbe
retrobulbar, detrás del bulbo raquídeo; detrás del globo ocular
retrobulbär, hinter dem Aufapfel
retrobulbar, por trás do bolbo raquiano, por trás do globo ocular
retrobulbare, dietro al bulbo
rétrocontrôle, contrôle en retour
retroesternal, por trás do esterno
retrograad, teruggaand
retrograd, tilbagegående
retrograd, zeitlich oder örtlich zurückliegend
rétrograde, rétrograde
retrogrado, che si muove all'indietro; che degenera
retrógrado, que degenera, retrógrado, regressivo, retrocedente
retrógrado, que va hacia atrás; que degenera, deteriora
retrosternaal, achter het borstbeen
retrosternal, bag brystbenet
rétrosternal, derrière le sternum
retrosternal, detrás del esternón
retrosternal, hinter dem Brustbein
retrosternale, situato accanto allo sterno
rettale, pertinente al retto
reukzin, odor
reumatoïd, op reuma gelijkend
reumatóide, /semelhante ao reumatismo
reumatoide, que se asemeja al reumatismo
reumatoide, simile ad un reumatismo
reutelgeruis, rhonchus
revaluatie, herwaardering
revaluering, omvurdering
reversibel, om fysisk eller kemisk proces, som kan forløbe i to modsatte retninger afhængigt af omstændighederne
reversibel, omkeerbaar
reversibel, umkehrbar
reversibile, che può essere cambiato in avanti o all'indietro
reversible, que puede desaparecer totalmente al suprimirse la causa
réversible, réversible
reversível, /que pode desaparecer totalmente com a supressão da causa
revestimento intestinal, revestimento intestinal
revulsief, afleidend
révulsif, (agent) qui provoque une révulsion
revulsiv, ableitend
revulsivo, antiléptico, contra-irritante, que provoca uma irritação destinada a aliviar outra
revulsivo, contrairritante, que provoca una irritación que tiene el propósito de aliviar alguna otra
revulsivo, contro-irritante
Rezeptor, Empfangseinrichtung einer Zelle oder eines Organs
Rezipient, Organ-, Blutempfänger
rhagade (f), gerçure profonde
Rhagade, Hautschrunde
rhagade, sprængning i alle eller de øverste hudlag, især omkring mund og anus
rheumaähnlich, rheumatoid
rheumatoid, muskel- og ledsmerter, der minder om gigt
rheumatoid, rheumaähnlich
rhinite (f), rhume
rhinitis, betændelse af næseslimhinden
Rhinitis, Nasenschleimhautentzündung
rhinitis, neusverkoudheid
rhinolacrymal, relatif au nez et aux glandes lacrymales
rhinopharyngite (f), inflammation du nez et du pharynx
rhinopharyngitis, betændelse af næsesvælget
Rhinopharyngitis, Entzündung des Nasenrachens
rhinopharyngitis, ontsteking van de neuskeelholte
rhinorrhée (f), écoulement de liquide par le nez
Rhinorrhoe, heftige Nasenschleimabsonderung
rhinorrhoea, næseflåd
rhonchi, rallelyde fra bronkierne
Rhonchus, Rasselgeräusch
rhonchus, reutelgeruis
rhumatoïde, qui ressemble au rhumatisme
rhume, rhinite (f)
riassorbimento, riassorbimento
riattivazione, riattivazione
ricerca, ricerca
ricevente, ricevente
ricevitore chimico, chemiorecettore
rickets, Engelse ziekte
rickettsia, tipo de microorganismos
ricombinante, nuovo individuo/nuova cellula provenienti da ricombinaz.
riconvalescenza, riconvalescenza
ricoperto, rivestito
ricorrente, ricorrente
ricostituente, analettico
ricostituzione, ricostituzione
ricovero ospedaliero, ricovero ospedaliero
ridurre a fine polvere, micronizzare
ridurre ad un liquido, emulsionare
ridurre al minimo, minimizzare
riduzione del numero di piastrine nel sangue, trombocitopenia
riduzione della massa ossea che conduce a fratture, osteoporosi
riduzione dell'ossigeno ai tessuti, ipossia
riduzione di dimensioni, atrofia
riduzione in dimensioni, contrazione
riduzione muscolare involontaria, insistente e dolorosa, contrattura
riduzione nel numero di globuli bianchi, leucopenia
riduzione, riduzione
riego o aporte sanguíneo, irrigación
riferimento, riferimento
riflesso, riflesso
rift, laceratio
rigenerazione, rigenerazione
rigidez, resistência, robustez
rigidez, rigidez
rigidità, rigidità
Rigidität, Starrheit im Denken
rigidité (f), raideur
rigidité anormale des muscles, dystonie (f)
rigiditeit, stijfheid
rigiditet, stivhed
rigurgito, rigurgito
rijpheid, puberteit
rilassante, rilassante
rilevante, rilevante
rimbalzo, rimbalzo
rimozione delle ovaie, ovariectomia
rimozione ed esame di un tessuto, biopsia
Rinde(nbereich), Kortex
ringe mængde af hvide blodlegemer, neutropeni
ringformede forbindelser dannet mellem visse organiske stoffer og metalioner, chelatisering
rinite, infiammazione della mucosa del naso
rinite, inflamação do nariz, nasite, defluxo, constipação (nasal), catarro nasal
rinitis, inflamación de la mucosa nasal
rinofaringite, infiammazione della faringe e del naso
rinofaringite, nasofaringite, retrofaringite, angina retronasal
rinofaringitis, inflamación de la mucosa nasal y de la faringe
rinorrea, perdita libera di muco nasale
rinorrea, secreción intensa de moco nasal
rinorreia, corrimento nasal
rinorroe, neusdrop
riool, cloaca
ripetitivo, ripetitivo
RippenfellentzÜndung, Pleuritis
riproduzione a distanza di processo infettivo o tumorale, metastasi
riproduzione, riproduzione
risezionare, resezione
risicofactor, omstandigheid die de kans op ziekte vergroot
risicopatiënt, patiënt die gevaar loopt om ziek te worden
risikofaktor, risikofaktor
risikopatient, d.v.s.patient, der er til fare for sig selv, risikopatient
Risikopatient, Risikopatient
risikopatient, risikopatient, d.v.s.patient, der er til fare for sig selv
Riskofaktor, Riskofaktor
rispondere, rispondere
risposta, risposta
risque (facteur de -), facteur de risque
risque (patient à-), à risque
ristagno del flusso biliare, colestasi
risultato di una ferita, postraumatico
ritardo di sviluppo, ritardo di sviluppo
ritardo, ritardo
ritenzione, ritenzione
ritiro, ritiro
ritmisch samentrekkend, clonisch
ritmo cardíaco lento, bradicardia
ritmo respiratório lento, bradipneia
ritorno ad uno stato precedente, regressione
ritorno di informazioni, feedback
riunione, aggregazione
rivestimento con cellule ad uno o più strati, epitelio
rivestimento liquido, liquifilm
rivestimento speciale per capsule per l'intestino, enterico rivestito
rivestito, ricoperto
ROCHE 1984, destillieren
røde hunde, rubeola
rode loop, dysenterie
rodehond, rubella
rødmen af huden p.g.a. vedvarende kløe eller tryk, dermografi
rødmen, rødmen
rompimento dos dentes, dentição
ronchus (m), ronflement
ronco, ruído respiratório anormal; ressono
ronco, rumore accessorio del respiro
roncus, ronquido
rond het harde hersenvlies, periduraal
rondom de aars, perianaal
rondom de mond, perioraal
rondom de oogkas, periorbitaal
rondom de vaten, perivasculair
ronflement, ronchus (m)
ronquera, ronquera
ronquido, roncus
røntgenbillede af pulsåre, arteriographia
røntgenbillede af urinveje efter kontrastindgivelse, urografi
røntgenundersøgelse af leveren og fraførende galdeveje(sopbygning og afløbsforhold), cholangiografi
røntgenundersøgelse af venesystemet efter kontrastindsprøjtning, flebografi
røntgenundersøgelse, radiografi
roodheid van de huid, erytheem
roodvonk, scarlatina
rørformet kanal fra (ydre eller indre) legemsoverflade til fokus i dybden, fistel
rosen, akut streptokoklidelse med feber, svulst og rødme af det angrebne hudparti, erysipelas
rosolia, rosolia
rotation, renouvellement (m)
rotatividade, rotatividade
rotineiramente, por rotina, por hábito
rottend, septisch
rottura, rottura
rotura, desgarro de tejidos o de un órgano
rotura, ruptura, fractura dos tecidos ou de um órgão
rougeur de la peau (disparaissant à la pression), érythème (m)
rouquidão, rouquidão
routinemäßig, routinemässig
routinematig, zoals gewoonlijk
routinier, de routine
Röhre, Tube
röhrenförmiges Instrument zur Einführung in Hohlorgane, Katheter
röntgenfoto van de urinewegen, urografie
röntgenfoto waarbij slechts één vlak scherp wordt afgebeeld, tomografie
Röntgenkontrastdarstellung der ableitenden Harnwege, Urographie
Röntgenkontrastdarstellung von Arterien, Arteriographie
Röteln, Rubella
rubella, rodehond
Rubella, Röteln
rubéola, /sarampo alemão
rubeola, røde hunde
rubéola, sarampión alemán; sarampión de los tres días
rubéole (f), rubéole
rubéole, rubéole (f)
rubor, enrojecimiento
rubor, ruborização
ruborização, inflamação da pele, eritema
ruborização, rubor
Ruhr, Dysenterie
ruído no ventre pela deslocação de gases, borborigmo
ruído respiratório anormal; ressono, ronco
ruim; de evolução fatal, maligno
rumore accessorio del respiro, ronco
rumore auscultatorio, soffio ascoltatorio
rumore dovuto a gas negli intestini, borborigmo
rumore negli orecchi, tinnitus
ruptur, bristning
Ruptur, Gewebs- oder Organzerreißung
ruptura, fractura dos tecidos ou de um órgão, rotura
rupture (f), rupture
rupture de l'équilibre physiologique d'un organe, décompensation (f)
rupture, rupture (f)
ruptuur, verscheuring
rusteloosheid, acathisie
rusteloze benen, restless legs
rutinemæssig, rutinemæssig
Rückbildungsprozeß einzelner Organe, Involutio(n)
Rückfluß, Reflux
Rückprall-Effekt, Rebound-Effekt
Rückresorption, Reabsorption
Rückverlagerung in normale anatom., Reposition
rystebevægelse, tremor
rystelammelse, Parkinsonisme
rystelse, commotio
rysten ved udførelse af langsomme præcisionsbevægelser, intentionstremor
rythme cardiaque anormalement lent, bradycardie (f)
s.o., angioneurotisch
saco terminal do tubo digestivo (aves e répteis), cloaca
sacudida violenta, golpe violento, presión violenta, conmoción
sacudidela violenta, golpe violento, pressão violenta, comoção
sædcelledannelse, spermiogenese
sædlegemedræbende (middel), spermatocid
særegen for, specifik
saignement de nez, épistaxis (f)
salado; de la naturaleza de las sales; que contiene sales, salino
salicilismo, intossicazione con disturbi renali e nervosi
salicismo, abuso crónico de medicamentos que contienen salicilatos
salicismo, intoxicação com aspirina
salicylisme (m), intoxication
salicylsyreforgiftning, giftig effekt af overdosis med salicylsyrepræparater
salida del estómago, píloro
salin, contenant du sel
salinisch, salzhaltig
salino, /salgado, que contém sais
salino, che contiene sale
salino, salado; de la naturaleza de las sales; que contiene sales
salinsk, saltholdig
salivación, secreción de saliva
salivação, secreção de saliva, ptialismo, sialorreia, polissialia, fluxo salivar
salivatio, spytafsondring
salivation (f), salivation
salivation, salivation (f)
Salivation, Speichelabsonderung
salivazione, salivazione
Salizylismus, chronischer Mißbrauch Salizyl-haltiger Medikamente
salpingite (f), inflammation d'une trompe
salpingite, /inflamação da trompa uterina, da trompa auditiva
salpingite, infiammazione della tuba uterina o uditiva
Salpingitis, 1.Entzündung des Eileiters 2. Entzündung des Gehörghangs
salpingitis, betændelse i æggeleder(ne)
salpingitis, inflamación de la trompa uterina; inflamación de la trompa auditiva
saltholdig, salinsk
salurético, que induce la eliminación de sal por la urina
salurétique/salidiurétique, (médicament) qui favorise l'élimination de l'urine
saluretisch, harntreibend
saluretisk, relateret til saluretika, d.v.s.udskillelse af natriumkloridioner i urinen
saluric, che elimina sali con l'urina
salúrico, que induz a eliminação de sal pela urina
salzhaltig, salinisch
Samenerguß, Ejakulation
samleje, coitus
samling af fedtmolekyler, miceller
Sammelbegriff für die Symptomatik der Parkinson-Krank, Parkinsonismus
sammenhobning, aggregatus
sammensnerpende, adstringerende
sammentrækning, kontraktion
sammentrækningsevne, kontraktionsevne
sammenvoksning, adhæsion
samtidig masseoptræden af betændte talgkirtler i huden, furunkulose
samtidig, simultan
sangrar por la nariz, epistaxis
sangue nas urinas, emissão de sangue pelas vias urinárias, hematúria
sans symptômes, asymptomatique
sanse-, sensorisk
saprofita, organismo vegetale che si nutre anche di organismi morti
saprófito, /microrganismo que vive a expensas de matérias orgânicas em decomposição; parasita que não causa doenças
saprofito, microorganismo que vive a expensas de materias orgánicas en descomposición; parásito que no causa enfermedad
saprofyt, bakterie eller svamp, som lever af organiske stoffer
Saprophyt, Mikroorganismen, die auf toter organischer Substanz
saprophyte (a et sm), (germe) qui vit dans l'organisme (sans être pathogène)
sår fremkaldt af mavesaften, ulcus pepticum
sarampión alemán; sarampión de los tres días, rubéola
sarcoma, /tumor maligno
sarcoma, tumor maligno
sarcoma, tumore maligno di origine connettivale
sarcome (m), tumeur maligne
sårdannelse, ulceration
sårdannende, ulcerøs
Sarkom, bösartige Geschwulst
sarkom, ondartet svulst udgået fra bindevæv, brusk, knogle eller lignende
sarna, escabiosis
sarro dental, cálculo dental
sarro, placa dental
Sättigungsdosis,
Sauerstoff zum Leben brauchend, aerob
Sauerstoffzufuhr, Oxygenation
säurebindendes Mittel, Antazidum
Säuregrad, Azidität
sauvegarder, préserver, conserver
scabbia, malattia pruriginosa cutanea
scabies (f), gale
scabies, fnat, hudsygdom fremkaldt af fnatmider
scarlatina, skarlagensfeber
scarlatine (f), scarlatine
scarlatine, scarlatine (f)
scarlattina, scarlattina
scarsità di un particolare tipo di globuli bianchi, granulocitopenia
Schafheut, Amnion
Schärfe,
Scharlach, Scharlach
scheibenförmig PSY 1986, diskoidal
Scheidendammschnitt, Episiotomie
Scheidewand, Septum
Scheigeschwulst, Pseudotumor
Scheinmedikament, Plazebo
scheletrico, scheletrico
Schichtaufnahmeverfahren, Tomographie
Schielen, Strabismus
Schilddrüsenfunktionsstörung, Thyreotoxikose
schizofrenia, malattia mentale che confonde realtà e immaginazione
schizophrenia, skizofreni (sammenfattende betegnelse for psykoser med varierende symptomer)
schizophrénie (f), schizophrénie
Schizophrenie, Schizophrenie
schizophrénie, schizophrénie (f)
Schlaffheit, Atonie
Schlaflosigkeit, Insomnie
Schläfrigkeit, Lethargie
Schlafwandeln, Somnambulismus
schlauchförmig, tubulär
Schleim, Mucus
Schleimbeutelentzündung, Bursitis
Schleimhaut, Mukosa
Schleimhautausschlag, Enanthem
Schleimhautentzündung des Dickdarms, Kolitis
Schleimhautentzündung des Dünn- und Dickdarms, Enterokolitis
schleimig, mukopurulent
Schleißmuskel, Sphinkter
Schluckauf, Singultus
Schmerzen im mittleren Oberbauch, Epigastralgie
schmerzhafte Dauererektion des Penis, Priapismus
schmerzhafter Harndrang, Dysurie
schmerzhafter Koitus, Dyspareunie
Schmerzhaftigkeit der geschwollenen, weibl., Mastodynie
schmerzstillendes Mittel, Analgetikum
Schmierblutung, Spotting
schnell erfolgter Untergang eines Organs, Infarkt
schnelle Form der Störung rhythmischer Herztätigkeit, Tachyarrhythmie
Schock, Schock
Schrittmacher, Pacemaker
Schuppenflechte, Psoriasis
schuppenförmig, squamös
Schüttelkrämpfe, Konvulsion
Schwachsichtigkeit, Amblyopie
Schwangerschaftsabbruch, Abort(us)
Schwellung der Sehnervenpapille, Papillenödem
schwere Bewußtseinstrübung verursachend, soporös
schwere, blasenbildende Hautkrankheiten, Pemphigus
Schwerhörigkeit, Hypakusis
Schwindel, Vertigo
Schwitzen, Diaphorese
Schwund von Fettgewebe, Lipodystrophie
sciatica, sciatica
sciatique (f), 1) relatif à la hanche - 2) inflammation du nerf sciatique
scienza che studia i funghi, micologico
Scjiefhals, Torticollis
sclera, øjesenehinde
sclera, sclerotica
sclère (f), enveloppe de l' il
sclérose (f), sclérose
sclérose, sclérose (f)
sclerosi della parte ossea dell'orecchio, otosclerosi
sclerosi, sclerosi
sclerotica, sclera
scompenso, scompenso
scotoma, zona di visione persa o depressa nel campo visivo
scotome (m), lacune dans le champ visuel
se développant particulièrement dans un certain contexte, électif
se dit de maladies où l'organisme produit des anticorps nuisibles à ses propres tissus, autoimmun
se rapportant à des faits survenus à partir d'un moment donné, antérograde
se rapportant à la bouche et au pharynx, bucco-pharyngé
seboré, sygelig forøgelse af hudfedtudskillelsen, så huden bliver fedtet, skinnende og gullig
seborrea, excreción excesiva de sustancia grasa
seborrea, secrezione di sebo
seborreia, /excreção excessiva de substâncias gordas
séborrhée (f), exagération de la sécrétion de la peau
Seborrhoe(a), Talgfluß
sección quirúrgica de parte de un hueso, osteotomía
sécheresse de la bouche, xérostomie (f)
sécheresse de la conjonctive, xérophtalmie (f)
secondaire, 1) qui vient s'ajouter - 2) indésirable, négatif
secondario, secondario
secreción de leche; período de secreción de leche; amamantamiento, lactación
secreción de los bronquios expulsada por la boca, esputo
secreción de saliva, salivación
secreción deficiente de orina, oliguria
secreción exagerada de un órgano glandular, hipersecreción
secreción grasa que se forma en el interior de los oídos, cerumen
secreción intensa de moco nasal, rinorrea
secreción, secreción
secreção de saliva, ptialismo, sialorreia, polissialia, fluxo salivar, salivação
secreção de suor, diaforese
secreção excessiva de uma glândula, hipersecreção
secreção, /secreção
sécrétion (f), sécrétion
sécrétion de l'urine, diurèse (f)
sécrétion excessive d'aldostérone (= hormone stéroïde), hyperaldostéronisme (f)
sécrétion excessive de la thyroïde, hyperthyroïdie (f)
sécrétion excessive de lait chez une femme (qui allaite), galactorrhée (f)
sécrétion insuffisante des gonades (= testicules/ovaires), hypogonadisme (f)
sécrétion, sécrétion (f)
secrezione di sebo, seborrea
secrezione, secrezione
section au bistouri ou aux ciseaux, incision (f)
section d'un os (pour remédier à une difformité), ostéotomie (f)
secuela, complicación más o menos tardías y duraderas de una enfermedad
secuestro, fragmento de tejido muerto separado del tejido sano
secundário, acessório, anexo, indesejável
secundario, siguiente, dependiente, de 2 orden, en una 2a fase, acompañante; consecuencial, colateral
secura ocular, xerostomia
sed excesiva persistente sensación anormal de sed aumentada, polidipsia
sedante, calmante
sédatif (a et sm), calmant
sedativ, (nerve)beroligende (lægemiddel)
sedativo, calmante, anódino, paregórico
sedativo, oppiato
sedativo, sedativo
Sedativum, Beruhigungsmittel
sédentaire, sédentaire
sedentär, sitzend
sedentário, que se senta habitualmente; de hábitos inactivos
sedentario, que se sienta habitualmente; de hábitos inactivos; relativo a la posición sentada
sedentario, sedentario
sédiment (m), dépôt (de matières)
Sediment, Bodensatz
sediment, bundfald
sedimentación, asentamiento de partículas sólidas de una solución en el fondo del envase
sedimentação, depósito de partículas sólidas de uma solução no fundo de um recipiente
sédimentation (f), formation de dépôts
Sedimentation, das Sichabsetzen ... von Schwebeteilchen
sedimentazione, atto che causa il deposito di residui
sedimentering, bundfældning
sedimento, depósito, assento, lia, pé, borra(s)
sedimento, precipitación de un sólido en un sistema líquido
sedimento, residuo
see antimitotico, citostatico
segment (m), partie d'un organe
Segment, Abschnitt
segment, afsnit
segmento, /parte de um organismo ou órgão
segmento, parte de un organismo u órgano
segmento, porzione di una struttura o corpo più grande
segnalazione, segnalazione
segni rossi sulla pelle in seguito a frizioni, dermografia
Sehhügel, Thalamus
Sehnenscheidenentzündung, Tenosynovitis
sehr fein verteilt, kolloid(al)
seitlich, lateral
Sekretion, Absonderung
sekretion, sekretion
sekundær, underordnet
sekundär, nachfolgend
sekvester, dødt, afstødt stykke af en knogle
sélectif, qui opère une sélection
selectivo, /muito exigente quanto à indicação
selectivo, electivo
selectivo, que se realiza por o tras elección; muy exigente en cuanto a la indicación
selektiv, in Auswahl
selektiv, udvalgt
selettivo, grado dell'effetto desiderato di un farmaco
selles, matières fécales, fèces (f,pl)
selvstyrende, autonom
sem gamoglobinas, agamaglobulinémia
sem intervenção cirúrgica, conservador
sem retorno, irreversível
sem sintomas, assintomático
semeiotica, ramo della medicina che studia i sintomi
semelhante à água, aquoso
semi-chimique, semi-synthétique
semisintetico, prodotto chimicamente da sostanze naturali
semisintético, producido por manipulación química de sustancias naturales
semi-sintético, produzido por manipulação química de substâncias naturais
semisyntetisk, halvsyntetisk
semi-synthétique, semi-chimique
sene(skede)hindebetændelse, tenosynovitis
senilidad, ancianidad; vejez
senilidade, /velhice
senilità, senilità
Senilität, Greisenalter
sénilité (f), sénilité
sénilité, sénilité (f)
senilitet, alderdomssvækkelse
Senkung eines Organs, Ptose
sensación anormal de bienestar, euforia
sensación de extrañeza frente al propio yo, despersonalización
sensación de hormigueo en la profundidad de ambas piernas, piernas inquietas
sensación de hormigueo, de pinchazos, parestesia
sensación de latidos cardiacos rápidos e irregulares, palpitación
sensación que precede un ataque como el epiléptico, aura
sensação anormal de bem-estar, euforia
sensação de formigueiro profundo em ambas as pernas, pernas sem repouso
sensação no início de um acesso de doença, aura
sensation auditive anormale, acouphène (m)
sensation cutanée anormale, paresthésie (f)
sensazione perversa, parestesia
sensazione premonitrice, aura
sensibilidad exagerada al dolor, hiperalgia
sensibilidad exagerada, hiperestesia
sensibilidade à luz, resposta normal da pele à luz, fotossensibilidade
sensibilidade excessiva, alergia, hipersensibilidade
sensibilisation (f), sensibilisation
sensibilisation à la lumière (= processus), photosensibilisation (f)
sensibilisation, sensibilisation (f)
sensibilisering, at gøre følsom
sensibilité à la lumière (= état), photosensibilité (f)
sensibilité anormale à la lumière, photophobie (f)
sensibilité excessive à la douleur, hyperalgésie / hyperalgie
sensibilización, administración de un antígeno para inducir una respuesta inmunitaria; exposición a un alergeno que da lugar a una reacción exagerada
sensibilização à luz, reacção normal da pele à luz, fotossensibilização
sensibilização, administração de um antigénio para induzir uma resposta imunitária
sensibilizzazione, sensibilizzazione
Sensitivierung, Erhöhung der Feinfühligkeit oder Empfindsamkeit für
sensorial, /relativo às sensações
sensorial, perteneciente o relativo a las sensaciones
sensoriale, relativo alle sensazioni
sensoriel, sensoriel
sensoriell, mit den Sinnesorganen wahrzunehmen
sensorisk, sanse-
senza acqua, anidro
senza manifestazioni cliniche; (ancora) senza sintomi, subclinico
separación de una cosa de otra; descomposición de una molécula; ruptura de la unidad psíquica, disociación
separación y exfoliación del tejido a causa de muerte celular, necrólisis
separação e esfoliação do tecido por morte celular, necrólise
separazione o esfoliazione di tessuti, necrolisi
separere gennem fordampning, destillere
seponatur, tilbagetrækning
Sepsis, Blutvergiftung
septicaemia, blodforgiftning
septicémia, /intoxicação do sangue por microrganismos
septicemia, intoxicación de la sangre por microorganismos
septicémie (f), infection générale
séptico, contaminado por gérmenes
séptico, contaminado por germes, podre
septique, 1) infectant - 2) infectieux
septisch, 1. In Form oder als Folge einer Blutvergiftung 2. Durch Krankheitserreger verunreinigt
septisk, betændt
septo, tabique de separação
septum (lat), tabique de separación
septum (m), cloison (séparant deux cavités)
Septum, Scheidewand
septum, skillevæg
sequedad de la boca, xerostomía
sequedad del globo ocular, xeroftalmía
sequela, complicação mais ou menos tardia de uma doença, doença consecutiva
sequela, lesione causata da un attacco di malattia
sequelae, følger
séquelle(s) (f), séquelle(s)
séquelle(s), séquelle(s) (f)
Sequester, abgestorbener Teil eines Organs
séquestre (m), fragment d'os détaché
sequestri, frammento di osso morto
sequestro, fragmento de tecido morto separado do tecido são
ser vivo que convive com outro organismo hóspede, comensal
ser vivo que convive con otro organismo huésped, comensal
serbatoio, serbatoio
seroconversão, mudança de um prova serológica de negativa para positiva
seroconversión, cambio de una prueba serológica de negativa a positiva
serokonversion, antistofprøve som på prøvetidspunktet er negativ og senere viser positivt udslag som tegn på udvikling af antistoffer
Serokonversion, Umwandlung einer neg.
serológico, perteneciente o relativo al estudio de la inmunidad a través del suero
serológico, relativo ao estudo da imunidade pelo soro
sérologique, relatif à l'étude des sérums
serologisch, die Lehre von den Immuneigenschaften des Blutserums
serologisk, om læren om antistoffer (organismens egne) og antigener (udefra påførte)
séroprotection, immunisation passive
serrare le mascelle per via di spasmi muscolari, trisma
sérum (m), 1) petit-lait - 2) sérum sanguin
Serum, Serum
serum, vaccine/blodvæske
Serumbestandteil, der die spezifische Wirkung eines, Komplement
sete eccessiva cronica, polidipsia
setticemia, malattia associata alla presenza di tossine nel sangue
settico, prodotto dalla putrefazione di micro-organismi
setto, parete divisoria
settore della chimica che studia il sistema nervoso, neurochimico
seuchenartig auftretend, epidemisch
seudotumor, tumor fantasma
sexuelle Erlebnisfähigkeit, Libido
sfintere, vaso ad anello che apre o chiude un orifizio
S-formet/den S-formede eller slyngede del af tyktarmen, sigmoideus/sigmoideum
shock, chok
shock, colapso, fallo
shock, urto
shunt (m), court-circuit dans la circulation du sang
shunt, kortslutning, anlæggelse af ekstra forbindelse mellem to punkter
Shunt, Nebenschluß
sia arterioso che venoso, arterovenoso
sich abwechseln, alternieren
sich mit neutralen Farbstoffen anfärbend, neutrophil
Sichaufrichten der Körperhaare, Piloarrektion
Sichzusammenziehen, Kontraktion
siembra, dispersión de la infección, diseminación
siero, siero
sieroconversione, cambio di un test sierologico da negativo a positivo
sierologico, relativo a siero
sifilítico, luético
siges om et lægemiddel, der ikke længere har effekt, rebound fænomen
sigmoid, 1.S-förmig 2.S-förmig gekrümmter Teil des Dickdarms
sigmóide, /em forma de sigma, da letra S
sigmoïde, 1) sigmoïde (valvule-) - 2) partie mobile du gros intestin
sigmoide, con forma simile ad una S
sigmoide, de forma similar a las letra S
sigmoideus/sigmoideum, S-formet/den S-formede eller slyngede del af tyktarmen
signe avant-coureur d'une attaque, d'une crise d'épilepsie, aura (f)
signifiant, significatif
significante, significativo
significatif, signifiant
significativo, que tiene importancia
significativo, significante
significativo, significativo
signifikant, bedeutend
signifikant, statistisk sikker
signo, síntoma
siguiente, dependiente, de 2 orden, en una 2a fase, acompañante; consecuencial, colateral, secundario
simile a tumore, pseudotumore
simile ad un reumatismo, reumatoide
simile, analogo
simile, equivalente
simpatico, nervo simpatico
simpático, simpático
simpatico-mimetico, che produce effetti simili ai nervi simpatici
simpaticomimético, substância que estimula o sistema nervoso simpático
simpaticomimético, sustancia que estimula el sistema nervioso simpático
simulazione della, o derivante dalla, morfina, morfinomimetico
simultan, gleichzeitig
simultan, samtidig
simultané, concomitant
simultané, simultané
simultáneo, conjugado
simultâneo, conjugado
simultâneo, contemporâneo
simultáneo, que se hace o ocurre al mismo tiempo
simultaneo, simultaneo
sin intervención quirúrgica, conservador
sin resultado, no positivo, bajo la línea cero, negativo
sin retorno, irreversible
sinal, mancha, cicatriz, estigma, mácula
sináptico, que pertenece o afecta a la zona de contacto entre dos neuronas
sináptico, relativo à zona de contacto entre dois neuronas
sinaptico, relativo alla sinassi (azione funzionale tra neuroni)
síncope, /perda súbita da consciência por descida da pressão sanguínea no cérebro; desmaio
síncope, desmayo, desvanecimiento
sincope, sospensione temporanea della coscienza
síndroma, complexo mórbido, conjunto de sintomas
sindrome delle gambe senza riposo (sindrome di Ekbom), sindrome delle gambe senza riposo
sindrome delle gambe senza riposo, sindrome delle gambe senza riposo (sindrome di Ekbom)
síndrome, conjunto de síntomas
sindrome, sindrome
sindsbevægelse, agitatio
sinergético, que age simultaneamente com outra coisa
sinergético, que trabaja simultáneamente con otra cosa
sinergista, che interagiscono assieme
singhiozzo, singhiozzo
singulto, hipo
singultus, hikke
Singultus, Schluckauf
sinovial, /relativo ao líquido secretado pela membrana sinovial ou que o secreta
sinovial, perteneciente o relativo al líquido secretado por la membrana sinovial o que lo secreta
sinoviale, relativo al liquido contenuto nelle articolazioni
sinovite, /inflamação de uma membrana sinovial
sinovite, infiammazione della membrana col liquido articolare
sinovitis, inflamación de una membrana sinovial
síntese, /combinação; formação de substâncias in vitro por meios artificiais
sintesi biologica, biosintesi
sintesi, integrazione di vari elementi
síntesis, combinación; formación de sustancias in vitro por medios artificiales
sintoma, /sinal
síntoma, signo
síntomas combinadas de una enfermedad, sintomatología
sintomas combinados de uma doença, sintomatologia
síntomas que preceden a las convulsiones eclámpticas, preeclampsia
sintomático, /pertencente aos sintomas
sintomatico, che indica determinati sintomi
sintomático, perteneciente a los síntomas
sintomatología, síntomas combinadas de una enfermedad
sintomatologia, sintomas combinados de uma doença
sintomo di malattie del fegato e del sangue, ittero
sintomo significativo, sintomo significativo
sintomo, sintomo
sinus-, angående næsens bihuler
sinusal, 1) relatif au noeud sinusal (coeur) - 2) relatif aux sinus
sinusal, relativo a uma bolsa ou cavidade, particularmente na câmara superior do coração
sinusal, relativo o perteneciente a una bolsa o una cavidad, en particular a la cámara superior del corazón
sinusale, sinusale
sinusite (f), inflammation des sinus
sinusite, /inflamação de uma bolsa ou cavidade, especialmente dos ossos do crânio
sinusite, sinusite
sinusitis, bihulebetændelse
sinusitis, inflamación de una bolsa o una cavidad
Sinusitis, Nasennebenhöhlenentzündung
sistema muscular do corpo ou das suas partes, musculatura
sistemático, /que segue um sistema, um método
sistemático, que sigue un sistema
sistematico, relativo ad un sistema
sistémico, /que afecta o corpo de forma total; geral, generalizado
sistémico, que afecta al cuerpo de una forma total
sistemico, relativo ad un sistema
sistólico, /relacionado com a contracção músculo cardíaco
sistolico, che indica la pressione arteriale massima del cuore
sistólico, que se relaciona con la contracción del músculo cardíaco
situación en que una variable no cambia, estado de equilibrio
situado alrededor de la boca, perioral
situado alrededor de la envoltura del Sistema Nervioso; Central o externo con respecto a ella, peridural
situado alrededor de la órbita, periorbitario
situado alrededor de un vaso, perivascular
situado alrededor del ano, perianal
situado cerca de una base; normal, basal
situado delante del corazón, precordial
situado dentro de uma veia, intravenoso
situado dentro de un vaso, intravascular
situado dentro de una parte o perteneciente exclusivamente a ella, intrínseco
situado dentro de una vena, intravenoso
situado detrás, posterior
situado em torno da envoltura do sistema nervoso central, peridual
situado en la mitad inferior del cerebro; relativo al hipotálamo, hipotalámico
situado en los interespacios de un tejido, intersticial
situado en un solo lado o que afecta un solo lado, unilateral
situado entre dos costillas, intercostal
situado entre dos vértebras contiguas, intervertebral
situado fora da via piramidal, extrapiramidal
situado fora de um vaso, extravascular
situado fora dos rins, extra-renal
situado fuera de la vía piramidal, extrapiramidal
situado fuera de las células, extracelular
situado fuera de un vaso, extravascular
situado fuera del cuerpo; desviado fuera del cuerpo, extracorporal
situado fuera del riñón, extrarrenal
situado fuera, de fuera, extraño, externo
situado hacia el centro; psiquiatr.: referente a un medium, medial
situado junto de uma base, normal, basal
situado mais perto do centro do tronco, próximo
situado más cerca del centro del tronco, proximal
situado na metade inferior do cérebro; relativo ao hipotálamo, hipotalámico
situado por baixo de uma cápsula, subcapsular
situato accanto alla tiroide, paratiroideo
situato accanto allo sterno, retrosternale
situato attorno ad un vaso, perivascolare
situato attorno alla bocca, periorale
situato attorno all'ano, perianale
situato attorno all'orbita dell'occhio, periorbitale
situato sopra il ventricolo (cuore), sopraventricolare
situato sotto la congiuntiva (occhio), sottocongiuntivale
situato sotto la lingua, sublinguale
situato sotto la pelle, sottocutaneo
situato sotto una capsula, sottocapsulare
situato tra il cervello ed il midollo spinale, subaracnoideo
situato tra parti o spazi, interstiziale
situé à la limite entre la physique et la chimie, physicochimique
situé au niveau de l'aine, inguinal
situé au pourtour de l'anus, périanal
situé autour de la bouche, périoral
situé autour de l'orbite, périorbitaire
situé dans les interstices (d'un tissu ou d'un organe), interstitiel
situé derrière le bulbe, rétrobulbaire
situé en amont d'une synapse, présynaptique
situé en avant du coeur, précordial
situé entre deux vertèbres, intervertébral
situé entre l'arachnoïde et la pie-mère, sous-arachnoïdien
sitzend, sedentär
Skabies, Krätze
skadelig virkning af overdreven vitamintilførsel, hypervitaminosis
skadelig, skadelig
skællet/pladeagtig, squamær
skælsyge, hudsygdom med klidformet afskalning, pityriasis
skærende/fortands-, incisiv
skævhals, skæv holdning af hovedet p.g.a. muskellidelse i hals eller lidelse i halshvirvel, torticollis
skaldethed, alopecia
skarlagensfeber, scarlatina
skarpsyn, skarpsyn
skede-, vaginal
skelen, strabismus
skelet-, vedrørende skelettet
Skelett-, das Skelett betreffend
skifte, alternere
skillevæg, septum
skiveformet, diskoid
skizofreni (sammenfattende betegnelse for psykoser med varierende symptomer), schizophrenia
Sklera, Lederhaut des Auges
sklerose, bindevævsforøgelse i væv, hvorved konsistensen bliver fastere, sklerose
sklerose, sklerose, bindevævsforøgelse i væv, hvorved konsistensen bliver fastere
Sklerose, Verhärtung von Geweben oder Organen
skoldkopper, varicella
skotom, defekt i synsfeltet
Skotom, Gesichtsfeldausfall
skulder- og skulderblads-, humeroscapulær
slange, tuba
slap, slap
slidgigt, arthrosis
slim, mucus
slimdrivende middel, expectorans
slimhinde, mucosa
slimhindebetændelse, katar
slimopløsende (middel), mukolyt/mukolytisk
sløvsind, dementia
småblæret, vesikulær
smagliatura cutanea, stria
smagsforstyrrelse, dysgeusi
smertefuld menstruation, dysmenorrhoea
smertefuld og hyppig trang til afføring eller vandladning, tenesmus
smerter i brystkirtlerne, mastodyni
smerter i hofteleddet, coxalgia
smerter i mellemgulvet, epigastralgia
smerter i tungen, glossodyni
smertestillende middel, analgetika
smitsom betændelse af øjets slimhinder med dannelse af små gryn, trakom
smitsom hudsygdom, oftest set i ansigtet hos børn, som følge af streptokokker eller stafylokokker, impetigo
smitte, kontamination
snegle-, cochleae
snitafbilding i legemet på røntgenfilm, tomografi
snylter, kommensal
snylterisk, parasitisk
sob a pele, hipodérmico, subcutâneo
sobre o por fuera de la duramadre, epidural
sobre ou por fora da dura-mater, epidural
sobredosis, dosis excesiva
sobresaliente, importante, relevante
Sodbrennen, Pyrosis
soffio ascoltatorio, rumore auscultatorio
soggettivo, soggettivo
soif excessive, polydipsie (f)
solide, concrete (a)
soluble en grasa; capaz de disolver las grasas; que tiene predisposición a la obesidad, lipófilo
solución de un producto destinado a ser inhalado, aerosol
solución, preparado líquido que contiene una o varias sustancias químicas solubles; relajación o preparación
solução de um produto destinado à inalação, aerossol
solução, preparado líquido que contém várias substâncias químicas solúveis; soluto, licor; meio
solução, soluto, licor
soluço, singulto, soluço
soluço, soluço, singulto
solution (f), solution
solution de sels minéraux ayant la même pression que le sang, isotonique (sérum-)
Solution, Lösung
solution, opløsning
solution, solution (f)
soluzione che dissolve, solvente
soluzione continua di comunicazione, fistola
soluzione, soluzione
soluzioni chimiche (es., isotonico
solvant (m), (substance) liquide qui peut dissoudre
Solvens, Lösungsmittel
solvens, opløsningsmiddel
solvente, (líquido) dissolvente
solvente, líquido que es capaz de disolver; componente de una solución que se encuentra en mayor cantidad
solvente, soluzione che dissolve
som ændrer generne, mutagen
som aldrig har født, nulliparær
som findes eller sker inden i den enkelte person, intraindividuel
som forhindrer adrenalindannelse, adrenolytisk
som forhindrer celledeling, antimitosisk
som forhindrer svulstdannelse, antitumor
som forhindrer trombedannelse, antitrombin
som hæmmer eller dræber mikroorganismer, antimikrobial
som hæmmer opløsning af fibrin (stof, som hjælper til blodets koagulation), antifibrinolytisk
som hæmmer østrogenernes aktivitet, antiøstrogen
som hæmmer udskillelse af urin, antidiuretisk
som hæmmer væskeudskillelse, antiexsudativ
som kun farves af neutrale farvestoffer, neutrofil
som modvirker betændelse, antiinflammatorisk
som modvirker infektion, antiinfektiøs
som skaber forstyrrelse i hjerterytmen, arrhythmogen
som standser vækst af (evt. dræber) tuberkelbakterier, tuberculostatisk
somático, /relativo ao corpo: desenvolvimento somático, por exemplo
somático, corporal
somatico, relativo al corpo
somatique, qui se rapporte au corps
somatisation d'un conflit psychique, conversion (hystérie de -)
somatisch, körperlich
somatisk, legemlig
somatotrofina, ormone di crescita
somatotrophine (f), hormone de croissance
somatotropin, væksthormon
Somatotropin, Wachstumshormon
somatotropina, hormona del crecimiento
somatrotopina, hormona do crescimento
somiglianza, affinità
somnambulisme (m), somnambulisme
somnambulisme, somnambulisme (m)
Somnambulismus, Schlafwandeln
somnambulismus, søvngængeri
somnifère, hypnotique (a et sm)
somnolence (f), somnolence
somnolence, somnolence (f)
somnolencia o indiferencia, letargo
somnolencia, somnolencia
somnolens, dyb søvn, hvoraf patienten kun vanskeligt og for en kort tid kan vækkes
Somnolenz, Benommenheit mit Schläfrigkeit
sonambulismo, /andar dormindo, em sonhos
sonambulismo, andar en sueños
sonda, algália, cateter
sonífero, hipnótico
sonífero; agente que produz insensibilidade, estupor ou anestesia, narcótico
sonnambulismo, sonnambulismo
sonnolenza, sonnolenza
sonolência, /sonolência
soplo, vibración audible por auscultación
soporifero, che fa dormire
soporífico, /que produz sono, soporífero
soporífico, que causa o induce al sueño o sopor
soporifique (a et sm), (substance) qui provoque le sommeil
soporös, schwere Bewußtseinstrübung verursachend
soppressione dell'urina, anuria
soppressiva, soppressiva
sopraventricolare, situato sopra il ventricolo (cuore)
sopro, vibração audível por auscultação, ruído
sordera, sordera
sordità, sordità
soro, /soro
sorte de bactérie qui peut être pathogène, mycobactérie (f)
sorte de champignon, microsporon (m)
sorte de sucre, hydrate de carbone (m)
sospensione temporanea della coscienza, sincope
sospensione, sospensione
sostanza aggiuntiva, additivo
sostanza che agisce sui nervi, anticolinergico
sostanza che aiuta la trasmissione tra elementi nervosi, neurotrasmettitore
sostanza che annulla l'acidità, antiacido
sostanza che annulla l'azione di un'altra sostanza, antagonista
sostanza che assorbe o lega con l'acqua, idrofilo
sostanza che controlla le cellule maligne, antineoplastico
sostanza che distrugge cellule o micro-organismi, litico
sostanza che frena la riproduzione cellulare, antimitotico
sostanza che genera allergia, allergene
sostanza che provoca la formazione di anticorpi, antigene
sostanza che, in acqua, si dissocia, elettrolita
sostanza chimica che compone le cartilagini e le ossa, collageno
sostanza chimica, chimico
sostanza complessa che circonda il centro della cellula, citoplasma
sostanza del feto necessaria alla crescita del feto, placenta
sostanza derivata dallo zucchero (glicosio), glicoside
sostanza derivativa, sostanza derivativa
sostanza di proteine che si forma nel sangue, fibrina
sostanza inattiva del sangue, plasminogeno
sostanza nella quale viene incorporato un farmaco, eccipiente
sostanza non proteica che forma un enzima, coenzima
sostanza organica risultante da due o più amminoacidi, polipeptide
sostanza tossica interna, endotossico
sostanza vegetale a base di nitrogeno, alcaloide
sostanza, sostanza
sostanze causanti ritenzione (sodio) e perdite (potassio), mineralcorticoide
sostituzione, sostituzione
sottocapsulare, situato sotto una capsula
sottocongiuntivale, situato sotto la congiuntiva (occhio)
sottocutaneo, situato sotto la pelle
sottostrato, substrato
souffle (m), 1) respiration - 2) bruit anormal du coeur
souffle, åndedrætslyd
sous la conjonctive, sous-conjonctival
sous la langue, sublingual
sous la peau, sous-cutané
sous une capsule, sous-capsulaire
sous-arachnoïdien, situé entre l'arachnoïde et la pie-mère
sous-capsulaire, sous une capsule
sous-conjonctival, sous la conjonctive
sous-cutané, sous la peau
sovemiddel, hypnotika
søvndyssende/sovemedicin, TU
søvngængeri, somnambulismus
søvnløshed, insomnia
sovradosaggio, sovradosaggio
spænding, tensio
spalte, fissur
spaltning af kemisk forbindelse under vandoptagelse, hydrolyse
Spaltung komplizierter organ., Hydrolyse
Spannung, Tension
Spannung, Tonus
spasme (m), contraction, crampe
spasme, spasme
spasmeløsende lægemiddel, spasmolytika
spasmes et contractions musculaires, tétanie (f)
spasmi mobili, atetosi
spasmisch, krampfartig
spasmo abituale, tic
spasmo con stimolo all'espulsione (anale o urinale), tenesmo
spasmo, contrazione muscolare
spasmodico, spastico
spasmodique, dû à un spasme
spasmodisk, krampagtig
spasmolitico, che verifica gli spasmi
spasmolytika, spasmeløsende lægemiddel
spasmolytique (a et sm), contre les spasmes, les convulsions
spasmolytisch, krampflösend
Spasmus, Verkrampfung
spasticità, spasticità
spasticité (f), 1) ce qui est spastique - 2) hypertonie musculaire
spasticitet, forøget muskelspænding
spastico, spasmodico
spastico, spastico
spastique, dû à un spasme
spastisch, krampfend
spastisk/spastiker, (person) med krampetrækninger
Spastizität, verstärkter muskulöser Widerstand
specie, specie
species, stamme
specifico, specifico
specifik, særegen for
spécifique, spécifique
spectre (m), spectre
spectre, spectre (m)
Speichelabsonderung, Salivation
Speicher, Reservoir
Spektrum, Spektrum
Spender, Donator
sperimentale, sperimentale
spermatocid, sædlegemedræbende (middel)
spermatogenèse (f), phénomènes d'évolution cellulaire (qui aboutissent à la formation des spermatozoïdes)
Spermatogenese, Reifung der Samenzellen
spermatogenesi, processo di formazione dei spermatozoi
Spermen abtötendes Mittel, Spermizid
spermicida, che distrugge gli spermatozoi
spermicide (a et sm), (contraceptif) qui détruit les spermatozoïdes
spermiogenese, sædcelledannelse
Spermizid, Spermen abtötendes Mittel
spettro, l'insieme dei settori raggiunti
spezialisierte Zellen und Nervenendigungen,die chem. Reize in elektr. Erregungen umwandeln, Chemorezeptor
Spezies, Art
spezifisch, spezifisch
sphincter (m), muscle qui entoure un orifice
sphincter, lukkemuskel
Sphinkter, Schleißmuskel
spinal, die Wirbelsäule,bzw. das Rückenmark betreffend
spinal, hørende til rygraden
spinal/rachidien, de la colonne vertébrale
spinale, relativo alla colonna vertebrale
spindelförmige Pilzgattung, Mikrosporum
spinta all'eccesso, esacerbazione
splenomegali, forstørrelse af milten
splenomegalia, allargamento della milza
splénomegalie (f), augmentation du volume de la rate
Splenomegalie, Milzvergrößerung
spondilite, infiammazione delle vertebre
spondylite (f), inflammation d'une/de vertèbre(s)
spondylitis, betændelse i hvirvelsøjlen
Spondylitis, Entzündung des Knochenmarks der Wirbel
spontane oder künstlich herbeigeführte Blutstillung, Hämostase
spontane, kleinfleckige Kapillarblutungen, Purpura
sporadico, che capita occasionalmente
sporadique, sporadique
sporadisch, sporadisch
sporadisk, spredt, uafhængig af tid og sted
sporgenza di un organo in avanti ed all'esterno, protrusione
spostamento, lussazione
spostarsi di un organismo che produce malattie, locoregionale
spotting (inglés), manchas de sangre
spotting, perda de sangue pela vagina
spotting, pletblødning fra skeden
Spotting, Schmierblutung
Sprachstôrung, Aphasie
Sprachstörung, Dysarthrie
sprængning i alle eller de øverste hudlag, især omkring mund og anus, rhagade
spray (inglés), pulverizador, atomizador
spray (m), vaporisation
Spray, Spray
spray, spray, væske forstøvet gennem trykapparat
spray, væske forstøvet gennem trykapparat, spray
spredning, partiklers vandring p.g.a. koncentrationsforskelle, diffusion
spredt, uafhængig af tid og sted, sporadisk
Spurenelement, Spurenelement
sputo, sputo
sputum (m), expectoration
Sputum, Auswurf
sputum, spyt
Spülung, Spülung
spyt, sputum
spytafsondring, salivatio
squamær, skællet/pladeagtig
squameux, couvert d'écailles
squamoso, che presenta squame
squamös, schuppenförmig
squelettique, 1) du squelette - 2) très maigre
stäbchenförmige Bakterien, Bacillus
stabilisation (f), stabilisation
stabilisation, stabilisation (f)
stabilisering, stabilisering
Stabilisierung, Stabilisierung
stabilità, stabilità
Stabilität, Stabilität
stabilité (f), stabilité
stabilité, stabilité (f)
stabilitet, stabilitet
stabilitetstilstand, (sygdoms) vendepunkt
stabilizzazione, creazione di uno stato stabile
stærk afskalning, exfoliatio
stærk forøgelse af hudens hornlag, hyperkeratose
stagnation, stasis
stamme, species
stammende fra hjertet, cardiogen
stanchezza muscolare, miastenia
stanchezza, lassitudine
standard dosing, dosaggio normale
standard dosis, behandling med et givet lægemiddel hvoraf alle patienter får samme dosis uafset deres vægt
Standarddosis, normale Dosierung
standardisere, udarbejde ensartede måleenheder og metoder
standardiseret portion af lægemiddel, enhedsdosis
standardisieren, standardisieren
standardizzare, rendere standard, normale, consueto
staot tossico per eccesso di urea nel sangue, uremia
stark juckende Hautkrankheiten, Neurodermitis
Starrheit im Denken, Rigidität
stase (f), lenteur ou arrêt de la circulation sanguine
Stase, Stillstand eines Flüssigkeitsstromes
stasi, mantenimento ad uno stesso livello
stasis, stagnation
statistico, statistico
statistique (a et sf), statistique
statistique, statistique (a et sf)
statistisch, statistisch
statistisk sikker, signifikant
statistisk, statistisk
stato di coscienza alterata da psicofarmaco, neuroleptoanalgesia
stato negativo, stato negativo
status, condizione
status, status
Status, Zustand
steady state, Fleißgleichgewicht
steatorrea, vedi seborrea
stéatorrhée (f), présence excessive de matières grasses dans les selles
Steatorrhoe, Fettdurchfall
steatorrhoea, fedtdiaré, forøget fedtindhold i afføringen
stéatose (f), surcharge en lipides des cellules
Steatose, Verfettung
steatosi, degenerazione grassa
steatosis, fedtaflejring
Steifwerden des Penis, Erektion
steigernd, kumulativ
Steigerung der Durchblutung eines Organs, Hyperämie
steißwärts, kaudal
sten, calculus
sténose (f), rétrécissement
Stenose, Einengung eines Kanals
stenose, forsnævring af kanal
stenosi, restringimento di un canale o condotto
Sterblichkeit, Mortalität
sterile, asettico
stérilisation (f), 1) suppression de la possibilité d'avoir des enfants (chez un homme ou une femme) - 2) élimination des microbes
Sterilisation, Sterilisation
sterilisering, sterilisering
sterilità, sterilità
Sterilität, Sterilität
stérilité (m), stérilité
stérilité, stérilité (m)
sterilitet, sterilitet
sterilizzazione, creazione di uno stato sterilesterilizzazione
steroid, fællesbetegnelse for forskellige stoffer med bestemt kemisk opbygning
steroide (lipidi con un sistema particolare), steroideo
steroide della corteccia, corticosteroide
stéroïde, (hormone) ayant la structure d'un stérol
Steroide, in der Nebenniere produziertes Hormon
steroideo, steroide (lipidi con un sistema particolare)
Steroidhormone der Nebennierenrinde, die auf den Mine, Mineralocorticoid
stikpille, suppositorium
Stillstand eines Flüssigkeitsstromes, Stase
stimolante (fisico), agonista
stimolante, stimolante
stimolazione, stimolazione
Stimulans, anregendes Heilmittel
stimulans, stimulerende middel
stimulant (a et sm), (substance) qui stimule (l'activité physique ou intellectuelle)
stimulant, analeptique (a.
stimulateur cardiaque, stimulateur cardiaque
stimulation excessive, hyperstimulation (?)
stimulerende middel, analeptika
stimulerende middel, stimulans
stitichezza ostinata, stitichezza ostinata
stivhed, rigiditet
stivkrampe, tetanus
stødvis, klonisk
stof i blodet, medhjælper størkningsprocessen, protrombin
stof med virkning på nervesystemet, neuroleptikon
stof, som dræber eller hæmmer bakterier, antiseptika
stof, som forårsager dannelse af et antistof, antigen
stof, som fremhæver leverens galdeproduktion, choleretica
stof, som hæmmer forrådnelsesproces, antioxidant
stof, som hæmmer histamins (karstimulerende stof) virkning, antihistamin
stof, som hæmmer irritation af f.eks., anticholinergika
stof, som ophæver andet stofs virkning, antagonist
stof, som ved indsprøjtning fremkalder dannelse af antistof, immunogen
stof, som ved indsprøjtning sammen med antistoffer forstærker disses virkning, adjuvans
stof, som virker antikoagulerende, antikoagulantia
Stoff, der die Wirkung adrenergischer Stoffe aufhebt, Adrenolytikum
Stoffe, die das parasympath., Parasympathomimetikum
Stoffe, die das Zellwachstum, insbes., Zytostatikum
Stoffe, die die Erregungsübertragung an den parasympa, Vagolytikum
Stoffe, die Tumoren abtöten oder ihr Wachstum hemmen, Chemotherapeutikum
stoffer, der kan blokere dannelsen af thyroxin (skjoldbruskkirtlens hormon), antithyreoide stoffer
stoffer, som blokerer betareceptorerne (hjerte og bronchiesystem) i det sympatiske (hvor adrenalin frigøres) nervesystem, beta-blokker
stoffer, som hæmmer antistofdannelse og andre former af immunrespons, immunosuppressive stoffer
stoffers tilbøjelighed til at reagere med hinanden, affinitet
stofskifte, metabolisme
stofskifte, omsætning
stofskifteprodukt, metabolit
stomatite (f), inflammation de la bouche
stomatite, infiammazione della cavità orale
stomatitis, betændelse af slimhinden i munden
Stomatitis, Entzündung der Mundschleimhaut
stomatologico, relativo alla bocca
stomatologique, relatif à l'étude des maladies de la bouche et des dents
stomatologisch, die Erkrankungen der Mundschleimhaut betreffend
stomatologisk, om mundsygdomme
stor kornholdig celle, som findes i store mængder i bindevæv og granulationsvæv, mastcelle
stor nerveknude i storhjernens basis, thalamus
stor startdosis af et lægemiddel, mætningsdosis
stort, umodent forstadie til de røde blodlegemer i den røde knoglemarv, megaloblast
Störung der Atmung, Dyspnoe
StÖrung der Bewegungskoordination, Ataxie
Störung des Bewegungsablaufs, Dyskinesie
Störung des Geschmacksempfindens, Dysgeusie
Störung des Ich-Erlebens, Depersonalisation
Störung des Säure-Basengleichgewichts, Azidose
Störung des Schluckaktes, Dysphagie
Störung einer Funktion oder des Gewebegefüges, Läsion
strabisme (m), strabisme
strabisme, strabisme (m)
strabismo, deviazioni incontrollabili degli occhi
Strabismus, Schielen
strabismus, skelen
stræk(bevægelse), ekstension
Strahlentherapie, Radiotherapie
strålebehandling, radioterapi
stranezza, anomalia
strato di muco, mucosa
strato esterno di un organo, corteccia
stravaso, emorragie o attacchi
Streifen, Stria
stress (m), stress
stress, /tensão, vida [moderna] agitada
stress, overskridelse af tilpasningsreaktion gennem langvarige eller stærke legemlige eller psykiske påvirkninger, stress
Streß, Streß
stress, stress (m)
stress, stress, overskridelse af tilpasningsreaktion gennem langvarige eller stærke legemlige eller psykiske påvirkninger
stretta del cuore, angina pectoris
Streuung, Diffusion
stria, smagliatura cutanea
Stria, Streifen
stria, stribe
stribe, stria
strie (f), ligne
strube, glottis
strubebetændelse, laryngitis
structural (contr. fonctionnel), structural
structural, structural (contr. fonctionnel)
structure de deux masses de tissu nerveux situés dans l'encéphale, thalamus (m)
strukturel, strukturel
strukturell, strukturell
struma (m), goitre
struma, forstørrelse af skjoldbruskkirtlen
struma, gozzo
Struma, Kropf
strumento a forma di tubo, catetere
struttura delle molecole a tre cicli, triciclico
strutturale, relativo alla struttura
studio degli effetti dei farmaci, farmacodinamica
studio delle cause delle malattie, eziologia
Stuhlentlehrung, Defäkation
Stummheit bei intaktem Sprechorgan, Mutismus
stupeur (f), léthargie
Stupor, Bewegungslosigkeit
stupor, feberdøs
stupore, stupore
styrkende (middel), tonisk/tonika
subacuto, un po' acuto, tra l'acuto ed il cronicosubacuto
subagudo, /pouco agudo
subagudo, un poco agudo
subaigu, mi-chronique, mi-aigu
subakut, moderat heftigt
subakut, weniger heftig verlaufend
subarachnoidal, unter der Spinnwebenhaut
subaracnóide, /situado ou produzido por baixo da aracnóide
subaracnoideo, que está situado o que se produce debajo de la aracnoides
subaracnoideo, situato tra il cervello ed il midollo spinale
subaraknoidal, i det væskefyldte hulrum mellem den inderste og den mellemste hjernehinde
subcapsular, que está situado o que ocurre debajo de una cápsula
subcapsular, situado por baixo de uma cápsula
subclínico, que acontece sem manifestação de sintomas
subclínico, que transcurre sin manifestar síntomas
subclinico, senza manifestazioni cliniche; (ancora) senza sintomi
subclinique, dont les manifestations cliniques sont très atténuées
subconjunctival, under øjets bindehinde
subconjuntival, que está situado o que ocurre debajo de la conjuntiva
subconjuntival, subconjuntival
subcutâneo, hipodérmico
subcutáneo, que está situado o que sucede por debajo de la piel
subcutâneo, sob a pele, hipodérmico
sub-desenvolvimento dos órgãos sexuais, hipogonadismo
súbito y breve, agudo
subjectif, que seul le malade perçoit
subjectivo, /subjectivo; reacção específica, pessoal
subjektiv, personlig, beroende på persons særegne tanke eller forestillingsmåde
subjektiv, subjektiv
subjetivo, subjetivo
subkapsulär, unter einer Kapsel gelegen
subklinisch, mit nur geringen klinischen Krankheitszeichen
subklinisk, om tidlige stadium i sygdom før der kommer synlige tegn
subkonjunktival, unter der Bindehaut des Auges
subkutan, under huden
subkutan, underhuds-
subkutan, unter der / die Haut
sublingual, por baixo da língua, hipoglosso
sublingual, referido o situado debajo de la lengua
sublingual, sous la langue
sublingual, under tungen
sublingual, unter der Zunge
sublinguale, situato sotto la lingua
submeter o curativo a cura; substância que afecta os músculos, curarizar
substance (f), substance
substance ajoutée aux aliments, additif (m)
substance chimique à caractère alcalin, d'origine végétale, alcaloïde (s.m)
substance chimique renfermant une fonction acide et une fonction amine, aminoacide (m), acide (m) aminé
substance composée de plusieurs protéines, se fixant sur le complexe antigène-anticorps, complément (m)
substance destinée à compenser la diminution de volume du sang circulant, plasma (succédané de-)
substance d'origine végétale (< glucose + fraction non glucidique), glucoside (m)
substance hormonale dérivée d'acides gras non saturés, prostaglandine (f)
substance impliquée dans l'action d'un neurone sur les cellules cibles, neurotransmetteur/neuromédiateur
substance neutre (facilitant l'absorption), excipient (m)
substance organique basique, amine (f)
substance organique qui participe au métabolisme, métabolite (m)
substance qui active une réaction chimique, enzyme (f et m)
substance qui empêche la division des cellules cancéreuses, alcoylant
substance qui neutralise une toxine, antitoxine (sf)
substance susceptible d'entraîner une réaction allergique, allergène (m)
substance toxique, toxine (f)
substance, substance (f)
substância activa, agente
substância considerada estranha pelo organismo, antígeno
substância derivada de um medicamento dentro do organismo, metabolito
substância inerte num preparado farmacológico, excipiente
substância lipóide que se encontra na maior parte dos tecidos, colesterol
substância mineral em quantidades mínimas da dieta alimentar, oligoelemento
substância orgânica azotada com propriedades alcalinas, alcalóide
substância que alivia a congestão nasal, descongestionante
substância que alivia a depressão, antidepressivo
substância que bloqueia os nervos parassimpáticos, anticolinérgico
substância que combate a acção da histamina, anti-histamina
substância que combate as contraturas, cãibras e convulsões, antispasmódico
substância que contribui para a auxiliar, adjuvante
substância que corrige a acção ou o sabor de um medicamento; compensação, rectificação, correcção
substância que destrói os germes, germicida
substância que diminui a pressão sanguínea, anti-hipertensivo
substância que estimula directamente o sistema colinérgico ou parassimpático, parassimpaticomimétrico
substância que estimula o sistema nervoso simpático, simpaticomimético
substância que evita as convulsões, anticonvulsivante
substância que favorece a produção de fel, colerético
substância que forma sal combinada com um ácido; veículo neutro de um medicamento; superfície ou parte inferior de um órgão, base
substância que imita a acção dos receptores adrenérgicos B, betamimético
substância que inibe a biossíntese e/ou a secreção de hormonas tiróides, tirostático
substância que inibe a resposta à adrenalina, adrenolítico
substância que provoca vómitos, emético
substância que reduz a concentração de açúcar no sangue, antidiabético
substância que se injecta para aumentar o volume sanguíneo, expansor plasmático
substância que transmite impulsos nervosos por via química, neurotransmissor
substância radical alquil por um átomo de H num composto cíclico, alcilação
substância, matéria
substâncias derivadas de ácidos gordos, prostaglandina(s)
substans, materiale, legemligt eller organisk
Substanz, Substanz
Substanzen, die die Biosynthese und/oder die Sekretion, Thyreostatikum
substituição artificial de um órgão; anaplerose, prótese
substituição, /substituição, troca
substitution (f), substitution
Substitution, Ersatz
substitution, erstatning
substitution, substitution (f)
substrat (m), substrat
Substrat, Grundsubstanz
substrat, næringsmiddel til dyrkning af bakterier
substrat, substrat (m)
substrato, base, substância básica
substrato, sottostrato
sucederse dos o más acciones o administraciones de medicamentos, alternar
sucessão de duas ou mais acções ou administrações de medicamentos, alternar
Sucht, Sucht
sucre dédoublé par inversion, sucre inverti (m)
sucre inverti (m), sucre dédoublé par inversion
sudación exagerada, hiperhidrosis
sudación, transpiración
sudoración abundante, diaforesis
sudorazione, perspirazione
suero, suero
suites de couches, post-partum
sukker som har undergået kemiske ændringer, invertsukker
sukkersyge, diabetes
sul posto, in situ
summen af de kræfter som bestemmer optagelsen, virkningsmekanismen og udskillelsen af lægemidler, farmakokinetik
superinfección, nueva infección que ocurre como complicación de otra ya existente
superinfecção, nova infecção que surge como complicação de outra já existente
Superinfektion, erneute Infektion mit demselben Erreger
superinfektion, fornyet smitte med samme mikrobe hos samme person
superinfezione, superinfezione
supervisão, vigilância, inspecção, controlo
supervision (f), supervision
supervisión, supervisión
supervision, supervision (f)
Supervision, überwachung
supervisione, valutazione critica
supination (f), mouvement de rotation (< muscles supinateurs)
Supination, Auswärtsdrehung der Hand bzw. des Fußes
supination, udadroterende bevægelse af hånd og arm
supino, /deitado de costas
supino, essere steso
supino, que descansa sobre el dorso
suplementar, adicional, auxiliar, complementar
suplemento, /suplemento, adicional
suplemento, suplemento
suposición, hipótesis
supositório, /supositório
supositorio, supositorio
supplément (m), supplément
Supplement, Ergänzung
supplément, supplément (m)
supplement, tilskud
supplemento, supplemento
supplerende, komplementær
suppositoire (m), suppositoire
suppositoire, suppositoire (m)
suppositorio, suppositorio
suppositorium, stikpille
Suppositorium, Zäpfchen
supposta vaginale, pessario
suppresseur (gène-), (gène) dont la mutation peut supprimer les effets de mutations d'autres gènes
suppression de l'apport d'oxygène au niveau des cellules et des tissus, anoxie (f)
suppression des glandes génitales (homme / femme), stérilisation, castration (f)
suppressiv, unterdrückend
Suppuratio(n), Eiterung
suppuratio, åben pusfyldt betændelse
suppuration (f), formation de pus
suppurazione, infiammazione con pus
supraventriculær, over hjertekamrene
supraventriculaire, relatif à une région du coeur située au-dessus des ventricules
supraventricular, por cima de uma pequena cavidade
supraventricular, por encima o en la parte superior de una pequeña cavidad
supraventrikulär, über einem Ventrikel
supresión de la actividad de la médula ósea, mielosupresión
supresión, supresión
supressivo, supressivo
suprimento nervoso ou a condução de impulsos nervosos de um local para outro, inervação
supuración, formación de pus
supuração, /formação de pus
supuração, corrimento do ouvido, otorreia
surcharge en lipides des cellules, stéatose (f)
surdez, diminuição da audição
surdez, surdez
surditas, døvhed
Surditas, Taubheit
surdité (f), surdité
surdité partielle, hypoacousie (f)
surdité, surdité (f)
surdose, overdose
surdose, overdose (f)
surhedsgrad, aciditet
surinfection (f), infection ajoutée (par des germes différents)
suspensão, /partículas existentes na água que não foram por ela dissolvidas
suspensio, ophængning
suspension (f), suspension
suspensión de la respiración, apnea
suspension plus ou moins prolongée de la respiration, apnée (f)
Suspension, 1.Aufschwemmen von feinen festen Teilchen in einer Flüssigkeit 2. Aufhängung in der schwebe
suspensión, preparado finamente dividido para incorporarlo en un líquido o que ya se encuentra incorporado en un líquido
suspension, suspension (f)
sustancia activa, agente
sustancia añadida a alimentos, aditivo
sustancia considerada como extraña por el organismo, antígeno
sustancia derivada de un medicamento dentro del organismo, metabolito
sustancia farmacológica con potencia y efecto similares a otra, bioequivalente
sustancia inerte en un preparado farmacéutico, excipiente
sustancia o medio que impide el embarazo, contraceptivo
sustancia que al combinarse con un ácido forma una sal; vehículo neutro de un medicamento; superficie o parte inferior de un órgano, base
sustancia que alivia la congestión nasal, descongestivo
sustancia que alivia la depresión, antidepresivo
sustancia que bloquea los nervios parasimpáticos, anticolinérgico
sustancia que combate la acción de la histamina, antihistamínico
sustancia que combate la inflamación, antiflogístico
sustancia que contribuye a la acción de otra; sustancia añadida a una vacuna que refuerza su efecto, adyuvante
sustancia que corrige la acción o el sabor de un medicamento, correctivo
sustancia que destruye gérmenes, germicida
sustancia que destruye las bacterias, bactericida
sustancia que destruye los gusanos intestinales, antihelmíntico
sustancia que destruye los hongos, antimicótico
sustancia que destruye los hongos, fungicida
sustancia que detiene la multiplicación de las células, citostático
sustancia que disminuye la cantidad de orina, antidiurético
sustancia que disminuye la presión sanguínea, antihipertensivo
sustancia que estimula directamente el sistema colinérgico o parasimpático, parasimpaticomimético
sustancia que estimula el sistema nervioso simpático, simpaticomimético
sustancia que estimula la formación de orina, diurético
sustancia que evita o reduce convulsiones, anticonvulsivo
sustancia que favorece la producción de hiel, colerético
sustancia que fija los ácidos gástricos, antiácido
sustancia que imita la acción de los receptores adrenérgicos B, betamimético
sustancia que impide la coagulación, anticoagulante
sustancia que impide la división y crecimiento de células, antimitótico
sustancia que inhibe la respuesta a la adrenalina, adrenolítico
sustancia que inhiben la biosíntesis y/o la secreción de hormonas tiroideas, tirostático
sustancia que por vía química transmite impulsos nerviosos, neurotransmisor
sustancia que previene el deterioro de un producto por oxidación, antioxidante
sustancia que provoca el vómito, emético
sustancia que provoca reacciones alérgicas, alergeno
sustancia que reduce la concentración de azúcar en la sangre, antidiabético
sustancia que reduce la fiebre, antipirético
sustancia que reduce la reproducción de bacterias, bacteriostático (nm,f)
sustancia que se inyecta para aumentar el volumen sanguíneo, expansor plasmático
sustancia química que transmite algo, mediador
sustancia reguladora, modulador
sustancia utilizada para producir una reacción química, reactivo
sustancia vegetal básica, alcaloide
sustancia, sustancia
sustitución, sustitución
sustituto artificial de una parte u órgano, prótesis
sustrato, base, sustancia básica
svælgkatar, pharyngitis
svag menstruation med lange, ofte uens, intervaller, oligomenorrhoea
svagsynethed, amblyopi
svamp, fungus
svampeangreb i huden, dermatophytosis
svampeart, som angriber hud eller hår, mikrosporum
svampedræbende, antifungal
svampehæmmende, fungistatisk
svampemiddel, antimycotika
svangerskab, gestation
svangerskabsforgiftning (med to af følgende tre symptomer: hypertension, ødemer, albuminuri), præeklampsi
sved, diaphoresis
sved, perspiratio
sveglio / arzillo, arzillo
svien eller smerter ved vandladning, dysuri
svigtende kraft, dekompensation
sviluppo di caratteri maschili, virilizzazione
sviluppo difettoso, disgenesia
sviluppo eccessivo di papille con eruzioni della pelle, condiloma
sviluppo incompleto di un organo, ipoplasia
sviluppo non normale, displasia
sviluppo non positivo, involuzione
svimmelhed, vertigo
svind af et organ eller en funktion p.g.a. medfødt svaghed, abiotrophia
svind, organernes indskrumpning med alderen, involutio
svulst af bygning som lymfekirtelvæv, lymphom
svulst, tumor
syfilitisk, luetisk
sygdom fremkaldt af en parasit overført fra dyr til mennesker, toksoplasmose
sygdom fremkommet ved infektion med svampe, mycosis
sygdom i hjertemuskulaturen, cardiomyopathi
sygdom, der skyldes mangel på et vitamin, avitaminose
sygdomsanlæg, diatese
sygdomsfremkaldende mikroorganisme, patogen
sygehistorie, anamnese
sygehus-, noskomiel
sygelig forøgelse af hudfedtudskillelsen, så huden bliver fedtet, skinnende og gullig, seboré
sygelig tilstand forårsaget af giftstoffer i blodet, toxæmia
sygelig tilstand med forstyrrelse af balancen mellem et organs forskellige elementer, dyskrasi
sygelig tørst, polydipsi
sygelig vækst af organ p.g.a. celleforstørrelse, hypertrofi
sygelig, patologisk
sygelighed, morbiditet
sygeligt forøget aldosteronproduktion, hyperaldosteronismus
sygeligt forstærket muskelvirksomhed, hyperkinese
sympathetisch, 1.auf Sympathie beruhend 2. das sympathische Nervensystem betreffend
sympathique, relatif au système nerveux autonome (en général)
Sympathomimetikum, Arzneimittel, das die gleichen Wirkungen hervorruft, wie sie durch die Erregung des Sympathikus ausgelöst werden
sympathomimétique, qui a des effets similaires à ceux que l'on obtient en stimulant le système nerveux sympathique
sympathomimetisk/sympathomimetika, (lægemiddel) som har virkning på det sympatiske nervesystem
sympatisk, sympatisk
Symptom, Symptom
symptomatique, 1) relatif aux symptômes - 2) visant à supprimer les symptômes - 3) dû à un symptôme particulier
symptomatisch, symptomatisch
symptomatisk, symptomgivende
symptomatologi, læren om sygdomstegnene
symptomatologie (f), étude des symptômes
Symptomatologie, 1.Lehre von den Krankheitszeichen 2. Die symptomatik einer Krankheit
symptôme (m), symptôme
symptôme avant-coureur, précurseur/prodrome
symptôme, symptôme (m)
symptomfri, symptomfri
symptomgivende, symptomatisk
symptomkompleks, syndrom
synaptique, relatif à l'aire de jonction entre deux neurones
synaptisch, eine Kontaktstelle zw. Nervenzellen betreffend
synaptisk, angående overgangsstedet mellem to nervecellers udløbere/angående stadie i kønscellernes udvikling kort før reduktionsdeling
syncope (f), syncope
syncope, syncope (f)
Syndrom der unruhigen Beine, restless legs
Syndrom, Krankheitsbild
syndrom, symptomkompleks
syndrome (m), syndrome
syndrome, syndrome (m)
synergique, relatif à la synergie
synergistisch, einen Stoff, der durch seine Gegenwart die Wirkasamkeit
synergistisk, virkende sammen (og gensidigt forstærkende)
synkebesvær, dysphagia
Synkope, anfallsartige, kurzdauernde Bewußtlosigkeit
synkope, besvimelsesanfald
synovial, angående ledvæsken
synovial, die Gelenkinnenhaut betreffend
synovial, relatif au liquide humectant les articulations
Synovialitis, Entzündung der Gelenkinnenhaut
synovite (f), inflammation d'une synoviale
synovitis, ledhindebetændelse
synshallucination, vision
syntese, opbygning
synthèse (f), synthèse
Synthese, Synthese
synthèse, synthèse (f)
Syphillis bedingt, luetisch
syreforgiftning, acidose
syreneutraliserende middel, antacida
syreneutraliserende stof, antisyre
syreophobning i urin og blod, ketoacidose
systématique (a et sf), systématique
systématique, systématique (a et sf)
systematisch, systematisch
systematisierter Wahn, Paranoia
systematisk, systematisk
systémique, relatif à la circulation sanguine générale
systemisch, den Gesamtorganismus betreffend
systemisk, med almen virkning på kroppen
systolique, relatif à la systole
systolisch, während der (Herz-)Systole
systolisk, om det maksimale tryk som blodet udøver under hjertets sammentrækningsfase
taak, functie
tab af evne til at opfatte og bruge ord, afasi
tab af kalk med bevaret knoglemasse, osteomalaci
tabique de separación, septum (lat)
tabique de separação, septo
tache cutanée, macule (f)
tachiaritmia, aumento ed irregolarità delle pulsazioni cardiache
tachicardia, aumento di frequenza delle pulsazioni cardiache
tachifilassi, protezione contro sieri, farmaci o agenti attivi
tachyaritmie, onregelmatige, snelle hartslag
Tachyarrhythmie, schnelle Form der Störung rhythmischer Herztätigkeit
tachyarythmie (f), accélération du rythme cardiaque
tachycardie (f), 1) contractions cardiaques rapides (contre un poison) - 2) immunisation rapide
tachycardie, snelle hartslag
tachyfylaksi, hurtig aftagning i styrke og varighed af et stofs virkning ved gentagen brug
tachyfylaxie, snel opgebouwde weerstand tegen gifstoffen
Tachykardie, Herzjagen
tachyphylaxie (f), épuisement de l'effet thérapeutique
Tachyplylaxie, zunehmende Verminderung einer Arzneimittelwirkung
takyarytmi, hurtig uregelmæssig hjertevirksomhed
takykardi, unaturlig hurtig hjertevirksomhed
tálamo, /massa importante de núcleos cinzentos
talamo, formazione a forma di uovo degli emisferi del cervello
tálamo, masa importante de núcleos grises
Talgfluß, Seborrhoe(a)
talgvloed, seborroe
tandaanslag, tandplaque
tandbederf, cariës
tandbelægning, dental palque
tandenkrijgen, dentitie
tandplak, tandsteen
tandplaque, tandaanslag
tandsæt, dentition
tandsteen, tandplak
tandsten, calculus dentalis
tandvleesontsteking, gingivitis
tapón de sangre en el sistema circulatorio, trombo
taquiarritmia, cadência rápida do ritmo do coração; arritmia rápida
taquiarritmia, forma rápida e irregular del ritmo cardíaco
taquicardia, /aceleração da frequência cardíaca
taquicardia, aceleración de la frecuencia cardíaca
taquifilaxia, efecto decreciente de un medicamento
taquifilaxia, efeito decrescente de um medicamento
tardief, wat laat tot uiting komt
tardif, tardif
tardio, tardio
tardío, tardío
tardiv, langsom
tardiv, verspätet
tardivo, tardivo
tåre-, lacrimal
tarm-, intestinal
tarmfunktion, bølgeformede fremadskridende kontraktioner af de muskulære vægge som presser føden ned gennem spiserøret, peristaltik
tarmkatar, enterocolitis
tarm-og-lever-, enterohepatisk
tarmslyng, ileus
tarmudtømmelse, defækation
tartamudez, disartria
tartaro, calcolo II
tártaro, placa dentária
tartre, plaque dentaire (f)
tartre, plaque dentaire, plaque dentaire
tasa de calcio en la sangre, calcemia
tasa de enfermos en una población, morbididad
tasa de muertes en una población, mortalidad
tasa exagerada de glucosa en la sangre, hiperglucemia
Taubheit, Surditas
Tauglichkeit eines Testverfahrens, Validität
taux anormalement bas d'acide urique dans le sang, hypouricémie
taux anormalement bas de glucose dans le sang, hypoglycémie (f)
taux anormalement élevé d'acide urique dans le sang, hyperuricémie (f)
taux anormalement élevé de glucose dans le sang, hyperglycémie (f)
taux de calcium dans le sang, calcémie (f)
taux de calcium dans l'urine, calciurie (f)
te groot bloedvolume, hypervolemie
te grote dosis, overdosis
te grote hoeveelheid suiker in de urine, glucosurie
te hoge kaliumspiegel in het bloed, hyperkaliëmie
te laag gehalte aan bloedsuiker, hypoglykemie
te veel witte bloedcellen, leukocytose
technique de microscopie, micrographie (f)
technique de surveillance (d'un malade), monitorage (m)
tecido de cobertura ou de revestimento interior; pele ou mucosas, epitélio
técnica de preparação dos doentes para operações cirúrgicas, neuroleptanalgesia
Teerstuhl, Melaena
tegen bacteriën gericht, antibacterieel
tegen de infectieverwekker gericht, anti-infectieus
tegen gezwellen gericht, antitumoraal
tegen snelle groei gericht, antiproliferatief
tegen ziekteverwekkers gericht, antimicrobieel
tegenaanwijzing, contra-indicatie
tegengif, antidotum
tegenwerker, antagonist
tegn, manifestation
tegumentair, met betrekking tot de huid-oppervlakte
tégumentaire, relatif au tissu qui recouvre un organisme
Teichen, Partikel
teigne du pied, mycose du pied
Teilchen, das im Innern eine wäßrige Lösung enthält, Liposom
Teilnahmelosigkeit, Apathie
tekort aan vitamine, hypovitaminose
tekort aan witte bloedlichaampjes, neutropenie
tekort, deficiëntie
tekortschietende ademhaling, hypoventilatie
telangectasia, dilatazione permanente dei vasi sanguigni preesistenti
telangiectasia, /dilatação de vasos terminais, sobretudo na cara
telangiectasia, dilatación de vasos terminales sobre todo en la cara
télangiectasie (f), dilatation d'un vaisseau cutané
teleangiëctasie, verwijding van de bloedvaten
teleangiektasi, udvidning af de små kar (i huden)
Teleangiektasie, erweiterung kleiner, oberfläclicher Hautgefäße
temblor intencional, temblor que aparece al intentar efectuar un movimiento voluntario coordinado
temblor que aparece al intentar efectuar un movimiento voluntario coordinado, temblor intencional
temblor, tremor
temperatura corporal baja, hipotermia
temperatura corporea troppo bassa, ipotermia
température treop basse, hypothermie (f)
température trop haute, hyperthermie (f)
tempo de espera, período de latência
temporanea paralisi, acinesia
temporaneo aumento di globuli binachi nel sangue, leucocitosi
tendance (f), tendance
tendance, tendance (f)
tendencia a captar agua, hidrofílico
tendência para um determinado tipo de doença, diátese
tendência, inclinação, propensão
tendencia, tendencia
tendens, neiging
tendens, tendens
Tendenz, Tendenz
tendenza, tendenza
tendinite (f), inflammation d'un tendon
tendinite, inflamação de um tendão
tendinite, tendinite
tendinitis, betændelse i en sene
Tendinitis, Entzündung des Sehnengewebes
tendinitis, inflamación de un tendón
tendinitis, peesontsteking
ténesme (m), tension douloureuse associée à de faux besoins (urine/selles)
tenesmo vescicale, bisogno impellente di urinare
tenesmo, /desejo doloroso e ineficaz de urinar ou defecar
tenesmo, deseo doloroso e ineficaz de orinar o defecar
tenesmo, spasmo con stimolo all'espulsione (anale o urinale)
Tenesmus, anhaltender schmerzhaft spastischer Stuhl- bzw. Harndrang
tenesmus, pijnlijke aandrang
tenesmus, smertefuld og hyppig trang til afføring eller vandladning
teneur du sang en créatine, créatinémie (f)
tennisalbue, betændelse i vævet i overarmen, epicondylitis
tenosinovite, infiammazione della copertura di un tendine
tenosinovitis, inflamación de un tendón y de su vaina
tenossinovite, inflamação de um tendão e da sua veia; tecite
ténosynovite (f), inflammation d'un tendon et de son enveloppe synoviale
tenosynovitis, ontsteking van de peesschede
Tenosynovitis, Sehnenscheidenentzündung
tenosynovitis, sene(skede)hindebetændelse
tensão, pressão
tensie, druk
tensio, spænding
tensio-actief, van invloed op de oppervlaktespanning
tensioactif, qui abaisse la tension superficielle du liquide
tensioactivo, que ejerce efecto sobre la tensión superficial
tensioactivo, que exerce efeito sobre a tensão superficial
tensioaktiv, med effekt på overfladetrykket
tensioattivo, che ha un effetto sulla tensione di superficie
tension (artérielle) inférieure à la normale, hypotension (f)
tension (artérielle) supérieure à la normale, hypertension (f)
tension (f), tension
tensión aumentada, hipertonía
tension douloureuse associée à de faux besoins (urine/selles), ténesme (m)
tension douloureuse des seins, mastodynie (f)
Tension, Spannung
tension, tension (f)
tensión, tono
tensión, tono; potencial eléctrico; presión
tensione muscolare dopo contrazione, afterload
tensione troppo bassa, ipotensione
tensione, tensione
teoretisk, teoretisk
teórico, /teórico
teorico, teorico
teórico, teórico
ter grootte van een muntstuk, nummulair
terapêutico, /que serve para curar
terapéutico, que sirve para la curación
terapeutico, terapeutico
terapeutisk, helbredende
terapi, terapi
terapia che alza la temperatua corporera con la corrente, diatermia
terapia che utilizza più di un farmaco, politerapia
terapia com um medicamento de cada vez, monoterapia
terapia con impiego di antibiotici, antibioterapia
terapia con un solo farmaco, monoterapia
terapia con un solo medicamente a la vez,
terapia destinada a reduzir uma alergia, dessensibilização
terapia múltipla, politerapia
terapia que tiende a reducir una alergia, desensibilización
terapia radiante, radioterapia
terapia, terapia
terapia, tratamento das doenças, terapêutica
terapia, tratamiento
teratogeen, wat misvormingen veroorzaakt
teratogen, frembringende misdannelser
teratogen, Mißbildungen erzeugend
teratogène, qui provoque des monstruosités
teratogénico, indutor de malformações fetais
teratogénico, que genera malformaciones
teratogeno, che tende a produrre anomalie di formazione
teratológico, /relativo à ciência que se ocupa do desenvolvimento anormal e das malformações congénitas
teratológico, perteneciente o relativo a la ciencia que se ocupa del desarrollo anormal y de las malformaciones congénitas
teratologico, relativo alla teratologia
tératologique, relatif à l'étude des monstruosités et des anomalies congénitales
teratologisch, die Lehre von den Mißbildungen betreffen
teratologisch, met betrekking tot misvormingen
teratologisk, angående læren om misdannelser
termal, térmico, que faz referência ao calor ou à temperatura
termal, varme-
térmico, que faz referência ao calor ou à temperatura, termal
térmico, que hace referencia al calor o a la temperatura
termico, termico
terminaal, in het eindstadium
terminal, /final, último
terminal, final, último, postrero
terminal, terminal
terminale, terminale
termoregolazione, regolazione del calore
termoregulation, varmeregulering
termorregulación, regulación del calor o de la temperatura
termorregulação, regulação do calor ou da temperatura
teruggaand, retrograad
terugkomend, recurrerend
terugkoppeling, feedback
terugresorptie, reabsorptie
terugslag, rebound-effect
terugstroming, regurgitatie
terugtrekking, retractie
terugvloeiing, reflux
terugwerking, reactie
tessuto che produce le cellule del sangue, emopoietico
tessuto di cellule appiattite, endotelio
test (m), test
test, ID + CO
test, proef
Test, Test
test, test (m)
testicolare, relativo al testicolo
testiculair, met betrekking tot de teelbal
testiculaire, qui concerne les testicules
testicular, perteneciente o relativo a los testículos
testicular, relativo aos testículos
testikelbetændelse, orchitis
testikulær, vedrørende testiklerne
testikulär, den Hoden betreffend
Testung der individuellen Erregerempfindlichkeit, Antibiogramm
tetani, krampelidelse p.g.a. nedsat kalk i blodvæsken
tetania, /estado caracterizado por cãibras e convulsões musculares
 
tetania, estado caracterizado por calambres y convulsiones musculares
tetania, ipersensibilità di nervi e muscoli
tétanie (f), spasmes et contractions musculaires
Tetanie, Krampfkrankheit
tetanie, verhoogde spierprikkelbaarheid
tétano, /tétano
tetano, tetano
tétanos (m), maladie grave (souvent fatale) du système nerveux central
tétanos, tétanos
Tetanus, 1.Wundstarrkrampf 2. Muskelkrampf
tetanus, klem
tetanus, stivkrampe
teveel aan afbraakprodukten in het bloed, creatininemie
thalamus (m), structure de deux masses de tissu nerveux situés dans l'encéphale
thalamus, grijze stof van de tussenhersenen
Thalamus, Sehhügel
thalamus, stor nerveknude i storhjernens basis
theoretisch, theoretisch
theoretisch, wat niet in de werkelijkheid voorkomt
théorique, théorique
thérapeutique (a et sf), relatif au traitement des maladies/pouvant guérir
therapeutisch, genezend
therapeutisch, therapeutisch
thérapie (f), traitement
Therapie mit mehreren Medikamenten, -
thérapie qui recourt à plusieurs médicaments, polyvalente (thérapie-)
thérapie qui recourt à un seul médicament, monovalente (thérapie-)
therapie, behandeling
Therapie, Therapie
thermal, thermal
thermisch, met betrekking tot warmte
thermoregulatie, handhaving van warmte-evenwicht
thermorégulation (f) (?), mécanisme régulateur de la température du corps
Thermoregulation, Wärmeregulation,ROCHE 1984
thoracaal, met betrekking tot de borstkas
thoracique, du thorax
thorakal, den Brustraum betreffend
thrombocytopénie (f), diminution du nombre de thrombocytes (dans le sang)
thrombocytose (f), présence excessive de thrombocytes (dans le sang)
thrombo-embolie (f), occlusion d'un vaisseau sanguin
Thromboembolie, Verschluß eines Blutgefäßes durch einen Blutpfropf
thrombolyticum, middel dat bloedproppen oplost
Thrombolytikum, Blutpfropfen lösendes Mittel
thrombolytique, qui dissout un caillot de sang
thrombophlébite(f), inflammation d'une veine (associée à une thrombose)
thrombophlebitis, betændelse i venevæg i forbindelse med trombedannelse
Thrombophlebitis, Entzündung der Venenwand, die mit einer Thrombose ein
thrombose (f), thrombose
Thrombose, Blutpfropfbildung
thrombose, thrombose (f)
Thrombozytopenie, Verminderung der Plättchenzahl
Thrombozytose, Vermehrung der Blutplättchen
thrombus (m), caillot de sang
thrombus, bloedprop
Thrombus, Blutpfropf
Thyreostatikum, Substanzen, die die Biosynthese und/oder die Sekretion
thyréostatique (a et sm), (médicament)apte à diminuer les sécrétions de la thyroïde
thyréotoxicose (f), toute forme d'hyperthyroïdie
Thyreotoxikose, Schilddrüsenfunktionsstörung
thyrostaticum, stof die de schildklierwerking remt
thyrotoksikose, tilstand, der opstår, når organismen påvirkes af abnormt store mængder thyroxin (skjoldbruskkirtlens hormon)
thyrotoxicose, overmatige produktie van schildklierhormoon
tic (m), tic
tic, (ansigts)trækning, nervebetinget fænomen, hvor en ordnet handling udføres tvangsmæssigt
tic, movimiento involuntario que se produce repetidamente
tic, spasmo abituale
Tic, Tic
tic, tic (m)
tic, zenuwtrekking
tiden fra indvirkning til synligt udslag, latenstid
Tiefstand,
tige creuse ou pleine, cathéter (m)
tijd tussen prikkeling en reactie, latentietijd
tijdelijke vermindering of verdwijning van ziekteverschijnselen, remissie
tijdens een heelkundige ingreep, peroperatief
tilbageabsorption, reabsorption
tilbageblivende, residual
tilbagegående, retrograd
tilbageholdelse, retentio
tilbageløb, refluks
tilbagestrømning af mad (=gylpen) eller blod, regurgitatio
tilbagetrækning, seponatur
tilfældig, tilfældig
tilfældigt optrædende, accidentel
tillukning, obstruktio
tilsætningsstof, additiv
tilskud til blodet af tykke væsker under blødning, plasma expander
tilskud, supplement
tilstand af svær afmagt og generel degeneration (som følge af f.eks., cachexia
tilstand, conditio
tilstand, der opstår, når organismen påvirkes af abnormt store mængder thyroxin (skjoldbruskkirtlens hormon), thyrotoksikose
tilstand, hvor genstande ses med gulligt skær, xanthopsia
tilstedeværelse af ilt, aerob
tilstedeværelse af jernholdigt rødt farvestof i blodet (medfører blåfarvning, methæmoglobinæmi
tilstopning af arterie med efterfølgende forandring i vævet, infarkt
tilstrækkelig, adækvat
tilsvarende, ækvivalent
tilsvarende, analog
tilsvarende, homolog
tiltagende, progressiv
tilvænning, adaptation
timpanismo, timpanite, dilatação do ventre (devido a gases), meteorismo
tímpano, /membrana ou cavidade do ouvido médio
tímpano, membrana del oído medio; cavidad del oído medio
tiña podal, infección superficial crónica con hongos de la piel del pie
tinea pedis, fodsvamp
Tinea pedis, Fußpilz
tinea pedis, lesioni pruriginose ai piedi
tinea pedis, schimmelziekte aan de voet
tinea pedis, tinha do pé; pé-de-atleta.
tinha do pé; pé-de-atleta., tinea pedis
tinitus (aurium), zumbido do ouvido
Tinnitus (aurium), Ohrensausen
tinnitus (lat), tintineo, zumbido de oído
tinnitus, oorsuizen
tinnitus, øresusen
tinnitus, rumore negli orecchi
tinteling, paresthesie
tintineo, zumbido de oído, tinnitus (lat)
típico, característico, clásico
típico, característico, clássico
tipo de composto químico, esteróide
tipo de compuesto químico, esteroide
tipo de enzima, transaminasa
tipo de hormona sexual feminina, estrogénio
tipo de microorganismos, rickettsia
tipo di allergia, allergia crociata
tipo di batterio, mycobacterium
tipo di fungo dei capelli e della pelle, microsporum
tipo di infezione, infezione crociata
tipo di intossicazione, ergotismo
tipo di malattia venerea, herpes zoster
tipo di ormone della prostata, prostaglandina
tipo di resistenza, resisteza crociata
tique, movimento involuntário que se produz repetidamente
tireostatico, farmaco o agente anti-tiroide
tireotossicosi, eccessiva quantità di ormoni della tiroide
tirostático, substância que inibe a biossíntese e/ou a secreção de hormonas tiróides
tirostático, sustancia que inhiben la biosíntesis y/o la secreción de hormonas tiroideas
tirotoxicose, conjunto de sintomas devido a um excesso de hormonas tiróides
tirotoxicosis, conjunto de síntomas debido a un exceso de hormonas tiroideas
tissu fonctionnel d'un organe, parenchyme (m)
tissu qui recouvre les surfaces internes du coeur et des vaisseaux, endothélium (m)
tissu qui recouvre les surfaces internes et externes de l'organisme, épithélium (m)
Titer, 1.Gehalt an wirksamen Stoffen 2.größte Verdünnung
titer, hoogste verdunning van een stof die nog werkzaam blijft
titer, indholdet af et virksomt stof i en opløsning
titolo, titolo
titre (m), degré
título, valor, grado, proporción
título, valor, grau, proporção
to stoffers gensidigt forstærkende effekt på hinanden når de er brugt sammen, potensering
to stoffers gensidigt forstærkende effekt på hinanden, når de er brugt sammen, potensering
toedienen van vloeistoffen, infusie
toediening van een te grote hoeveelheid, overdosering
toediening van geneesmiddelen bij hartziekten, digitalisatie
toediening van geneesmiddelen ter voorbereiding van de patiënt, premedicatie
toegevoegd, additioneel
toename van het aantal eosinofiele cellen in het bloed, eosinofilie
toename van het stikstofgehalte van het bloed, azotemie
toenemend, cumulatief
toepassing, applicatie
toestand waarin iemand verkeert, conditie
toets, criterium
toetsing, assay
toevallig schadelijk, opportunistisch
toevallig, accidenteel
toevoeging, additivum
toevoegsel, adjuvans
toezicht, supervisie
tofase-, bifasisk
tofo, depósito de urato que se produce en caso de gota
tofo, deposito di sodio in prossimità delle articolazioni
tofo, depósito nos tecidos, principalmente de ácido úrico e seus sais, característico da gota
tofus, jichtknobbel
togliere la sensibilità, desensibilizzazione
togliere le squame, desquamazione
togliere un liquido (es., deplezione
toksicitet, giftighed
toksikologisk, om gifte og deres virkninger
toksin, giftstof (fra bakterier)
toksisk, giftig
toksoplasmose, sygdom fremkaldt af en parasit overført fra dyr til mennesker
tolérance (f), aptitude de l'organisme à supporter
tolerance, evne til at tåle lægemidler
tolerância, /capacidade de suportar doses elevadas de uma droga tóxica
tolerancia, capacidad de soportar dosis elevadas de una droga tóxica
tolerantie, verdraagzaamheid
Toleranz, Toleranz
tolleranza, tolleranza
tolvfingertarm, duodenum
toma, ingestión
tomografi, snitafbilding i legemet på røntgenfilm
tomografia, radiografia de uma secção do corpo ou de um órgão
tomografía, radiografía de una sección del cuerpo o de un órgano
tomografia, registrazione delle immagini interne al corpo
tomografie, röntgenfoto waarbij slechts één vlak scherp wordt afgebeeld
tomographie (f), procédé d'exploration radiologique
Tomographie, Schichtaufnahmeverfahren
tone, vævenes, især musklernes, normale spændingstilstand
tongontsteking, glossitis
tonicidade anormal dos tecidos, distonia
tonicità disordinata dei muscoli, distonia
tónico, /que produz e restabelece o tom normal; que se caracteriza por tensão contínua
tónico, que produce y restablece el tono normal; que se caracteriza por tensión continua
tonico, tonico
tonique, 1) relatif au tonus musculaire - 2) qui stimule, fortifie
tonisch, 1.den Tonus betreffend2.stärkend
tonisch, met betrekking tot spanning
tonisk/tonika, styrkende (middel)
tono muscular disminuido; tensión disminuida, hipotonía
tono, /tensão
tono, tensión
tono, tono
tono; potencial eléctrico; presión, tensión
tonsilite, angina (tonsilar), amigdalite, esquinência, antiadite, inflamação das amígdalas
tonsilitis, inflamación de una amígdala
tonsillite / amygdalite, inflammation des amygdales
tonsillite, tonsillite
tonsillitis, amandelontsteking
tonsillitis, betændelse i mandel
Tonsillitis, Mandelentzündung
Tonus, Spannung
tonus, spierspanning
tophi, knuder aflejret i vævet under huden ved kronisk ægte gigt
tophus (m), concrétion de cristaux d'acide urique
Tophus, entzündliche Knotenbildung
tópico, /local
tópico, local
topico, locale
topique, à usage externe et local
topisch, die örtl.
topisch, plaatselijk
topisk, lokal
toque; indivíduo que esteve em relação com pessoa portadora de doença contagiosa, contacto
torácico, /relativo ao tórax ou que o afecta
torácico, perteneciente o relativo al tórax o que lo afecta
toracico, toracico
torakal, hørende til eller liggende i brystkassen
torcedura, giro de un órgano en torno a su eje ; rotación, torsión
torcicollo, torticollo
torcicolo, torticolo
torção, /rotação de um órgão em torno de si mesmo
tørhed af mundslimhinden, xerostomi
tørlæskning, hydratation
torsade (f) de pointe, forme de fibrillation ventriculaire
torsade de pointes (francés),
Torsade de pointes,
torsade de pointes, battito non normale del ventricolo (cuore)
torsade de pointes, heel snelle hartwerking
torsade de pointes, torsade de pointes
torsie, draaiing
torsio, drejning
Torsion, Achsendrehung eines Organs
torsión, torcedura, giro de un órgano en torno a su eje ; rotación
torsione, torsione
torticolis (m), torticolis
tortícolis, cuello torcido
torticolis, torticolis (m)
torticollis, scheefhals
Torticollis, Scjiefhals
torticollis, skævhals, skæv holdning af hovedet p.g.a. muskellidelse i hals eller lidelse i halshvirvel
torticollo, torcicollo
torticolo, torcicolo
tos ferina, pertussis (lat)
tossicità, tossicità
tossico, tossico
tossicologico, tossicologico
tossicomania, tossicomania
tossiemia, presenza di sostanze tossiche
tossina, tossina
tot de wand behorend, pariëtaal
tot een éénheid brengen, standaardiseren
tot het bekken behorend, pelvicus
total eller pletvis blåfarvning af huden, livedo
totaler Verschluß, Obstruktion
tout fait qui (pour un individu donné) précède son état actuel, antécédent (a.
toute forme d'hyperthyroïdie, thyréotoxicose (f)
toxæmia, sygelig tilstand forårsaget af giftstoffer i blodet
Toxämie, Blutvergiftung
toxemia, intoxicación de la sangre
toxemia, intoxicação do sangue; toxinemia
toxémie (f), présence de toxines dans le sang
toxemie, bloedvergiftiging door organische gifstof
toxicidad, efecto nocivo que tiene una sustancia química
toxicidade, /efeito nocivo de uma substância química
toxicité (f), qualité d'une substance qui peut empoisonner un organisme vivant
toxiciteit, giftigheid
tóxico o destructor del tejido nervioso, neurotóxico
tóxico para el corazón, cardiotóxico
tóxico para el órgano auditivo, ototóxico
tóxico para o coração, cardiotóxico
tóxico para o feto/embrião, fetotóxico
tóxico para o fígado, hepatotóxico
tóxico para o órgão auditivo, ototóxico
tóxico para os nervos, neurotóxico
tóxico para os rins, nefrotóxico
tóxico, /venenoso
tóxico, venenoso
toxicodependência (dependência de uma droga), toxicomania
toxicológico, perteneciente o relativo a la ciencia que estudia los venenos
toxicológico, relativo à ciência que estuda os venenos
toxicologique, relatif à la connaissance des poisons
toxicologisch, met betrekking tot gifstoffen
toxicomanía, dependencia de una droga
toxicomania, medikamentafhængighed
toxicomania, toxicodependência (dependência de uma droga)
toxicomanie (f), toxicomanie
toxicomanie, toxicomanie (f)
toxicomanie, verslaving aan gifstof
toxikologisch, giftkundig
Toxikomanie, Gewöhnung an oder Abhängigkeit von Drogen
Toxin, wasserlöslicher Giftstoff
toxina, /veneno
toxina, veneno
toxine (f), substance toxique
toxine, gifstof
toxique pour la cellule, cytotoxique
toxique pour la moelle osseuse, myélotoxique
toxique pour le foetus, foeto-toxique
toxique pour le foie, hépatotoxique
toxique pour le système nerveux, neurotoxique
toxique pour les reins, néphrotoxique
toxique pour l'oreille, pour l'ouïe, ototoxique
toxique, (qui agit comme un) poison
toxisch, 1.giftig 2.durch Gift bedingt
toxisch, giftig
Toxizität, Giftigkeit einer SubstanzROCHE 1984
toxoplasmose (f), maladie causée par les toxoplasmes
toxoplasmose, doença infecciosa causada por Toxoplasma gondi
Toxoplasmose, Infektionskrankheit durch Toxoplasma gondii
toxoplasmose, klierziekte veroorzaakt door het toxoplasma
toxoplasmosi, malattia acuta del sangue
toxoplasmosis, enfermedad infecciosa causada por Toxoplasma gondii
tödlich, letal
tra le vertebre, intervertebrale
traagheid, inertie
trachéite (f), trachéite
tracheite, tracheite
trachéite, trachéite (f)
Tracheitis, Entzündung der Luftröhrenschleimhaut
tracheitis, luftrørskatar
tracheitis, ontsteking van het slijmvlies van de luchtpijp
Trachom, Bindehauterkrankung
trachome (m), infection chronique de la conjonctive et de la cornée
trachoom, korrelachtige ontsteking van het oogbindvlies
tracoma, /doença infecciosa da conjuntiva e da córnea do olho
tracoma, enfermedad infecciosa de la conjuntiva y de la córnea del ojo
tracoma, malattia infettiva della congiuntiva e della cornea
tracto (gastrintestinal), tubo digestivo, incluindo a boca, esófago, estômago, intestinos delgado e grosso, recto, ânos e glândulas anexas (vesícula biliar e pâncreas)
tracto, haz de fibras, cordón, vía
tractus (m), ensemble d'organes qui constituent un appareil
Tractus, Bahn des Nervensystems
tractus, gang
tractus, vezelbundel
traditionnel, classique
tradurre elettronicamente, digitalizzazione
Träger, Vehikel
Trägersubstanz, Bindemittel, Hülle einer Arznei
Trägheit, Inertie
traitement aux rayons, radiothérapie (f)
traitement auxiliaire, complémentaire, adjuvant
traitement des médicaments homéopathiques pour les activer, augmentation de l'action d'un médicament par l'absorption d'un second
traitement par les antibiotiques, antibiothérapie
traitement préalable à une intervention (médicale ou chirurgicale), prémédication
traitement préventif de l'allergie, désensibilisation (f)
traitement qui consiste à empêcher tout mouvement, immobilisation (f)
traitement qui consiste à favoriser la mobilité, mobilisation (f)
traitement, thérapie (f)
trakom, smitsom betændelse af øjets slimhinder med dannelse af små gryn
tranquilizante mayor, antipsicótico
tranquilizante, antipsicótico
tranquilizante, medicamento que serve para tranquilizar; calmante
tranquilizante, medicamento que sirve para tranquilizar
tranquilizante; medicamento contra la ansiedad, ansiolítico
Tranquilizer, Beruhigungsmittel
tranquillante, ansiolitico
tranquillisant (a et sm), tranquillisant
tranquillisant (majeur), neuroleptique (a et sm)
tranquillisant, tranquillisant (a et sm)
tranquillizer, middel dat opwindingstoestanden bedaart
tranquillizer, nerveberoligende middel
tranquillizzante, tranquillizzante
transaminasa, tipo de enzima
transaminase (f), enzyme qui transporte les groupements aminés vers d'autres corps
transaminase, enzimas hepáticas (do fígado)
transaminase, enzymer forekommende i blodet i stærkt forøgede mængder ved visse sygdomme
transaminase, giststof die een aminogroep van de ene stof op de andere kan overdragen
transaminasi, enzimi che utilizzano l'eccesso di azoto
transcutaan, door de huid heen toegediend
transcutané/transdermique, à travers la peau
transcutáneo, a través de la piel intacta
transcutâneo, através da pele intacta
transdermaal, door de huid
transdermal, durch die Haut hindurch
transdermal, gennem huden
transdermale, che passa attraverso la pelle
transdérmico, que pasa a través de la piel
transdérmico, que passa através da pele
transfer, overdracht
transfer, trasferimento
Transfer, übertragung
transferencia, paso de un síntoma o una enfermedad de una parte hacia otra; psiquiatr: cambio del afecto de una persona hacia otra, desde una idea hacia otra
transferência, passagem de um sintoma ou doença para outro(a)
transfert (m), transfert
transfert, overførsel
transfert, transfert (m)
transformación de sustancias orgánicas en otras sustancias orgánicas, fermentación
transformación de una sustancia en otra durante el transcurso del metabolismo, metabolización
transformación, cambio de forma o estructura
transformação de substâncias orgânicas noutras substâncias orgânicas, fermentação
transformação de uma substância noutra durante o metabolismo, metabolização
transformação química de um composto no organismo, biotransformação
transformação, mudança de forma ou estrutura, alteração
transformação; transformação das emoções em manifestações corporais, conversão
transformatie, verandering
transformation (f), transformation
transformation d'un tissu différencié en un autre tissu, métaplasie (f)
transformation d'une substance organique en substance minérale, minéralisation (f)
transformation fibreuse d'un tissu, fibrose (f)
transformation, transformation
transformation, transformation (f)
Transformation, Umwandlung
transformations qui s'accomplissent dans l'organisme, métabolisme (m)
transfusão, /transfusão
transfusie, inbrengen van bloed in het bloedvatenstelsel
transfusion (f), transfusion
transfusion (lente et continue) de sang, perfusion (f) de sang
transfusion continue, perfusion (f)
Transfusion, Blutübertragung
transfusion, transfusion
transfusión, transfusión
transfusion, transfusion (f)
transit (m), passage des aliments à travers l'appareil digestif
transit, doorvoer
Transit, Passage
trânsito, /passagem
tránsito, paso
transito, transito
transitoir, transitoor, van voorbijgaande aard
transitoire, passager
transitorio, pasajero
transitório, passageiro
transitorio, transitorio
transitorisch, vorübergehend
transitorisk, forbigående
transkutan, durch die unverletzte Haut hindurch
transkutan, gennem huden
transmisión, conducción
transmisión, transferencia, transmisión
transmisión, transmisión, transferencia
transmissão, condução
transmissão, propagação
transmissie, overbrenging
transmission (f), hérédité/contagion
Transmission, 1.Durchgang 2. Übertragung
transmission, overførsel
transmission, propagation, conduction (f)
transpiración, sudación
transpiração, (secreção de) suor, diaforese
transpiration abondante, diaphorèse (f)
transpiration anormalement abondante, hyperhidrose (f)
transpiration, perspiration (f)
transplantação, transplante
transplantatie, overplanting
transplantation (f), transplantation
transplantation, flytning af væv fra et sted af legemet til et andet, transplantation
Transplantation, Transplantation
transplantation, transplantation (f)
transplantation, transplantation, flytning af væv fra et sted af legemet til et andet
transplante, transplantação
transport, omplantning
transportador; (farm) excipiente, vehículo
transporte e saturação de oxigénio, oxigenação
transporte y saturación de oxígeno, oxigenación
transruretal, que conduz através da uretra ou a atravessa
transtorno crónico que afecta o músculo cardíaco, cardiomiopatia
transtorno da absorção intestinal de nutrientes, mal-absorção
transtorno da menstruação, dismenorreia
transtorno do metabolismo das porfirinas, porfíria
transurethral, durch die Harnröhre
transuretraal, door de urinebuis
transurétral, à travers l'urètre
transuretral, gennem urinrøret
transuretral, que conduce a través de la uretra o la atraviesa
transuretrale, che attraversa l'uretra
trap van ontwikkeling, fase
trapianto, trapianto
trapsgewijs, gradueel
traqueíte, /inflamação da traqueia
traqueítis, inflamación de la tráquea
traseiro, posterior
trasferimento, transfer
trasformación química de un compuesto en el organismo, biotransformación
trasformazione biologica, trasformazione biologica
trasformazione di un tessuto in un altro, metaplasia
trasformazione, trasformazione
trasfusione, trasfusione
trasmissione, trasmissione
trasplante, trasplante
trastorno crónico que afecta al músculo cardíaco, cardiomiopatía
trastorno de la absorción intestinal de nutrientes, malabsorción
trastorno de la digestión, dispepsia
trastorno de la menstruación, dismenorrea
trastorno de la piel que la hace seca y escamosa, ictiosis
trastorno del metabolismo de las porfirinas, porfiria
trastorno mental grave caracterizado por una ruptura de contacto con la realidad, psicosis
tratamento com antibióticos, antibioterapia
tratamento das doenças, terapêutica, terapia
tratamento de uma doença com digital, digitalização
tratamento do cancro com substâncias químicas, quimioterapia
tratamento por radiações; curieterapia, radioterapia
tratamiento con antibióticos, antibioterapia
tratamiento de enfermos cardíacos con preparados de digital, digitalización
tratamiento de un cáncer por sustancias químicas, quimioterapia
tratamiento mediante radiaciones, radioterapia
tratamiento, terapia
tratto, tratto
traumático, /relativo a um trauma ou traumatismo, ou causado por ele
traumático, perteneciente o relativo a un trauma o traumatismo, o causado por él
traumatico, traumatico
traumatique, résultant d'un traumatisme
traumatisch, door een letsel ontstaan
traumatisch, traumatisch
traumatisk, traumatisk
tremblement apparaissant au cours d'un mouvement volontaire (tremblement-), tremblement intentionnel
tremblement intentionnel, tremblement apparaissant au cours d'un mouvement volontaire (tremblement-)
tremblement, trémor (m)
trémor (m), tremblement
tremor intencional, tremor que aparece ao efectuar um movimento voluntário coordenado
tremor que aparece ao efectuar um movimento voluntário coordenado, tremor intencional
tremor, /tremor
tremor, beving
tremor, rystebevægelse
tremor, temblor
tremore intenzionale, tremore intenzionale
tremore, tremore
tremulação, efeito ondulatório, flutuação
Trennung gelöster Teilchen, Dialyse
tricíclico, constituído por três anéis entrelaçados
tricíclico, constituido por tres anillos enlazados entre sí
triciclico, struttura delle molecole a tre cicli
tricyclique, comportant trois cycles
tricyclisch,
tricyklisk, molekylærstruktur som tre forbundne cirkler
trigger zone, begrænset område, hvorfra nervesmerter kan udløses
triggerzone, pijnpunt
Trigger-Zone, umschriebene Region im Bereich des Innervationsgebiets
trisma, serrare le mascelle per via di spasmi muscolari
trismo, /espasmo dos músculos mandibulares; tétano
trismo, imposibilidad de apertura total de la boca
trismus (m), contraction intense des mâchoires
trismus, kaakkramp
Trismus, Krampf der Kaumuskulatur mit Kieferklemme
trismus, langvarig krampe i tyggemusklerne, hvorved mundoplukning umuliggøres
trivalent, dont la valence est égale à 3 (chim.)
trivalent, dreiwertig
trivalent, driewaardig
trivalente, /que se une com três átomos de hidrogénio ou os substitui
trivalente, che vale per tre
trivalente, que se une con tres átomos de hidrógeno o los sustituye
trizyklisch, aus drei miteinander verknüpften Ringen bestehend
Trockenheit der Mundschleimhaut, Xerostomie
Trockenheit des äußeren Auges, Xerophthalmie
trófico, /nutritivo
trófico, nutritivo
trofico, relativo alla nutrizione
trofisch, met betrekking tot de voeding van de weefsels
trofisk, angående vævenes ernæring
trombe, blod, der er koaguleret på væggen i en blodåre, opstået på stedet, trombe
trombe, trombe, blod, der er koaguleret på væggen i en blodåre, opstået på stedet
trombedannelse, trombose
trombeopløsende (middel), trombolytisk/trombolyt
trombo (massa solida sanguigna) che si dissolve, trombolitico
trombo, coágulo de sangue num vaso sanguíneo
trombo, massa solida sanguigna
trombo, tapón de sangre en el sistema circulatorio
trombocitopenia, diminuição do número de plaquetas no sangue
trombocitopenia, disminución del número de plaquetas en la sangre
trombocitopenia, riduzione del numero di piastrine nel sangue
trombocitose, aumento exagerado do número de plaquetas no sangue
trombocitosi, aumento del numero di piastrine nel sangue
trombocitosis, aumento exagerado de las plaquetas en la sangre
trombocytopeni, lavt blodpladeantal
trombocytopenie, verlaagd aantal bloedplaatjes
trombocytose, forhøjet antal blodplader
trombocytose, verhoogd aantal bloedplaatjes
trombo-embolie, bloedvatverstopping door bloedprop
tromboembolisme, blodprop bestående af løsreven del af trombe, der med blodstrømmen føres til anden del af legemet og sætter sig fast
tromboembolismo, obstrucción de un vaso sanguíneo con material trombótico
tromboembolismo, obstrução de um vaso sanguíneo com material trombótico
tromboembolismo, occlusione di un vaso sanguigno
tromboflebite, inflamação de uma veia com obstrução por um coágulo sanguíneo
tromboflebite, occlusione di vena + infiammazione parete
tromboflebitis, inflamación de una vena con acompañada por formación de trombo
tromboflebitis, ontsteking van de vaatwand met vorming van bloedproppen
trombolítico, que dissolve ou desintegra um trombo
trombolítico, que disuelve o desintegra un trombo
trombolitico, trombo (massa solida sanguigna) che si dissolve
trombolytisk/trombolyt, trombeopløsende (middel)
trombose, /coagulação do sangue numa artéria ou veia, com bloqueio da circulação
trombose, trombedannelse
trombose, vorming van bloedprop in bloedvat of hart
trombosi, formazione di un trombo (massa solida sanguigna)
trombosis, formación, desarrollo o presencia de un trombo
trommehulen, cavitas tympanica
Trommelfellschnitt, Parazentese
trommelholte, tympanum
tropfenweise Zufuhr größerer Flüssigkitsmengen in eine, Infusion
tropfenweises Einbringen einer Flüssigkeit, Instillation
trophique, qui se rapporte à la nutrition des organes et des tissus
trophisch, die Ernährung eines Gewebes betreffend
troppi lipidi nel sangue, iperlipemia
troppo poco zucchero nel sangue, ipoglicemia
troppo potassio nel sodio, iperkalemia
troppo zucchero nel sangue, iperglicemia
trøskesvamp, candidiasis
trouble dans l'accomplissement des mouvements, dyskinésie (f)
trouble dans le fonctionnement d'un organe, dysfonctionnement (m)
trouble de la digestion, dyspepsie (f)
trouble de la vaso-motricité artérielle (touchant les membres inférieurs), maladie de Raynaud
trouble de la vision, xanthopsie (f)
trouble de la vue (deux images pour un seul objet), diplopie (f)
trouble du comportement alliant excitation mentale et motrice, agitation (motrice + mentale) (f)
trouble du processus d'absorption (des aliments par les intestins), malabsorption (f)
trouble du rythme cardiaque, flutter (m)
trouble du système nerveux (caractérisé par des mouvements involontaires, lents, des extremités), athétose (f)
trouble urinaire dû à l'hypertrophie de la prostate, prostatisme (m)
troubles provoqués par l'administration excessive de vitamines, hypervitaminose (f)
TU, cicloderma
tuba, slange
tuba, tube, buis
tube (m), tube
tube creux, canule (f)
Tube, Röhre
tube, tube (m)
tubercolare, relativo a, o somigliante a tubercoli o noduli
tubercolostatico, che impedisce la crescita del batterio della tubercolosi
tubercular, /tubercular
tuberculeus, met betrekking tot tuberculose
tuberculeux, 1) relatif à un tubercule - 2) personne atteinte de tuberculose
tuberculostático, medicamento que inhibe el crecimiento del bacilo de la tuberculosis
tuberculostático, medicamento que inibe o crescimento do bacilo da tuberculose
tuberculostaticum, middel tegen tuberculose
tuberculostatique, (médicament) actif contre la tuberculose
tuberculostatisk, som standser vækst af (evt. dræber) tuberkelbakterier
tuberkular, Höcker oder Knötchen betreffend
Tuberkulostatikum, gegen Tuberkulosebakterien gerichtete Mittel
tuberøs, knudret
tubo digestivo, incluindo a boca, esófago, estômago, intestinos delgado e grosso, recto, ânos e glândulas anexas (vesícula biliar e pâncreas), tracto (gastrintestinal)
tubo que se introduce en el organismo, cánula
tubo utilizado em cirurgia, cânula
tubo, cano, tubo
tubo, organo cilindrico cavo
tubo, sonda, catéter
tubo, tubo
tubo, tubo, cano
tubulær, kanalformet
tubulair, tubuleus, buisvormig
tubulaire, en forme de tube
tubular, com forma de tubo; tubuloso
tubular, que tiene forma de tubo
tubulär, schlauchförmig
tubulare, a forma di tubo
tumefacción de uno o más ganglios linfáticos, linfadenopatía
tumefacção anormal com conteúdo líquido; ciste, quisto
tumefacção de um ou mais gânglios linfáticos, linfadenopatia
tumefazione da infiammazione cronica, linfoma
tumeur (f), tumeur
tumeur (maligne ou non) de la peau, mélanome (m)
tumeur bénigne qui parasite une glande, adénome (m)
tumeur cacéreuse causée par la prolifération du tissu lymphoïde, lymphome (m)
tumeur généralement cancéreuse de la moelle osseuse, myélome (m)
tumeur maligne secondaire, métastase (f)
tumeur maligne, carcinome (m)
tumeur maligne, sarcome (m)
tumeur, tumeur (f)
tumor benigno de estructura glandular, adenoma
tumor benigno, adenoma
tumor da pele ou da mucosa, epitelioma
tumor de la piel o de la mucosa, epitelioma
tumor fantasma, seudotumor
tumor maligno de la médula ósea, mieloma
tumor maligno gerado no tecido linfóide, linfoma
tumor maligno originado en el tejido linfoide, linfoma
tumor maligno, cancro, câncer, carcinoma
tumor maligno, sarcoma
tumor mole com abertura de membrana, hérnia
tumor nocivo, cáncer, carcinoma
tumor pigmentado, geralmente maligno, da pele ou das mucosas, melanona
tumor, generalmente maligno, de la piel o las mucosas, melanoma
tumor, gezwel
tumor, svulst
Tumor, Tumor
tumor, vegetação, excrescência, neoplasma
tumoración benigna, xantoma
tumore benigno di origine ghiandolare, adenoma
tumore benigno o maligno della cute (pelle), melanoma
tumore composto da cellule di schiuma grassa, xantoma
tumore cutaneo dall'apparenza di un cordone, cheloide
tumore maligno del midollo osseo multiplo, mielomatosi
tumore maligno del midollo osseo, mieloma
tumore maligno di origine connettivale, sarcoma
tumore maligno, epitelioma
tumore, tumore
tumorhæmmende, antineoplastisk
tungebetændelse, glossitis
turnover (inglés), recambio
turnover, avvicendamento
turnover, omsætning (i stofskiftet)
turnover, Umsatzgeschwindigkeit
turnover, verloop
tussen de ribben, intercostaal
tussen twee wervels, intervertebraal
tussenliggend, interstitieel
tussenperiode, interval
tussenschot, septum
tussis convulsiva, kighoste
tvangstanke, obsessio
twaalfvingerige darm, duodenum
tydelig, manifest
tygge-, mastikatorisk
tyktarmsbetændelse, colitis
tyktarmsflora, colonflora
tyktarmslidelse med svær forstoppelse, megacolon
tyktarmssygdom eller infektion, colopathia
tympan (m), tympan
tympan, tympan (m)
Tympanum, Paukenhöhle im Ohr
tympanum, trommelholte
tyndtarmsbetændelse, enteritis
type de bactérie(s), bactéroïde
ubevægelighed, akinesi
ubevægelighed, immobilisation
udadroterende bevægelse af hånd og arm, supination
udånding, exspiratio
udarbejde ensartede måleenheder og metoder, standardisere
udbrede, disseminere
udbredt betændelse af huden og vævet under huden med tilbøjelighed til bylddannelse, phlegmone
udbrud af pletter eller blærer på slimhinde, enantem
udbrud, eruption
udefra kommende, exogen
udefter, lateral
udelukkende, ekskluderet
uden for cellen, extracellulær
uden for fordøjelseskanalen, parenteral
uden for kar(banen), extravasculær
uden tilstedværelse af ilt, anaerob
udenfor legemet, extrakorporal
udenfor nyrerne, extrarenal
udenpå hjernehinden, epidural
uditivo, acustico
udkrystallisation, krystallisering
udsivning af væske fra karbanen, ekssudation
udskæring af et knoglestykke, osteotomi
udskillelse af blod i urinen, haematuria
udskillelse af druesukker i urinen, glukosuri
udskillelse, ekskretion
udskillelse, elimination
udskrabning, curettage
udskylning, udskylning
udspiling, distension
udstødningsfraktion, hjertekammerets sammentrækningshyppighed, udstødningsfraktion
udstødningsfraktion, udstødningsfraktion, hjertekammerets sammentrækningshyppighed
udtømning, evacuatio
udtømning, udtømning
udtørring, dehydrering
udtrækning, extractio
udvalgt, elektiv
udvalgt, selektiv
udvidelse af pupillen ved inddrypning med lægemidlet atropin, atropinisering af øje
udvidelser af bronkierne, bronkiectasia
udvidende snit i skedeindgangen, episiotomi
udvidning af de små kar (i huden), teleangiektasi
udvidning, dilatatio
udvikling fra smitte til sygdomsudbrud, inkubation
udvikling hen mod unormalitet, især om seksuelle tilbøjeligheder, perversion
udvikling, evolution
udviskning af personligheden, depersonalisatio
udvortes, ekstern
udygtighed, inkompetence
uegnet til operation, inoperabel
uforenelig, uforenelig
ufrivillig bevægelse af hænder og fødder, atetose
ufrivillig vandladning, enuresis
ugiftig, atoksisk
ugunstig, ugunstig
uhelbredelig, fatal
uhelbredelig, irreversibel
uimodtagelig, refraktær
uimodtageliggørelse (ved vaccination), immunisering
uit de apotheek, farmaceutisch
uit gewoonte, habitueel
uitademing, expiratie
uitblijven van urinevorming, anurie
uitdroging van het hoornvlies, xeroftalmie
uitdroging, dehydratatie, dehydratie
uiteenval, dissociatie
uiterst, extreem
uitkiezend, selectief
uitkrabbing, curettage
uitleg, interpretatie
uitpuiling van het oog, exoftalmie
uitpuiling van het oog, proptosis
uitpuiling, protrusie
uitputting van het lichaam, cachexie
uitrekking, distensie
uitscheiding van zouten met de urine, natriurese
uitscheiding, excretie
uitslag op de slijmvliezen, enantheem
uitsnijding van bot, osteotomie
uitsnijding, resectie
uitspoeling, irrigatie
uitspraakgebrek, dysartrie
uitstorting, effusie
uittrekking, extractie
uitwendig, extern
uitwerking, effect
uitzaaien, dissemineren
uitzaaiing, metastase
uitzakking, prolaps
uklar, opalescerende
úlcera causada por la acción del jugo gástrico, úlcera péptica
úlcera crural, úlcera da perna
úlcera crural, úlcera de la pierna
úlcera da perna, úlcera crural
úlcera de la pierna, úlcera crural
ulcera del piede, ulcus cruris
ulcera nella parete dello stomaco, ulcera peptica
úlcera péptica, /úlcera causada pela acção do suco gástrico; úlcera duodenal
úlcera péptica, úlcera causada por la acción del jugo gástrico
ulcera peptica, ulcera nella parete dello stomaco
úlcera, chaga, ferida
ulcera, ulcera
úlcera, ulcus (latín)
ulceración, proceso de formación de una úlcera
ulceração, processo de formação de uma úlcera; helcose
ulceratie, verzwering
ulcération (f), formation d'un ulcère
ulceration, sårdannelse
ulcerazione, formazione di un'ulcera
ulcère (m), ulcère
ulcère du pied, ulcère du pied
ulcère, ulcère (m)
ulcerogeen, wat zweervorming bevordert
ulcérogène/ulcératif, qui produit un ulcère
ulcerogénico, que gera úlceras
ulcerogeno, che causa ulcerazione
ulcerógeno, que produce úlceras
ulcerøs, sårdannende
ulcus (latín), úlcera
ulcus cruris, kronisk sår på underbenet
ulcus cruris, ulcera del piede
Ulcus cruris, Unterschenkelgeschwür
ulcus cruris, zweer aan het onderbeen
Ulcus pepticum, auf Magensafteinwirkung zurückgeführte Geschwulstbildung
ulcus pepticum, sår fremkaldt af mavesaften
ulcus pepticum, zweer van het maag-darmkanaal
ulcus, kronisk sår, evt. mavesår
ulcus, zweer
Ulkus, Geschwür
Ulzeration, Entwicklung eines Geschwürs
ulzerogen, ein Geschwür erzeugend
um die Augenhöhle gelegen, periorbital
Umbewertung, -
umeral, relativo ao úmero (osso do braço - do ombro até ao cotovelo)
umeroscapular, umeroscapular
umkehrbar, reversibel
Umlagerung von Erbgut, rekombinant
umodenhed, umodenhed
umorale, relativo agli umori
umore, umore
Umsatzgeschwindigkeit, turnover
umschriebene Region im Bereich des Innervationsgebiets, Trigger-Zone
Umwandlung einer Gewebsart in eine andere, Metaplasie
Umwandlung einer neg., Serokonversion
Umwandlung, Konversion
Umwandlung, Transformation
Umweltfaktoren, Milieu
un po' acuto, tra l'acuto ed il cronicosubacuto, subacuto
un poco agudo, subagudo
un tipo di mania ma meno intensa della mania, ipomania
uña en cuchara, coiloniquia
unabhängig, autonom
unangemessen, inadäquat
unaturlig hurtig hjertevirksomhed, takykardi
unaturligt langsom bevægelse, bradykinesia
unberührt, intakt
Unbeweglichkeit, Akines(i)e
Unbeweglichmachen, Immobilisation
under en kapsel, TU
under huden, subkutan
under øjets bindehinde, subconjunctival
under tungen, sublingual
underhuds-, subkutan
underlivs-, abdominal
underordnet, sekundær
underskud, deficit
undersøgelse af blæren ved hjælp af elektrisk lys i særligt konstrueret apparat, cystoskopi
undersøgelse af kammervinklen i øjet, gonioskopi
undersøgelse med mikroskop, mikroskopering
undertrykkende, undertrykkende
unempfänglich, refraktär
unempfindlich machen, Desallergisierung - Desensibilierung
ungdommelig, juvenil
ungefähr, approximal
ungenügende Leistung eines Organs, Insuffizienz
ungenügende Nahrungsaufnahme aus dem Verdauungstrakt, Malabsorption
ungiftig/bakterienähnlich, atoxisch
ungleiche Weite der Pupillen, Anisokorie
ungünstig, infaust
unha em forma de colher, coloníquia
união de uma substância no interior do organismo, incorporação
união, acoplamento, coordenação, associação
uniform, éénvormig
uniform, ensartet
uniform, gleichförmig
uniforme, /uniforme
uniforme, uniforme
unilateraal, éénzijdig
unilateral, /de um só lado
unilateral, einseitig
unilateral, ensidig
unilatéral, qui n'affecte qu'un côté (du corps ou d'un organe)
unilateral, situado en un solo lado o que afecta un solo lado
unilaterale, proveniente da un solo lato
unión de una sustancia al interior del organismo, incorporación
unitdose, dose unitaria
unit-dosis, gewone hoeveelheid van een geneesmiddel
uno dei piccoli vasi sanguigni, capillare
unormal, abnorm
unormalt opstemt, manisk
unregelmäßige Herzschlagfolge, Arrhythmie
unregelmäßigen Herzschlag verursachend (po, arrhythmogen
Unreife, Unreife
unspezifisch, unspezifisch
untätig, inaktiv
unter der / die Haut, subkutan
unter der Bindehaut des Auges, subkonjunktival
unter der Haut (angewandt), hypodermatisch
unter der Spinnwebenhaut, subarachnoidal
unter der Zunge, sublingual
unter einer Kapsel gelegen, subkapsulär
unter Umgehung des Verdauungstraktes, parenteral
Unterbrechung einer Leitung, Block
unterdrückend, suppressiv
unterdurchschnittliche Größenentwicklung eines Gewebes oder Organs, Hypotrophie
Unterentwicklung eines Organs, Hypoplasie
Unterfunktion der Schilddrüse, Hypothyreoidismus
unterhalb des Seehügels gelegen, hypothalamisch
Unterkühlung, Hypothermie
Unterscheidung, Differenzierung
Unterschenkelgeschwür, Ulcus cruris
Untersuchung, Analyse
Unvermögen Harn oder Stuhl zurückzuhalten, Inkontinenz
unvernünftige, sich zwanghaft aufdrängende Angst, Phobie
unverträglich, inkompatibel
Unverträglichkeit, Intoleranz
unwillkürliche Dauerverkürzung bestimmter Muskeln, Kontraktur
unwillkürliche Funktionsabläufe, Automatism
unzureichende Sauerstoffkonzentration im Gewebe, Anoxie
uorganisk, anorganisk
uovo, uovo
uræmi, forgiftningstilstand p.g.a. svigtende nyrefunktion hvorved affaldsstoffer ophobes
Urämie, Harnvergiftung
uremia, acumulación de urea en la sangre
uremia, acumulação de ureia no sangue; urinemia
uremia, staot tossico per eccesso di urea nel sangue
urémie (f), excès d'urée, dû à une insuffisance rénale grave
uremie, bloedvergiftiging door onvoldoende werking van de nieren
Urethritis, Harnröhrenentzündung
urethritis, ontsteking van de urinebuis
urethritis, urinrørsbetændelse
urétrite (f), inflammation de la muqueuse de l'urètre
uretrite, /inflamação da uretra
uretrite, infiammazione dell'uretra (canale dell'urina)
uretritis, inflamación del uréter
urge-incontinens, imperiøs vandladning
urgence (f), urgence
urgence, urgence (f)
urgência, /urgência
urgencia, urgencia
urgentie, dringende noodzaak
Urgenz, Harndrang
uricossúrico, agente que promove a secreção urinária do ácido úrico
uricosúrico, agente que promueve la secreción urinaria de ácido úrico
uricosurico, relativo alla espuslsione di acido urico nell'urina
uricosuricum, middel dat de urinezuuruitscheiding bevordert
uricosurique, (médicament) qui favorise l'élimination urinaire de l'acide urique
urikosuri, urinsyreforgiftning
Urikosurikum, die Harnsäureausscheidung steigernde Stoffe
urin- og køns-, urogenital
urin-, urinal
urina con troppo sodio, natriuresi
urina troppo ridotta rispetto al liquido assorbito, oliguria
urinair, met betrekking tot urine
urinaire, relatif à l'urine
urinal, den Harn betreffend
urinal, urin-
urinário, /urinário
urinario, urinario
urinazione difficile o dolorosa, disuria
urindrivende middel, diuretika
urinedrijvend middel, diureticum
urinrørsbetændelse, urethritis
urinsyreforgiftning, urikosuri
urinudskillelse målt i bestemt tidsrum, diurese
uro i benene, stærk uro og krybende fornemmelse i læggene (undertiden i fødder, lår, hænder, arme), ofte lige før eller efter sengetid, restless legs
urogenitaal, met betrekking tot de urine-wegen en de geslachtsorganen
urogenital, die Harn- und Geschlechtsorgane betreffend
urogenital, referente a los órganos urinarios y sexuales
urogenital, referente aos órgãos urinários e genitais; geniturinário
urogenital, urin- og køns-
uro-génital, uro-génital/génito-urinaire
uro-génital/génito-urinaire, uro-génital
urogenitale, relativo all'apparato genitale ed urinario
urografi, røntgenbillede af urinveje efter kontrastindgivelse
urografia, esame radiografico delle vie urinarie
urografia, radiografia de uma parte do aparelho urinário
urografía, radiografía del aparato urinario
urografie, röntgenfoto van de urinewegen
urographie (f), radiographie de l'appareil urinaire
Urographie, Röntgenkontrastdarstellung der ableitenden Harnwege
urticaire (m), urticaire
urticaire factice, dermographisme
urticaire, urticaire (m)
urticária, erupção cutânea caracterizada pelo aparecimento de manchas vermelhas e prurido intenso
urticaria, nældefeber
urticaria, netelroos
urticaria, urticaria
Urtikaria, Nesselausschlag
urto, shock
uskadt, intakt
uskadthed, integritet
uso improprio od eccessivo di farmaci, iatrogeno
uspecifik, uspecifik
ustabilitet, instabilitas
usure superficielle de la peau/-de l'émail dentaire, érosion (f)
útero, matriz
utero, utero
útero, útero
utérus (m), utérus
uterus, baarmoeder
Uterus, Gebärmutter
uterus, livmoder
utérus, utérus (m)
utilisation d'un chélateur, chélation (f)
utilpashed, utilpashed
utilstrækkelig, inadækvat
utilstrækkelighed, insufficiens
uvéite (f), inflammation de l'uvée
uveíte, /inflamação da úvea
uveite, infiammazione di parte o di tutta l'uvea ((tunica occhio)
uveitis, betændelse i øjets årehinde
Uveitis, Entzündung der mittleren Augenhaut
uveítis, inflamación de la túnica vascular del ojo
uveitis, ontsteking van het oogvlies
uvilkårlige, rykagtige bevægelser af øjet, nystagmus
uvirksom, inaktiv
übelkeit, Nausea
über einem Ventrikel, supraventrikulär
überdehnung, Distension
Überdosierung, Überdosierung
Überdosis, Überdosis
überdruck-, hyperbar
übereinstimmen, korrespondieren
Überempfindlichkeit ohne Sensibilisierung, Idiosynkrasie
Überempfindlichkeitsreaktion, Atopie
Überfunktion der Schilddrüse, Hyperthyreose
Überkreuzungsempfindlichkeit, Kreuzallergie
übermäßige Absonderung eines Drüsensekrets, Hypersekretion
übermäßige Absonderung von Aldesteron, Hyperaldosteronismus
übermäßige Bewegungsaktivität, Hyperkinese
übermäßige Harnausscheidung, Polyurie
übermâßige Körperbehaarung, Hypertrichose
übermäßige Stärke der Hornschicht der Haut, Hyperkeratose
übermäßige Steigerung der Atmung, Hyperventilation
übermäßiger Weißfluß, Leukorrhoe
übermäßiges und anhaltendes Erbrechen, Hyperemesis
Überreizung, überstimulation
überschußbildung von Knochengewebe, Hyperostose
überstimulation, Überreizung
Überträgerstoff, Mediator
Übertragung von Mikroorganismen von einer Kultur zur, Passage
übertragung, Transfer
überwachung, Supervision
vaatontsteking, vasculitis
vaatverbinding, anastomose
vaatvernauwing, vasoconstrictie
vaatverwijding, vasodilatatie
vaccin (m), vaccin
Vaccin(i)a, Impfpocken
vaccin, entstof
vaccin, vaccin (m)
vaccinatie, inenting
vaccination (f), vaccination
vaccination, vaccination
vaccination, vaccination (f)
vaccinazione antivaiolosa, vaccinazione antivaiolosa
vaccine (f), réaction cutanée au vaccin antivariolique
vaccine, vaccine
vaccine/blodvæske, serum
vaccinia, kokopper, anvendes til forebyggelse af kopper
vaccinia, ziektetoestand na inenting
vaccino, vaccino
vaciado de un órgano hueco o un absceso, evacuación
vacina, /vacina
vacina, vacinação
vacinação, vacina
vacuna, vacuna
vacunación que se efectúa por primera vez, primovacunación
vacunación, vacunación
væksthæmmende, antiproliferativ
væksthormon, somatotropin
væskers sejhed eller klæbrighed, viscositas
vævenes, især musklernes, normale spændingstilstand, tone
vævs-, histologisk
vævsafskalning efter lokal død, nekrolyse
vagaal, met betrekking tot de zwervende zenuw
vagal, den nervus vaqus betreffend
vagal, om nerven, som sender grene til organer i svælg, brysthule og bughule
vagal, perteneciente o relativo al nervio vago, décimo nervio cráneal
vagal, relatif au nerf vague/dû au -
vagal, relativo ao nervo vago, décimo nervo craniano
vagale, relativo al nervo vago
vågenhed, vigilitet
vaginaal, met betrekking tot de schede
vaginal, /relativo à vagina
vaginal, die Scheide betreffend
vaginal, du vagin
vaginal, que afecta a la vagina
vaginal, skede-
vaginale, vaginale
vagolítico, que disminuye los efectos del nervio vago
vagolítico, que inibe o nervo vago
vagolitisch, alsof de werking van de zwervende zenuw onderbroken is
Vagolytikum, Stoffe, die die Erregungsübertragung an den parasympa
vagolytique, qui inhibe le nerf vague
vagotoni, forhøjet tryk i vagusnerven (som går til svælg, bryst- og bughule)
vagotonía, excitabilidad aumentada del nervio vago
vagotonia, ipersensibilità del nervo vago
vagotonia, predominância do vago
vagotonie (f), hyperexcitabilité du nerf vague
Vagotonie, dauerhafte Verschiebung des vegetativen Gleichgewichts
vagotonie, verschuiving van het evenwicht in het zenuwstelsel
Vakzination, Impfung
Vakzine, Impfstoff
validez, fiabilidad de un proceso de prueba
validez, fiabilidade de um processo de prova
validità, validità
Validität, Tauglichkeit eines Testverfahrens
validité (f), validité
validité, validité (f)
validiteit, geldigheid
validitet, nøjagtighed af undersøgelse
vallende ziekte, epilepsie
valor, grado, proporción, título
valor, grau, proporção, título
valutazione critica, supervisione
valutazione, valutazione
valva pequeña, válvula
valvola, valvola
válvula, /prega existente num canal permitindo o fluxo num único sentido
valvula, klap
Valvula, kleine Klappe
valvula, klepje
válvula, valva pequeña
valvule (f), repli(s) aux orifices du coeur
van beperkte omvang, lokaal
van betrekkelijk korte duur, subacuut
van binnen uit, endogeen
van de wang, buccaal
van dezelfde oorsprong, identiek
van een mantel voorzien, enteric-coated
van gelijke druk als de omgeving, isotonisch, isotoon
van het grootste belang, fundamenteel
van invloed op de hartspier, inotroop
van invloed op de omvang van bloedvaten, vasomotorisch
van invloed op de oppervlaktespanning, tensio-actief
van invloed op de spanning van bloedvaten, vasoactief
van mens tot mens verschillend, interindividueel
van onbekende oorzaak, idiopathisch
van papillen voorzien, papillair
van scheikundige oorsprong, semisynthetisch
van voorbijgaande aard, transitoir, transitoor
vand i hovedet, hydrocephalus
vandig, vandig
vandladning, micturitio
vandskyende, hydrofob
vandsugende, hydrofil
vanemæssig, habituel
vaporisation, spray (m)
variabilidad, variabilidad
variabilidade, /capacidade de variação
variabilità, variabilità
Variabilität, Fähigkeit zur Variation
variabilité (f), variabilité
variabilité, variabilité (f)
variabiliteit, veranderlijkheid
variabilitet, foranderlighed
variación, desviación, modificación; desarrollo de células y tejidos en diversos sentidos, diferenciación
variación, modificación de propiedades
variação, flutuação, oscilação; alteração, mudança, modificação das propriedades
variação; desenvolvimento de células e tecidos em diversos sentidos, diferenciação
Variantenbildung, Variation
variatie, geringe afwijking
variation (f), variation
variation, forandring
Variation, Variantenbildung
variation, variation (f)
varice (f), varice
varice, varice
varice, varice (f)
varicela, doença viral; bexigas loucas
varicela, viruela
varicella, skoldkopper
varicella, varicella
varicella, waterpokken
varicelle (f), varicelle
varicelle, varicelle (f)
varie dosi, multidose
variedade de acne, comedão
varig forvridning af led, luksation
varikøs vene, vene med åreknuder (oftest i ben)
varíola bovina, bexigas da vaca
Varix, Krampfader(knoten)
varix, spatader
Varizella, Windpocken
varme-, termal
varmeregulering, termoregulation
vascolare, relativo ai vasi
vasculair, met betrekking tot de bloedvaten
vasculaire, relatif aux vaisseaux sanguins
vascular, /referente aos vasos sanguíneos
vascular, referido a los vasos sanguíneos
vascularite (f), inflammation des vaisseaux sanguins
vasculite, infiammazione di un vaso
vasculite, inflamação dos pequenos vasos sanguíneos
vasculitis, betændelse af kar
Vasculitis, Gefäßentzündung
vasculitis, inflamación de los vasos sanguíneos
vasculitis, vaatontsteking
vaskulær, kar-
vaskulär, Blutgefäße betreffend
vaso ad anello che apre o chiude un orifizio, sfintere
vasoactief, van invloed op de spanning van bloedvaten
vasoactivo, que age sobre os vasos sanguíneos
vasoactivo, que ejerce un efecto sobre el calibre de los vasos sanguíneos
vasoaktiv, den Gefäßtonus beeinflussen
vasoaktiv, med effekt på åbningen i blodkarrene
vasoattivo, che esercita un effetto sul calibro dei vasi sanguigni
vasoconstricción, estrechamiento de los vasos sanguíneos
vasoconstrictie, vaatvernauwing
vaso-constriction (f), diminution du calibre des vaisseaux
vasoconstrição, estreitamento dos vasos sanguíneos; angiostenose
vasocostrizione, vasocostrizione
vasodilatación, dilatación de los vasos sanguíneos
vasodilatação, dilatação dos vasos sanguíneos
vasodilatatie, vaatverwijding
vaso-dilatation (f), augmentation du calibre des vaisseaux
vasodilatation, karudvidelse
Vasodilatation, Weiterstellung von Blutgefäßen
vasodilatazione, vasodilatazione
Vasokonstriktion, Engstellung von Blutgefäßen
vasokonstriktion, karsammentrækning, sammentrækning af de små blodkars åbning med efterfølgende lille blodgennemgang til legemsdel
vasomoteur, pouvant provoquer une modification du calibre des vaisseaux
vasomotor, /que afecta o calibre dos vasos
vasomotor, que afecta al calibre de los vasos
vasomotor/vasomotorisk, (middel) som regulerer blodkarrenes udvidning og sammentrækning
vasomotore, che intacca il calibro di un vaso sanguigno
vasomotorisch, auf die Gefäßnerven bezüglich
vasomotorisch, van invloed op de omvang van bloedvaten
vasopresor, agente que estimula la contracción del tejido muscular de los capilares y las arterias
vaso-presseur (a et sm), (médicament) qui fait augmenter la pression sanguine
vasopressin, karsammentrækkende hormon
vasopressor, que contrai os vasos sanguíneos
vasopressor, stof die de samentrekking van spierweefsel bevordert
vasopressorio, che stimola la contrazione del tessuto muscolare
vasopressorisch, blutdrucksteigernd
vasta dilatazione del colon con ristagno fecale, megacolon
vasthechting, fixatie
vaststelling van een ziekte, diagnose
vatbaarheid voor een ziekte, diathese
vatbaarheid, predispositie
ved en vene, paravenøs
ved endetarmsåbningen, perianal
ved overgangen for nerveimpulser mellem to nervecellers udløbere, præsynaptisk
vedi prolasso, proptosi
vedi prolasso, ptosi
vedi seborrea, steatorrea
vedrørende epifysen (endestykket af en lang rørknogle, epifyse-
vedrørende legemsvæskerne, humoral
vedrørende nethinden, retinal
vedrørende overkæben, maxillaris
vedrørende skelettet, skelet-
vedrørende testiklerne, testikulær
vedvarende, kontinuerlig
vedvarende, ofte smertefuld erektion, ofte uden seksuel opstemthed, priapismus
vedvarende, persisterende
veelvormig, polymorf
veelvoudig, multipel
vegetação, excrescência, neoplasma, tumor
vegetatief, buiten het bewustzijn om
végétatif, végétatif
vegetativ, das autonome Nervensystem und seine Funktion betreffend 1802 Vehikel, Träger
"vegetativ, om vækst og ernæring/ufrivillig funktion/cellero/om vegetation/""grøntsag"""
vegetativo, /relativo ao crescimento e à nutrição; que funciona de maneira involuntária ou inconsciente; em repouso; relativo às plantas; relativo à reprodução assexual
vegetativo, relativo o perteneciente al crecimiento y la nutrición; que funciona de manera involuntaria o inconsciente; en reposo; relativo a las plantas; relativo a la reproducción asexual
vegetativo, vegetativo
véhicule (m), véhicule
véhicule, véhicule (m)
vehículo, transportador; (farm) excipiente
vehiculum, drager
vehikel, det, der bærer eller fremfører noget mere væsentligt
veia varicosa, de varicose, isto é, inflamação provocada por varizes; varicosidade
veias distendidas na junção do recto e do canal anal; almorróidas, almorródias, hemorróides
veicolo, veicolo
veículo, /transportador; excipiente
veineux, des veines
vejledning, instruktion
vejrtrækning, den luftmængde, som trækkes ind og ud pr., ventilation
velanstændighed, velanstændighed
vellosidad exagerada en la mujer, hirsutismo
vene med åreknuder (oftest i ben), varikøs vene
vene varicose, vene varicose
vene-, venøs
Venen, bzw. das venöse System betreffend, venös
Venen-, Mymphgefäß, bzw. Nervengeflecht, Plexus
Venenentzündung, Phlebitis
veneno, toxina
venenoso para el feto,
venenoso, tóxico
venéreo, /relativo ao contacto sexual ou transmitido por ele
venéreo, perteneciente o relativo al contacto sexual o transmitido por él
venereo, venereo
vénérien, dû aux rapports sexuels
venerisch, eine Geschlechtskrankheit betreffend
venerisch, met betrekking tot geslachtsziekten
venerisk, køns-
veneus, met betrekking tot de aders
venøs, vene-
venoso, perteneciente o relativo a las venas; que está provisto de venas
venoso, relativo às veias, provido de veias
venoso, venoso
venös, Venen, bzw. das venöse System betreffend
ventilación, aireación por la respiración
ventilação, aeragem, arejamento, aeração
ventilatie, luchtverversing
ventilation (n), ventilation
Ventilation, Lüftung
ventilation, vejrtrækning, den luftmængde, som trækkes ind og ud pr.
ventilation, ventilation (n)
ventilazione, ventilazione
ventraal, aan de buikzijde
ventral, abdominal
ventral, den Bauch, bzw. Die Vorderseite des Körperteile oder organs betreffend
ventral, du ventre/sur le-
ventral, hørende til bugen
ventral, relativo al vientre; delante de un punto de referencia
ventral, relativo ao ventre; abdominal
ventrale, ventrale
ventre, abdomen (m)
ventricolare, ventricolare
ventriculair, met betrekking tot een orgaanholte
ventriculaire, qui se rapporte à un ventricule
ventricular, /relativo a uma pequena cavidade
ventricular, perteneciente o relativo a una pequeña cavidad
ventrikulær, angående legemets hulrum (mavesæk, hjertekammer, hjerne hulhed etc.)
ventrikulär, einen Ventrikel betreffend
verandering, transformatie
veranderlijkheid, variabiliteit
verändern, modifizieren
Veränderung des genetischen Materials, Mutation
Veränderung von Erscheinungen bei örtl., Interferenz
Veränderungen der Innenschicht der Arterien, Atheromatose
Veranlagung, Disposition
verästelt, dendritisch
verbetering, correctie
verbinding afgeleid van koolwaterstof, steroïd
verbinding die in waterige oplossing in ionen wordt gesplitst, elektrolyt
verbinding met zuurstof, oxydatie
verbinding van een stof met water, hydratatie, hydratie
verbinding van eiwit en vetachtige stof, lipoproteïne
verbinding van koolstof, koolhydraat
verbinding, combinatie
Verbindung zweier Hohlorgane oder zweier Nerven, Anastomose
verborgen, occult
verborgen, okkult
verbreiten, disseminieren
Verdauungsstörung, Dyspepsie
verdeling, distributie
verderfelijk, pernicieus
verdovend middel, narcoticum
verdoving, anesthesie
verdraagzaamheid, tolerantie
verdwijning van beenweefsel, osteolyse
verdwijning van kleurstof, depigmentatie
vereenzelviging, identificatie
Verengung der Bronchien, Bronchokonstriktion
verergering, exacerbatie
Verfassung, Diathese
Verfettung, Steatose
vergiftiging door gebruik van salicylpreparaten, salicylisme
vergiftiging, intoxicatie
Vergiftung durch Mutterkorn, Ergotismus
Vergiftung, Intoxikation
vergroeiing, adhesie
vergrote karteldarm, megacolon
vergroting van de voorstanderklier, prostatisme
Vergrößerung der zirkulierenden Blutmenge, Hypervolämie
Vergrößerung des Herzens, Kardiomegalie
VergrÖßerung von Geweben in Organen, Hypertrophie
verharding, induratie
Verhärtung von Geweben oder Organen, Sklerose
Verhärtung, Induratio(n)
verhoogd aantal bloedplaatjes, trombocytose
verhoogd dorstgevoel, polydipsie
verhoogd gevoel van welzijn, euforie
verhoogd koolzuurgehalte in het bloed, hypercapnie, hypercarbie
verhoogd suikergehalte in het bloed, hyperglykemie
verhoogd vetgehalte in het bloed, hyperlipidemie
verhoogde afscheiding, hypersecretie
verhoogde beantwoording van prikkels, hyperreflexie
verhoogde bloeddruk, hypertensie
verhoogde gevoeligheid, hypersensitiviteit
verhoogde lichaamstemperatuur, hyperthermie
verhoogde pijngevoeligheid, hyperalgesie, hyperalgie
verhoogde produktie van hormonen door de bijnierschors, hyperaldosteronisme
verhoogde spanning, hypertonie
verhoogde spierprikkelbaarheid, tetanie
verhoogde spierspanning, spasticiteit
verhoogde waterlozing 's nachts, nycturie
verhoogde weerstand tegen penseelschimmel, penicillinase
verkalking in het nierbekken, niersteen
verkalking, calcificatie
Verkalkung, Kalzifikation
verkleuring, pigmentatie
Verknüpfung, Assoziation
verkozen, electief
Verkrampfung, Spasmus
verlaagd aantal bloedplaatjes, trombocytopenie
verlaagde kaliumspiegel van het bloed, hypokaliëmie
verlaagde spierspanning, hypotonie
Verlagerung, Dislokation
verlamming aan beide zijden van het lichaam, paraplegie
verlamming van het aanpassingsvermogen van het oog, cycloplegie
verlamming, paralyse
verlängerte und verstärkte Menstruationsblutung, Menorrhagie
Verlangsamung der Bewegungsabläufe, Bradykinesie
verlangzaming van de bewegingen, bradykinesie
verlies van besef voor tijd en ruimte, desoriëntatie
verloop, turnover
verloskundig, obstetrisch
vermannelijking, virilisatie
Vermännlichung, Virilisierung
vermeerderde urinelozing, polyurie
vermeerdering van eenkernige witte bloedlichaampjes, mononucleose
vermehrte Behaarung bei der Frau, Hirsutismus
vermehrter Kliumgehalt des Blutes, Hyperkaliämie
vermehrter Kreatingehalt, Kreatinämie
Vermehrung der Blutplättchen, Thrombozytose
Vermehrung der Leukozytenzahl, Leukozytose
Vermehrung des Fettgehalts des Serums, Hyperlipidämie
Vermehrung stickstoffhaltiger Endprodukte im Blut, Azotämie
Vermehrung von Gewebe durch Wucherung, Proliferation
Vermehrung von Methämoglobin im Blut, Methämoglobinämie
vermenging van twee ongelijksoortige stoffen, diffusie
vermenging, incorporatie
vermenigvuldiging, reproduktie
vermifuge, anthelminthique (a.
verminderd bewustzijn, stupor
verminderde uitscheiding van urine, oligurie
vermindering van cellen in het bloed, pancytopenie
vermindering van de elektrische lading in een zenuwcel, depolarisatie
vermindering van granulocyten in het bloed, granulocytopenie
vermindering van het aantal korrelcellen in het bloed, agranulocytose
vermindering van het aantal witte bloedlichaampjes, leukopenie
verminderte Atemfrequenz, Bradypnoe
verminderte Harnausscheidung, Oligurie
verminderter Gehalt des Blutes an Kalium, Hypokaliämie
verminderter Sauerstoffgehalt der Körpergewebe, Hypoxie
Verminderung der Erythro-, Granul- und Trombozyten im, Panzytopenie
Verminderung der Konzentration neutrophyler Granulyten, Neutropenie
Verminderung der Leukozytenzhal, Leukozytopenie
Verminderung der Plättchenzahl, Thrombozytopenie
Verminderung der zirkulierenden Blutmenge, Hypovolämie
Verminderung des Knochengewebes, Osteoporose
vermoeidheid, lassitudo
vermogen om spontaan te bewegen, motiliteit
vermogen om te reageren, reactiviteit
vermogen tot plaatsbepaling, oriëntatie
vermogen zich te kunnen samentrekken, contractiliteit
Vernarbung, Vernarbung
vernauwing van de luchtpijptakken, bronchoconstrictie
vernauwing, stenose
vernietiging van de rode bloedlichaampjes, hemolyse
vernietiging van schadelijke bestanddelen die in het levend weefsel zijn binnengedrongen, fagocytose
veronderstelling, hypothese
verontreiniging, contaminatie
verpakking met plastic, blisterverpakking
verpulveren, microniseren
Verrenkung, Luxation
versamento, versamento
verscheuring, ruptuur
verschijnsel, fenomeen
Verschleppung von Zellen einer Primärgeschwulst, Metastase
Verschlimmerung einer Krankheit, Exazerbation
Verschlimmerung, Aggravation
Verschluß eines Blutgefäßes durch einen Blutpfropf, Thromboembolie
Verschluß,
Verschluß, Okklusion
Verschmelzung des männl., Konjugation
verschrompeling van organen, atrofie
verschuiving van het evenwicht in het zenuwstelsel, vagotonie
verslaving aan gifstof, toxicomanie
verslaving, addictie
verspätet, tardiv
versperring, barrier, barrière
verstandelijk, mentaal
verstandelijke begaafdheid, intelligentie
verstärkte Ausscheidung von Natrium im Urin, Natriurie
verstârkte Reaktionsbereitschaft auf Reize, Hypersensitivität
verstârkte Wirkung zweier gleichzeitig veabreichter, Potentiation
verstärkte Wirkung zweier gleichzeitig verabreichter, Potenzierung
verstärkter muskulöser Widerstand, Spastizität
Verstauchung, Distorsion
versterkend middel, analepticum
versterking van de werking van een geneesmiddel door een ander, potentialisering
versterking, potentiëring
Verstoffwechslung, Metabolisierung
verstoorde vorming van rode kleurstof in het bloed, porfyrie
Verstopfung, Obstipation
verstopping, obstructie
verstoring, interferentie
verstrekte hoeveelheid, dosering
verstuiking, distorsie
vertakt, dendritisch
vertebraal, met betrekking tot de wervels
vertebral, angåendende ryghvirvlerne
vertébral, d'une/ des vertèbres
vertebral, perteneciente o relativo a las vértebras
vertebral, relativo às vértebras
vertebral, Wirbel bzw. die Wirbelsäule betreffend(pop)
vertebrale, vertebrale
Verteilung, Distribution
vertige (m), vertige
vertige, vertige (m)
vertigem, /sensação rotatória associada a náusea; tontura de cabeça
vertigine, vertigine
vertigo, duizeligheid
Vertigo, Schwindel
vertigo, svimmelhed
vértigo, vértigo
vertraagde ademhaling, bradypnoe
vertraagde opneming in het lichaam, retard
vertraging, retardatie
verträglich, kompatibel
vervanging, substitutie
vervelling, desquamatie
vervetting, steatose
vervreemding van zichzelf, depersonalisatie
Verwachsung, Adhäsion
verwardheid, confusie
verwekend middel, keratolyticum
verweking, maceratie
verwijdering van de baarmoeder, hysterectomie
verwijdering, eliminatie
verwijding van de bloedvaten, teleangiëctasie
verwijding van de luchtpijptakken, bronchodilatatie
verwijding van de luchtpijpvertakkingen, bronchiëctasie
verwijding van de schede-ingang, episiotomie
verwijding, dilatatie
verwijzing, referentie
verwikkeling, implicatie
Verwirrtheit, Confusio
verzachtend, palliatief
verzadiging met zuurstof, oxygenatie
verzakking, ptosis
verzögert, retardiert
verzwering, ulceratie
vescicolare, vescicolare
vesicaal, met betrekking tot de blaas
vésiculaire, qui se rapporte à la vésicule (biliaire)
vesicular, em forma de vesícula, vesiculado
vesicular, en forma de vesícula o ampolla; con formación de vesículas o ampollas
vesikulær, småblæret
vesikulär, 1.in Bläschenform 2. Mit Bläschenbildung
"vestibolare, relativo a cavità o spazi detti ""vestiboli"""
vestibulær, om tænderne forrest i munden
vestibulair, met betrekking tot het evenwichtsorgaan
vestibulaire, qui se rapporte au vestibule (de l'oreille interne)
vestibulär, ein Vestibulum betreffend
vestibular, perteneciente o relativo a un vestíbulo o que se dirige a él
vestibular, relativo a um vestíbulo ou que se dirige para ele
vetachtige stof, lipide
vetdeeltje met opgelost geneesmiddel binnenin, liposoom
vetontlasting in grote hoeveelheid, steatorroe
vetzucht, obesitas
vetzuur in het lichaam, prostaglandine
vezelbundel, tractus
vezelstof in het bloed, fibrine
vial, /pequena ampola, frasco
vial, pequeña ampolla o frasco de vidrio
vibración audible por auscultación, soplo
vibração audível por auscultação, ruído, sopro
vicino ad una base, basale
vielfach, multipel
vielgestaltig, polymorph
vientre, abdomen
viertallig, quaternair
vigilance (f), vigilance
vigilance, vigilance (f)
vigilância, controlo ou supervisão com ajuda de um monitor
vigilância, estado de alerta ou observação
vigilância, inspecção, controlo, supervisão
vigilante, alerta
Vigilanz, Wachsamkeit
vigilanza, vigilanza
vigilia, acción de estar despierto o en vela; estado de alerta o de observación
vigiliteit, waakzaamheid
vigilitet, vågenhed
vijgwrat, condyloma
vildelse, delirium
viraal, door een virus veroorzaakt
viral, perteneciente o relativo a los virus; causado por ellos
viral, provoqué par un virus
viral, relativo aos vírus ou causado por eles
viral, viral
viral, virus-
virale, virale
virilisatie, vermannelijking
virilisation (f), apparition chez la femme de caractères sexuels secondaires propres à l'homme
Virilisierung, Vermännlichung
virilismus, forandring af kvinders kønspræg i mandlig retning
virilización, masculinización
virilização, masculinização
virilizzazione, sviluppo di caratteri maschili
virkende på nervesystemet, neuroleptisk
virkende sammen (og gensidigt forstærkende), synergistisk
virksom i flere retninger, polyvalent
viruela, varicela
viruela, viruela
vírus instalado à volta das células sensitivas, (herpes) zóster
virus-, viral
virusdræbende, antiviral
visão amarelada, xantopsia
visão dupla, diplopia
visão, /visão
visceraal, met betrekking tot de ingewanden
visceral, /relativo a uma víscera
viscéral, des viscères
visceral, perteneciente o relativo a una víscera
viscerale, viscerale
viscero-, indvolds-
viscosidad, grado de fluidez de las sustancias en estado líquido o gaseoso
viscosidade, /grau de fluidez das substâncias em estado líquido ou gasoso
viscosità, viscosità
viscositas, væskers sejhed eller klæbrighed
viscosité (f), état de ce qui est visqueux
viscositeit, kleverigheid
vise, indikere
visioen, droombeeld
vision (f), vue
visión amarillenta, xantopsia
visión doble, diplopía
visión reducida, ambliopía
Vision, Halluzination
vision, synshallucination
visión, visión
visione, visione
visível, manifesto
visivo, visivo
Viskosität, Zähigkeit
visschubbenziekte, ichthyose
vista corta, miopía
visual, /relativo à visão
visual, relativo a la visión
visueel, met betrekking tot het zicht
visuel, angående synet
visuel, visuel
visuell, visuell
viszeral, die Eingeweide betreffen
vitale (capacité-), vitalité
vitale capaciteit, nuttige longinhoud
vitalité, vitale (capacité-)
vitalkapacitet, den maksimale mængde luft, som kan udåndes fra lungerne efter den dybest mulige indånding
Vitalkapazität, maximales Atemvolumen
Vitaminmangelkrankheit, Hypovitaminose
vítreo, /cristalino
vítreo, cristalino
vitreo, vitreo
vitreus, glasachtig
vitreus, glasagtig
vitreus, gläsern
vitreux, vitreux
vlek, macula
vloeistof in fijne druppels in een andere vloeistof aanwezig, emulsie
vloeistof met onoplosbare deeltjes, suspensie
vloeistof, liquor
vochtafvoering, drainage
vochtafzetting, infiltratie
vochttoediening in de bloedvaten, infuus
vochttoediening, perfusie
vochtuitstorting, extravasatie
voedingsstof, nutriënt
voedingsstoornis, dystrofie
voetpunt, nadir
voie motrice située dans le cerveau et le moelle épinière, extrapyramidal
voksen, adultus
"Volldigitalisierung, auf schnelles Erzielen einer""Vollwirkdosis"" ausgericht"
vollständige Lähmung, Paralyse
vollständige oder unvollständige Lähmung einer Körper-, Hemiplegie
volontaire, volontaire
volontario, volontario
volume di plasma (fluido circolante nel sangue) ridotto, ipovolemia
volumen de gas que puede expulsarse de los pulmones, capacidad vital
voluntário, /voluntário
voluntario, voluntario
voluntarius, frivillig
voluntarius, vrijwillig
volwassene, adult
vom Herzen stammend, kardiogen
vom männlichen Geschlechtshormon, androgen
vomissement (m), vomissement
vomissement, crachement de sang, hématémèse (f)
vomissement, vomissement (m)
vomissements continuels, hyperémèse (f)
vomitif, émétique
vomito di sangue, ematemesi
vomito persistente, iperemesi
vómito, /vómito
vomito, emesi
vómito, emesis
vómito, emésis
vomito, vomito
vómito, vómito
vómitos de sangre, hematemesis
vómitos de sangue, hematémese
vómitos excesivos y persistentes, hiperemesis
vómitos excessivos, hiperémese
vomitus, braaksel
Vomitus, Erbrechen
vomitus, opkast(ning)
von der Chemie der Lebensvorgänge und der lebendigen, biochemisch
von Keimen gebildetes Enzym, das das Penizillin inaktiv, Penicillanase
von Mikrosomen stammend, M betreffend, mikrosomal
voor de geboorte, prenataal
voor de ingreep, preoperatief
voor de maandstonden, premenstrueel
voor de ziekte merkbaar wordt, preklinisch
voor het blote oog onzichtbaar, microscopisch
vóór het hart, precordiaal
voorafgaand, preliminair
voorafgaande gebeurtenis, antecedent
voorbehoeding, profylaxe
voorbehoedmiddel, contraceptivum
voorbelasting, preload
voorbode, aura
voorhuid, preputium
voorkamer van het hart, atrium
voorkomen per jaar, incidentie
voorkoming, preventie
voorloper, precursor
voorschrift, recept
voorschrijven van geneesmiddelen, medicatie
voorspelling van het verloop en de afloop van een ziekte, prognose
voortbrengend, produktief
voortbrenging, produktie
voortdurend, continu
voortijdig, prematuur
voortplanting, procreatie
voortschrijdend, progressief
voortstuwend, propulsief
vor dem Herzen, präkordial
vor der Geburt, pränatal
vor der Menstruation, prämenstruell
vor der Operation, präoperativ
vor einer Synapse gelegen, präsynaptisch
vor-, Präliminar-
vorantreibend, propulsiv
Vorbeugung, Prophylaxe
Vorbotenerscheinung, Aura
Vorfall eines Gewebes oder Organs, Prolaps
Vorgehen, Procedere
Vorgeschichte des Kranken, Anamnese
Vorhandensein von Bakterien im Blut, Bakteriämie
Vorhaut, Präputium
Vorhof, Atrium
Vorkehrungen zur Verhinderung von Krankheiten, Prävention
Vorlast, Preload
vorm van baarmoederkanker, endometriose
vorming van bloedprop in bloedvat of hart, trombose
vorming van rode bloedlichaampjes, erytropoëse
vorming van zaadcellen, spermatogenese
Vorschieben, Protrusion
Vorstufe eines biol.Zwischen- oder Endproduktes, Präkursor
vorte-, papillær
vorübergehend, transitorisch
vorübergehendes Nachlassen chronischer Krankheitszeichen, Remission
vorzeitige Kontraktion des Herzmuskels, Extrasystole (ES)
vrij van ziektekiemen, aseptisch
vrijwillig, voluntarius
vrouw die meer dan eens heeft gebaard, multipara
vrouw die nog geen kind heeft gebaard, nullipara
vrouwelijk hormoon, oestrogeen
vrouwenring, pessarium
vrucht in het moederlichaam, embryo
vruchtbaarheid, fertiliteit
vue, vision (f)
Vulva-, die äußeren, weiblichen Geschlechtsteile betreffend
vulvair, met betrekking tot de schaamspleet
vulvaire, relatif à la vulve
vulval, om kvindens ydre kønsorganer
vulvar, perteneciente o relativo a los órganos sexuales externos de la mujer
vulvar, relativo aos órgãos sexuais externos da mulher
vulvare, relativo alla vulva (organi genitali femminili)
vulvo-vaginite (f), inflammation de la vulve et du vagin
vulvovaginite, /inflamação dos órgãos genitais externos femininos, incluindo a vagina
vulvovaginite, infiammazione della vulva e della vagina
vulvovaginitis, betændelse i skede og ydre kønsdele
Vulvovaginitis, Entzündung der äußeren, weiblichen Geschlechtsteile und
vulvovaginitis, inflamación de los genitales externos femininos incluyendo la vagina
vulvovaginitis, ontsteking van de schaamspleet en de schede
waakzaamheid, vigiliteit
waanzinnigheid, delirium
waarbij een instrument in een orgaan ingebracht wordt, invasief
waarneembaar verschijnsel, manifestatie
waarneembaar, objectief
waarneming, observatie
waarnemingsvermogen, perceptie
Wachsamkeit, Vigilanz
Wachstumshormon, Somatotropin
während der (Herz-)Systole, systolisch
Wahrnehmungsstörungen, Halluzination
Wandentzündung, Angiitis (rheumatica)
Wandlung eines Stoffes durch Stoffwechselvorgänge, Biotransformation
wankelbaar, labiel
Wärmeleitung, Konduktion
Wärmeregulation,ROCHE 1984, Thermoregulation
warzenförmig, papillar
Wasch- + Reinigungsmittel, Detergens
Wasser abstoßend, hydrophob
wasseraufsaugend, hydrophil
wasserfrei, wasserfrei
Wasserkopf, Hydrocephalus
wasserlöslicher Giftstoff, Toxin
wäßrig, wäßrig
wat aantasting veroorzaakt, degeneratief
wat adrenaline afscheidt, adrenerg, adrenergisch
wat alleen op het hart inwerkt, cardioselectief
wat andere mogelijkheden uitsluit, exclusief
wat beklemming tegengaat, anti-angineus
wat beweging veroorzaakt, kinetisch
wat bij rechtstaan optreedt, orthostatisch
wat de bevalling bespoedigt, oxytocisch
wat de bloeddruk verlaagt, hypotensief
wat de geest beïnvloedt, psychotroop
wat de lever beschadigt, hepatotoxisch
wat de pupil vernauwt, miotisch
wat de spijsvertering bevordert, peptisch
wat de vorming van bloedstolsel tegengaat, antitrombotisch
wat de vorming van gezwellen tegengaat, antineoplastisch
wat de vorming van urine tegengaat, antidiuretisch
wat de werking van de geslachtsklieren beïnvloedt, gonadotroop
wat de werking van de vrouwelijke geslachtshormonen tegengaat, anti-oestrogeen
wat de werking van een weefselhormoon tegengaat, antidopaminergisch
wat de werkzaamheid van het hart bevordert, cardiotonisch
wat door het vaste gebruik bepaald is, conventioneel
wat eiwit in gestold bloed oplost, fibrinolytisch
wat kan worden gemengd, mengbaar
wat laat tot uiting komt, tardief
wat mannelijke kenmerken veroorzaakt, androgeen
wat misvormingen veroorzaakt, teratogeen
wat niet in de werkelijkheid voorkomt, theoretisch
wat onregelmatige hartslag veroorzaakt, aritmogeen
wat ontsteking tegengaat, anti-inflammatoir
wat onvatbaarheid veroorzaakt, immunogeen
wat op geregelde tijdstippen terugkeert, periodiek, periodisch
wat op waarneming berust, empirisch
wat overdag plaatsheeft, diurnus
wat overgevoeligheid tegengaat, anti-allergisch
wat regelmatig terugkeert, cyclisch
wat schimmels doodt, antifungisch
wat tijd of tempo beïnvloedt, chronotroop
wat verandering teweegbrengt, mutageen
wat zweervorming bevordert, ulcerogeen
waterafstotend, hydrofoob
waterhoofd, hydrocephalus
waterig, aquosus
waterlozing, mictie
wateropslorpend, hydrofiel
waterpokken, varicella
waterstofexponent, pH
watervrij, anhydrisch
waterzucht van de papil, papiloedeem
waterzucht, oedeem
Wechselbeziehung, Korrelation
Wechselwirkung, Interaktion
wederinstorting, recidief
weefselafbraak, katabolisme
weefselonderzoek, biopsie
weefselontsteking met ettering, flegmone
weefselopbouwend, anabool
weefselverscheuring, laceratie
weefselversterf, necrose
weefselvormverandering, metaplasie
weer actief maken, reactivering
wegblijven van de maandstonden, amenorrhoea, amenorroe
Wehenmittel-, (oxytocica)
weiße Blutkörperchen betreffend, leukozytär
Weißschwielenkrankheit, Leukoplakie
weiter entfernt von der Körpermitte, distal
Weiterstellung von Blutgefäßen, Vasodilatation
Weitstellung des Dickdarms, Megakolon
wellenförmige Volumenschwankungen eines(Hohl-)Organs, Pulsation
weniger heftig verlaufend, subakut
werking, activiteit
werkwijze, procedure
werkzaam maken, activeren
werkzaam tegen virussen, antiviraal
werkzaam, actief
werkzame stof, agens
wervelontsteking, spondylitis
wetenschappelijk onderzoek, research
wezenlijk, intrinsiek
wie een zittend leven leidt, sedentair
wie Morphin wirkend, morphinagonistisch
wiederauftretend, rekurrierend
Wiederbildung verlorengegangener Zellen, Gewebe oder, Regeneratio(n)
Wiederherstellung der Funktion, Reaktivierung
Wiederherstellung, -
wiederholend, repetitiv
wijzigen, modificeren
Windpocken, Varizella
windzucht, meteorisme
Wirbel bzw. die Wirbelsäule betreffend, vertebral
wirkendes Mittel, Agens
withdrawal, derving
witte vlekken, leukoplakie
witte vloed, fluor albus
witte vloed, leukorroe
Wochenbett, Puerperium
Wochenfluß, Lochia
woekering van bindweefsel, fibrose
woeling, fibrillatie
wondpijn van de huid, intertrigo
wondroos, erysipelas
wormdrijvend middel, anthelminthicum
Wulstnarbe, Keloid
Wundliegen, Dekubitus
Wundstarrkrampf, Tetanus
Wurmmittel, Anthelminthikum
Xanthom, gutartige Geschwulst
xanthome (m), dépôt de cholestérol
xanthoom, gelige verhevenheid op de huid
xanthopsie (f), trouble de la vision
xanthopsie, geelzien
Xanthopsie, Gelbsehen
xantoma, /tipo de tumor benigno da pele; xantelasma
xantoma, tumoración benigna
xantoma, tumore composto da cellule di schiuma grassa
xantopsia, forma di disturbo visivo provocato da sostanze tossiche
xantopsia, visão amarelada
xantopsia, visión amarillenta
xeroftalmia, /secura, ulceração da córnea por falta de vitamina A
xeroftalmia, essiccatura della congintiva e della cornea
xeroftalmía, sequedad del globo ocular
xeroftalmie, uitdroging van het hoornvlies
xérophtalmie (f), sécheresse de la conjonctive
Xerophthalmie, Trockenheit des äußeren Auges
xerostomia, essiccatura buccale per via di disfunzione della saliva
xerostomia, secura ocular
xerostomía, sequedad de la boca
xérostomie (f), sécheresse de la bouche
xerostomie, droge mond
Xerostomie, Trockenheit der Mundschleimhaut
zaadlozing, ejaculatie
Zähigkeit, Viskosität
Zahnung, Dentition
Zäpfchen, Suppositorium
zeer klein handschrift, micrografie
Zeitabstand, Intervall
zeitlich oder örtlich zurückliegend, retrograd
zeitlich, räumlich oder sachlich dazwischenliegend, intermediär
zeitlweilig aussetzend, intermittierend
Zeitpunkt der letzten Menstruation, Menopause
Zeitraum, in dem die erste Monatsblutung stattfindet, Menarche
zelfregulering, homeostase
zelfstandig, autonoom
Zellmembran, Zellwand
zellschädigend, zytotoxisch
Zellulitis, Orangenhaut
Zellwand, Zellmembran
zemelenuitslag, pityriasis
zenuwachtigheid, nervositeit
zenuwknoop, ganglion
zenuwontsteking, neuritis
zenuwpijn, neuralgie
zenuwtrekking, tic
zenuwwerking, innervatie
zenuwziekte, neuropathie
zerebellar, das Kleinhirn betreffend
zerebral, das Gehirn betreffend
zerebrospinal, Hirn und Rückenmark betreffend
zerebrovaskulär, die Hirnblutgefäße betreffend
Zerkleinern von Arzneistoffen, mikronisieren
zervikal, den Hals betreffend
zetpil, suppositorium
Zeugungsunvermögen des Mannes, Impotenz
zich herhalend, repetitief
zich naar voren uitstrekkend, anterograad
zichtbaar maken van galwegen, cholangiografie
zieke, patiënt
ziekelijk aangelegd, manisch
ziekelijk, pathologisch
ziekelijke neiging, manie
ziekelijke slaaptoestand, lethargie
ziekelijke verharding, sclerose
ziekelijke vrees, fobie
ziektebeeld, syndroom
ziektecijfer, morbiditeit
ziektekiemdodend middel, desinfectans
ziektetoestand na inenting, vaccinia
ziekteverschijnsel, symptoom
ziekteverschijnselen met de kenmerken van de ziekte van Parkinson, parkinsonisme
zijdelings, lateraal
zinsbedrog, hallucinatie
zintuiglijk, sensorieel, sensorisch
Zirkulation, Zirkulation
Zirrhose, Leberschrumpfung
Zittern, Tremor
zoals gewoonlijk, routinematig
zona centrale, macula
zona de actividad de un antibiótico; rango completo de manifestaciones de una enfermedad, espectro
zona de excitabilidad aumentada, zona resorte
zona de excitabilidade aumentada (trigger zone), zona de pressão
zona de pressão, zona de excitabilidade aumentada (trigger zone)
zona di visione persa o depressa nel campo visivo, scotoma
zona grilletto, zona grilletto
zona resorte, zona de excitabilidad aumentada
zona, herpès zoster (m)
zonder eisprong, anovulair, anovulatoor
zonder kenmerkende eigenschappen, atypisch
zonder medeweten van de zieke en de arts, dubbelblind
zonder scherpe begrenzing, diffuus
zonder ziekteverschijnselen, asymptomatisch
zoppicare, claudicazione
zouthoudend, saline
zu seltene Mentstruationsblutung, Oligomenorrhoe
zucchero invertito, zucchero invertito
zufällig, akzidentell
Zufuhr von Wasser- oder Salzlösungen, Rehydratation
zugeordnet, konjugiert
zuiveren, distilleren
zuivering, clearance
zum After gehörend, anal
zum Becken gehörend, pelvin
zum Kitzler gehörig, klitoridal
zum Mastdarm gehörend, rektal
zum mittleren Oberbauch gehörend, epigastrisch
zum Mund, zur Mundhöhle gehörig, oral
zum Oberkiefer gehörend, ihn betreffend, maxillar
zum Tränenapparat gehörend, lacrimalis
zumbido do ouvido, tinitus (aurium)
zunehmende Verminderung einer Arzneimittelwirkung, Tachyplylaxie
zur Brust gehörend, mamillarisch
zur Einatmung bestimmtes nebelförmiges Medikament, Aerosol
zur Immunität führend, immunogen
zur Körperoberfläche hin, peripher
zur Manie gehôrig, manisch
zur Nase gehörend, nasal
zur Nase und zum Tränenapparat gehörend, nasolakrimal
zur Niere gehörend, sie betreffend, renal
zur Physiologie der Erregung gehörend, elektrophysiologisch
zur Wange gehörend, buccal
Zurückhalten, Retentio(n)
Zusammenballung, Aggregation
Zusammensinken, Kollaps
Zusammenwirken von Organen, Koordination
zusammenziehend, adstringierend
Zusatz(stoff), Zusatz(stoff)
zusätzlich,
Zustand krankhafter Alkalivermehrung, Alkalose
Zustand mit Antriebssteigerung und gehobener Stimmung, Manie
Zustand, Status
zuurbinder, antacidum
zuurgehalte, aciditeit
zuurstofgebrek, anoxie
zuurstoftekort in de weefsels, hypoxie
zuurstoftekort in het bloed, hypoxemie
zuurvaste staafjesbacterie, mycobacterie
zuurvergiftiging bij suikerziekte, keto-acidose
zuurvergiftiging, acidose
zuurverlies, alkalose
zwangerschap, graviditeit
zwangerschapshormoon, progestageen
zware inspuiting in één keer, bolusinjectie
zwarte stoelgang, melaena
zweer aan het onderbeen, ulcus cruris
zweer van het maag-darmkanaal, ulcus pepticum
zweer, ulcus
zweetafscheiding, diaphoresis
zwelling veroorzaakt door overgevoeligheid, angio-oedeem
Zwergflechte, Erythrasma
zwiebelförmig, bulbär
zwischen 2 Individuen auftretend, interindividuell
zwischen den Rippen, interkostal
zwischen zwei Wirbeln, intervertebral
Zwölffingerdarm, Duodenum
Zyanose, Blaufärbung der Haut
zyklisch, zyklisch
Zykloplegie, Lähmung des Ziliarmuskels
Zyklus, Zyklus
Zyste, Blase
zystische Fibrose, Mukoviszidose
Zystisis, Harnblasenentzündung
Zystoskopie, Blasenspeigelung
Zytoplasma, Grundplasma der Zelle
Zytostatikum, Stoffe, die das Zellwachstum, insbes. die Zellteilung hemmen
zytotoxisch, zellschädigend
11-hydroxycorticosteroides [11-hydroxycorticosteroids]
17-acetate medroxyprogesterone [medroxyprogesterone 17-acetate]
17-cetosteroides [17-ketosteroids]
17-hydroxycorticosteroides [17-hydroxycorticosteroids]
3-hydroxyacyl-coa dehydrogenase [3-hydroxyacyl CoA dehydrogenases]
6-mercaptopurine [6-mercaptopurine]
abandon études [student dropouts]
abandon traitement [patient dropouts]
abcès [abscess]
abcès abdominal [abdominal abscess]
abcès amibien foie [liver abscess, amebic]
abcès cerveau [brain abscess]
abcès foie [liver abscess]
abcès péridural [epidural abscess]
abcès poumon [lung abscess]
abcès sous-phrénique [subphrenic abscess]
abdomen [abdomen]
aberrations chromosomiques [chromosome aberrations]
aberrations des chromosomes sexuels [sex chromosome aberrations]
abêtalipoprotéinémie [abetalipoproteinemia]
ablation percutanée [catheter ablation]
abord veineux [venous cutdown]
abortifs [abortifacient agents]
abortifs non stéroïdiens [abortifacient agents, nonsteroidal]
abortifs stéroïdiens [abortifacient agents, steroidal]
abréviation [abbreviations]
absorptiométrie photonique [absorptiometry, photon]
absorption cutanée [skin absorption]
absorption intestinale [intestinal absorption]
abus phéncyclidine [phencyclidine abuse]
abus sexuel [sex offenses]
abus sexuel enfant [child abuse, sexual]
abus tabac [tobacco use disorder]
acanthosis nigricans [acanthosis nigricans]
acarien [acari]
acarioses [mite infestations]
accélérateur de particules [particle accelerators]
accélération [acceleration]
acceptation des soins [patient acceptance of health care]
accès à information [access to information]
accès du patient au dossier médical [patient access to records]
accessibilité architecturale [architectural accessibility]
accessibilité service santé [health services accessibility]
accident avion [accidents, aviation]
accident circulation [accidents, traffic]
accident domestique [accidents, home]
accident ischémique cérébral transitoire [ischemic attack, transient]
accident radiation [accidents, radiation]
accident travail [accidents, occupational]
accident vasculaire cérébral [cerebrovascular accident]
accidents [accidents]
acclimatation [acclimatization]
accouchement compliqué [labor complications]
accouchement naturel [natural childbirth]
accouchement prématuré [labor, premature]
accouchement provoqué [labor, induced]
accouchement voie vaginale après césarienne [vaginal birth after cesarean]
accroissement population [population growth]
acénaphtène [acenaphthenes]
acétanilide, dérivés [acetanilides]
acétate cyprotérone [cyproterone acetate]
acétate mégestrol [megestrol acetate]
acétyl coenzyme A [acetyl coenzyme A]
acétylcholine [acetylcholine]
acétylcystéine [acetylcysteine]
achats de l'hôpital [purchasing, hospital]
achlorhydrie [achlorhydria]
achondroplasie [achondroplasia]
achromatopsie [color vision defects]
aciclovir [acyclovir]
acid anhydride hydrolases [acid anhydride hydrolases]
acid phosphatase [acid phosphatase]
acide acétique [acetic acid]
acide acétylsalicylique [aspirin]
acide benzoïque [benzoic acid]
acide benzotétronique [4-hydroxycoumarins]
acide carbonique [carbonic acid]
acide chlorhydrique [hydrochloric acid]
acide chlorhydrique gastrique [gastric acid]
acide étidronique [etidronic acid]
acide fluorhydrique [hydrofluoric acid]
acide folique [folic acid]
acide folique, carence [folic acid deficiency]
acide fusidique [fusidic acid]
acide gamma-aminobutyrique [gamma-aminobutyric acid]
acide glucuronique [glucuronic acid]
acide glutamique [glutamic acid]
acide gras libre [fatty acids, nonesterified]
acide homogentisique [homogentisic acid]
acide hydrocyanique [hydrogen cyanide]
acide lysergique [lysergic acid]
acide mycophénolique [mycophenolic acid]
acide nitreux [nitrous acid]
acide nitrique [nitric acid]
acide pénicillanique [penicillanic acid]
acide phosphonique [phosphonic acids]
acide phosphorique [phosphoric acids]
acide silicique [silicic acid]
acide succinique [succinic acid]
acide sulfonique [sulfonic acids]
acide sulfurique [sulfuric acids]
acide urique [uric acid]
acide 3-hydroxybutyrique [3-hydroxybutyric acid]
acides [acids]
acides acétiques [acetic acids]
acides alcanesulfoniques [alkanesulfonic acids]
acides aldéhydiques [acids, aldehydic]
acides aminés [amino acids]
acides aminés acides [amino acids, acidic]
acides aminés aromatiques [amino acids, aromatic]
acides aminés basiques [amino acids, basic]
acides aminés cycliques [amino acids, cyclic]
acides aminés diaminés [amino acids, diamino]
acides aminés dicarboxyliques [amino acids, dicarboxylic]
acides aminés excitateurs [excitatory amino acides]
acides aminés indispensables [amino acids, essential]
acides aminés neutres [amino acids, neutral]
acides aminés, peptides et protéines [amino acids, peptides, and proteins]
acides aminés soufrés [amino acids, sulfur]
acides aminobenzoïques [aminobenzoic acids]
acides aminobutyriques [aminobutyric acids]
acides anthraniliques [anthranilic acids]
acides arachidoniques [arachidonic acids]
acides arylsulfoniques [arylsulfonic acids]
acides benzoïques [benzoic acids]
acides butyriques [butyric acids]
acides carbocycliques [acids, carbocyclic]
acides carboxyliques [carboxylic acids]
acides choliques [cholic acids]
acides dicarboxyliques [dicarboxylic acids]
acides éicosanoïques [eicosanoic acids]
acides et sels biliaires [bile acids and salts]
acides glucuroniques [glucuronic acids]
acides gras [fatty acids]
acides gras indispensables [fatty acids, essential]
acides gras insaturés [fatty acids, unsaturated]
acides gras volatils [fatty acids, volatile]
acides hétérocycliques [acids, heterocyclic]
acides hydroxybenzoïques [hydroxybenzoic acids]
acides isonipécotiques [isonipecotic acids]
acides neuraminiques [neuraminic acids]
acides non cycliques [acids, acyclic]
acides noncarboxyliques [acids, noncarboxylic]
acides nucléiques [nucleic acids]
acides pentanoïques [pentanoic acids]
acides phosphoreux [phosphorus acids]
acides phtaliques [phthalic acids]
acides pipécoliques [pipecolic acids]
acides propioniques [propionic acids]
acides salicyliques [salicylic acids]
acides sialiques [sialic acids]
acides succiniques [succinic acids]
acides sulfureux [sulfur acids]
acides triiodobenzoïques [triiodobenzoic acids]
acides uroniques [uronic acids]
acidocétose diabétique [diabetic ketoacidosis]
acidose [acidosis]
acidose lactique [acidosis, lactic]
acidose respiratoire [acidosis, respiratory]
acidose tubulaire rénale [acidosis, renal tubular]
acinetobacter [acinetobacter]
acinetobacter baumannii [acinetobacter baumannii]
acinetobacter, infection [acinetobacter infections]
acné [acne vulgaris]
acné rosacée [acne rosacea]
acoustique [acoustics]
acoustique voix [speech acoustics]
acridines [acridines]
acrocéphalosyndactylie [acrocephalosyndactilia]
acrodermatite [acrodermatitis]
acromégalie [acromegaly]
acromion [acromion]
acro-ostéolyse [acro-osteolysis]
acrylonitrile [acrylonitrile]
actes de congrès [congresses] (Type de ressource)
actine [actins]
actinides [metals, actinoid]
actinobacillus [actinobacillus]
actinobacillus, infection [actinobacillus infections]
actinobacteria [actinobacteria]
actinomyces [actinomyces]
actinomycetaceae [actinomycetaceae]
actinomycétales [actinomycetales]
actinomycetales, infection [actinomycetales infections]
actinomycose [actinomycosis]
actinopode et rhizopode [sarcodina]
action d'accréditer [credentialing]
action des produits chimiques [drug effects] (Qualificatif)
actions chimiques [chemical actions]
actions chimiques et utilisations [chemical actions and uses]
activateur plasminogène [plasminogen activators]
activateur plasminogène tissulaire [tissue plasminogen activator]
activation complément [complement activation]
activation des lymphocytes [lymphocyte activation]
activation plaquettaire [platelet activation]
activité de loisir [leisure activities]
activité mentale [mental processes]
activité motrice [motor activity]
activité quotidienne [activities of daily living]
activités humaines [human activities]
acuité visuelle [visual acuity]
acupuncture [acupuncture]
acyl coenzyme A [acyl coenzyme A]
acyltransferases [acyltransferases]
adamantane [adamantane]
adaptation physiologique [adaptation, physiological]
adaptation psychologique [adaptation, psychological]
adaptation sociale [social adjustment]
adaptation, syndrome [general adaptation syndrome]
Addison, maladie [addison's disease]
additifs alimentaires [food additives]
adénite [lymphadenitis]
adénocarcinome [adenocarcinoma]
adénocarcinome cellules claires [adenocarcinoma, clear cell]
adénofibrome [adenofibroma]
adénoïdectomie [adenoidectomy]
adénolipomatose Launois Bensaude [lipomatosis, multiple symmetrical]
adénomatose polyendocrinienne [multiple endocrine neoplasia]
adénome [adenoma]
adénome basophile [adenoma, basophil]
adénome cellule hépatique [adenoma, liver cell]
adénome chromophobe [adenoma, chromophobe]
adénome éosinophile [adenoma, acidophil]
adénome prostate [prostatic hyperplasia]
adénome villeux [adenoma, villous]
adénomyome [adenomyoma]
adenophorea [adenophorea]
adenophorea, infection [adenophorea infections]
adénosine [adenosine]
adenosine triphosphatase [adenosinetriphosphatase]
adenoviridae [adenoviridae]
adénovirus, infection [adenoviridae infections]
adénovirus, infection humaine [adenovirus infections, human]
adénylosuccinate lyase [adenylosuccinate lyase]
adénylosuccinate synthase [adenylosuccinate synthase]
adhérence bactérienne [bacterial adhesion]
adhérence cellulaire [cell adhesion]
adhésines bactériennes [adhesins, bacterial]
adhésion à directive [guideline adherence]
adhésivité plaquettaire [platelet adhesiveness]
Adie, syndrome [Adie syndrome]
adipocyte [adipocytes]
adjuvant immunologique [adjuvants, immunologic]
adjuvant médicamenteux [adjuvants, pharmaceutic]
adjuvants anesthésie [adjuvants, anesthesia]
adjuvants pharmaceutiques [pharmaceutic aids]
administrateur hôpital [hospital administrators]
administration et posologie [administration & dosage] (Qualificatif)
administration hospitalière [hospital administration]
administration pharmacie [pharmacy administration]
administration respiratoire [administration, inhalation]
administration santé publique [public health administration]
administration services de soins [health services administration]
administration surveillance personnel infirmier [nursing, supervisory]
admission patient [patient admission]
ADN [DNA]
ADN circulaire [dna, circular]
ADN mitochondrial [DNA, mitochondrial]
ADN recombinant [DNA, recombinant]
ADN ribosomique [dna, ribosomal]
ADN viral [DNA, Viral]
adolescent [adolescent]
adolescent hospitalisé [adolescent, hospitalized]
adolescent placé en institution [adolescent, institutionalized]
adoption [adoption]
adrénaline [epinephrine]
adrénoleucodystrophie [adrenoleukodystrophy]
adrénolytiques alpha [adrenergic alpha-antagonists]
adrénolytiques bêta [adrenergic beta-antagonists]
adulte [adult]
adulte âge moyen [middle age]
aénavirus, Nouveau Monde [arenaviruses, New World]
aeromonas [aeromonas]
aeromonas hydrophila [aeromonas hydrophila]
aérosol [aerosols]
affect [affect]
affectation personnel et organisation temps travail [personnel staffing and scheduling]
affectif, symptôme [affective symptoms]
affection iatrogénique [iatrogenic disease]
affinité anticorps [antibody affinity]
Afghanistan [Afghanistan]
afibrinogénémie [afibrinogenemia]
Afrique [Africa]
Afrique australe [africa, southern]
Afrique centrale [Africa, central]
Afrique Nord [Africa, Northern]
Afrique orientale [Africa, eastern]
Afrique Ouest [Africa, Western]
Afrique subsaharienne [Africa South of the Sahara]
agammaglobulinémie [agammaglobulinemia]
âge début [age of onset]
âge gestationnel [gestational age]
âge mère [maternal age]
âge osseux [age determination by skeleton]
agence gouvernementale [government agency] (Type de ressource)
agence régionale [regional agency] (Type de ressource)
agent alcoylant [alkylating agents]
agent antimutagène [antimutagenic agents]
agent bloquant spermatogenèse [spermatogenesis-blocking agents]
agent bronchoconstricteur [bronchoconstrictor agents]
agent cariogène [cariogenic agents]
agent delta [hepatitis delta virus]
agent tensioactif [surface-active agents]
agents acide aminé excitateur [excitatory amino acid agents]
agents adrénergiques [adrenergic agents]
agents antidyskinésiques [anti-dyskinesia agents]
agents antimaniacodépressifs [antimanic agents]
agents anti-obésité [anti-obesity agents]
agents antirhumatismaux [antirheumatic agents]
agents anti-VIH [anti-HIV agents]
agents appareil respiratoire [respiratory system agents]
agents cardiovasculaires [cardiovascular agents]
agents cariostatiques [cariostatic agents]
agents cholinergiques [cholinergic agents]
agents découplants [uncoupling agents]
agents dopaminergiques [dopamine agents]
agents GABA [GABA agents]
agents gastrointestinaux [gastrointestinal agents]
agents hématologiques [hematologic agents]
agents hématologiques, gastrointestinaux, rénaux [hematologic, gastrointestinal, and renal agents]
agents hépatite Gb [hepatitis agents, GB]
agents histaminiques [histamine agents]
agents neuromédiateurs [neurotransmitter agents]
agents neuromusculaires [neuromuscular agents]
agents neuroprotecteurs [neuroprotective agents]
agents nootropiques [nootropic agents]
agents pathogènes transportés sang [blood-borne pathogens]
agents protecteurs [protective agents]
agents régulateurs reproduction [reproductive control agents]
agents rénaux [renal agents]
agents sérotoninergiques [serotonin agents]
agents système nerveux autonome [autonomic agents]
agents système nerveux central [central nervous system agents]
agents système nerveux périphérique [peripheral nervous system agents]
agents système sensitif [sensory system agents]
agents tocolytiques [tocolytic agents]
agglutinines [agglutinins]
agitation psychomotrice [psychomotor agitation]
agnosie [agnosia]
agonistes [agonists] (Qualificatif)
agonistes acide aminé excitateur [excitatory amino acid agonists]
agonistes cholinergiques [cholinergic agonists]
agonistes dopamine [dopamine agonists]
agonistes GABA [GABA agonists]
agonistes muscariniques [muscarinic agonists]
agonistes sérotonine [serotonin agonists]
agoraphobie [agoraphobia]
agrandissement image [image enhancement]
agranulocytose [agranulocytosis]
agrégation plaquettaire [platelet aggregation]
agrément [accreditation]
agriculteur, maladies [agricultural worker's diseases]
agriculture [agriculture]
agueusie [ageusia]
aide à famille avec enfants à charge [aid to families with dependent children]
aide décision ordinateur [decision making, computer-assisted]
aide enseignement [training support]
aide financière [financial support]
aide ménagère [home health aides]
aide ménagère domicile [homemaker services]
aide sanitaire provisoire [respite care]
aide sociale [public assistance]
aide-infirmier [nurses' aides]
aiguille [needles]
air [air]
air bag [air bags]
ajustement risque [risk adjustment]
akatisia induite chimiquement [akathisia, drug-induced]
Alagille, syndrome [Alagille syndrome]
Albanie [Albania]
albendazole [albendazole]
albinisme [albinism]
albinisme oculaire [albinism, ocular]
albinisme oculocutané [albinism oculocutaneous]
Albright, syndrome [fibrous dysplasia, polyostotic]
albumines [albumins]
albuminurie [albuminuria]
alcadiène [alkadienes]
alcali [alkalies]
alcaloïdes [alkaloids]
alcaloïdes belladone [belladonna alkaloids]
alcaloïdes ergot [ergot alkaloids]
alcaloïdes quinquina [cinchona alkaloids]
alcaloïdes solanum [solanaceous alkaloids]
alcaloïdes xanthine [xanthine alkaloids]
alcalose [alkalosis]
alcalose respiratoire [alkalosis, respiratory]
alcanes [alkanes]
alcaptonurie [alkaptonuria]
alcènes [alkenes]
alchimie [alchemy]
alcohol oxidoreductases [alcohol oxidoreductases]
alcooliques anonymes [alcoholics anonymous]
alcoolisme [alcoholism]
alcoolisme foetal, syndrome [fetal alcohol syndrome]
alcools [alcohols]
alcools gras [fatty alcohols]
aldéhyde [aldehydes]
aldéhyde-lyases [aldehyde-lyases]
aldose-kétose isomérases [aldose-ketose isomerases]
aldostérone [aldosterone]
Aldrich, syndrome [Wiskott-Aldrich syndrome]
alendronate [alendronate]
Algérie [Algeria]
algie faciale [facial neuralgia]
algie vasculaire face [cluster headache]
algies céphaliques, syndromes [headache disorders]
algorithme [algorithms]
algue [algae]
algues et champignons [algae and fungi]
alignement séquences [sequence alignment]
aliment [food]
aliment génétiquement modifié [food, genetically modified]
alimentation biberon [bottle feeding]
alimentation eau [water supply]
alimentation entérale [enteral nutrition]
alimentation parentérale [parenteral nutrition]
alimentation parentérale domicile [parenteral nutrition, home]
aliments et boissons [food and beverages]
aliments spécifiques [foods, specialized]
alkyl et aryl transferases [alkyl and aryl transferases]
alkyl, sulfonates [alkanesulfonates]
alkylation [alkylation]
alkylmercure, composés [alkylmercury compounds]
allaitement au sein [breast feeding]
Allemagne [Germany]
allergènes [allergens]
allergie et immunologie [allergy and immunology]
allergies respiratoires [respiratory hypersensitivity]
alliage dentaire [dental alloys]
allocation de ressources [resource allocation]
allongement couronne clinique [crown lengthening]
allongement os [bone lengthening]
allopurinol [allopurinol]
allyl, composés [allyl compounds]
allylamine [allylamine]
alopécie [alopecia]
alpha 1-antitrypsine [alpha 1-antitrypsin]
alpha 1-antitrypsine, déficit [alpha 1-antitrypsin deficiency]
alpha-difluorométhylornithine [eflornithine]
alpha-foetoprotéine [alpha-fetoproteins]
alpha-galactosidase [alpha-galactosidase]
alpha-globulines [alpha-globulins]
alphaherpesvirinae [alphaherpesvirinae]
alpha-l-fucosidase [alpha-l-fucosidase]
alpharetrovirus [alpharetrovirus]
alphavirus [alphavirus]
alphavirus, infection [alphavirus infection]
alpinisme [mountaineering]
Alport, syndrome [nephritis, hereditary]
alternatives à utilisation animale [animal use alternatives]
altitude [altitude]
alvéole dentaire [tooth socket]
alvéoles pulmonaires [pulmonary alveoli]
Alzheimer, maladie [Alzheimer disease]
amalgame dentaire [dental amalgam]
amantadine [amantadine]
amblyopie [amblyopia]
ambulance [ambulances]
ambulance aérienne [air ambulances]
amélioration image radiographique [radiographic image enhancement]
améloblaste [ameloblasts]
améloblastome [ameloblastoma]
amélogenèse [amelogenesis]
amélogenèse imparfaite [amelogenesis imperfecta]
aménagements publiques [public facilities]
aménorrhée [amenorrhea]
American Medical Association [American Medical Association]
Amérique [Americas]
Amérique du Nord [North America]
Amérique du Sud [South America]
Amérique Latine [Latin America]
amfépramone [diethylpropion]
amiante [asbestos]
amibiase [amebiasis]
amides [amides]
amidine-lyases [amidine-lyases]
amidines [amidines]
amidohydrolases [amidohydrolases]
amidon [starch]
amifostine [amifostine]
amikacine [amikacin]
amine biogène [biogenic amines]
amines [amines]
aminoacidopathies héréditaires [amino acid metabolism, inborn errors]
aminoacidurie rénale [aminoaciduria, renal]
aminoacridines [aminoacridines]
aminoacyltransferases [aminoacyltransferases]
aminoalcools [amino alcohols]
aminohydrolases [aminohydrolases]
aminophénazone [aminopyrine]
aminoptérine [aminopterin]
aminoquinoléines [aminoquinolines]
aminosides [aminoglycosides]
amiodarone [amiodarone]
amitriptyline [amitriptyline]
ammoniac [ammonia]
ammonia-lyases [ammonia-lyases]
ammonium, composés [ammonium compounds]
amnésie [amnesia]
amniocentèse [amniocentesis]
amnios [amnion]
amodiaquine [amodiaquine]
amoebida [amoebida]
amorceurs ADN [DNA primers]
amoxicilline [amoxicillin]
AMP cyclique [cyclic AMP]
amphébutamone [bupropion]
amphétamine [amphetamine]
amphétamines [amphetamines]
amphibole asbestos [asbestos, amphibole]
amphotéricine B [amphotericin B]
ampicilline [ampicillin]
amplificateur [amplifiers]
amplitude mouvement articulaire [range of motion, articular]
amputation chirurgicale [amputation]
amputation traumatique [amputation, traumatic]
amputé [amputees]
amsacrine [amsacrine]
amygdale [tonsil]
amygdalectomie [tonsillectomy]
amygdalite [tonsillitis]
amyloïde [amyloid]
amyloïdose [amyloidosis]
amyloïdose familiale [amyloidosis, familial]
amylose [amylose]
amyotrophie [muscular atrophy]
amyotrophie Charcot-Marie-Tooth [Charcot-Marie-Tooth disease]
amyotrophie spinale [muscular atrophy, spinal]
amyotrophies spinales enfance [spinal muscular atrophies of childhood]
analeptiques [central nervous system stimulants]
analgésie [analgesia]
analgésie congénitale [pain insensitivity, congenital]
analgésie obstétricale [analgesia, obstetrical]
analgésie péridurale [analgesia, epidural]
analgésiques [analgesics]
analgésiques centraux [analgesics, opioid]
analgésiques non-stupéfiants [analgesics, non-narcotic]
analogues et dérivés [analogs & derivatives] (Qualificatif)
analyse [analysis] (Qualificatif)
analyse actuarielle [actuarial analysis]
analyse aliments [food analysis]
analyse automatique [autoanalysis]
analyse chimique sang [blood chemical analysis]
analyse coût bénéfice [cost-benefit analysis]
analyse cytogénétique [cytogenetic analysis]
analyse en petite superficie [small-area analysis]
analyse et indexation [abstracting and indexing]
analyse éthique [ethical analysis]
analyse gaz sang [blood gas analysis]
analyse multivariée [multivariate analysis]
analyse mutations ADN [DNA mutational analysis]
analyse performance [task performance and analysis]
analyse régression [regression analysis]
analyse spectrale [spectrum analysis]
analyse survie [survival analysis]
analyse système [systems analysis]
analyse urine [urinalysis]
analyse variance [analysis of variance]
anaphylaxie [anaphylaxis]
anasarque foeto-placentaire [hydrops fetalis]
anastomose artérioveineuse [arteriovenous anastomosis]
anastomose chirurgicale [anastomosis, surgical]
anastomose mammaire interne-coronaire [internal mammary-coronary artery anastomosis]
anastomose portocave [portacaval shunt, surgical]
anastomose portosystémique [portasystemic shunt, surgical]
anastomose portosystémique intrahépatique voie jugulaire [portasystemic shunt, transjugular intrahepatic]
anatomie [anatomy]
anatomie animale [animal structures]
anatomie artistique [anatomy, artistic]
anatomie comparée [anatomy, veterinary]
anatomie et histologie [anatomy & histology] (Qualificatif)
anatomie pathologique [pathology] (Qualificatif)
anatomie pathologique [pathology]
anatomie tridimensionnelle [anatomy, cross-sectional]
anatoxine diphtérique [diphtheria toxoid]
anatoxine tétanique [tetanus toxoid]
anatoxines [toxoids]
ancien combattant [veterans]
ancylostomidé [ancylostomatoidea]
androgènes [androgens]
androgènes synthétiques [androgens, synthetic]
androstanes [androstanes]
androstènes [androstenes]
androstenols [androstenols]
anémie [anemia]
anémie aplasique [anemia, aplastic]
anémie cellule falciforme [anemia sickle cell]
anémie Diamond-Blackfan [anemia, Diamond-Blackfan]
anémie dysérythropoïétique congénitale [anemia, dyserythropoietic, congenital]
anémie Fanconi [Fanconi's anemia]
anémie ferriprive [anemia, iron deficiency]
anémie hémolytique [anemia, hemolytic]
anémie hémolytique autoimmune [anemia, hemolytic, autoimmune]
anémie hémolytique congénitale [anemia, hemolytic, congenital]
anémie hémolytique congénitale non sphérocytaire [anemia, hemolytic, congenital nonspherocytic]
anémie hypochrome [anemia, hypochromic]
anémie hypoplasique congénitale [anemia, hypoplastic, congenital]
anémie macrocytaire [anemia, macrocytic]
anémie mégaloblastique [anemia, megaloblastic]
anémie néonatale [anemia, neonatal]
anémie pernicieuse [anemia, pernicious]
anémie réfractaire [anemia, refractory]
anémie réfractaire avec excès myéloblastes [anemia, refractory, with excess of blasts]
anémie sidéroblastique [anemia, sideroblastic]
anencéphalie [anencephaly]
anesthésie [anesthesia]
anesthésie et analgésie [anesthesia and analgesia]
anesthésie générale [anesthesia, general]
anesthésie inhalation [anesthesia, inhalation]
anesthésie intratrachéale [anesthesia, intratracheal]
anesthésie locale [anesthesia, local]
anesthésie locale potentialisée [conscious sedation]
anesthésie loco-régionale [anesthesia, conduction]
anesthésie obstétricale [anesthesia, obstetrical]
anesthésie péridurale [anesthesia, epidural]
anesthésie rachidienne [anesthesia, spinal]
anesthésie voie intraveineuse [anesthesia, intravenous]
anesthésie voie rectale [anesthesia, rectal]
anesthésiologie [anesthesiology]
anesthésiques [anesthetics]
anesthésiques combinés [anesthetics, combined]
anesthésiques généraux [anesthetics, general]
anesthésiques inhalation [anesthetics, inhalation]
anesthésiques intraveineux [anesthetics, intravenous]
anesthésiques locaux [anesthetics, local]
aneuploïdie [aneuploidy]
anévrysme [aneurysm]
anévrysme aorte [aortic aneurysm]
anévrysme aorte abdominale [aortic aneurysm, abdominal]
anévrysme aorte thoracique [aortic aneurysm, thoracic]
anévrysme disséquant [aneurysm, dissecting]
anévrysme infectieux [aneurysm, infected]
anévrysme intracrânien [aneurysm, dissecting]
anévrysme rompu [aneurysm, ruptured]
Angelman, syndrome [Angelman syndrome]
angiocholite [cholangitis]
angiographie [angiography]
angiographie cérébrale [cerebral angiography]
angiographie fluorescéinique [fluorescein angiography]
angiographie isotopique [radionuclide angiography]
angiographie résonance magnétique [magnetic resonance angiography]
angiokératome diffus Fabry [Fabry disease]
angiomatose [angiomatosis]
angiomatose hémorragique familiale [telangiectasia, hereditary hemorrhagic]
angiomyolipome [angiomyolipoma]
angiopathie amyloïde cérébrale [cerebral amyloid angiopathy]
angiopathie amyloïde cérébrale familiale [cerebral amyloid angiopathy, familial]
angiopathies diabétiques [diabetic angiopathies]
angioplastie [angioplasty]
angioplastie coronaire transluminale percutanée [angioplasty, transluminal, percutaneous coronary]
angioplastie transluminale [angioplasty, balloon]
angiospermes [angiosperms]
angiostrongylus [angiostrongylus]
angiostrongylus cantonensis [angiostrongylus cantonensis]
angiotensines [angiotensins]
Angleterre [England]
angoisse [anxiety]
angoisse castration [anxiety, castration]
angor [angina pectoris]
angor instable [angina, unstable]
Angor Prinzmétal [angina pectoris, variant]
anhidrose [hypohidrosis]
anilides [anilides]
aniline, composés [aniline compounds]
animal domestique [animals, domestic]
animal génétiquement modifié [animals, genetically modified]
animal laboratoire [animals, laboratory]
animal lignées consanguines [animals, inbred strains]
animal vénéneux [animals, poisonous]
animaux [animals]
anions [anions]
aniridie [aniridia]
anisakiase [anisakiasis]
ankylose [ankylosis]
ankylostoma, infection [ancylostomiasis]
ankylostome [ancylostoma]
ankylostomiase [hookworm infections]
annexes utérines [adnexa uteri]
annexes utérus, maladies [adnexal diseases]
annuaire [annual directory] (Type de ressource)
anomalie différenciation sexuelle [sex differentiation disorders]
anomalie protéine sang [blood protein disorders]
anomalie vaisseau coronaire [coronary vessel anomalies]
anomalies chromosomiques [chromosome disorders]
anomalies congénitales membres [limb deformities, congenital]
anomalies leucocytes [leukocyte disorders]
anomalies plaquettes [blood platelet disorders]
anomalies tube neural [neural tube defects]
anonyme et pseudonyme [anonyms and pseudonyms]
anophèles [anopheles]
anophtalmie [anophthalmos]
anoploure [anoplura]
anorexie [anorexia]
anorexie mentale [anorexia nervosa]
anorexigène [appetite depressants]
anovulation [anovulation]
anoxémie [anoxemia]
anoxie [anoxia]
anoxie foetale [fetal anoxia]
antagonisme médicamenteux [drug antagonism]
antagoniste insuline [insulin antagonists]
antagonistes acide aminé excitateur [excitatory amino acid antagonists]
antagonistes agents adrénergiques [adrenergic antagonists]
antagonistes cholinergiques [cholinergic antagonists]
antagonistes dopamine [dopamine antagonists]
antagonistes et inhibiteurs [antagonists & inhibitors] (Qualificatif)
antagonistes héparine [heparin antagonists]
antagonistes muscariniques [muscarinic antagonists]
antagonistes nicotiniques [nicotinic antagonists]
antagonistes prostaglandine [prostaglandin antagonists]
antagonistes stupéfiants [narcotic antagonists]
anthracènes [anthracenes]
anthracyclines [anthracyclines anthracyclines]
anthrax (dermatose) [carbuncle]
anthropoïde [haplorhini]
anthropologie [anthropology]
anthropologie culturelle [anthropology, cultural]
anthropologie médico-légale [forensic anthropology]
anthropologie physique [anthropology, physical]
anthropométrie [anthropometry]
antiacides gastriques [antacids]
antialdostérones [aldosterone antagonists]
antiallergiques [anti-allergic agents]
antiallergiques et agents appareil respiratoire [anti-allergic and respiratory system agents]
antiamibiens [amebicides]
antiandrogènes [androgen antagonists]
antianémiques [hematinics]
anti-anticorps [antibodies, anti-idiotypic]
antiarythmiques [anti-arrhythmia agents]
antiasthmatiques [anti-asthmatic agents]
antibilharziens [schistosomicides]
antibiotique anthracycline [antibiotics, anthracycline]
antibiotiques [antibiotics]
antibiotiques aminosides [antibiotics, aminoglycoside]
antibiotiques antifongiques [antibiotics, antifungal]
antibiotiques antinéoplasiques [antibiotics, antineoplastic]
antibiotiques antituberculeux [antibiotics, antitubercular]
antibiotiques combinés [antibiotics, combined]
antibiotiques glycopeptides [antibiotics, glycopeptide]
antibiotiques macrolides [antibiotics, macrolide]
antibiotiques peptidiques [antibiotics, peptide]
antibiotiques tétracyclines [antibiotics, tetracycline]
anticarcinogène [anticarcinogenic agents]
anticholinestérasiques [cholinesterase inhibitors]
anticoagulants [anticoagulants]
anticonvulsivants [anticonvulsants]
anticorps [antibodies]
anticorps anticardiolipine [antibodies, anticardiolipin]
anticorps anti-HBV [hepatitis b antibodies]
anticorps antineutrophile cytoplasmique [antibodies, antineutrophil cytoplasmic]
anticorps antinucléaire [antibodies, antinuclear]
anticorps antiphospholipide [antibodies, antiphospholipid]
anticorps antitumoral [antibodies, neoplasm]
anticorps antiviral [antibodies, viral]
anticorps antivirus hépatite [hepatitis antibodies]
anticorps monoclonal [antibodies, monoclonal]
antidépresseurs [antidepressive agents]
antidépresseurs seconde génération [antidepressive agents, second-generation]
antidépresseurs tricycliques [antidepressive agents, tricyclic]
antidiarrhéiques [antidiarrheals]
antidotes [antidotes]
antiémétiques [antiemetics]
anti-émeutes chimiques [riot control agents, chemical]
anti-enzymes [enzyme inhibitors]
antifalciformants [antisickling agents]
antifibrinolytiques [antifibrinolytic agents]
antifoliques [folic acid antagonists]
antifongiques [antifungal agents]
antigène bactérien [antigens, bacterial]
antigène carbohydrate tumeur associé [antigens, tumor-associated, carbohydrate]
antigène carcino-embryonnaire [carcinoembryonic antigen]
antigène CA-15-3 [CA-15-3 antigen]
antigène CA-19-9 [CA-19-9 antigen]
antigène CD [antigens, CD]
antigène CD18 [antigens, CD18]
antigène CD29 [antigens, CD29]
antigène CD3 [antigens, CD3]
antigène CD30 [antigens, CD30]
antigène CD34 [antigens, CD34]
antigène CD44 [antigens, CD44]
antigène CD8 [antigens, CD8]
antigène CD95 [antigens, CD95]
antigène différentiation [antigens, differentiation]
antigène différentiation lymphocyte B [antigens, differentiation, B-lymphocyte]
antigène différentiation lymphocyte t [antigens, differentiation, t-lymphocyte]
antigène HBC [hepatitis B core antigens]
antigène HBE [hepatitis B e antigens]
antigène HBS [hepatitis B surface antigens]
antigène HBV [hepatitis B antigens]
antigène HCV [hepatitis C antigens]
antigène hépatite virale [hepatitis antigens]
antigène histocompabilité classe II [histocompatibility antigens class II]
antigène histocompatibilité [histocompatibility antigens]
antigène HIV [HIV antigens]
antigène HLA [HLA antigens]
antigène spécifique prostate [prostate-specific antigen]
antigène surface [antigens, surface]
antigène tumoral [antigens, neoplasm]
antigène viral [antigens, viral]
antigène viral oncogène [antigens, viral, tumor]
antigènes [antigens]
antigoutteux [gout suppressants]
antihelminthiques [anthelmintics]
antihelminthiques anticestodes [anticestodal agents]
antihelminthiques antinématodes [antinematodal agents]
antihelminthiques antiplathelminthes [antiplatyhelmintic agents]
antihistaminiques [histamine antagonists]
antihistaminiques récepteurs H1 [histamine H1 antagonists]
antihistaminiques récepteurs H2 [histamine H2 antagonists]
antihormones [hormone antagonists]
antihypertenseurs [antihypertensive agents]
antiinfectieux [anti-infective agents]
antiinfectieux, fluoroquinolone [anti-infective agents, fluoroquinolone]
antiinfectieux locaux [anti-infective agents, local]
antiinfectieux, quinolone [anti-infective agents, quinolone]
antiinflammatoires [anti-inflammatory agents]
antiinflammatoires, anti-rhumatoïdes et médiateurs inflammation [anti-inflammatory agents, antirheumatic agents, and inflammation mediators]
antiinflammatoires locaux [anti-inflammatory agents, topical]
antiinflammatoires nonstéroidiens [anti-inflammatory agents, non-steroidal]
antiinflammatoires stéroïdiens [anti-inflammatory agents, steroidal]
antilépreux [leprostatic agents]
Antilles [West Indies]
antimembrane basale glomérulaire, maladie [anti-glomerular basement membrane disease]
antimétabolites [antimetabolites]
antimoine sodium, gluconate [antimony sodium gluconate]
antimoussant [antifoaming agents]
antinéoplasiques [antineoplastic agents]
antinéoplasiques alcoylants [antineoplastic agents, alkylating]
antinéoplasiques antimétabolites [antimetabolites, antineoplastic]
antinéoplasiques et immunodépresseurs [antineoplastic and immunosuppressive agents]
antinéoplasiques hormonaux [antineoplastic agents, hormonal]
antinéoplasiques origine végétale [antineoplastic agents, phytogenic]
antioxydant [antioxydants]
antipaludiques [antimalarials]
antiparasitaires [antiparasitic agents]
antiparkinsoniens [antiparkinson agents]
antiphospholipides, syndrome [antiphospholipid syndrome]
antiprotozoaires [antiprotozoal agents]
antiprurigineux [antipruritics]
antisepsie [antisepsis]
antiseptiques urinaires [anti-infective agents, urinary]
antisérotonines [serotonin antagonists]
antispermatogènes [antispermatogenic agents]
anti-œstrogène [estrogen antagonists]
anti-sulfhydryles [sulfhydryl reagents]
antithrombine [antithrombins]
antithyroïdiens [antithyroid agents]
antitoxine [antitoxins]
antitoxine botulique [botulinum antitoxin]
antitoxine tétanique [tetanus antitoxin]
antitoxine venimeuse [antivenins]
antituberculeux [antitubercular agents]
antitussifs [antitussive agents]
antiulcéreux [anti-ulcer agents]
antiviraux [antiviral agents]
anurie [anuria]
anus [anus]
anus, maladies [anus diseases]
anxiolytiques [anti-anxiety agents]
aorte [aorta]
aorte abdominale [aorta, abdominal]
aorte, maladies [aortic diseases]
aorte thoracique [aorta, thoracic]
aortographie [aortography]
apatite [apatites]
apesanteur [weightlessness]
aphakie [aphakia]
aphakie postcataracte [aphakia, postcataract]
aphasie [aphasia]
aphasie primaire progressive [aphasia, primary progressive]
apicomplexa [apicomplexa]
apnée [apnea]
apnée sommeil centrale [sleep apnea, central]
apnée sommeil obstructive [sleep apnea, obstructive]
apnées sommeil, syndromes [sleep apnea syndromes]
apolipoprotéine B [apolipoproteins B]
apolipoprotéines [apolipoproteins]
apoprotéines [apoproteins]
apoptose [apoptosis]
Appalaches [appalachian region]
appareil cardiovasculaire [cardiovascular system]
appareil cardiovasculaire, maladies [cardiovascular diseases]
appareil correction auditive [hearing aids]
appareil de Golgi [Golgi apparatus]
appareil digestif [digestive system]
appareil digestif, maladies [digestive system diseases]
appareil fixation orthopédique [orthopedic fixation devices]
appareil génital [genitalia]
appareil génital féminin [genitalia, female]
appareil génital féminin, maladies [genital diseases, female]
appareil génital masculin [genitalia, male]
appareil génital masculin, maladies [genital diseases, male]
appareil juxtaglomérulaire [juxtaglomerular apparatus]
appareil lacrymal [lacrimal apparatus]
appareil lacrymal, maladies [lacrimal apparatus diseases]
appareil locomoteur [musculoskeletal system]
appareil locomoteur, maladies [musculoskeletal diseases]
appareil neuromusculaire, maladies [neuromuscular diseases]
appareil respiratoire [respiratory system]
appareil respiratoire, infection [respiratory tract infections]
appareil respiratoire, maladies [respiratory tract diseases]
appareil stomatognathique [stomatognathic system]
appareil stomatognathique, maladies [stomatognathic diseases]
appareil urinaire, maladies [urologic diseases]
appareil urogénital [urogenital system]
appareil urogénital, maladies [urogenital diseases]
appareillage orthopédique [orthopedic equipment]
appareillage survie [life support systems]
appendicectomie [appendectomy]
appendicite [appendicitis]
appétit [appetite]
application informatique médicale [medical informatics applications]
application sangsues [leeching]
apport nutritionnel [nutritional support]
apprentissage [learning]
apprentissage du raisonnement clinique [clinical reasoning learning] (Type de ressource)
apprentissage par problème [problem-based learning] (Type de ressource)
appropriation espace [territoriality]
approvisionnement en nourriture [food supply]
apraxies [apraxias]
aptitude [aptitude]
aptitude motrice [motor skills]
aptitude physique [physical fitness]
arabe [arabs]
Arabie Saoudite [Saudi Arabia]
arachnide [arachnida]
arbovirus [arboviruses]
arbovirus, infection [arbovirus infections]
arbres décision [decision trees]
arc sénile [arcus senilis]
arcade alvéolaire [alveolar process]
arcade dentaire [dental arch]
archéobactéries [archaea]
architecture [architecture]
architecture intérieure et ameublement [interior design and furnishings]
archives [archives]
archives hôpital [hospital records]
arenaviridae [arenaviridae]
arénavirus [arenavirus]
arénavirus, ancien monde [arenaviruses, old world]
arénavirus, infection [arenaviridae infections]
argasidae [argasidae]
argent, composés [silver compounds]
arginase [arginase]
argininosuccinate synthase [argininosuccinate synthase]
argipressine [argipressin]
arme à feu [firearms]
arme chimique [chemical warfare agents]
ARN [RNA]
ARN ribosomique [RNA, ribosomal]
ARN viral [RNA, viral]
aromatase [aromatase]
aromathérapie [aromatherapy]
aromatic-L-amino-acide decarboxylases [aromatic-l-amino-acid decarboxylases]
aromatisants [flavoring agents]
arrêt cardiaque [heart arrest]
arrêt tabac [tobacco use cessation]
arrêt thérapeutique [withholding treatment]
arrhénoblastome [androblastoma]
arsenic [arsenic]
arsenicaux [arsenicals]
art [arts]
art du langage [language arts]
artémisinines [artemisinins]
artère carotide interne [carotid artery, internal]
artère carotide, maladies [carotid artery diseases]
artère carotide primitive [carotid artery, common]
artère cérébrale moyenne [middle cerebral artery]
artère hépatique [hepatic artery]
artère iliaque [iliac artery]
artère mésentérique supérieure, syndrome [superior mesenteric artery syndrome]
artère ombilicale [umbilical arteries]
artère pulmonaire [pulmonary artery]
artère rénale [renal artery]
artère sous-clavière [subclavian artery]
artères [arteries]
artères carotides [carotid arteries]
artères cérébrales [cerebral arteries]
artères mésentériques [mesenteric arteries]
artériopathies cérébrales [cerebral arterial diseases]
artériopathies intracrâniennes [intracranial arterial diseases]
artériopathies oblitérantes [arterial occlusive diseases]
artériosclérose [arteriosclerosis]
artériosclérose coronaire [coronary arteriosclerosis]
artériosclérose intracrânienne [intracranial arteriosclerosis]
artérite [arteritis]
artérite temporale [temporal arteritis]
arthralgie [arthralgia]
arthrite [arthritis]
arthrite infectieuse [arthritis, infectious]
arthrite psoriasique [arthritis, psoriatic]
arthrite réactionnelle [arthritis, reactive]
arthrodermataceae [arthrodermataceae]
arthrodèse [arthrodesis]
arthrodèse vertébrale [spinal fusion]
arthrographie [arthrography]
arthrogrypose [arthrogryposis]
arthropathies [joint diseases]
arthroplastie [arthroplasty]
arthroplastie genou [arthroplasty, replacement, knee]
arthroplastie hanche [arthroplasty, replacement, hip]
arthroplastie remplacement [arthroplasty, replacement]
arthropode [arthropods]
arthropode vecteur [arthropod vectors]
arthroscopie [arthroscopy]
arthrose [osteoarthritis]
article de périodique [journal article] (Type de ressource)
article retiré Index Medicus [retraction of publication]
articles ménagers [household articles]
articulation acromioclaviculaire [acromioclavicular joint]
articulation cheville [ankle joint]
articulation coude [elbow joint]
articulation genou [knee joint]
articulation hanche [hip joint]
articulation métatarsophalangienne [metatarsophalangeal joint]
articulation orteil [toe joint]
articulation poignet [wrist joint]
articulation scapulohumérale [shoulder joint]
articulation temporomaxillaire [temporomandibular joint]
articulation temporomaxillaire, syndrome [temporomandibular joint dysfunction syndrome]
articulations [joints]
articulations pied [foot joints]
artiodactyles [artiodactyla]
arts et sciences humaines [humanities]
aryl sulfonates [arylsulfonates]
arylsulfatases [arylsulfatases]
asbestose [asbestosis]
ascaridia [ascaridia]
ascaridiase [ascaridiasis]
ascaridiase larvaire [ascariasis]
ascarididé [ascaridida]
ascaridoidea [ascaridoidea]
ascaris [ascaris]
ascaris lumbricoïdes [ascaris lumbricoides]
ascite [ascites]
ascomycota [ascomycota]
asepsie [asepsis]
Asie [Asia]
Asie Ouest [Asia, Western]
Asie Sud Est [Asia, Southeastern]
asparaginase [asparaginase]
aspartic endopeptidases [aspartic endopeptidases]
aspects économiques et organisationnels soins [health care economics and organizations]
Asperger, syndrome [Asperger syndrome]
aspergillose [aspergillosis]
aspergillose bronchopulmonaire allergique [aspergillosis, allergic bronchopulmonary]
aspergillose système nerveux [neuroaspergillosis]
aspergillus [aspergillus]
aspergillus flavus [aspergillus flavus]
aspergillus fumigatus [aspergillus fumigatus]
aspergillus niger [aspergillus niger]
asphyxie [asphyxia]
asphyxie néonatale [asphyxia neonatorum]
aspiration (méthode) [suction]
assainissement [sanitation]
assistance cardiocirculatoire [assisted circulation]
assistance médicale [medical assistance]
assistance médicale, loi 19 (USA) [medicaid]
assistance par téléphone [hotlines] (Type de ressource)
assistance par téléphone [hotlines]
assistance personnes âgées [old age assistance]
assistance sociale [social work]
assistant dentaire [dental assistants]
association [association] (Type de ressource)
association infirmiers [societies, nursing]
association médicale [societies, medical]
association médicamenteuse [drug combinations]
association patients [association of patients] (Type de ressource)
association professionnels santé [association of health professionals] (Type de ressource)
association sanitaire bénévole [voluntary health agencies]
association scientifique [societies, scientific]
assurance [insurance]
assurance accident [insurance, accident]
assurance acte médical [insurance, physician services]
assurance complémentaire medigap (USA) [insurance, medigap]
assurance frais pharmaceutiques [insurance, pharmaceutical services]
assurance invalidité [insurance, disability]
assurance longue maladie [insurance, long-term care]
assurance maladie [insurance, health]
assurance responsabilité civile [insurance, liability]
assurance universelle santé [universal coverage]
astacoidea [astacoidea]
asteraceae [asteraceae]
asthénie [asthenia]
asthénie neuro-circulatoire [neurocirculatory asthenia]
asthme [asthma]
astigmatisme [astigmatism]
astringent [astringents]
astrocyte [astrocytes]
astrocytome [astrocytoma]
astronaute [astronauts]
astroviridae [astroviridae]
astroviridae, infection [astroviridae infections]
astrovirus [astrovirus]
ataxie [ataxia]
ataxie cérébelleuse [cerebellar ataxia]
ataxie Friedreich [Friedreich ataxia]
ataxie spinocérébelleuse [spinocerebellar ataxias]
ataxie télangiectasies [ataxia telangiectasia]
atelier protégé [sheltered workshops]
athérectomie [atherectomy]
athérectomie coronaire [atherectomy, coronary]
athlétisme [track and field]
atlas [atlases] (Type de ressource)
atmosphère [atmosphere]
ATP [adenosine triphosphate]
atrésie intestinale [intestinal atresia]
atrésie oesophage [esophageal atresia]
atrésie tricuspidienne [tricuspid atresia]
atrésie voies biliaires [biliary atresia]
atrophie [atrophy]
atrophie gyrée choriorétinienne [gyrate atrophy]
atrophie multisystémique [multiple system atrophy]
atrophie optique [optic atrophy]
atrophie optique autosomique dominante [optic atrophy, autosomal dominant]
atrophie optique de Leber [optic atrophy, hereditary, Leber]
atrophies olivopontocérébelleuses [olivopontocerebellar atrophies]
atrophies optiques héréditaires [optic atrophies, hereditary]
atropine [atropine]
atropine, dérivés [atropine derivatives]
attaque panique [panic disorder]
atteintes centrales audition [auditory diseases, central]
attitude [attitude]
attitude du personnel soignant [attitude of health personnel]
attitude envers mort [attitude to death]
attitude envers santé [attitude to health]
audiométrie [audiometry]
audit gestion [management audit]
audit médical [medical audit]
audit soins dentaires [dental audit]
audit soins infirmiers [nursing audit]
audition [hearing]
aumônerie hôpital [chaplaincy service, hospital] (Type de ressource)
auriculothérapie [acupuncture, ear]
auscultation [auscultation]
auscultation cardiaque [heart auscultation]
Australie [Australia]
autisme [autistic disorder]
auto-administration [self administration]
auto-anticorps [autoantibodies]
autobiographie [autobiography]
auto-examen [self-examination]
auto-examen sein [breast self-examination]
autogreffe [transplantation, autologous]
autoimmunité [autoimmunity]
automatisation [automation]
auto-médication [self medication]
automobiles [automobiles]
automutilation [self mutilation]
autonomie [personal autonomy]
autonomie professionnelle [professional autonomy]
autopsie [autopsy]
autorisation exercer [licensure]
autorisation mise sur marché matériel [device approval]
autorisation mise sur marché médicament [drug approval]
autosurveillance glycémique [blood glucose self-monitoring]
auto-traitement [self care]
Autriche [Austria]
auxiliaire dentaire [dental auxiliaries]
avancée biomédicale [biomedical enhancement]
avancée en génétique [genetic enhancement]
avancement mandibulaire [mandibular advancement]
avant-pied humain [forefoot, human]
aviation [aviation]
avidine [avidin]
avitaminoses [avitaminosis]
avortement animal [abortion, veterinary]
avortement incomplet [abortion, incomplete]
avortement provoqué [abortion, induced]
avortement récidivant [abortion, habitual]
avortement septique [abortion, septic]
avortement spontané [abortion, spontaneous]
avortement thérapeutique [abortion, therapeutic]
axone [axons]
azastéroïde [azasteroids]
azathioprine [azathioprine]
azithromycine [azithromycin]
azocines [azocines]
azoles [azoles]
azote [nitrogen]
azote, composés [nitrogen compounds]
azote, isotope [nitrogen isotopes]
azote monoxyde [nitric oxide]
azote, radioisotope [nitrogen radioisotopes]
azthreonam [aztreonam]
babésiose [babesiosis]
bacillaceae [bacillaceae]
bacillus [bacillus]
bacillus anthracis [bacillus anthracis]
bacillus cereus [bacillus cereus]
bactérie anaérobie [bacteria, anaerobic]
bactérie formant endospore [endospore-forming bacteria]
bactérie gram-négatif [gram-negative bacteria]
bactérie gram-négatif aérobie [gram-negative aerobic bacteria]
bactérie gram-négatif anaérobie [gram-negative anaerobic bacteria]
bactérie gram-positif [gram-positive bacteria]
bactérie gram-positif formant endospore [gram-positive endospore-forming bacteria]
bactérie incurvée et spiralée [spiral and curved bacteria]
bactériémie [bacteremia]
bactéries [bacteria]
bactéries mobiles par glissement [gliding bacteria]
bactériologie [bacteriology]
bactériophage [bacteriophages]
bactériurie [bacteriuria]
bacteroidaceae [bacteroidaceae]
bactéroïdes [bacteroides]
bactéroïdes fragilis [bacteroides fragilis]
bactéroïdes, infection [bacteroides infections]
bain [baths]
bains de bouche [mouthwashes]
balantidiase [balantidiasis]
balantidium [balantidium]
ballon gastrique [gastric balloon]
balnéologie [balneology]
banc mesure performance [benchmarking]
bandage herniaire [trusses]
bandelette réactive [reagent strips]
bandes amniotiques, syndrome [amniotic band syndrome]
Bangla Desh [Bangladesh]
banque d'images [image database] (Type de ressource)
banque gènes [gene library]
banque génome [genomic library]
banque oeil [eye banks]
banque peptide [peptide library]
banque sang [blood banks]
banque sperme [sperm banks]
banque tissu [tissue banks]
banques substances biologiques [biological specimen banks]
barbituriques [barbiturates]
Bardet-Biedl, syndrome [Bardet-Biedl syndrome]
barème honoraires [fee schedules]
barorécepteur [pressoreceptors]
baroréflexe [baroreflex]
barotraumatisme [barotrauma]
barrière alvéolo-capillaire [blood-air barrier]
barrière hématoencéphalique [blood-brain barrier]
bartonella [bartonella]
bartonella, infection [bartonella infections]
bartonellaceae [bartonellaceae]
bartonellaceae, infection [bartonellaceae infections]
Bartter, syndrome [Bartter's disease]
baryum, composés [barium compounds]
base de données [database] (Type de ressource)
base de données [databases]
base de données bibliographiques [database, bibliographic] (Type de ressource)
base de données bibliographiques [databases, bibliographic]
base de données factuelles [databases, factual]
Basedow, maladie [Graves' disease]
bases de données, génétique [databases, genetic]
basketball [basketball]
bassin osseux [pelvic bones]
bassinet [kidney pelvis]
batiments malsains, syndrome [sick building syndrome]
bâtonnet asporogène gram-positif [gram-positive asporogenous rods]
bâtonnet et coque gram-négatif aérobies [gram-negative aerobic rods and cocci]
bâtonnet gram-négatif anaérobie droit, incurvé et spirale [gram-negative anaerobic straight, curved, and helical rods]
bâtonnet gram-négatif facultativement anaérobie [gram-negative facultatively anaerobic rods]
bâtonnet gram-positif [gram-positive rods]
bâtonnet gram-positif formant endospore [gram-positive endospore-forming rods]
bâtonnet gram-positif non sporulant, irrégulier [gram-positive asporogenous rods, irregular]
bâtonnet gram-positif non sporulant, régulier [gram-positive asporogenous rods, regular]
béance col utérin [cervix incompetence]
bec de lièvre [cleft lip]
Beckwith Wiedemann, syndrome [Beckwith-Wiedemann syndrome]
bégaiement [stuttering]
Behçet, syndrome [Behcet's syndrome]
Belgique [Belgium]
Bell, maladie [bell palsy]
Bénin [Benin]
benzaldéhydes [benzaldehydes]
benzamides [benzamides]
benzamidines [benzamidines]
benzanthracènes [benzanthracenes]
benzatine benzylpénicilline [penicillin G, benzathine]
benzazépines [benzazepines]
benzène [benzene]
benzène, dérivés [benzene derivatives]
benzhydryl, composés [benzhydryl compounds]
benzimidazolés [benzimidazoles]
benzo(a)pyrène [benzo(a)pyrene]
benzoates [benzoates]
benzocycloheptènes [benzocycloheptenes]
benzodiazépines [benzodiazepines]
benzodiazépines anxiolytiques [anti-anxiety agents, benzodiazepine]
benzodiazépinones [benzodiazepinones]
benzofurannes [benzofurans]
benzopyrannes [benzopyrans]
benzopyrènes [benzopyrenes]
benzylidène, composés [benzylidene compounds]
bépridil [bepridil]
bérylliose [berylliosis]
béryllium [beryllium]
besoins et demande services santé [health services needs and demand]
besoins nutritifs [nutritional requirements]
bêta-galactosidase [beta-galactosidase]
bêta-globuline [beta-globulins]
betaherpesvirinae [betaherpesvirinae]
bêta-lactamase [beta-lactamases]
bêtalactamines [antibiotics, lactam]
bétaméthasone [betamethasone]
bêta-N-acétylhexosaminidase [beta-N-acetylhexosaminidase]
bêta-2-microglobuline [beta 2-microglobulin]
bézoard [bezoars]
biais (épidémiologie) [bias (epidemiology)]
biais publication [publication bias]
bibliographie [bibliography] (Type de ressource)
bibliographie [bibliography]
bibliographie médicale [bibliography of medicine]
bibliométrie [bibliometrics]
bibliothécaire [librarians]
bibliothéconomie [library science]
bibliothèque [libraries]
bibliothèque médicale [libraries, medical] (Type de ressource)
bibliothèque médicale [librairies, medical]
bibliothérapie [bibliotherapy]
bicycliques, composés [bicyclo compounds]
bienfaisance [beneficence]
biguanides [biguanides]
bilan opérationnel [utilization review]
bile [bile]
bilirubine [bilirubin]
biobibliographie [biobibliography] (Type de ressource)
biobibliographie [biobibliography]
biochimie [biochemistry]
biochimie encéphale [brain chemistry]
biodégradation [biodegradation]
bioéthique [bioethics]
biofeedback (psychologie) [biofeedback (psychology)]
biofilm [biofilms]
biographie [biography] (Type de ressource)
biographie [biography]
biologie [biology]
biologie du développement [developmental biology]
biologie informatisée [computational biology]
biologie moléculaire [molecular biology]
biomécanique [biomechanics]
biométrie [biometry]
bionique [bionics]
biopharmacie [biopharmaceutics]
biophysique [biophysics]
bioprothèse [bioprosthesis]
biopsie [biopsy]
biopsie aspiration [biopsy, needle]
biopsie du ganglion lymphatique sentinelle [sentinel lymph node biopsy]
bioptérine [biopterin]
biosynthèse [biosynthesis] (Qualificatif)
biotechnologie [biotechnology]
biotine [biotin]
biotinidase, déficit [biotinidase deficiency]
biotransformation [biotransformation]
biphényle, composés [biphenyl compounds]
birnaviridae [birnaviridae]
bisexualité [bisexuality]
bismuth [bismuth]
blanchiment dentaire [tooth bleaching]
blastome pulmonaire [pulmonary blastoma]
blastomère [blastomeres]
blastomyces [blastomyces]
blastomycose [blastomycosis]
blastomycose sud-américaine [paracoccidioidomycosis]
blatte [cockroaches]
bléomycine [bleomycin]
blépharite [blepharitis]
blépharophimosis [blepharophimosis]
blépharoplastie [blepharoplasty]
blépharoptose [blepharoptosis]
bloc cardiaque [heart block]
bloc de branche [bundle-branch block]
bloc nerveux [nerve block]
bloc opératoire [operating rooms]
bloc sympathique [autonomic nerve block]
Bloom, syndrome [Bloom syndrome]
boire [drinking]
bois [wood]
boissons [beverages]
boissons alcoolisées [alcoholic beverages]
bordetella [bordetella]
bordetella bronchiseptica [bordetella bronchiseptica]
bordetella, infection [bordetella infections]
bordetella pertussis [bordetella pertussis]
bore, composés [boron compounds]
borrelia [borrelia]
borrelia burgdorferi [borrelia burgdorferi]
borréliose [borrelia infections]
botanique [botany]
bothriocéphalose [diphyllobothriasis]
Botswana [Botswana]
botulisme [botulism]
bouche [mouth]
bouche main pied, syndrome [hand, foot and mouth disease]
bouche, maladies [mouth diseases]
bouffées de chaleur [hot flashes]
boulimie [bulimia]
bourdonnement d'oreille [tinnitus]
bourse Fabricius [bursa of Fabricius]
bourse universitaire et bourse étude [fellowships and scholarships]
bovin, maladies [cattle diseases]
brachythérapie [brachytherapy]
brachyura [brachyura]
bradycardie [bradycardia]
branhamella catarrhalis [moraxella (branhamella) catarrhalis]
bras [arm]
brassicaceae [brassicaceae]
Brésil [Brazil]
brevet [patents]
brochure information patient [patient education handout] (Type de ressource)
bromsulfaléine [sulfobromophthalein]
bronches [bronchi]
bronches, maladies [bronchial diseases]
bronchiolite [bronchiolitis]
bronchiolite oblitérante [bronchiolitis obliterans]
bronchiolite oblitérante avec organisation pneumonique [bronchiolitis obliterans organizing pneumonia]
bronchiolite virale [bronchiolitis, viral]
bronchite [bronchitis]
bronchite chronique [bronchitis, chronic]
bronchodilatateurs [bronchodilator agents]
bronchographie [bronchography]
bronchopneumonie [bronchopneumonia]
bronchopneumopathie chronique obstructive [pulmonary disease, chronic obstructive]
bronchopneumopathies obstructives [lung diseases, obstructive]
bronchoscope [bronchoscopes]
bronchoscopie [bronchoscopy]
bronchospasme [bronchial spasm]
brossage dentaire [toothbrushing]
brucella [brucella]
brucellose [brucellosis]
brucellose bovine [brucellosis, bovine]
brugia [brugia]
bruit [noise]
bruit cardiaque [heart sounds]
bruit professionnel [noise, occupational]
bruits respiratoires [respiratory sounds]
brûlure [burns]
brûlure chimique [burns, chemical]
brûlure électrique [burns, electric]
brûlure oculaire [eye burns]
brûlure par inhalation [burns, inhalation]
budget [budgets]
bungarotoxine [bungarotoxins]
bunyaviridae [bunyaviridae]
bunyavirus [bunyavirus]
bunyavirus, infection [bunyaviridae infections]
bupivacaïne [bupivacaine]
buprénorphine [buprenorphine]
burkholderia [burkholderia]
burkholderia, infection [burkholderia infections]
Burkina Faso [Burkina Faso]
bursite [bursitis]
buséréline [buserelin]
buspirone [buspirone]
busulfan [busulfan]
butadiène [butadienes]
butorphanol [butorphanol]
butylène glycols [butylene glycols]
butyrophénones, neuroleptiques [antipsychotic agents, butyrophenone]
cabinet dentaire [dental offices]
cabinet médical [physician's office]
cachexie [cachexia]
cachexie progressive, syndrome [Wasting Syndrome]
cadhérines [cadherins]
cadmium [cadmium]
cadmium, radioisotope [cadmium radioisotopes]
cadre exécutif hôpital [chief executive officers, hospital]
caecum, maladies [cecal diseases]
caféine [caffeine]
cahier de laboratoire [laboratory manuals] (Type de ressource)
cal osseux [bony callus]
calcification physiologique [calcification, physiologic]
calcinose [calcinosis]
calcitonine [calcitonin]
calcium [calcium]
calcium alimentaire [calcium, dietary]
calcium, composés [calcium compounds]
calcium, isotope [calcium isotopes]
calcul cholédoque [common bile duct calculi]
calcul glande salivaire [salivary gland calculi]
calcul mathématique ordinateur [mathematical computing]
calcul salivaire [salivary calculi]
calcul urétéral [ureteral calculi]
calcul urinaire [urinary calculi]
calcul vessie [bladder calculi]
calculateur hybride [computers, hybrid]
calculs [calculi]
calendrier vaccination [immunization schedule]
caliciviridae [caliciviridae]
calmoduline [calmodulin]
calorimétrie [calorimetry]
calorimétrie indirecte [calorimetry, indirect]
Cambodge [Cambodia]
Cameroun [Cameroon]
camptothécine [camptothecin]
campylobacter [campylobacter]
campylobacter fetus [campylobacter fetus]
campylobacter, infection [campylobacter infections]
campylobacter jejuni [campylobacter jejuni]
Canada [Canada]
canal artériel, persistance [ductus arteriosus, patent]
canal carpien, syndrome [carpal tunnel syndrome]
canal déférent [vas deferens]
canal hépatique [hepatic duct, common]
canal membranaire [ion channels]
canal rachidien [spinal canal]
canalicule séminifère [seminiferous tubules]
canaux biliaires [bile ducts]
canaux biliaires, maladies [bile duct diseases]
canaux chloriques [chloride channels]
Canavan, maladie [Canavan disease]
cancérogènes [carcinogens]
cancérogènes environnement [carcinogens, environmental]
candida [candida]
candida albicans [candida albicans]
candidose [candidiasis]
candidose vulvovaginale [candidiasis, vulvovaginal]
cannabaceae [cannabaceae]
cannabinoïdes [cannabinoids]
cannabis [cannabis]
caoutchouc [rubber]
capacité inspiratoire [inspiratory capacity]
capacité lits hôpital [hospital bed capacity]
capacité pulmonaire totale [total lung capacity]
capacité pulmonaire vitale [vital capacity]
Capgras, syndrome [Capgras syndrome]
capnocytophaga [capnocytophaga]
capnographie [capnography]
caproates [caproates]
capsule articulaire [joint capsule]
capsule microorganisme [bacterial capsules]
caractéristiques étude épidémiologique [epidemiologic study characteristics]
caractéristiques familiales [family characteristics]
caractéristiques habitat [residence characteristics]
caractéristiques maladie [disease attributes]
caractéristiques population [population characteristics]
Caraïbes [Caribbean Region]
carbamates [carbamates]
carbamazépine [carbamazepine]
carbamoyl-phosphate synthase (ammonia) [carbamoyl-phosphate synthase (ammonia)]
carbazole [carbazoles]
carboglace [dry ice]
carbonate lithium [lithium carbonate]
carbonates [carbonates]
carbon-carbon lyases [carbon-carbon lyases]
carbone [carbon]
carbone, composés inorganiques [carbon compounds, inorganic]
carbone, isotope [carbon isotopes]
carbone, radioisotope [carbon radioisotopes]
carbon-nitrogen ligases [carbon-nitrogen ligases]
carbon-nitrogen lyases [carbon-nitrogen lyases]
carbon-oxygen lyases [carbon-oxygen lyases]
carboplatine [carboplatin]
carboxyl et carbamoyl transférases [carboxyl and carbamoyl transferases]
carboxylases, déficit [multiple carboxylase deficiency]
carboxylic ester hydrolases [carboxylic ester hydrolases]
carboxy-lyases [carboxy-lyases]
carcinoïde [carcinoid tumor]
carcinoïdose [malignant carcinoid syndrome]
carcinome bronchique nonpetites cellules [carcinoma, non-small-cell-lung]
carcinome canal pancréatique [carcinoma, pancreatic ductal]
carcinome cellule Merkel [carcinoma, Merkel cell]
carcinome cellules en bague à chaton [carcinoma, signet ring cell]
carcinome embryonnaire [carcinoma, embryonal]
carcinome grandes cellules [carcinoma, large cell]
carcinome îlots Langherans [carcinoma, islet cell]
carcinome infiltrant intracanalaire [carcinoma, infiltrating duct]
carcinome lobulaire [carcinoma, lobular]
carcinome neuroendocrinien [carcinoma, neuroendocrine]
carcinome petites cellules [carcinoma, small cell]
cardanolides [cardanolides]
cardénolides [cardenolides]
cardia [cardia]
cardiologie [cardiology]
cardiomégalie [cardiomegaly]
cardiomyopathie congestive [cardiomyopathy, congestive]
cardiomyopathie éthylique [cardiomyopathy, alcoholic]
cardiomyopathie hypertrophique [cardiomyopathy hypertrophic]
cardiomyopathie hypertrophique familiale [cardiomyopathy, hypertrophic, familial]
cardiomyopathie restrictive [cardiomyopathy, restrictive]
cardiomyopathies [myocardial diseases]
cardiopathie carcinoïde [carcinoid heart disease]
cardiopathies [heart diseases]
cardiopathies congénitales [heart defects, congenital]
cardiospasme [esophageal achalasia]
cardiotocographie [cardiotocography]
cardiotoniques [cardiotonic agents]
carence culturelle [cultural deprivation]
carences nutritionnelles [deficiency diseases]
caricature [caricatures]
carie dentaire [dental caries]
carie racine dentaire [root caries]
carmustine [carmustine]
carnitine acyltransferases [carnitine acyltransferases]
carnitine O-Palmitoyltransférase [carnitine O-Palmitoyltransferase]
carnivores [carnivora]
Caroli, maladie [Caroli's disease]
caroténoïdes [carotenoids]
carte chromosomique [chromosome mapping]
carte géographique [maps] (Type de ressource)
carte géographique [maps]
cartilage [cartilage]
cartilage larynx [laryngeal cartilages]
cartilage, maladies [cartilage diseases]
cartographie cérébrale [brain mapping]
cartographie épitope [epitope mapping]
cartographie nucléotide [nucleotide mapping]
caryométrie [karyometry]
caryotype [karyotyping]
cas clinique [case report] (Type de ressource)
caspase 1 [caspase 1]
caspases [caspases]
cassure chromosomique [chromosome breakage]
castration [castration]
cataclysme [natural disasters]
catalogage [cataloging]
catalogue [calatogs] (Type de ressource)
cataplexie [cataplexy]
cataracte [cataract]
catastrophe [disasters]
catatonie [catatonia]
catéchol O-méthyltransférase [catechol O-methyltransferase]
catécholamines [catecholamines]
catha [catha]
cathéter Swan-Ganz [catheterization, Swan-Ganz]
cathétérisme [catheterization]
cathétérisme cardiaque [heart catheterization]
cathétérisme périphérique [catheterization, peripheral]
cathétérisme prolongé [catheters, indwelling]
cathétérisme urinaire [urinary catheterization]
cathétérisme veineux central [catheterization, central venous]
catholicisme [catholicism]
cations [cations]
causalité [causality]
causes décès [cause of death]
caustique [caustics]
cautérisation [cautery]
cavité abdominale [abdominal cavity]
cavité nasale [nasal cavity]
cavité pleurale [pleural cavity]
cavité thoracique [thoracic cavity]
Ca(2+)-transporting atpase [Ca(2+)-transporting ATPase]
CD-ROM [CD-ROM]
cécité [blindness]
céfacétrile [cephacetrile]
céfaclor [cefaclor]
céfalexine [cephalexin]
céfaloridine [cephaloridine]
céfamandole [cefamandole]
céfazoline [cefazolin]
céfixime [cefixime]
céfotaxime [cefotaxime]
céfotiam [cefotiam]
ceftazidime [ceftazidime]
ceftriaxone [ceftriaxone]
céfuroxime [cefuroxime]
ceinture sécurité [seat belts]
celastraceae [celastraceae]
célibataire [single person]
cellulalgie [fibromyalgia]
cellule dendritique [dendritic cells]
cellule endocrine intestin [endocrine cells of gut]
cellule épithéliale [epithelial cells]
cellule eucaryote [eukaryotic cells]
cellule germinale [germ cells]
cellule hybride [hybrid cells]
cellule immobilisée [cells, immobilized]
cellule Kupffer [Kupffer cells]
cellule Langerhans [Langerhans cells]
cellule Merkel [Merkel cells]
cellule moelle osseuse [bone marrow cells]
cellule musculaire [muscle cells]
cellule myéloïde [myeloid cells]
cellule présentant antigène [antigen-presenting cells]
cellule procaryote [prokaryotic cells]
cellule productrice anticorps [antibody-producing cells]
cellule sanguine [blood cells]
cellule Sertoli [Sertoli cells]
cellule souche [stem cells]
cellule souche hématopoïétique [hematopoietic stem cells]
cellule souche tumorale [tumor stem cells]
cellule tissu conjonctif [connective tissue cells]
cellule tueuse naturelle [killer cells, natural]
cellules [cells]
cellulite [cellulitis]
cément dentaire [dental cementum]
centrale électrique [power plants]
centre anti-poison [poison control centers]
centre anti-poison [poison control centers] (Type de ressource)
centre de soins long séjour [residential facilities]
centre germinatif [germinal center]
centre hospitalier privé [hospitals, private]
centre hospitalier universitaire [hospitals, teaching] (Type de ressource)
centre hospitalier universitaire [hospitals, teaching]
centre information [information centers]
centre médical universitaire [academic medical centers]
centre public santé [community health centers] (Type de ressource)
centre public santé [community health centers]
centre public santé mentale [community mental health centers] (Type de ressource)
centre public santé mentale [community mental health centers]
centre rééducation et réadaptation [rehabilitation centers] (Type de ressource)
centre rééducation et réadaptation [rehabilitation centers]
centre régional éducation sanitaire [area health education centers]
centre traitement toxicomanie [substance abuse treatment centers] (Type de ressource)
centre traitement toxicomanie [substance abuse treatment centers]
céphalée [headache]
céphalée tension [tension headache]
céphalées vasculaires [vascular headaches]
céphalométrie [cephalometry]
céphalosporines [cephalosporins]
céramide [ceramides]
céramiques [ceramics]
cerclage cervical [cerclage, cervical]
cérébroside-sulfatase [cerebroside-sulfatase]
céroïde lipofuschinose neuronale [neuronal ceroid-lipofuscinosis]
certificat décès [death certificates]
cervelet [cerebellum]
cervelet, maladies [cerebellar diseases]
cervicite [cervicitis]
césarienne [cesarean section]
cestodes [cestoda]
cestodose [cestode infections]
cétone oxidoréductases [ketone oxidoreductases]
cétones [ketones]
cétostéroïdes [ketosteroids]
chagrin [grief]
chaînes lourdes, maladie [heavy chain disease]
chalazion [chalazion]
chalcogènes [chalcogens]
chaleur [heat]
chamanisme [shamanism]
chambre antérieure oeil [anterior chamber]
chambre hyperbare [atmosphere exposure chambers]
chambre implantable [infusion pumps, implantable]
chambre malade [patients' rooms]
champ électromagnétique [electromagnetic fields]
champ visuel [visual fields]
champignons [fungi]
chancre mou [chancroid]
changement social [social change]
chaperon moléculaire [molecular chaperones]
charbon (pathologie) [anthrax]
charge corporelle [body burden]
charge travail [workload]
charge virale [viral load]
charges hôpital [hospital charges]
charlatanisme [quackery]
chat [cats]
chauffage [heating]
chaussures [shoes]
Chediak-Higashi, syndrome [Chediak-Higashi syndrome]
chéilite [cheilitis]
chélateur [chelating agents]
chéloïde [keloid]
chémokines [chemokines]
chémorécepteur [chemoreceptors]
chérubisme [cherubism]
cheval [horses]
cheval, maladies [horse diseases]
cheveu [hair]
cheville [ankle]
chien [dogs]
chimère [chimera]
chimère transplantation [transplantation chimera]
chimie [chemistry]
chimie analytique [chemistry, analytical]
chimie clinique [chemistry, clinical]
chimie organique [chemistry, organic]
chimie physique [chemistry, physical]
chimioembolisation thérapeutique [chemoembolization, therapeutic]
chimioluminescence [chemiluminescence]
chimionucléolyse [intervertebral disk chemolysis]
chimioprévention [chemoprevention]
chimiotaxie [chemotaxis]
chimiotaxie leucocyte [chemotaxis, leukocyte]
chimiothérapie [drug therapy] (Qualificatif)
chimiothérapie [drug therapy]
chimiothérapie néoadjuvante [chemotherapy, adjuvant]
Chine [China]
chiropraxie [chiropractic]
chiroptère [chiroptera]
chirurgie [surgery] (Qualificatif)
chirurgie [surgery]
chirurgie assistée par ordinateur [surgery, computer-assisted]
chirurgie filtrante [filtering surgery]
chirurgie laser [laser surgery]
chirurgie peu invasive [surgical procedures, minimally invasive]
chirurgie plastique [surgery, plastic]
chirurgie stomatologique [surgery, oral]
chirurgie thoracique [thoracic surgery]
chirurgie thoracique vidéo-assistée [thoracic surgery, video-assisted]
chirurgie vidéo-assistée [video-assisted surgery]
chirurgien barbier [barber surgeons]
chlamydia [chlamydia]
chlamydia, infection [chlamydia infections]
chlamydia trachomatis [chlamydia trachomatis]
chlamydiaceae [chlamydiaceae]
chlamydiaceae, infection [chlamydiaceae infections]
chlamydiales [chlamydiales]
chlamydophila [chlamydophila]
chlamydophila psittaci [chlamydophila psittaci]
chlamydophilose [chlamydophila infections]
chloramines [chloramines]
chlore [chlorine]
chlorés, composés [chlorine compounds]
chlorobenzènes [chlorobenzenes]
chlorofluorocarbones [chlorofluorocarbons]
chloroforme [chloroform]
chlorométhane [methyl chloride]
chlorophénols [chlorophenols]
chloroquine [chloroquine]
chlorure méthylène [methylene chloride]
chlorure polyvinylique [polyvinyl chloride]
chlorure potassium [potassium chloride]
chlorure sodium [sodium chloride]
chlorure sodium diététique [sodium chloride, dietary]
chlorure vinyle [vinyl chloride]
chlorures [chlorides]
choc [shock]
choc cardiogénique [shock, cardiogenic]
choc hémorragique [shock, hemorrhagic]
choc septique [shock, septic]
choc traumatique [shock, traumatic]
choix d'une politique [policy making]
cholagogues et cholérétiques [cholagogues and choleretics]
cholanes [cholanes]
cholangiocarcinome [cholangiocarcinoma]
cholangiographie [cholangiography]
cholangiopancréatographie endoscopique rétrograde [cholangiopancreatography, endoscopic retrograde]
cholangite primitive sclérosante [cholangitis, sclerosing]
cholécystectomie [cholecystectomy]
cholécystectomie sous coelioscopie [cholecystectomy, laparoscopic]
cholécystite [cholecystitis]
cholécystographie [cholecystography]
cholédoque, maladies [common bile duct diseases]
choléra [cholera]
cholestadiènes [cholestadienes]
cholestadiènols [cholestadienols]
cholestanes [cholestanes]
cholestase [cholestasis]
cholestase intra-hépatique [cholestasis, intrahepatic]
cholestènes [cholestenes]
cholestérol [cholesterol]
cholestérol alimentaire [cholesterol, dietary]
cholestérol LDL [lipoproteins, LDL cholesterol]
choline [choline]
cholinestérases [cholinesterases]
chômage [unemployment]
chondroblastome [chondroblastoma]
chondrocalcinose [chondrocalcinosis]
chondrodysplasie ponctuée [chondrodysplasia punctata]
chondrodysplasie ponctuée rhizomélique [chondrodysplasia punctata, rhizomelic]
chondroïtine [chondroitin]
chondroïtine sulfate b [dermatan sulfate]
chondroïtine sulfates [chondroitin sulfates]
chondromatose synoviale [chondromatosis, synovial]
chondrome [chondroma]
chondrosarcome [chondrosarcoma]
chordome [chordoma]
chordopoxvirinae [chordopoxvirinae]
chorée [chorea]
chorée Huntington [Huntington disease]
chorioamniotite [chorioamnionitis]
choriocarcinome non gestationnel [choriocarcinoma, non-gestational]
chorio-épithéliome [choriocarcinoma]
chorioméningite lymphocytaire [lymphocytic choriomeningitis]
choriorétinite [chorioretinitis]
choristoma [choristoma]
choroïde, maladies [choroid diseases]
choroïdérémie [choroideremia]
choroïdite [choroiditis]
christianisme [christianity]
chromatine [chromatin]
chromatine sexuelle [sex chromatin]
chromatographie [chromatography]
chromatographie liquide haute pression [chromatography, high pressure liquid]
chromatographie papier [chromatography, paper]
chromatographie phase gazeuse [chromatography, gas]
chromatographie phase liquide [chromatography, liquid]
chrome [chromium]
chrome, isotope [chromium isotopes]
chrome, radioisotope [chromium radioisotopes]
chromoblastomycose [chromoblastomycosis]
chromones [chromones]
chromosome artificiel [chromosomes, artificial]
chromosome bactérien [chromosomes, bacterial]
chromosome champignon [chromosomes, fungal]
chromosome en anneau [ring chromosomes]
chromosome humain [chromosomes, human]
chromosome humain 1 [chromosomes, human, pair 1]
chromosome humain 10 [chromosomes, human, pair 10]
chromosome humain 12 [chromosomes, human, pair 12]
chromosome humain 17 [chromosomes, human, pair 17]
chromosome humain 18 [chromosomes, human, pair 18]
chromosome humain 22 [chromosomes, human, pair 22]
chromosome humain 5 [chromosomes, human, pair 5]
chromosome humain 6 [chromosomes, human, pair 6]
chromosome humain 8 [chromosomes, human, pair 8]
chromosome Philadelphie [Philadelphia chromosome]
chromosome sexuel [sex chromosomes]
chromosome X [X chromosome]
chromosome X fragile, syndrome [fragile X syndrome]
chromosomes [chromosomes]
chromosomes artificiels, levure [chromosomes, artificial, yeast]
chromosomes humains 1-3 [chromosomes, human, 1-3]
chromosomes humains 16-18 [chromosomes, human, 16-18]
chromosomes humains 21-22 et Y [chromosomes, human, 21-22 and Y]
chromosomes humains 4-5 [chromosomes, human, 4-5]
chromosomes humains 6-12 et X [chromosomes, human, 6-12 and X]
chromosomes, mammifère [chromosomes, mammalian]
chronaxie [chronaxy]
chronobiologie [chronobiology]
chronologie [chronology]
chronothérapie [chronotherapy]
chrysosporium [chrysosporium]
Churg-Strauss, syndrome [Churg-Strauss syndrome]
chute accidentelle [accidental falls]
chylomicron [chylomicrons]
chylothorax [chylothorax]
chymopapaïne [chymopapain]
chymotrypsine [chymotrypsin]
chymotrypsinogène [chymotrypsinogen]
cicatrice [cicatrix]
cicatrice hypertrophique [cicatrix, hypertrophic]
cicatrisation [wound healing]
ciguatera [ciguatera poisoning]
ciguatoxines [ciguatoxin]
cil [eyelashes]
cilié [ciliophora]
cinéangiographie [cineangiography]
cinèse [kinesis]
cinésiologie appliquée [kinesiology, applied]
cinétique [kinetics]
cinnarizine [cinnarizine]
ciprofloxacine [ciprofloxacin]
circoncision [circumcision]
circoviridae [circoviridae]
circulation cérébrale [cerebrovascular circulation]
circulation collatérale [collateral circulation]
circulation coronaire [coronary circulation]
circulation extracorporelle [extracorporeal circulation]
circulation hépatique [liver circulation]
circulation placentaire [placental circulation]
circulation pulmonaire [pulmonary circulation]
circulation rénale [renal circulation]
circulation sanguine [blood circulation]
circulation splanchnique [splanchnic circulation]
cirrhose [liver cirrhosis]
cirrhose alcoolique [liver cirrhosis, alcoholic]
cirrhose biliaire [liver cirrhosis, biliary]
cisapride [cisapride]
cisplatine [cisplatin]
citrobacter [citrobacter]
citrobacter freundii [citrobacter freundii]
citrullinémie [citrullinemia]
clairance glomérulaire [glomerular filtration rate]
clairance mucociliaire [mucociliary clearance]
clarithromycine [clarithromycin]
classification [classification] (Qualificatif)
classification [classification]
classification internationale des maladies [international classification of diseases]
classification livres [book classification]
clathrine [clathrin]
Claude Bernard-Horner, syndrome [Horner syndrome]
claudication intermittente [intermittent claudication]
climat [climate]
climat désertique [desert climate]
climat tropical [tropical climate]
climatère [climacteric]
climatisation [air conditioning]
clindamycine [clindamycin]
clinique dentaire [dental clinics]
clinique douleur [pain clinics]
clitoris [clitoris]
cloaque [cloaca]
clofazimine [clofazimine]
clomifène [clomiphene]
clonage humain [cloning, organism]
clonage moléculaire [cloning, molecular]
clone cellulaire [clone cells]
clonidine [clonidine]
clonorchiase [clonorchiasis]
clonorchis sinensis [clonorchis sinensis]
clostridium [clostridium]
clostridium botulinum [clostridium botulinum]
clostridium difficile [Clostridium difficile]
clostridium, infection [clostridium infections]
clostridium perfringens [clostridium perfringens]
clostridium tetani [clostridium tetani]
clotrimazole [clotrimazole]
cloxacilline [cloxacillin]
clusiaceae [clusiaceae]
coagulants [coagulants]
coagulation intravasculaire disséminée, syndrome [disseminated intravascular coagulation]
coagulation laser [laser coagulation]
coagulation sanguine [blood coagulation]
coarctation aortique [aortic coarctation]
cobalt [cobalt]
cobalt, isotope [cobalt isotopes]
cobalt, radioisotope [cobalt radioisotopes]
cocaïne [cocaine]
cocancérogénèse [cocarcinogenesis]
cocci gram-positif [gram-positive cocci]
coccidies [coccidia]
coccidioïdes [coccidioides]
coccidioïdomycose [coccidioidomycosis]
coccidiose [coccidiosis]
coccidiostatiques [coccidiostats]
cochlée [cochlea]
Cockayne, syndrome [Cockayne syndrome]
code bâtiment [building codes]
code génétique [genetic code]
codéine [codeine]
co-dépendance (psychologie) [codependency (psychology)]
codes de l'éthique [codes of ethics]
coelentère [cnidaria]
coeliaque, maladie [celiac disease]
coenzyme A [coenzyme A]
coenzymes [coenzymes]
coeur [heart]
coeur artificiel [heart, artificial]
coeur crisscross [crisscross heart]
coeur mécanique [heart-lung machine]
coeur pulmonaire [pulmonary heart disease]
coeur triatrial [cor triatriatum]
cognition [cognition]
coiffe rotateurs [rotator cuff]
coiffure [barbering]
coït [coitus]
col utérin [cervix uteri]
col utérin, maladies [cervix diseases]
col vésical, maladie [bladder neck obstruction]
colchicine [colchicine]
colectomie [colectomy]
colique [colic]
colite [colitis]
collage dentaire [dental bonding]
collagène [collagen]
collagènose [collagen diseases]
collapsothérapie [collapse therapy]
collecte données [data collection]
collectines [collectins]
colloïde [colloids]
collyre [ophthalmic solutions]
colobome [coloboma]
côlon [colon]
côlon, maladies [colonic, diseases]
colonialisme [colonialism]
coloproctectomie totale [proctocolectomy, restorative]
colorant alimentaire [food coloring agents]
colorants [dyes]
colorants phtaléiniques [phthalein dyes]
coloscope [colonoscopes]
coloscopie [colonoscopy]
coloscopie virtuelle [colonography, computed tomographic]
colostomie [colostomy]
colostrum [colostrum]
colposcope [colposcopes]
colposcopie [colposcopy]
coma [coma]
coma diabétique [diabetic coma]
coma hyperosmolaire hyperglycémique non cétosique [hyperglycemic hyperosmolar nonketotic coma]
combustible fossile [fossil fuels]
comité consultatif [advisory committees]
comité éthique [ethics committees]
comité éthique clinique [ethics committees, clinical]
comité éthique, recherche [ethics committees, research]
comité indépendant de surveillance, essais cliniques [clinical trials data monitoring committees]
comité personnel santé [professional staff committees]
commerce [commerce]
commission contrôle activités professionnelles et hospitalières [commission on professional and hospital activities]
commission mixte d'agrément établissements hospitaliers (USA) [joint commission on accreditation of healthcare organizations]
commotion cérébrale [brain concussion]
Communauté Economique Européenne [European Union]
Communauté Etats Indépendants [Commonwealth of Independent States]
communication [communication]
communication aortopulmonaire [aortopulmonary septal defect]
communication autocrine [autocrine communication]
communication cellulaire [cell communication]
communication interauriculaire [heart septal defects, atrial]
communication interdisciplinaire [interdisciplinary communication]
communication interventriculaire [heart septal defects, ventricular]
communication non verbale [nonverbal communication]
communication paracrine [paracrine communication]
communications intercavitaires cardiaques [heart septal defects]
Comores [Comoros]
compagnie assurance [insurance carriers]
comparaison transculturelle [cross-cultural comparison]
compartiment cellulaire [cell compartmentation]
compétence clinique [clinical competence]
compétence mentale [mental competency]
compétence professionnelle [professional competence]
complément [complement]
compléments alimentaires [dietary supplements]
complexe Eisenmenger [Eisenmenger complex]
complexe fer [iron chelating agents]
complexe glycoprotéine IIB-IIIA membrane plaquettaire [platelet glycoprotein GPIIb-IIIa complex]
complexe jonction cellule [intercellular junctions]
complexe MBL de la voie de la lectine, activation du complément [complement pathway, mannose-binding lectin]
complexe Oedipe [Oedipus complex]
complexe vitaminique B [vitamin B complex]
complexes immuns, maladie [immune complex diseases]
complexes multienzyme [multienzyme complexes]
compliance pulmonaire [lung compliance]
complication cardiovasculaire grossesse [pregnancy complications, cardiovascular]
complication infectieuse grossesse [pregnancy complications, infectious]
complication néoplasique grossesse [pregnancy complications, neoplastic]
complications [complications] (Qualificatif)
complications peropératoires [intraoperative complications]
complications postopératoires [postoperative complications]
complicité [complicity]
comportement [behavior]
comportement adolescent [adolescent behavior]
comportement aide [helping behavior]
comportement alimentaire [feeding behavior]
comportement animal [behavior, animal]
comportement auto-dépréciation [self-injurious behavior]
comportement choix [choice behavior]
comportement compulsif [compulsive behavior]
comportement dangereux [dangerous behavior]
comportement de réduction de risques [risk reduction behavior]
comportement dépendant [behavior, addictive]
comportement enfant [child behavior]
comportement environnement spatial [spatial behavior]
comportement et mécanisme comportemental [behavior and behavior mechanisms]
comportement impulsif [impulsive behavior]
comportement maternel [maternal behavior]
comportement nourrisson [infant behavior]
comportement obsessionnel [obsessive behavior]
comportement paranoïde [paranoid behavior]
comportement parental [parenting]
comportement paternel [paternal behavior]
comportement sexuel [sex behavior]
comportement social [social behavior]
comportement verbal [verbal behavior]
comportement vis à vis boisson [drinking behavior]
comportementalisme [behaviorism]
composants dentaires [tooth components]
composants du génome [genome components]
composés chimiques organiques [organic chemicals]
composés d'addition ADN [DNA adducts]
composés hétérocycliques [heterocyclic compounds]
composés hétérocycliques avec 4 noyaux ou plus [heterocyclic compounds with 4 or more rings]
composés hétérocycliques bicycliques [bicyclo compounds, heterocyclic]
composés hétérocycliques, cycle ponté [heterocyclic compounds, bridged-ring]
composés hétérocycliques 1 noyau [heterocyclic compounds, 1-ring]
composés hétérocycliques 2 noyaux [heterocyclic compounds, 2-ring]
composés hétérocycliques 3 noyaux [heterocyclic compounds, 3-ring]
composés radiopharmaceutiques [radiopharmaceuticals]
composition chimique [chemistry] (Qualificatif)
composition corporelle [body composition]
compression moelle épinière [spinal cord compression]
compression nerf ulnaire, syndromes [ulnar nerve compression syndromes]
compression nerveuse, syndromes [nerve compression syndromes]
comptabilité [accounting]
concentration inhibitrice 50 [inhibitory concentration 50]
concentration osmolaire [osmolar concentration]
concept soi [self concept]
conception dentier [denture design]
conception et construction équipement collectif [facility design and construction]
conception et construction hôpital [hospital design and construction]
conception logiciel [software design]
conception prothèse [prosthesis design]
concurrence économique [economic competition]
concurrence offre soins intégrés [managed competition]
conditionnement aliments [food packaging]
conditionnement produits [product packaging]
conditions sociales [social conditions]
condom [condoms]
conduction nerveuse [neural conduction]
conduction osseuse [bone conduction]
conduite automobile [automobile driving]
condylome acuminé [condylomata acuminata]
cône de croissance [growth cones]
conférence de consensus [consensus development conferences] (Type de ressource)
conférences consensus NIH [consensus development conferences, NIH]
confidentialité [confidentiality]
confidentialité informations génétiques [genetic privacy]
configuration moléculaire [molecular conformation]
conflit intérêt [conflict of interest]
conformation protéine [protein conformation]
confusion [confusion]
congé maladie [sick leave]
congé parental [parental leave]
congé parental maladie [family leave]
congénital [congenital] (Qualificatif)
Congo [Congo]
congrès [congresses]
conjonctive, maladies [conjunctival diseases]
conjonctivite [conjunctivitis]
conjonctivite bactérienne [conjunctivitis, bacterial]
conjonctivite gonococcique nouveau-né [ophthalmia neonatorum]
conjugaison génétique [conjugation, genetic]
conjugués antitoxines [immunotoxins]
connaissance [knowledge]
connectivite mixte [mixed connective tissue disease]
connexines [connexins]
consanguinité [consanguinity]
conscience (état) [consciousness]
conscience morale [conscience]
conseil [counseling]
conseil de spécialité [specialty boards]
conseil génétique [genetic counseling]
conseil gestion [management quality circles]
consensus formalisé d'experts [formal expert consensus] (Type de ressource)
consentement éclairé [informed consent]
consentement présumé [presumed consent]
consentement tiers [third-party consent]
conservateur pharmaceutique [preservatives, pharmaceutical]
conservation aliments [food preservation]
conservation médicament [drug storage]
conservation organe [organ preservation]
conservation par froid [cryopreservation]
conservation sperme [semen preservation]
conservation substance biologique [preservation, biological]
conservation tissu [tissue preservation]
consommation alcool [alcohol drinking]
consommation marijuana [marijuana smoking]
consommation oxygène [oxygen consumption]
constipation [constipation]
constituants de la plante [plant components]
constitution corporelle [body constitution]
consultation à distance [remote consultation]
consultation éthique [ethics consultation]
consultation externe hôpital [outpatient clinics, hospital]
consultation médicale [office visits] (Type de ressource)
consultation médicale [office visits]
consultation pour avis expert [referral and consultation]
contamination alimentaire [food contamination]
contamination matériel [equipment contamination]
contamination radioactive alimentaire [food contamination, radioactive]
contention [restraint, physical]
contraceptifs [contraceptive agents]
contraceptifs féminins [contraceptive agents, female]
contraceptifs masculins [contraceptive agents, male]
contraceptifs oraux [contraceptives, oral]
contraceptifs oraux combinés [contraceptives, oral, combined]
contraceptifs oraux hormonaux [contraceptives, oral, hormonal]
contraceptifs oraux synthétiques [contraceptives, oral, synthetic]
contraceptifs post-coïtaux [contraceptives, postcoital]
contraceptifs post-coïtaux synthétiques [contraceptives, postcoital, synthetic]
contraception [contraception]
contraction cardiaque [myocardial contraction]
contraction musculaire [muscle contraction]
contracture [contracture]
contrat spécial assurance médicale [prepaid health plans]
contre transfert (psychologie) [countertransference (psychology)]
contre-indications [contraindications] (Qualificatif)
contrepulsation [counterpulsation]
contrepulsion aortique [intra-aortic balloon pumping]
contrôle compagnie assurance (USA) [insurance claim review]
contrôle coût [cost control]
contrôle drogues et stupéfiants [drug and narcotic control]
contrôle formulaires et dossiers [forms and records control]
contrôle naissances [family planning]
contrôle qualité [quality control]
contrôle qualité aliments [food inspection]
contrôle radiations [radiation monitoring]
contrôle social formel [social control, formal]
contrôle social informel [social control, informal]
controverse [dissent and disputes]
contusion [contusions]
convalescence [convalescence]
convention collective [collective bargaining]
conversion analogique-numérique [analog-digital conversion]
convulsions [convulsions]
convulsivants [convulsants]
coopération cellulaire lymphocyte [lymphocyte cooperation]
coopération internationale [international cooperation]
coqueluche [whooping cough]
coquillages et crustacés [shellfish]
cordocentèse [cordocentesis]
cordon ombilical [umbilical cord]
cordotomie [cordotomy]
cornée [cornea]
coronarographie [coronary angiography]
coronaviridae [coronaviridae]
coronaviridae, infection [coronaviridae infections]
coronavirus [coronavirus]
coronavirus, infection [coronavirus infections]
corps calleux [corpus callosum]
corps cétoniques [ketone bodies]
corps enseignant [faculty]
corps enseignant dentaire [faculty, dental]
corps enseignant infirmier [faculty, nursing]
corps enseignant médical [faculty, medical]
corps étranger [foreign bodies]
corps étranger oculaire [eye foreign bodies]
corps humain [human body]
corps jaune [corpus luteum]
corps Nissl [Nissl bodies]
corps ultimobranchial [ultimobranchial body]
corps vitré [vitreous body]
correspondance [correspondence]
corrigé d'annales [correct version of the examination] (Type de ressource)
cortex cérébral [cerebral cortex]
cortex rénal [kidney cortex]
corticostérone [corticosterone]
corticosurrénale, maladies [adrenal cortex diseases]
cortisone [cortisone]
corynebacterium [corynebacterium]
corynebacterium diphtheriae [corynebacterium diphtheriae]
corynébacterium, infection [corynebacterium infections]
coryza spasmodique [hay fever]
cosmétiques [cosmetics]
cosmétologie [beauty culture]
Côte d'Ivoire [Cote d'Ivoire]
cou [neck]
coude [elbow]
coumarines [coumarins]
coup de chaleur [heat stroke]
coup de froid [chills]
courbe ROC [ROC curve]
couronne [crowns]
courrier électronique [electronic mail]
cours [educational courses] (Type de ressource)
course à pied [running]
court-circuit gastrique [gastric bypass]
coussinets endocardiques, maladie [endocardial cushion defects]
coût et analyse coût [costs and cost analysis]
coût maladie [cost of illness]
coût médicament [drug costs]
coût soins médicaux [health care costs]
coûts hôpital [hospital costs]
couverture assurance [insurance coverage]
coxarthrose [osteoarthritis, hip]
coxiella [coxiella]
coxiella burnetii [coxiella burnetii]
crack [crack cocaine]
crampe musculaire [muscle cramp]
crâne [skull]
crâniométrie [craniometry]
crâniosynostose [craniosynostoses]
crâniotomie [craniotomy]
créatine kinase [creatine kinase]
créatinine [creatinine]
crèche [nurseries]
crédit et recouvrement frais maladie [patient credit and collection]
crétinisme [cretinism]
Creutzfeldt-Jakob, maladie [Creutzfeldt-Jakob syndrome]
cri du chat, maladie [cri-du-chat syndrome]
Crigler-Najjar, syndrome [Crigler-Najjar syndrome]
crime [crime]
crime guerre [war crimes]
criminologie [criminology]
crise [seizures]
crise identité [identity crisis]
crise thyréotoxique [thyroid crisis]
crises convulsives fébriles [seizures, febrile]
crises épileptiques sevrage alcoolique [alcohol withdrawal seizures]
cristallin [lens, crystalline]
cristallin artificiel [lenses, intraocular]
cristallin, maladies [lens diseases]
critère admission établissement enseignement [school admission criteria]
Crohn, maladie [Crohn disease]
croissance [growth]
croissance et développement [growth & development] (Qualificatif)
croissance et développement embryonnaire [growth and embryonic development]
croissance excessive gingivale [gingival overgrowth]
croissance osseuse [bone development]
crosse aorte, syndromes [aortic arch syndromes]
croup [croup]
crustacé [crustacea]
cryoglobulinémie [cryoglobulinemia]
cryoprotecteur [cryoprotective agents]
cryothérapie [cryotherapy]
cryptococcose [cryptococcosis]
cryptococcus [cryptococcus]
cryptococcus néoformans [cryptococcus neoformans]
cryptorchidie [cryptorchidism]
cryptosporidiidae [cryptosporidiidae]
cryptosporidiose [cryptosporidiosis]
cryptosporidium [cryptosporidium]
cryptosporidium parvum [cryptosporidium parvum]
cuir chevelu [scalp]
cuisine [cookery]
cuivre [copper]
cuivre, radioisotope [copper radioisotopes]
cul-de-sac Douglas [Douglas' pouch]
culdoscope [culdoscopes]
culdoscopie [culdoscopy]
culture cellulaire [cells, cultured]
culture cellules cancéreuses [tumor cells, cultured]
culture (sociologie) [culture]
culture tissu [tissue culture]
culture virus [virus cultivation]
curare [curare]
curarimimétiques [neuromuscular nondepolarizing agents]
curetage [curettage]
curetage aspiratif [vacuum curettage]
curetage sous-gingival [subgingival curettage]
Cushing, syndrome [Cushing syndrome]
cyanocobalamine, carence [vitamin b 12 deficiency]
cyanose [cyanosis]
cyanure [cyanides]
cybernétique [cybernetics]
cycle cellulaire [cell cycle]
cycle citrique [citric acid cycle]
cycle entérohépatique [enterohepatic circulation]
cycle menstruel [menstrual cycle]
cyclic amp-dependent protein kinases [cyclic AMP-dependent protein kinases]
cyclic nucleotide-regulated protein kinases [cyclic nucleotide-regulated protein kinases]
cycline D1 [cyclin D1]
cyclines [cyclins]
cyclisme [bicycling]
cyclizine [cyclizine]
cyclohexanes [cyclohexanes]
cyclohexanols [cyclohexanols]
cycloparaffines [cycloparaffins]
cyclopeptides [peptides, cyclic]
cyclophosphamide [cyclophosphamide]
cyclosporine [cyclosporine]
cyclosporines [cyclosporins]
cyclothymie [cyclothymic disorder]
cyclotron [cyclotrons]
cylindrome [carcinoma, adenoid cystic]
cyphose [kyphosis]
cyprotérone [cyproterone]
cystadénocarcinome [cystadenocarcinoma]
cystadénome [cystadenoma]
cystathionine bêta-synthase [cystathionine beta-synthase]
cystatines [cystatins]
cystectomie [cystectomy]
cystéine [cysteine]
cysteine endopeptidases [cysteine endopeptidases]
cysticercose [cysticercosis]
cysticercose neurologique [neurocysticercosis]
cysticerque [cysticercus]
cystinose [cystinosis]
cystinurie [cystinuria]
cystite [cystitis]
cystite interstitielle [cystitis, interstitial]
cystoscope [cystoscopes]
cystoscopie [cystoscopy]
cystostomie [cystostomy]
cytaphérèse [cytapheresis]
cytidine [cytidine]
cytochrome c oxydase, déficit [cytochrome-c oxidase deficiency]
cytochrome p-450 enzyme system [cytochrome p-450 enzyme system]
cytochrome-c oxidase [cytochrome-c oxidase]
cytochromes [cytochromes]
cytodiagnostic [cytodiagnosis]
cytogénétique [cytogenetics]
cytokine [cytokines]
cytologie [cytology] (Qualificatif)
cytologie [cytology]
cytomégalovirus [cytomegalovirus]
cytométrie d'image [image cytometry]
cytométrie flux [flow cytometry]
cytophagaceae [cytophagaceae]
cytophagales [cytophagales]
cytophotométrie [cytophotometry]
cytoplasme [cytoplasm]
cytosquelette [cytoskeleton]
cytotoxine [cytotoxins]
dacryocystite [dacryocystitis]
dacryocysto-rhinostomie [dacryocystorhinostomy]
dactylologie [manual communication]
danazol [danazol]
Danemark [Denmark]
danse [dancing]
dapsone [dapsone]
datura [datura]
datura stramonium [datura stramonium]
daunorubicine [daunorubicin]
De Lange, syndrome [De Lange syndrome]
débit cardiaque [Cardiac Output]
débit cardiaque élevé [cardiac output, high]
débit expiratoire forcé [forced expiratory flow rates]
débit expiratoire pointe [peak expiratory flow rate]
débit plasmatique rénal [renal plasma flow]
débit sanguin [blood flow velocity]
début accouchement [labor onset]
décalage horaire, syndrome [jet lag syndrome]
décalage ribosomique [frameshifting, ribosomal]
decapoda (crustacea) [decapoda (crustacea)]
déchets [waste products]
déchets dangereux [hazardous waste]
déchets dentaires [dental waste]
déchets médicaux [medical waste]
déchets radioactifs [radioactive waste]
décision médicale non réanimation [resuscitation orders]
déclaration Helsinki [Helsinki declaration]
décollement rétine [retinal detachment]
décompression [decompression]
décompression, maladie [decompression sickness]
décontamination [decontamination]
décortication cérébrale [cerebral decortication]
décubitus ventral [prone position]
défaillance matériel [equipment failure]
défaillance prothèse [prosthesis failure]
défense consommateur [consumer advocacy]
défense enfance [child advocacy]
défense patient [patient advocacy]
défibrillateur implantable [defibrillators, implantable]
défibrillation électrique [electric countershock]
déficience auditive [hearing loss]
déficit [deficiency] (Qualificatif)
déficit antithrombine III [antithrombin III deficiency]
déficit carbamoyl-phosphate synthase i, maladie [carbamoyl-phosphate synthase I deficiency disease]
déficit complexe pyruvate déhydrogénase, maladie [pyruvate dehydrogenase complex deficiency disease]
déficit immunitaire, syndromes [immunologic deficiency syndromes]
déficit ornithine carbamoyltransférase, maladie [ornithine carbamoyltransferase deficiency disease]
déficit protéine C [protein C deficiency]
défilé costoclaviculaire, syndrome [thoracic outlet syndrome]
déformabilité érythrocyte [erythrocyte deformability]
déformation en équin [equinus deformity]
déformations congénitales pied [foot deformities, congenital]
déformations pied [foot deformities]
dégénérescence hépatolenticulaire [hepatolenticular degeneration]
dégénérescence macula [macular degeneration]
dégénérescence nerveuse [nerve degeneration]
dégénérescence rétine [retinal degeneration]
dégénérescence striatonigrale [striatonigral degeneration]
dégénérescences spinocérébelleuses [spinocerebellar degenerations]
déhydroépiandrostérone [prasterone]
délégation professionnelle [delegation, professional]
délétion chromosomique [chromosome deletion]
délétion génique [gene deletion]
délétion séquentielle [sequence deletion]
délinquance juvénile [juvenile delinquency]
délire [delusions]
délire avec confusion [delirium]
délire, démence, troubles mnésiques et cognitifs [delirium, dementia, amnestic, cognitive disorders]
delirium tremens [alcohol withdrawal delirium]
délivrance obstétrique [delivery, obstetric]
délivrance soins [delivery of health care]
deltarétrovirus [deltaretrovirus]
deltarétrovirus, infection [deltaretrovirus infections]
demande emploi [job application]
demande investigation nouveau médicament [investigational new drug application]
démarche [gait]
démarche apraxique [gait apraxia]
démarche ataxique [gait ataxia]
démence [dementia]
démence par infarctus multiples [dementia, multi-infarct]
démences vasculaires [dementia, vascular]
déminéralisation dent [tooth demineralization]
déminéralisation osseuse pathologique [bone demineralization, pathologic]
démographie [demography]
démyélinisation protubérance annulaire [myelinolysis, central pontine]
dénaturation acide nucléique [nucleic acid denaturation]
dendrite [dendrites]
dénervation système nerveux autonome [autonomic denervation]
dengue [dengue]
densité osseuse [bone density]
densité population [population density]
densitométrie [densitometry]
dent [tooth]
dent artificielle [tooth, artificial]
dent, maladies [tooth diseases]
dent sagesse [molar, third]
dent temporaire [tooth, deciduous]
dentiers [dentures]
dentifrices [dentifrices]
dentine [dentin Dentin]
dentinogenèse [dentinogenesis]
dentinogenèse imparfaite [dentinogenesis imperfecta]
dentiste [dentists]
dentiste femme [dentists, women]
dentisterie [dentistry]
dentisterie conservatrice [dentistry, operative]
dentisterie médico-légale [forensic dentistry]
dentisterie préventive [preventive dentistry]
dentisterie prothétique [prosthodontics]
dentition [dentition]
dentition permanente [dentition, permanent]
dentition primaire [dentition, primary]
denturologiste [denturists]
département anesthésie hôpital [anesthesia department, hospital] (Type de ressource)
département anesthésie hôpital [anesthesia department, hospital]
département médecine nucléaire hôpital [nuclear medicine department, hospital] (Type de ressource)
département médecine nucléaire hôpital [nuclear medicine department, hospital]
dépendance (psychologie) [dependency (psychology)]
dépenses de santé [health expenditures]
dépistage anonyme [anonymous testing]
dépistage génétique [genetic screening]
dépistage néonatal [neonatal screening]
dépistage obligatoire [mandatory testing]
dépistage radiologique thoracique [mass chest x-ray]
dépistage systématique [mass screening]
dépistage toxicomanie [substance abuse detection]
dépistage visuel [vision screening]
déplacement [motion]
dépresseurs système nerveux central [central nervous system depressants]
dépression [depression]
dépression corticale extensive [spreading cortical depression]
dépression involutive [depression, involutional]
dépression postpartum [depression, postpartum]
dérivation cardiaque droite [heart bypass, right]
dérivation jéjuno-iléale [jejunoileal bypass]
dérivation urinaire [urinary diversion]
dermatite [dermatitis]
dermatite allergique contact [dermatitis, allergic contact]
dermatite atopique [dermatitis, atopic]
dermatite contact [dermatitis, contact]
dermatite irritative [dermatitis, irritant]
dermatite Rhus toxicodendron [dermatitis, toxicodendron]
dermatologie [dermatology]
dermatolysie [cutis laxa]
dermatomyosite [dermatomyositis]
dermatose cuir chevelu [scalp dermatoses]
dermatose faciale [facial dermatoses]
dermatose main [hand dermatoses]
dermatose membre inférieur [leg dermatoses]
dermatose pied [foot dermatoses]
dermatose professionnelle [dermatitis, occupational]
dermatoses [skin diseases]
dermatoses bactériennes [skin diseases, bacterial]
dermatoses bulleuses [skin diseases, vesiculobullous]
dermatoses eczémateuses [skin diseases, eczematous]
dermatoses héréditaires [skin diseases, genetic]
dermatoses infectieuses [skin diseases, infectious]
dermatoses métaboliques [skin diseases, metabolic]
dermatoses papulosquameuses [skin diseases, papulosquamous]
dermatoses vasculaires [skin diseases, vascular]
dermatoses virales [skin diseases, viral]
derme [dermis]
descripteur [subject headings]
désensibilisation immunologique [desensitization, immunologic]
déshydratation [dehydration]
désinfectants [disinfectants]
désinfection [disinfection]
désinsertion sociale [anomie]
désinstitutionnalisation [deinstitutionalization]
desmopressine [desmopressin]
desmosome [desmosomes]
désoxycytidine [deoxycytidine]
désoxyribonucléoside [deoxyribonucleosides]
dessin animé [cartoons]
dessin architecture [architectural drawings] (Type de ressource)
détartrage dentaire [dental scaling]
détection hétérozygote [heterozygote detection]
détection mensonge [lie detection]
détection scintillation [scintillation counting]
déterminant antigénique [epitopes]
détermination prise en charge [eligibility determination]
détermination séquence [sequence analysis]
détermination séquence DNA [sequence analysis, DNA]
détermination sexe (analyse) [sex determination (analysis)]
détermination sexe (génétique) [sex determination (genetics)]
déterminisme génétique extrachromosomique [extrachromosomal inheritance]
détersifs [detergents]
détoxication médicaments [metabolic detoxication, drug]
détoxication sorption [sorption detoxification]
détresse foetale [fetal distress]
détresse respiratoire adulte, syndrome [adult respiratory distress syndrome]
détresse respiratoire, syndrome [respiratory distress syndrome]
dettes à recouvrer [accounts payable and receivable]
deuil [bereavement]
deuxième trimestre grossesse [pregnancy trimester, second]
développement embryonnaire et foetal [embryo and fetal development]
développement enfant [child development]
développement humain [human development]
développement maxillofacial [maxillofacial development]
développement musculaire [muscle development]
développement personnalité [personality development]
développement programme [program development]
développement psychosexuel [psychosexual development]
développement verbal [language development]
déviation rachis [spinal curvatures]
devoir d'informer [duty to warn]
dexaméthasone [dexamethasone]
dexamphétamine [dextroamphetamine]
dextrane [dextrans]
dextrocardie [dextrocardia]
diabète [diabetes mellitus]
diabète gestationnel [diabetes, gestational]
diabète insipide [diabetes insipidus]
diabète insipide néphrogénique [diabetes insipidus, nephrogenic]
diabète insulinodépendant [diabetes mellitus, insulin-dependent]
diabète lipoatrophique [diabetes mellitus, lipoatrophic]
diabète non insulinodépendant [diabetes mellitus, non-insulin-dependent]
diabète rénal [glycosuria, renal]
diagnostic [diagnosis] (Qualificatif)
diagnostic [diagnosis]
diagnostic assisté ordinateur [diagnosis, computer-assisted]
diagnostic différentiel [diagnosis, differential]
diagnostic dysfonctionnement matériel [equipment failure analysis]
diagnostic infirmier [nursing diagnosis]
diagnostic par imagerie [diagnostic imaging]
diagnostic par résonance magnétique [magnetic resonance imaging]
diagnostic préimplantatoire [preimplantation diagnosis]
diagnostic prénatal [prenatal diagnosis]
diagnostic stomatologie [diagnosis, oral]
dialyse [dialysis]
dialyse péritonéale [peritoneal dialysis]
dialyse péritonéale ambulatoire continue [peritoneal dialysis, continuous ambulatory]
dialyse rénale [renal dialysis]
diaminés [diamines]
diaphragme [diaphragm]
diaphyse [diaphyses]
diarrhée [diarrhea]
diarrhée nourrisson [diarrhea, infantile]
diathermie [diathermy]
dibenzazépines [dibenzazepines]
dibenzocycloheptènes [dibenzocycloheptenes]
dichloroéthylènes [dichloroethylenes]
dichlorométhane diphosphonate [clodronic acid]
dictionnaire [dictionaries]
dictionnaire médical [dictionaries, medical] (Type de ressource)
dictionnaire médical [dictionaries, medical]
didéoxycytidine [zalcitabine]
didéoxynucléosides [dideoxynucleosides]
diencéphale [diencephalon]
diététique [dietetics]
diéthyl éther [ether, ethyl]
diéthylcarbamazine [diethylcarbamazine]
diéthylstilbestrol [diethylstilbestrol]
diétothérapie [diet therapy] (Qualificatif)
diétothérapie [diet therapy]
différenciation cellulaire [cell differentiation]
diffusion [diffusion]
diffusion de l'information [information dissemination]
diffusion des innovations [diffusion of innovation]
diffusion gélose [immunodiffusion]
DiGeorge, syndrome [DiGeorge syndrome]
digestion [digestion]
digitoxine [digitoxin]
diglycéride [diglycerides]
digoxine [digoxin]
diholoside [disaccharides]
dihydromorphinone [hydromorphone]
dihydrone [oxycodone]
dihydroptéridine réductase [dihydropteridine reductase]
dihydropyridines [dihydropyridines]
dihydroxyphénylalanine [dihydroxyphenylalanine]
dilatation bronches [bronchiectasis]
dilatation et curetage [dilatation and curettage]
dilatation par cathéter à ballonnet [balloon dilatation]
diltiazem [diltiazem]
dilution indicateur [indicator dilution techniques]
dilution radio-isotope [radioisotope dilution technique]
dimenhydrinate [dimenhydrinate]
dimension verticale [vertical dimension]
dinitrate isosorbide [isosorbide dinitrate]
dioxines [dioxins]
dioxyde carbone [carbon dioxide]
dioxyde soufre [sulfur dioxide]
dipeptidyl carboxypeptidase I [peptidyl-dipeptidase a]
diphenhydramine [diphenhydramine]
diphosphonates [diphosphonates]
diphtérie [diphtheria]
diplomonadida [diplomonadida]
diplopie [diplopia]
diptère [diptera]
dipyrone [dipyrone]
directive anticipée [advance directives]
directive planification santé [health planning guidelines]
discipline personnel [employee discipline]
disciplines et activités comportementales [behavioral disciplines and activities]
discite [discitis]
disomie uniparentale [uniparental disomy]
dispensaire chirurgie [surgicenters]
dispensaire hygiène mentale [community mental health services] (Type de ressource)
dispositif aide aux personnes handicapées [self-help devices]
dispositif contraceptif [contraceptive devices]
dispositif contraceptif féminin [contraceptive devices, female]
dispositif contraceptif masculin [contraceptive devices, male]
dispositif intrautérin [intrauterine devices]
dispositif mémoire optique [optical storage devices]
dispositif mémoire ordinateur [computer storage devices]
dispositif protection [protective devices]
dispositif protection oculaire [eye protective devices]
dispositif protection oreille [ear protective devices]
dispositif protection tête [head protective devices]
disposition (psychologie) [set (psychology)]
disque compact [compact disks]
dissection [dissection]
dissection artère carotide interne [carotid artery, internal, dissection]
dissection artère vertébrale [vertebral artery dissection]
dissection région cervicale [Neck Dissection]
dissonance cognitive [cognitive dissonance]
distomatose [fascioliasis]
distraction osseuse [osteogenesis, distraction]
distribution intégrée soins [delivery of health care, integrated]
distribution selon âge [age distribution]
distribution selon sexe [sex distribution]
distributions statistiques [statistical distributions]
diterpènes [diterpenes]
diurèse [diuresis]
diurétiques [diuretics]
diurétiques mercuriels [diuretics, mercurial]
diurétiques osmotiques [diuretics, osmotic]
diurétiques sulfamides [diuretics, sulfamyl]
diversité culturelle [cultural diversity]
diverticule côlon [diverticulum, colon]
diverticule Meckel [Meckel's diverticulum]
diverticule oesophage [diverticulum, esophageal]
diverticulite [diverticulitis]
diverticulite côlon [diverticulitis, colonic]
diverticulose [diverticulum]
division cellulaire [cell division]
divorce [divorce]
divulgation [disclosure]
divulgation vérité [truth disclosure]
DNA nucleotidyltransferases [DNA nucleotidyltransferases]
DNA topoisomerases [dna topoisomerases]
DNA topoisomerases type I [DNA topoisomerases, type I]
DNA-directed DNA polymérase [DNA-directed DNA polymerase]
documentation [documentation]
doigt [fingers]
domaine d'homologie src [src homology domains]
dominance cérébrale [dominance, cerebral]
don ovocyte [oocyte donation]
données séquence moléculaire [molecular sequence data]
donneur sang [blood donors]
donneur tissu [tissue donors]
donneur vivant [living donors]
dopa decarboxylase [dopa decarboxylase]
dopage sportif [doping in sports]
dopamine [dopamine]
dorsalgie [back pain]
dos [back]
dosage acidité gastrique [gastric acidity determination]
dosage biologique [biological assay]
dosage immunologique [immunoassay]
dosage par liaison de ligands radioactifs [radioligand assay]
dose génique [dosage compensation (genetics)]
dose maximale admissible [maximum allowable concentration]
dosimétrie radiothérapie [radiotherapy dosage]
dosimétrie rayonnement [radiation dosage]
dossier [records]
dossier dentaire [dental records]
dossier médical [medical records]
dossier médical informatisé [medical records systems, computerized]
dossier soins infirmiers [nursing records]
douleur [pain]
douleur abdominale [abdominal pain]
douleur cervicale [neck pain]
douleur face [facial pain]
douleur pelvienne [pelvic pain]
douleur postopératoire [postoperative pain]
douleur thoracique [chest pain]
Down, syndrome [Down syndrome]
doxorubicine [doxorubicin]
doxycycline [doxycycline]
dracunculose [dracunculiasis]
drain thoracique [chest tubes]
drainage [drainage]
drainage postural [drainage, postural]
drogues et agents divers [specialty chemicals and products]
drogues fabriquées clandestinement [designer drugs]
droit à la mort [right to die]
droit pénal [criminal law]
droits du patient [patient rights]
droits femme [women's rights]
droits homme [human rights]
druses rétine [retinal drusen]
DSM-IV [diagnostic and statistical manual of mental disorders]
Duane rétraction, syndrome [Duane retraction syndrome]
dumping syndrome [dumping syndrome]
duodénite [duodenitis]
duodénum, maladies [duodenal diseases]
duplication génique [gene duplication]
Dupuytren, maladie [Dupuytren's contracture]
durée hospitalisation [length of stay]
dynamique groupe [group processes]
dynamique population [population dynamics]
dypyridamole [dipyridamole]
dysautonomie familiale [dysautonomia, familial]
dysbêtalipoprotéinémie [hyperlipoproteinemia type III]
dyschromie dentaire [tooth discoloration]
dysenterie [dysentery]
dysenterie amibienne [dysentery, amebic]
dysenterie bacillaire [dysentery, bacillary]
dysfonction sinusale [sick sinus syndrome]
dysfonction ventriculaire [ventricular dysfunction]
dysfonction ventriculaire droite [ventricular dysfunction, right]
dysfonction ventriculaire gauche [ventricular dysfunction, left]
dysfonctionnements gonades [gonadal disorders]
dysfonctionnements sexuels psychogènes [sexual dysfunctions, psychological]
dysgammaglobulinémie [dysgammaglobulinemia]
dysgénésie gonadique [gonadal dysgenesis]
dysgénésie gonadique 46XY [gonadal dysgenesis, 46,XY]
dysgueusie [dysgeusia]
dyskératose congénitale [dyskeratosis congenita]
dyskinésie origine chimique [dyskinesia, drug-induced]
dyskinésies [dyskinesias]
dyskinésies oesophagiennes [esophageal motility disorders]
dyslexie [dyslexia]
dyslexie acquise [dyslexia, acquired]
dysostose craniofaciale [craniofacial dysostosis]
dysostose mandibulofaciale [mandibulofacial dysostosis]
dysostoses [dysostoses]
dysostoses orodigitofaciales [orofaciodigital syndromes]
dyspareunie [dyspareunia]
dyspepsie [dyspepsia]
dysphonie [voice disorders]
dysplasie bronchopulmonaire [bronchopulmonary dysplasia]
dysplasie chondro-ectodermique [Ellis-Van Creveld, syndrome]
dysplasie col utérin [cervix dysplasia]
dysplasie ectodermique [ectodermal dysplasia]
dysplasie fibreuse des os [fibrous dysplasia of bone]
dysplasie médullaire, syndromes [myelodysplastic syndromes]
dysplasie rénale multikystique [multicystic dysplastic kidney]
dysplasie septo-optique [septo-optic dysplasia]
dysplasie ventriculaire droite arythmogène [arrhythmogenic right ventricular dysplasia]
dysplasies os [bone diseases, developmental]
dyspnée [dyspnea]
dyspnée paroxystique [dyspnea, paroxysmal]
dysréflexie autonome [autonomic dysreflexia]
dysthymie [dysthymic disorder]
dystocie [dystocia]
dystonie [dystonia]
dystonie musculaire déformante [dystonia musculorum deformans]
dystonie paroxystique nocturne [nocturnal paroxysmal dystonia]
dystrophie musculaire Duchenne [muscular dystrophy, Duchenne]
dystrophie musculaire Emery-Dreifuss [muscular dystrophy, Emery-Dreifuss]
dystrophie musculaire fascio-scapulo-humérale [muscular dystrophy, facioscapulohumeral]
dystrophie musculaire oculopharyngée [muscular dystrophy, oculopharyngeal]
dystrophie myotonique [myotonic dystrophy]
dystrophie sympathique réflexe [reflex sympathetic dystrophy]
dystrophie thrombocytaire hémorragipare [Bernard-Soulier syndrome]
dystrophies musculaires [muscular dystrophies]
dystrophies neuroaxonales [neuroaxonal dystrophies]
dystrophine [dystrophin]
eau [water]
eau corporelle [body water]
eau douce [fresh water]
eau mer [seawater]
eau minéralisée [mineral waters]
éblouissement [glare]
Ebstein, maladie [Ebstein's anomaly]
ecchymose [ecchymosis]
échange aiguille [needle sharing]
échange foetomaternel [maternal-fetal exchange]
échange gazeux pulmonaire [pulmonary gas exchange]
échange plasmatique [plasma exchange]
échappement tumoral [tumor escape]
échec restauration dentaire [dental restoration failure]
échec thérapeutique [treatment failure]
échelle Glasgow [Glasgow coma scale]
échelle Glasgow, évaluation coma [Glasgow outcome scale]
échelles valeur relative [relative value scales]
échinococcose [echinococcosis]
échinococcose hépatique [echinococcosis, hepatic]
échinococcose pulmonaire [echinococcosis, pulmonary]
échinococcus [echinococcus]
échinoderme [echinodermata]
échocardiographie [echocardiography]
échocardiographie doppler [echocardiography, doppler]
échocardiographie transoesophagienne [echocardiography, transesophageal]
échodoppler couleur [ultrasonography, doppler, color]
échodoppler duplex [ultrasonography, doppler, duplex]
échodoppler pulsé [ultrasonography, doppler, pulsed]
échoencéphalographie [echoencephalography]
échographie [ultrasonography] (Qualificatif)
échographie [ultrasonography]
échographie doppler [ultrasonography, doppler]
échographie doppler transcrânienne [ultrasonography, doppler, transcranial]
échographie mammaire [ultrasonography, mammary]
échographie prénatale [ultrasonography, prenatal]
échovirus, infection [echovirus infections]
éclairage [lighting]
éclampsie [eclampsia]
école dentaire [schools, dental] (Type de ressource)
école dentaire [schools, dental]
école d'infirmiers [schools, nursing] (Type de ressource)
école d'infirmiers [schools, nursing]
école maternelle [schools, nursery]
école santé publique [schools, public health] (Type de ressource)
école santé publique [schools, public health]
école vétérinaire [schools, veterinary] (Type de ressource)
école vétérinaire [schools, veterinary]
écologie [ecology]
économie [economics] (Qualificatif)
économie [economics]
économie dentaire [economics, dental]
économie et soins infirmiers [economics, nursing]
économie hospitalière [economics, hospital]
économie médicale [economics, medical]
économie pharmaceutique [economics, pharmaceutical]
Ecosse [Scotland]
écosystème [ecosystem]
écoulement gazeux respiratoire [pulmonary ventilation]
écran amplificateur radiographie [X-ray intensifying screens]
écrasement, syndrome [Crush syndrome]
ecthyma contagieux [ecthyma, contagious]
ectoparasitoses [ectoparasitic infestations]
ectromélie [ectromelia]
ectropion [ectropion]
eczéma [eczema]
éditeur [publisher] (Type de ressource)
édition [publishing]
EDTA [edetic acid]
éducation enfant [child rearing]
éducation patient [patient education]
éducation physique et entraînement physique [physical education and training]
éducation propreté [toilet training]
éducation sanitaire [health education]
éducation sanitaire dentaire [health education, dental]
éducation sexuelle [sex education]
éducation spécialisée retard mental [education of mentally retarded]
éducation voix [voice training]
édulcorants [sweetening agents]
edwardsiella [edwardsiella]
edwardsiella tarda [edwardsiella tarda]
effet cohorte [cohort effect]
effet différé exposition prénatale [prenatal exposure delayed effects]
effet doppler [doppler effect]
effet génétique radiations [radiation genetics]
effet placebo [placebo effect]
effet radiations [radiation effects] (Qualificatif)
effet radiations [radiation effects]
effet serre [greenhouse effect]
effets indésirables [adverse effects] (Qualificatif)
efficacité (économie) [efficiency]
efficacité fonctionnement [efficiency, organizational]
effort [exertion]
Ehlers Danlos, syndrome [Ehlers-Danlos syndrome]
ehrlichiose [ehrlichiosis]
eicosanoïde [eicosanoids]
eimeriida [eimeriida]
élasticité [elasticity]
élastine [elastin]
élastomères [elastomers]
électricité [electricity]
électrocardiographie [electrocardiography]
électrocardiographie ambulatoire [electrocardiography, ambulatory]
électrochimie [electrochemistry]
électrochoc [electroshock]
électrocoagulation [electrocoagulation]
électrodes [electrodes]
électrodes implantées [electrodes, implanted]
électrodiagnostic [electrodiagnosis]
électroencéphalographie [electroencephalography]
électrolytes [electrolytes]
électromagnétique [electromagnetics]
électromyographie [electromyography]
électron [electrons]
électronique [electronics]
électronique médicale [electronics, medical]
électroperméabilisation [electroporation]
électrophorèse [electrophoresis]
électrophorèse capillaire [electrophoresis, capillary]
électrophorèse gel bidimensionnelle [electrophoresis, gel, two-dimensional]
électrophorèse gel polyacrylamide [electrophoresis, polyacrylamide gel]
électrophorèse papier [electrophoresis, paper]
électrophorèse protéines sériques [blood protein electrophoresis]
électrophysiologie [electrophysiology]
électrorétinographie [electroretinography]
électrothérapie [electric stimulation therapy]
électrotraumatisme [electric injuries]
élément météorologique [meteorological factors]
éléments [elements]
éléments de transition [transition elements]
éléments radioactifs [elements, radioactive]
éléphantiasis [elephantiasis]
éléphantiasis filarien [elephantiasis, filarial]
élevage [animal husbandry]
élève infirmier [students, nursing]
elliptocytose héréditaire [elliptocytosis, hereditary]
émaciation [emaciation]
émail dentaire [dental enamel]
émail tacheté, maladie [fluorosis, dental]
emballage médicaments [drug packaging]
embaumement [embalming]
embolectomie [embolectomy]
embolie [embolism]
embolie cholestérol [embolism, cholesterol]
embolie et thrombose [embolism and thrombosis]
embolie et thrombose intracrâniennes [intracranial embolism and thrombosis]
embolie gazeuse [embolism, air]
embolie graisseuse [embolism, fat]
embolie intracrânienne [intracranial embolism]
embolie pulmonaire [pulmonary embolism]
embolisation thérapeutique [embolization, therapeutic]
embryologie [embryology] (Qualificatif)
embryologie [embryology]
embryon [embryo]
émétiques [emetics]
émeute [riots]
émigration et immigration [emigration and immigration]
émotion [emotions]
emphysème [emphysema]
emphysème pulmonaire [pulmonary emphysema]
emplacements géographiques [geographic locations]
emplacements géographiques historiques [historical geographic locations]
emploi [employment]
emploi pour personnes handicapées [employment, supported]
empreinte génétique [DNA fingerprinting]
empreinte génome [genomic imprinting]
empyème [empyema]
empyème sous-dural [empyema, subdural]
émulsion lipidique intraveineuse [fat emulsions, intravenous]
enceinte stérile [patient isolators]
encéphale [brain]
encéphalite [encephalitis]
encéphalite à arbovirus [encephalitis, arbovirus]
encéphalite à tiques [encephalitis, tick-borne]
encéphalite Californie [encephalitis, California]
encéphalite herpétique [encephalitis, herpes simplex]
encéphalite japonaise [encephalitis, japanese]
encéphalite Saint Louis [encephalitis, St. Louis]
encéphalite virale [encephalitis, viral]
encéphalite West Nile [West Nile Fever]
encéphalomyélite [encephalomyelitis]
encéphalomyélite aiguë disséminée [encephalomyelitis, acute disseminated]
encéphalomyélite équine [encephalomyelitis, equine]
encephalomyélite équine occidentale [encephalomyelitis, Western equine]
encéphalomyélite équine orientale [encephalomyelitis, Eastern equine]
encéphalomyélite équine vénézuélienne [encephalomyelitis, Venezuelan equine]
encéphalomyopathies mitochondriales [mitochondrial encephalomyopathies]
encéphalopathie bovine spongiforme [encephalopathy bovine spongiform]
encéphalopathie Gayet-Wernicke [Wernicke encephalopathy]
encéphalopathie hépatique [hepatic encephalopathy]
encéphalopathie hypertensive [hypertensive encephalopathy]
encéphalopathies [brain diseases]
encéphalopathies métaboliques [brain diseases, metabolic]
encéphalopathies métaboliques congénitales [brain diseases, metabolic, inborn]
enchondromatose [enchondromatosis]
encoprésie [encopresis]
encyclopédie [encyclopedias] (Type de ressource)
encyclopédie [encyclopedia]
endartériectomie [endarterectomy]
endartériectomie carotidienne [endarterectomy, carotid]
endocarde [endocardium]
endocardite [endocarditis]
endocardite bactérienne [endocarditis, bacterial]
endocardite Osler [endocarditis, subacute bacterial]
endocrinologie [endocrinology]
endocrinopathies [endocrine diseases]
endocytose [endocytosis]
endodontie [endodontics]
endolymphe [endolymph]
endomètre [endometrium endometrium]
endométriose [endometriose]
endométrite [endometritis]
endonucléases [endonucleases]
endopeptidases [endopeptidases]
endoscope [endoscopes]
endoscope gastrointestinal [endoscopes, gastrointestinal]
endoscopie [endoscopy]
endoscopie digestive [endoscopy, digestive system]
endoscopie gastrointestinale [endoscopy, gastrointestinal]
endosonographie [endosonography]
endothélium [endothelium]
endothélium cornéen [endothelium, corneal]
endothélium vasculaire [endothelium, vascular]
endotoxémie [endotoxemia]
endotoxine [endotoxins]
énergie nucléaire [nuclear energy]
énergie solaire [solar energy]
énervation [denervation]
enfant [child]
enfant abandonné [child, abandoned]
enfant âge pré-scolaire [child, preschool]
enfant battu, syndrome [battered child syndrome]
enfant de parents à problèmes [child of impaired parents]
enfant hospitalisé [child, hospitalized]
enfant maltraité [child abuse]
enfant placé en institution [child, institutionalized]
enfant unique [only child]
enfants handicapés [disabled child]
engelure [chilblains]
enjeux éthiques [bioethical issues]
énolase [phosphopyruvate hydratase]
énophtalmie [enophthalmos]
enoplida [enoplida]
énoxaparine [enoxaparin]
enquête nutritionnelle [nutrition surveys]
enquête régime alimentaire [diet surveys]
enquête santé [health surveys]
enquête système de santé [health care surveys]
enregistrement continu sommeil [polysomnography]
enregistrement rapports intermaxillaires [jaw relation record]
enregistrement vidéo [video recording] (Type de ressource)
enregistrement vidéo [video recording]
enregistrement vidéodisque [videodisc recording]
enseignement à distance [education, distance]
enseignement dentaire [education, dental]
enseignement dentaire post-universitaire [education, dental, continuing]
enseignement et éducation [education] (Qualificatif)
enseignement et éducation [education]
enseignement et éducation [education] (Type de ressource)
enseignement infirmier [education, nursing]
enseignement médical [education, medical]
enseignement médical post-universitaire [education, medical, continuing]
enseignement médical premier cycle [education, medical, undergraduate]
enseignement non professionnel [education, nonprofessional]
enseignement pharmacie [enseignement pharmacie]
enseignement pharmacie post-universitaire [education, pharmacy, continuing]
enseignement préparatoire diplôme dentaire (usa) [education, dental, graduate]
enseignement préparatoire diplôme médical (USA) [education, medical, graduate]
enseignement préparatoire diplôme (USA) [education, graduate]
enseignement professionnel [education, professional]
enseignement spécialisé [education, special]
entamoeba [entamoeba]
entamoeba histolytica [entamoeba histolytica]
entamoeba, infection [entamoebiasis]
entérite [enteritis]
enterobacter [enterobacter]
enterobacter aérogènes [enterobacter aerogenes]
enterobacter cloacae [enterobacter cloacae]
enterobacteriaceae [enterobacteriaceae]
enterobacteriaceae, infection [enterobacteriaceae infections]
entérobiase [enterobiasis]
entérobius [enterobius]
enterococcus [enterococcus]
entérocolite [enterocolitis]
entérocolite pseudomembraneuse [enterocolitis, pseudomembranous]
entéroglucagon [enteroglucagon]
entéropathie exsudative [protein-losing enteropathies]
entérostomie [enterostomy]
entérotoxine [enterotoxins]
entérovirus [enterovirus]
entérovirus B humain [enterovirus B, human]
enterovirus D humain [enterovirus D, human]
entérovirus, infection [enterovirus infections]
entomologie [entomology]
entorse et foulure [sprains and strains]
entraînement électrosystolique [cardiac pacing, artificial]
entretien (psychologie) [interview, psychological]
entropion [entropion]
énurésie [enuresis]
enveloppe nucléaire [nuclear envelope]
environnement [environment]
environnement contrôlé [environment, controlled]
environnement et santé publique [environment and public health]
environnement extra-terrestre [extraterrestrial environment]
environnement service santé [health facility environment]
environnement social [social environment]
enzymes [enzymes]
enzymes, coenzymes, anti-enzymes [enzymes, coenzymes, and enzyme inhibitors]
enzymologie [enzymology] (Qualificatif)
éosinophilie [eosinophilia]
épanchement péricardique [pericardial effusion]
épanchement pleural [pleural effusion]
épanchement pleural malin [pleural effusion, malignant]
épaule [shoulder]
épaule bloquée, syndrome [shoulder impingement syndrome]
épendymome [ependymoma]
épicondylite [tennis elbow]
épidémie [disease outbreaks]
épidémiologie [epidemiology] (Qualificatif)
épidémiologie [epidemiology]
épidémiologie dentaire [dental health surveys]
épiderme [epidermis]
épidermolyse bulleuse [epidermolysis bullosa]
épidermolyse bulleuse dystrophique [epidermolysis bullosa dystrophica]
épidermolyse bulleuse jonctionnelle [epidermolysis bullosa, junctional]
épidermolyse bulleuse simple [epidermolysis bullosa simplex]
épidermophyton [epidermophyton]
épididyme [epididymis]
épididymite [epididymitis]
épiglottite [epiglottitis]
épilepsie [epilepsy]
épilepsie bénigne néonatale [epilepsy, benign neonatal]
épilepsie généralisée [epilepsy, generalized]
épilepsies myocloniques [epilepsies myoclonic]
épilepsies myocloniques progressives [myoclonic epilepsies, progressive]
épilepsies partielles [epilepsies, partial]
épiphyse (os) [epiphyses]
épiphysiolyse [epiphyses, slipped]
épirubicine [epirubicin]
épisiotomie [episiotomy]
épispadias [epispadias]
épistaxis [epistaxis]
épithélioma [carcinoma]
épithélioma basocellulaire [carcinoma, basal cell]
épithélioma ductal [carcinoma, intraductal, noninfiltrating]
épithélioma in situ [carcinoma in situ]
épithélioma spinocellulaire [carcinoma, squamous cell]
épithélioma squirrheux [adenocarcinoma, scirrhous]
épithélium [epithelium]
épithélium pigmentaire oeil [pigment epithelium of eye]
éponyme [eponyms]
épouse maltraitée [spouse abuse]
époux [spouses]
épreuve du travail [trial of labor]
épreuve effort [exercise test]
épreuve hyperglycémie provoquée [glucose tolerance test]
épurateur gaz anesthésique [gas scavengers]
équidae [equidae]
équilibre [equilibrium]
équilibre acidobasique [acid-base equilibrium]
équilibre hydroélectrolytique [water-electrolyte balance]
équipe gestion institutionnelle [institutional management teams]
équipe soignante [patient care team]
équipement chirurgical [surgical equipment]
équipement dentaire [dental equipment]
équipement et appareillage [equipment and supplies]
équipement et appareillage hospitaliers [equipment and supplies, hospital]
équipement santé [health facilities]
équipement santé secteur privé [health facilities, proprietary]
érection pénis [penile erection]
ergolines [ergolines]
ergométrie [ergometry]
ergonomie [human engineering]
ergonovine [ergonovine]
ergotamine [ergotamine]
ergotamines [ergotamines]
ergothérapie [occupational therapy]
ergotisme [ergotism]
erreur administration médicament [medication errors]
erreur diagnostic [diagnostic errors]
erreur médicale [medical errors]
érubescence [blushing]
éruption dentaire [tooth eruption]
éruption lichénoide [lichenoid eruptions]
éruption varicelliforme kaposi [Kaposi varicelliform eruption]
éruptions acnéiformes [acneiform eruptions]
érysipèle [erysipelas]
érythème [erythema]
érythème chronique migrateur [erythema chronicum migrans]
érythème fessier [diaper rash]
érythème infectieux [erythema infectiosum]
érythème multiforme [erythema multiforme]
érythème noueux [erythema nodosum]
érythème solaire [sunburns]
érythroblaste [erythroblasts]
érythroblastopénie chronique acquise [red-cell aplasia, pure]
érythroblastose foetale [erythroblastosis, fetal]
érythrocyte [erythrocytes]
érythrocyte anormal [erythrocytes, abnormal]
érythrodermie [dermatitis, exfoliative]
érythrodermie ichtyosiforme congénitale [ichtyosiform erythroderma, congenital]
érythromycine [erythromycin]
érythropoïèse [erythropoiesis]
érythropoïétine [erythropoietin]
érythropoïétine recombinante [erythropoietin, recombinant]
érythrovirus [erythrovirus]
escarre [decubitus ulcer]
escherichia [escherichia]
escherichia coli [escherichia coli]
escherichia coli, infection [escherichia coli infections]
escherichia coli O157 [escherichia coli 0157]
escroquerie [fraud]
espace extracellulaire [extracellular space]
espace mort respiratoire [respiratory dead space]
espace personnel [personal space]
espaces mal ventilés [confined spaces]
espaces périmédullaires, infections [perimeningeal infections]
Espagne [Spain]
espérance vie [life expectancy]
esquimau [eskimos]
essai clinique [clinical trials]
essai clinique contrôlé [controlled clinical trials]
essai clinique phase I [clinical trials, phase I]
essai clinique randomisé [randomized controlled trials]
estérases [esterases]
esters acide phosphorique [phosphoric acid esters]
esthétique dentaire [esthetics, dental]
estomac [stomach]
estomac et intestin, maladies [gastrointestinal diseases]
estomac, maladies [stomach diseases]
établissement enseignement médical ou apparenté [schools, health occupations] (Type de ressource)
établissement enseignement médical ou apparenté [schools, health occupations]
établissement groupe [group homes]
établissement santé [health facilities] (Type de ressource)
établissement scolaire [schools]
état anxiété [anxiety disorders]
état de stress post-traumatique [stress disorders, post-traumatic]
état de stress traumatique [stress disorders, traumatic]
état mal asthmatique [status asthmaticus]
état mal épileptique [status epilepticus]
état nutritionnel [nutritional status]
état précancéreux [precancerous conditions]
état sanitaire [health status]
état végétatif persistant [persistent vegetative state]
états anatomo-pathologiques [pathological conditions, anatomical]
Etats Unis [United States]
éthambutol [ethambutol]
éthane [ethane]
éthanol [ethanol]
éthanolamines [ethanolamines]
éther méthylique [methyl ethers]
éthers [ethers]
éthers cycliques [ethers, cyclic]
éthers éthyliques [ethyl ethers]
éthicien [ethicists]
éthique [ethics] (Qualificatif)
éthique [ethics]
éthique clinique [ethics, clinical]
éthique de la recherche [ethics, research]
éthique dentisterie [ethics, dental]
éthique médicale [ethics, medical]
éthique pharmacie [ethics, pharmacy]
éthique professionnelle [ethics, professional]
ethnobotanique [ethnobotany]
ethnologie [ethnology] (Qualificatif)
ethnopharmacologie [ethnopharmacology]
ethnopsychologie [ethnopsychology]
éthylamines [ethylamines]
éthylènediamines [ethylenediamines]
éthylèneglycols [ethylene glycols]
éthylènes [ethylenes]
éthylmercuriques, composés [ethylmercury compounds]
étiologie [etiology] (Qualificatif)
étiquetage aliments [food labeling]
étiquetage médicaments [drug labeling]
étiquetage produits [product labeling]
étiquettes de séquences exprimées [expressed sequence tags]
étomidate [etomidate]
étude analytique (épidémiologie) [epidemiologic studies]
étude appareillage [equipment design]
étude cas-témoins [case-control studies]
étude cohorte [cohort studies]
étude comparative [comparative study] (Type de ressource)
étude comparative [comparative study]
étude de jumeaux [twin studies]
étude d'évaluation des pratiques professionnelles [professional practice evaluation study] (Type de ressource)
étude d'évaluation économique [economic evaluation study] (Type de ressource)
étude d'évaluation en santé publique [public health evaluation study] (Type de ressource)
étude d'évaluation technologique [health technology assessment] (Type de ressource)
étude évaluation [evaluation studies] (Type de ressource)
étude évaluation [evaluation studies]
étude longitudinale [longitudinal studies]
étude prospective [prospective studies]
étude rétrospective [retrospective studies]
étude section efficace [cross-sectional studies]
étude séroépidémiologique [seroepidemiologic studies]
étudiant [students]
étudiant dentisterie [students, dental]
étudiant médecine [students, medical]
étudiant pharmacie [students, pharmacy]
étudiant profession médicale ou paramédicale [students, health occupations]
eugénisme [eugenics]
eunuchisme [eunuchism]
euphorbiaceae [euphorbiaceae]
Europe [Europe]
Europe Est [europe, eastern]
euryarchaeota [euryarchaeota]
euthanasie [euthanasia]
euthanasie active [euthanasia, active]
euthanasie passive [euthanasia, passive]
eutrophisation [eutrophication]
évacuation eau usée [waste disposal, fluid]
évacuation gastrique [gastric emptying]
évacuation ordures [refuse disposal]
évaluation besoins [needs assessment]
évaluation besoins soins infirmiers [nursing assessment]
évaluation capacité professionnelle [work capacity evaluation]
évaluation douleur [pain measurement]
évaluation en éthique [ethical review]
évaluation gériatrique [geriatric assessment]
évaluation incapacité [disability evaluation]
évaluation médicament [drug evaluation]
évaluation méthodes santé [process assessment (health care)]
évaluation nutritionnelle [nutrition assessment]
évaluation préclinique médicament [drug screening]
évaluation préclinique médicament antitumoral [drug screening assays, antitumor]
évaluation professionnelle par pairs [peer review]
évaluation programme [program evaluation]
évaluation résultats et méthodes (soins) [outcome and process assessment (health care)]
évaluation résultats (santé) [outcome assessment (health care)]
évaluation résultats traitement [treatment outcome]
évaluation risque [risk assessment]
évaluation technologie biomédicale [technology assessment, biomedical]
éveil [arousal]
événement biographique [life change events]
éventration diaphragmatique [diaphragmatic eventration]
evidence-based medicine [evidence-based medicine]
évolution [evolution]
évolution culturelle [cultural evolution]
examen (enseignement) [educational measurement]
examen moelle osseuse [bone marrow examination]
examen neurologique [neurologic examination]
examen physique [physical examination]
examen prénuptial [premarital examinations]
examens biochimiques [clinical chemistry tests]
exanthème [exanthema]
exanthème subit [exanthema subitum]
excipient pommade [ointment bases]
exercice en santé publique [public health practice]
exercice physique [exercise]
exercice respiratoire [breathing exercises]
exopeptidases [exopeptidases]
exophtalmie [exophthalmos]
exostose [exostoses]
exostoses multiples, maladie [exostoses, multiple hereditary]
exotoxine [exotoxins]
expansion triplets répétés [trinucleotide repeat expansion]
expectorants [expectorants]
expectoration [sputum]
expérimentation animale [animal experimentation]
expérimentation humaine [human experimentation]
expérimentation non animale [animal testing alternatives]
exploration fonctionnelle cardiaque [heart function tests]
exploration fonctionnelle hépatique [liver function tests]
exploration fonctionnelle placentaire [placental function tests]
exploration fonctionnelle rénale [kidney function tests]
exploration fonctionnelle respiratoire [respiratory function tests]
exploration fonctionnelle thyroïdienne [thyroid function tests]
exploration radiologique système nerveux [neuroradiography]
explosion [explosions]
exposition [exhibits] (Type de ressource)
exposition environnement [environmental exposure]
exposition maternelle [maternal exposure]
exposition paternelle [paternal exposure]
exposition professionnelle [occupational exposure]
expression génique [gene expression]
exstrophie vésicale [bladder exstrophy]
exsudat et transsudat [exudates and transudates]
extraction cataracte [cataract extraction]
extraction composant sanguin [blood component removal]
extraction dentaire [tooth extraction]
extraction obstétricale [extraction, obstetrical]
extraction obstétricale aspiration [vacuum extraction, obstetrical]
extrait pancréatique [pancreatic extracts]
extraits plantes [plant extracts]
extraits tissulaires [tissue extracts]
extrasystole [cardiac complexes, premature]
extrasystole auriculaire [atrial premature complexes]
extrasystole ventriculaire [ventricular premature complexes]
extravasation matériel diagnostique et thérapeutique [extravasation of diagnostic and therapeutic materials]
Extrême Orient [far east]
face [face]
facteur âge [age factors]
facteur angiogénèse [angiogenesis factor]
facteur chimiotactique [chemotactic factors]
facteur croissance cellule souche hématopoïétique [hematopoietic cell growth factors]
facteur de croissance granulocytaire [granulocyte colony-stimulating factor]
facteur de croissance hématopoïétique [colony-stimulating factors]
facteur inhibition migration macrophages [macrophage migration-inhibitory factors]
facteur nécrose tumorale [tumor necrosis factor]
facteur R [R factors]
facteur rhumatoïde [rheumatoid factor]
facteur risque [risk factors]
facteur sexuel [sex factors]
facteur socioéconomique [socioeconomic factors]
facteur temps [time factors]
facteur V, déficit [factor V deficiency]
facteur VII, déficit [factor VII deficiency]
facteur Willebrand [von Willebrand factor]
facteur X, déficit [factor X deficiency]
facteur XI, déficit [factor XI deficiency]
facteur XIII, déficit [factor XIII deficiency]
facteur XIIIa [factor XIIIa]
facteurs biologiques [biological factors]
facteurs coagulation sanguine [blood coagulation factors]
facteurs croissance nerf [nerve growth factors]
facteurs de virulence [virulence factors]
facteurs de virulence des bordetella [virulence factors, bordetella]
facteurs déclenchants [precipitating factors]
facteurs épidémiologiques [epidemiologic factors]
facteurs immunologiques [immunologic factors]
facteurs lipotropes [lipotropic agents]
facteurs modifiants (épidémiologie) [effect modifiers (epidemiology)]
facteurs transcription [transcription factors]
faculté de médecine [schools, medicine] (Type de ressource)
faculté de médecine [schools, medical]
faculté de pharmacie [schools, pharmacy] (Type de ressource)
faculté de pharmacie [schools, pharmacy]
faim [hunger]
faisceau pyramidal [pyramidal tracts]
famille [family]
famille monoparentale [single-parent family]
famille multigénique [multigene family]
familles et groupes plantes [plant families and groups]
fantôme imagerie [phantoms, imaging]
fasciite [fasciitis]
fasciite nécrosante [fasciitis, necrotizing]
fasciite plantaire [fasciitis, plantar]
fasciola [fasciola]
fasciola hepatica [fasciola hepatica]
fasciolidés [fasciolidae]
fatigue [fatigue]
fatigue chronique post-virale, syndrome [fatigue syndrome, chronic]
fatigue due chaleur [heat exhaustion]
fatigue muscle [muscle fatigue]
faute professionnelle [malpractice]
fauteuil roulant [wheelchairs]
faux anévrysme [aneurysm, false]
favisme [favism]
fécalome [feces, impacted]
fèces [feces]
fécondation [fertilization]
fécondation in vitro [fertilization in vitro]
fécondostimulants [fertility agents]
fécondostimulants féminins [fertility agents, female]
fécondostimulants masculins [fertility agents, male]
féminisation [feminization]
féminisme [feminism]
femme battue [battered women]
femmes [women]
femmes enceintes [pregnant women]
fémur [femur]
fentanyl [fentanyl]
fente palatine [cleft palate]
fer [iron]
fer alimentaire [iron, dietary]
fer, composés [iron compounds]
fer, isotope [iron isotopes]
fer, radioisotope [iron radioisotopes]
ferreux, composés [ferrous compounds]
ferriques, composés [ferric compounds]
ferritine [ferritin]
ferroxidase [ceruloplasmin]
fertilité [fertility]
fibre minéral [mineral fibers]
fibre musculaire [muscle fibers]
fibre nerveuse [nerve fibers]
fibres sensitives viscérales [visceral afferents]
fibrillation auriculaire [atrial fibrillation]
fibrillation ventriculaire [ventricular fibrillation]
fibrine [fibrin]
fibrinogène [fibrinogen]
fibrinolyse [fibrinolysis]
fibrinolytiques [fibrinolytic agents]
fibroadénome [fibroadenoma]
fibroblaste [fibroblasts]
fibromatose agressive [fibromatosis, aggressive]
fibrome [fibroma]
fibronectine [fibronectins]
fibrosarcome [fibrosarcoma]
fibrose [fibrosis]
fibrose endomyocardique [endomyocardial fibrosis]
fibrose pulmonaire [pulmonary fibrosis]
fibula [fibula]
ficus [ficus]
Fiessinger-Leroy-Reiter, syndrome [Reiter's disease]
fièvre [fever]
fièvre à tique Colorado [Colorado tick fever]
fièvre aphteuse [foot-and-mouth disease]
fièvre boutonneuse [boutonneuse fever]
fièvre catarrhale ovine [bluetongue]
fièvre fluviale Japon [scrub typhus]
fièvre hémorragique américaine [hemorrhagic fever, american]
fièvre hémorragique Crimée [hemorrhagic fever, Crimean]
fièvre hémorragique, dengue [dengue hemorrhagic fever]
fièvre hémorragique Ebola [hemorrhagic fever, Ebola]
fièvre hémorragique épidémique [hemorrhagic fever with renal syndrome]
fièvre hémorragique Omsk [hemorrhagic fever, Omsk]
fièvre hémorragique virale [hemorrhagic fever, viral]
fièvre jaune [yellow fever]
fièvre Lassa [Lassa fever]
fièvre méditerranéenne familiale [familial mediterranean fever]
fièvre origine inconnue [fever of unknown origin]
fièvre pourprée montagnes rocheuses [rocky mountain spotted fever]
fièvre Q [Q fever]
fièvre récurrente [relapsing fever]
fièvre typhoïde [typhoid fever]
fièvre vallée du Rift [Rift valley fever]
filaments intermédiaires [intermediate filaments]
filaricides [filaricides]
filarioïdés [filarioidea]
filariose [filariasis]
film (cinéma) [motion pictures]
film éducatif [instruction] (Type de ressource)
filoviridae [filoviridae]
filoviridae, infections [filoviridae infections]
filtration [filtration]
filtre micropore [micropore filters]
filtre veine cave [vena cava filters]
fimbriae bacteriens [fimbriae, bacterial]
financement par gouvernement [financing, government]
financement programme santé [health planning support]
finastéride [finasteride]
Finlande [Finland]
fissure anale [fissure in ano]
fistule [fistula]
fistule artérioveineuse [arteriovenous fistula]
fistule digestive [digestive system fistula]
fistule intestinale [intestinal fistula]
fistule oesophage [esophageal fistula]
fistule rectale [rectal fistula]
fistule rectovaginale [rectovaginal fistula]
fistule trachéoesophagienne [tracheoesophageal fistula]
fistule vaginale [vaginal fistula]
fistule vasculaire [vascular fistula]
fistule voies respiratoires [respiratory tract fistula]
fixateur [fixatives]
fixateur externe [external fixators]
fixateur interne [internal fixators]
fixation et révision tarifs [rate setting and review]
fixation fracture [fracture fixation]
fixation tissulaire [tissue fixation]
FK-506 [tacrolimus]
flagellés (classe) [mastigophora]
flaviviridae [flaviviridae]
flavivirus [flavivirus]
flavivirus, infection [flavivirus infections]
flavone [flavones]
fluconazole [fluconazole]
fluidité membranaire [membrane fluidity]
flunarizine [flunarizine]
flunitrazepam [flunitrazepam]
fluor [fluorine]
fluor, composés [fluorine compounds]
fluor, radioisotope [fluorine radioisotopes]
fluoration [fluoridation]
fluorènes [fluorenes]
fluorimétrie [fluorometry]
fluorocarbones [fluorocarbons]
fluoroquinolones [fluoroquinolones]
fluorouracile [fluorouracil]
fluorure usage local [fluorides, topical]
fluorures [fluorides]
flurbiprofène [flurbiprofen]
flutter auriculaire [atrial flutter]
foetoscope [fetoscopes]
foetoscopie [fetoscopy]
foetus [fetus]
foetus, maladies [fetal diseases]
foie [liver]
foie, maladies [liver diseases]
foie, maladies alcooliques [liver diseases, alcoholic]
follicule ovarien [ovarian follicle]
folliculite [folliculitis]
fonction auriculaire [atrial function]
fonction ventriculaire [ventricular function]
fonctions de probabilité [likelihood functions]
fondation [foundation] (Type de ressource)
fondation [foundations]
fongicides industriels [fungicides, industrial]
football européen [soccer]
force proton-motrice [proton-motive force]
forêt Kyasanur, maladie [Kyasanur forest disease]
formaldéhyde [formaldehyde]
formation [training] (Type de ressource)
formation anticorps [antibody formation]
formation continue [education, continuing]
formation continue infirmier [education, nursing, continuing]
formation informatique [computer user training]
formation professionnelle [vocational education]
formation professionnelle en santé publique [education, public health professional]
forme pharmaceutique [dosage forms]
formes retard [delayed-action preparations]
formes vaginales [vaginal creams, foams and jellies]
formulaires de consentement [consent forms]
formyltétrahydrofolates [formyltetrahydrofolates]
forum et liste de diffusion [forum and mailing list] (Type de ressource)
forum et liste de diffusion patients [forum and mailing list for patients] (Type de ressource)
fosfomycine [fosfomycin]
foudre [lightning]
foyer infectieux [focal infection]
foyer infectieux dentaire [focal infection, dental]
foyer semiliberté [halfway houses]
fraction infracellulaire [subcellular fractions]
fractionnement cellulaire [cell fractionation]
fractionnement dose [dose fractionation]
fracture [fractures]
fracture col fémoral [femoral neck fractures]
fracture crâne [skull fractures]
fracture de fatigue [cumulative trauma disorders]
fracture épaule [shoulder fractures]
fracture fémur [femoral fractures]
fracture hanche [hip fractures]
fracture humérus [humeral fractures]
fracture mâchoire [jaw fractures]
fracture mandibulaire [mandibular fractures]
fracture maxillaire supérieur [maxillary fractures]
fracture orbitaire [orbital fractures]
fracture ouverte [fractures, open]
fracture radius [radius fractures]
fracture spontanée [fractures, spontaneous]
fracture tibia [tibial fractures]
fracture vertébrale [spinal fractures]
fracture zygoma [zygomatic fractures]
fragilité chromosomique [chromosome fragility]
fragmentation ADN [DNA fragmentation]
frais remboursés et ticket modérateur [deductibles and coinsurance]
France [France]
francisella [francisella]
francisella tularensis [francisella tularensis]
frein lingual [lingual frenum]
friction [friction]
frisson [shivering]
froid [cold]
frottis vaginal [vaginal smears]
fructose bisphosphate aldolase [fructose-bisphosphate aldolase]
fructose diphosphate [fructosediphosphates]
fructose phosphate [fructosephosphates]
fructose-1,6-diphosphatase, déficit [fructose-1,6-diphosphatase deficiency]
fruits [fruit]
fruits de mer [seafood]
FSH/LH-RH [gonadorelin]
fucosidose [fucosidosis]
fuite capillaire, syndrome [capillary leak syndrome]
fumée [smoke]
fundoplication [fundoplication]
fundus [gastric fundus]
fungi imperfecti [mitosporic fungi]
furannes [furans]
furonculose [furunculosis]
fusion membranaire [membrane fusion]
fusobacterium [fusobacterium]
fusobacterium, infection [fusobacterium infections]
Gabon [Gabon]
gaine Schwann [neurilemma]
galactane [galactans]
galactorrhée [galactorrhea]
galactose [galactose]
galactosémies [galactosemias]
galactosidases [galactosidases]
galactosylcéramidase [galactosylceramidase]
gale [scabies]
Gambie [Gambia]
gametogenèse [gametogenesis]
gamma caméra [gamma cameras]
gamma-glutamyltransférase [gamma-glutamyltransferase]
gammaherpèsvirinae [gammaherpesvirinae]
gammapathie monoclonale bénigne [monoclonal gammopathies, benign]
gammarétrovirus [gammaretrovirus]
ganciclovir [ganciclovir]
ganglion [ganglia]
ganglion lymphatique [lymph nodes]
gangliosidose GM1 [gangliosidosis GM1]
gangliosidoses [gangliosidoses]
gangliosidoses GM2 [gangliosidoses GM2]
gangrène gazeuse [gaz gangrene]
gant chirurgie [gloves, surgical]
gant protection [gloves, protective]
garantie qualité soins [quality assurance, health care]
garderie enfants [child day care centers]
Gardner, syndrome [Gardner syndrome]
gardnerella [gardnerella]
gardnerella vaginalis [gardnerella vaginalis]
gastrectomie [gastrectomy]
gastrinome [gastrinoma]
gastrite [gastritis]
gastrite hypertrophique [gastritis, hypertrophic]
gastroentérite [gastroenteritis]
gastroentérologie [gastroenterology]
gastroentérostomie [gastroenterostomy]
gastroplastie [gastroplasty]
gastroschisis [gastroschisis]
gastroscope [gastroscopes]
gastroscopie [gastroscopy]
gastrostomie [gastrostomy]
Gaucher, maladie [Gaucher disease]
gaz [gases]
gaz échappement automobile [vehicle emissions]
gaz lacrymogènes [tear gases]
gaz moutarde [mustard gas]
gaz rare [noble gases]
gazométrie transcutanée [blood gas monitoring, transcutaneous]
gélatine [gelatin]
gels silicone [silicone gels]
gelure [frostbite]
gencive, maladies [gingival diseases]
gène abl [genes, abl]
gène APC [genes, APC]
gène BRCA1 [genes, BRCA1]
gène BRCA2 [genes, BRCA2]
gène cdc [genes, cdc]
gène complexe MH [genes, MHC class I]
gène DCC [genes, DCC]
gène dominant [genes, dominant]
gène dupliqué [genes, duplicate]
gène MCC [genes, MCC]
gène MDR [genes, MDR]
gène néphroblastome [genes, wilms tumor]
gène neurofibromatose 2 [genes, neurofibromatosis 2]
gène p53 [genes, p53]
gène récepteur lymphocytaire T [genes, T-cell receptor]
gène récessif [genes, recessive]
gène rétinoblastome [genes, retinoblastoma]
gène suppresseur [genes, suppressor]
gène suppresseur tumeur [genes, suppressor, tumor]
généalogie [pedigree]
gènes [genes]
gènes bcl-1 [genes, bcl-1]
génétique [genetics] (Qualificatif)
génétique [genetics]
génétique des populations [genetics, population]
génétique du comportement [genetics, behavioral]
génétique médicale [genetics, medical]
génétique microbienne [genetics, microbial]
génie biomédical [biomedical engineering]
génie génétique [genetic engineering]
génie génétique protéines [protein engineering]
génie sanitaire [sanitary engineering]
génome [genome]
génome humain [genome, human]
génomique [genomics]
génotype [genotype]
genou [knee]
gentamicine [gentamicins]
géographie [geography]
géologie [geology]
gériatrie [geriatrics]
germinome [germinoma]
gérontopsychiatrie [geriatric psychiatry]
Gerstmann, syndrome [Gerstmann syndrome]
Gerstmann-Straussler, syndrome [Gerstmann-Straussler-Scheinker syndrome]
geste [gestures]
gestion cabinet [office management]
gestion cabinet dentaire [practice management, dental]
gestion cabinet médical [practice management, medical]
gestion continue qualité [total quality management]
gestion financière [financial management]
gestion financière hôpital [financial management, hospital]
gestion information [information management]
gestion matériel hospitalier [materials management, hospital]
gestion personnel [personnel management]
gestion personnel hôpital [personnel administration, hospital]
gestion ressources santé [health care rationing]
gestion risques [risk management]
gestion sécurité [safety management]
gestion soins aux patients [patient care management]
gestion système soins spécifiques [product line management]
gestion temps [time management]
giardia [giardia]
giardia lamblia [giardia lamblia]
giardiase [giardiasis]
gift [gamete intrafallopian transfer]
gigantisme [gigantism]
Gilbert, maladie [Gilbert disease]
Gilles de la Tourette, maladie [Tourette syndrome]
gingivite [gingivitis]
gingivite ulcéreuse [gingivitis, necrotizing ulcerative]
glace [ice]
glaire cervicale [cervix mucus]
glande bartholin [bartholin's glands]
glande exocrine [exocrine glands]
glande meibomius []
glande salivaire [salivary glands]
glande salivaire, maladies [salivary gland diseases]
glande sébacée, maladies [sebaceous gland diseases]
glande sudoripare, maladies [sweat gland diseases]
glandes endocrines [endocrine glands]
glandes sebacées [sebaceous glands]
glandes sudoripares [sweat glands]
glaucome [glaucoma]
glaucome angle fermé [glaucoma, angle-closure]
glaucome angle ouvert [glaucoma, open-angle]
glioblastome multiforme [glioblastoma]
gliome [glioma]
globulines [globulins]
glomérule rénal [kidney glomerulus]
glomérulonéphrite [glomerulonephritis]
glomérulonéphrite dépôts IgA [glomerulonephritis IgA]
glomérulonéphrite extramembraneuse [glomerulonephritis, memrbanous]
glomérulonéphrite focale [glomerulosclerosis, focal]
glomérulonéphrite lupique [lupus nephritis]
glomérulonéphrite membranoproliférative [glomerulonephritis, membranoproliferative]
glossectomie [glossectomy]
glossinidae [glossinidae]
glucagon [glucagon]
glucane [glucans]
glucide alimentaire [dietary carbohydrates]
glucides [carbohydrates]
glucides et hypoglycémiants [carbohydrates and hypoglycemic agents]
glucocorticoïdes [glucocorticoids]
glucocorticoïdes locaux [glucocorticoids, topical]
glucocorticoïdes synthétiques [glucocorticoids, synthetic]
gluconates [gluconates]
glucosaminoglycane [glycosaminoglycans]
glucose [glucose]
glucose-6-phosphate déshydrogénase, déficit [glucosephosphate dehydrogenase deficiency]
glucosidases [glucosidases]
glucoside [glucosides]
glucosides cardiotoniques [cardiac glycosides]
glucosides digitaliques [digitalis glycosides]
glucosylcéramidase [glucosylceramidase]
glucosyltransferases [glucosyltransferases]
glucuronate [glucuronates]
glutamine [glutamine]
glutathione transférase [glutathione transferase]
glycémie [blood glucose]
glycérides [glycerides]
glycérol [glycerol]
glycocolle [glycine]
glycoconjugués [glycoconjugates]
glycogène [glycogen]
glycogène synthase [glycogen synthase]
glycogénose [glycogen storage disease]
glycogénose type 2 [glycogen storage disease type II]
glycogénose type 3 [glycogen storage disease type III]
glycogénose type 4 [glycogen storage disease type IV]
glycogénose type 5 [glycogen storage disease type V]
glycogénose type 6 [glycogen storage disease type VI]
glycogénose type 7 [glycogen storage disease type VII]
glycolipides [glycolipids]
glycols [glycols]
glycolyse [glycolysis]
glycopeptides [glycopeptides]
glycoprotéines [glycoproteins]
glycoprotéines membranaires [membrane glycoproteins]
glycoprotéines membrane plaquettaire [platelet membrane glycoproteins]
glycoprotéines P [P-glycoproteins]
glycosidases [glycoside hydrolases]
glycosphingolipides [glycosphingolipids]
glycosphingolipides neutres [neutral glycosphingolipids]
glycosurie [glycosuria]
glycosylation [glycosylation]
glycosylcéramidase [glycosylceramidase]
glycosyltransférase [glycosyltransferases]
goitre [goiter]
goitre endémique [goiter, endemic]
goitre nodulaire [goiter, nodular]
goitre ovarien [struma ovarii]
Goldenhar, syndrome [Goldenhar syndrome]
Golfe Persique, syndrome [persian gulf syndrome]
gonade [gonads]
gonadotrophine chorionique [chorionic gonadotropin]
gonadotrophines [gonadotropins]
gonadotrophines hypophysaires [gonadotropins, pituitary]
gonarthrose [osteoarthritis, knee]
gonococcie [gonorrhea]
Goodpasture, syndrome [Goodpasture syndrome]
goséréline [goserelin]
goût (sens) [taste]
goutte [gout]
goutte articulaire [arthritis, gouty]
gouvernement [government]
graine [seeds]
grand mal épileptique [epilepsy, tonic-clonic]
Grande Bretagne [Great Britain]
grandes villes [cities]
granisétron [granisetron]
granulation cytoplasmique [cytoplasmic granules]
granulocyte basophile [basophils]
granulocyte éosinophile [eosinophils]
granulocyte neutrophile [neutrophils]
granulomatose chronique [granulomatous disease, chronic]
granulomatose lymphomatoïde [lymphomatoid granulomatosis]
granulomatose Wegener [Wegener's granulomatosis]
granulome [granuloma]
granulome cellules géantes [granuloma, giant cell]
granulome corps étranger [granuloma, foreign-body]
granulome éosinophile [eosinophilic granuloma]
granulome malin nez [granuloma, lethal midline]
granulosa [granulosa cells]
Grateful Med [Grateful Med]
Grèce [Greece]
greffe de cellules souches [stem cell transplantation]
greffe de cellules souches hématopoïétiques [hematopoietic stem cell transplantation]
greffon contre hôte, maladie [graft vs host disease]
griffes de chat, maladie [cat-scratch disease]
grippe [influenza]
griséofulvine [griseofulvin]
gros intestin [intestine, large]
gros orteil [hallux]
grossesse [pregnancy]
grossesse abdominale [pregnancy, abdominal]
grossesse adolescence [pregnancy in adolescence]
grossesse chez diabétiques [pregnancy in diabetics]
grossesse compliquée [pregnancy complications]
grossesse extra-utérine [pregnancy, ectopic]
grossesse haut risque [pregnancy, high-risk]
grossesse multiple [pregnancy, multiple]
grossesse nerveuse [pseudopregnancy]
grossesse non désirée [pregnancy, unwanted]
grossesse prolongée [pregnancy, prolonged]
groupage sanguin et cross match [blood grouping and crossmatching]
groupe borrelia burgdorferi [borrelia burgdorferi group]
groupe professionnel [occupational groups]
groupe soutien social [self-help groups]
groupes ethniques [ethnic groups]
groupes homogènes malades [diagnosis-related groups]
groupes par âge [age groups]
groupes sanguins [blood groups]
GTP cyclohydrolase I [GTP cyclohydrolase]
Guadeloupe [Guadeloupe]
guanidines [guanidines]
guanine [guanine]
guérison fracture [fracture healing]
guerre [war]
guerre biologique [biological warfare]
guerre chimique [chemical warfare]
guerre nucléaire [nuclear warfare]
guerre psychologique [psychological warfare]
guide [guide] (Type de ressource)
guide ressources [resource guides] (Type de ressource)
Guillain-Barré, syndrome [Guillain-Barre syndrome]
Guinée [Guinea]
Guyane française [French guiana]
gymnastique [gymnastics]
gynécologie [gynecology]
gynécomastie [gynecomastia]
habituation (psychophysiologie) [habituation (psychophysiology)]
habitude [habits]
habitude alimentaire [food habits]
haemophilus [haemophilus]
haemophilus ducreyi [haemophilus ducreyi]
haemophilus, infection [haemophilus infections]
haemophilus influenzae [haemophilus influenzae]
haemophilus influenzae type B [haemophilus influenzae type B]
haemosporida [haemosporida]
Haïti [Haiti]
Hajdu-Cheney, syndrome [Hajdu-Cheney syndrome]
halitose [halitosis]
Hallervorden-Spatz, maladie [Hallervorden-Spatz syndrome]
hallucination [hallucinations]
hallucinogènes [hallucinogens]
hallux valgus [hallux valgus]
halobactériales [halobacteriales]
halogènes [halogens]
hamartome [hamartoma]
hamartome multiple, syndrome [hamartoma multiple, syndrome]
hanche [hip]
hantavirus, infection [hantavirus infections]
haptène [haptens]
Hartnup, maladie [Hartnup disease]
hélicase [DNA Helicases]
hélicobacter [helicobacter]
helicobacter, infection [helicobacter infections]
helicobacter pylori [helicobacter pylori]
helminthe [helminths]
helminthiase animale [helminthiasis, animal]
helminthiase système nerveux central [central nervous system helminthiasis]
helminthiases [helminthiasis]
hémangiome [hemangioma]
hémangiosarcome [hemangiosarcoma]
hémarthrose [hemarthrosis]
hématémèse [hematemesis]
hématocèle [hematocele]
hématocrite [hematocrit]
hématologie [hematology]
hématome [hematoma]
hématome extradural [hematoma, epidural]
hématome rétroplacentaire [abruptio placentae]
hématome sous-dural [hematoma, subdural]
hématome sous-dural aigu [hematoma, subdural, acute]
hématome sous-dural chronique [hematoma, subdural, chronic]
hématopoïèse [hematopoiesis]
hématurie [hematuria]
hémidesmosome [hemidesmosomes]
hémiplégie [hemiplegia]
hémiptère [hemiptera]
hémochromatose primitive [hemochromatosis]
hémodiafiltration [hemodiafiltration]
hémodialyse domicile [hemodialysis, home]
hémodynamique [hemodynamics]
hémofiltration [hemofiltration]
hémoglobine A [hemoglobin A]
hémoglobine foetale [fetal hemoglobin]
hémoglobine glycosylée [hemoglobin A, glycosylated]
hémoglobine H [hemoglobin H]
hémoglobines [hemoglobins]
hémoglobines anormales [hemoglobins, abnormal]
hémoglobinométrie [hemoglobinometry]
hémoglobinopathie [hemoglobinopathies]
hémoglobinurie [hemoglobinuria]
hémoglobinurie paroxystique [hemoglobinuria paroxysmal]
hémolyse [hemolysis]
hémopathies [hematologic diseases]
hémopathies et maladies lymphatiques [hemic and lymphatic diseases]
hémopathies malignes [hematologic neoplasms]
hémophilie A [hemophilia A]
hémophilie B [hemophilia B]
hémopneumothorax [hemopneumothorax]
hémoproteines [hemeproteins]
hémoptysie [hemoptysis]
hémorhéologie [hemorheology]
hémorragie [hemorrhage]
hémorragie cérébrale [cerebral hemorrhage]
hémorragie cérébrale traumatique [cerebral hemorrhage, traumatic]
hémorragie gastrointestinale [gastrointestinal hemorrhage]
hémorragie intracérébrale traumatique [brain hemorrhage, traumatic]
hémorragie intracrânienne traumatique [intracranial hemorrhage, traumatic]
hémorragie oculaire [eye hemorrhage]
hémorragie postopératoire [postoperative hemorrhage]
hémorragie postpartum [postpartum hemorrhage]
hémorragie sous-arachnoïdienne [subarachnoid hemorrhage]
hémorragie ulcère gastroduodénal [peptic ulcer hemorrhage]
hémorragie utérine [uterine hemorrhage]
hémorragie vitre [vitreous hemorrhage]
hémorragies intracrâniennes [intracranial hemorrhages]
hémorroïde [hemorrhoids]
hémosidérine [hemosiderin]
hémosidérose [hemosiderosis]
hémostase [hemostasis]
hémostase chirurgicale [hemostasis, surgical]
hémostase voie endoscopique [hemostasis, endoscopic]
hémostatiques [hemostatics]
hépacivirus [hepacivirus]
hepadnaviridae [hepadnaviridae]
héparine [heparin]
héparine bas poids moléculaire [heparin, low-molecular-weight]
héparinoïde [heparinoids]
héparitine, sulfate [heparitin sulfate]
hépatectomie [hepatectomy]
hépatite [hepatitis]
hépatite A [hepatitis A]
hépatite alcoolique [hepatitis, alcoholic]
hépatite animale [hepatitis, animal]
hépatite autoimmune [hepatitis, autoimmune]
hépatite B [hepatitis B]
hépatite B chronique [hepatitis B, chronic]
hépatite C [hepatitis C]
hépatite C chronique [hepatitis C, chronic]
hépatite chronique [hepatitis, chronic]
hépatite chronique induite chimiquement [hepatitis, chronic, drug-induced]
hépatite D [hepatitis D]
hépatite D chronique [hepatitis D, chronic]
hépatite E [hepatitis E]
hépatite toxique [hepatitis, toxic]
hépatite virale animale [hepatitis, viral, animal]
hépatite virale humaine [hepatitis, viral, human]
hépatoblastome [hepatoblastoma]
hépatocyte [hepatocytes]
hépatome [carcinoma, hepatocellular]
hépatomégalie [hepatomegaly]
hépato-porto-entérostomie [portoenterostomy, hepatic]
hépatovirus [hepatovirus]
herbicides [herbicides]
hérédité [heredity]
Hermanski-Pudlak, syndrome [hermanski-pudlak syndrome]
hermaphrodisme [hermaphroditism]
hernie [hernia]
hernie crurale [hernia, femoral]
hernie diaphragmatique [hernia, diaphragmatic]
hernie discale [intervertebral disk displacement]
hernie hiatale [hernia, hiatal]
hernie inguinale [hernia, inguinal]
hernie ombilicale [hernia, umbilical]
hernie paroi abdominale [hernia, ventral]
héroïne [heroin]
héroïnodépendance [heroin dependence]
herpangine [herpangina]
herpès [herpes simplex]
herpès génital [herpes genitalis]
herpesviridae [herpesviridae]
herpèsvirus, infection [herpesviridae infections]
herpèsvirus simien B [herpesvirus 1, cercopithecine]
herpèsvirus 1 humain [herpesvirus 1, human]
herpèsvirus 6 humain [herpesvirus 6, human]
herpèsvirus 7 humain [herpesvirus 7, human]
herpèsvirus 8 humain [herpesvirus 8, human]
hétérochromatine [heterochromatin]
hétérogénéité génétique [genetic heterogeneity]
hétérogreffe [transplantation, heterologous]
hétéroptère [heteroptera]
hétérosexualité [heterosexuality]
hétérosides [glycosides]
hétérozygote [heterozygote]
hévéa [hevea]
hexacyanoferrate iii [ferricyanides]
hexaméthylmélamine [altretamine]
hexanols [hexanols]
hexosaminidases [hexosaminidases]
hexose [hexoses]
hexose diphosphate [hexosediphosphates]
hexose phosphate [hexosephosphates]
hexosyltransferases [hexosyltransferases]
hidrosadénite [hidradenitis]
hiérarchie sociale [hierarchy, social]
hirsutisme [hirsutism]
hirudine [hirudin]
histidine [histidine]
histiocytaires malignes, maladies [histiocytic disorders, malignant]
histiocyte [histiocytes]
histiocytose [histiocytosis]
histiocytose X [histiocytosis, langerhans-cell]
histochimie [histocytochemistry]
histocompatibilité [histocompatibility]
histoire [history] (Qualificatif)
histoire [history]
histoire art dentaire [history of dentistry]
histoire médecine [history of medicine]
histoire médecine ancienne [history of medicine, ancient]
histoire médecine médiévale [history of medicine, medieval]
histoire médecine moderne [history of medicine, modern]
histoire médecine période prémoderne [history of medicine, early modern]
histoire médecine 16 siècle [history of medicine, 16th cent.]
histoire médecine 17 siècle [history of medicine, 17th cent.]
histoire médecine 18 siècle [history of medicine, 18th cent]
histoire médecine 19 siècle [history of medicine, 19th Cent.]
histoire médecine 20 siècle [history of medicine, 20th cent.]
histoire médecine 21 siècle [history of medicine, 21st cent.]
histoire soins infirmiers [history of nursing]
histologie [histology]
histoplasma [histoplasma]
histoplasmose [histoplasmosis]
HIV [HIV]
HIV, infection [HIV infections]
HIV séroprévalence [HIV seroprevalence]
HIV-1 [HIV-1]
HIV-2 [HIV-2]
hockey [hockey]
Hodgkin, maladie [Hodgkin disease]
holocarboxylase synthétase, déficit [holocarboxylase synthetase deficiency]
holographie [holography]
holoprosencéphalie [holoprosencephaly]
homéopathie [homeopathy]
homéostasie [homeostasis]
homicide [homicide]
hominidae [hominidae]
homocystéine [homocysteine]
homocystinurie [homocystinuria]
homogreffe [transplantation, homologous]
homosexualité [homosexuality]
homosexualité féminine [homosexuality, female]
homosexualité masculine [homosexuality, male]
homozygote [homozygote]
Hongkong [Hong Kong]
honoraires à la prescription [prescription fees]
honoraires médicaux [fees, medical]
hôpital [hospital] (Type de ressource)
hôpital [hospitals]
hôpital enfant [hospitals, pediatric] (Type de ressource)
hôpital enfant [hospitals, pediatric]
hôpital fédéral (USA) [hospitals, federal]
hôpital militaire [hospitals, military] (Type de ressource)
hôpital militaire [hospital, military]
hôpital privé but non lucratif [hospitals, private]
hôpital psychiatrique [hospitals, psychiatric] (Type de ressource)
hôpital psychiatrique [hospitals, psychiatric]
hôpital public [hospitals, public]
hôpital spécialisé [hospitals, special] (Type de ressource)
hôpital spécialisé [hospitals, special]
hoquet [hiccup]
horaires de soins élargis [after-hours care]
horloge biologique [biological clocks]
hormone de croissance [growth hormone]
hormone de croissance humaine [human growth hormone]
hormone natriurétique [natriuretic hormone]
hormones anté-hypophysaires [pituitary hormones, anterior]
hormones corticosurrénaliennes [adrenal cortex hormones]
hormones gastrointestinales [gastrointestinal hormones]
hormones hypophysaires [pituitary hormones]
hormones hypothalamiques [hypothalamic hormones]
hormones hypothalamiques hypophysotropes libératrices [pituitary hormone-releasing hormones]
hormones lutéiniques [corpus luteum hormones]
hormones naturelles [hormones]
hormones pancréatiques [pancreatic hormones]
hormones parathyroïdiennes [parathyroid hormones]
hormones peptidiques [peptide hormones]
hormones placentaires [placental hormones]
hormones post-hypophysaires [pituitary hormones, posterior]
hormones progestatives [progestational hormones]
hormones sexuelles [sex hormones]
hormones, substituts hormones, et antagonistes hormones [hormones, hormone substitutes, and hormone antagonists]
hormones synthétiques [hormones, synthetic]
hormones thyroïdiennes [thyroid hormones]
hospice [hospices]
hospitalisation [hospitalization]
HTLV-I, infection [HTLV-I infections]
HTLV-II, infection [HTLV-II infections]
huile végétale [plant oils]
huiles [oils]
huître [oysters]
humanisme [humanism]
humidité [humidity]
hybridation acide nucléique [nucleic acid hybridization]
hybridome [hybridomas]
hydramnios [polyhydramnios]
hydrargyrisme [mercury poisoning]
hydrocarbures [hydrocarbons]
hydrocarbures acycliques [hydrocarbons, acyclic]
hydrocarbures alicycliques [hydrocarbons, alicyclic]
hydrocarbures aromatiques [hydrocarbons, aromatic]
hydrocarbures aromatiques polycycliques [polycyclic hydrocarbons, aromatic]
hydrocarbures chlorures [hydrocarbons, chlorinated]
hydrocarbures cycliques [hydrocarbons, cyclic]
hydrocarbures fluorés [hydrocarbons, fluorinated]
hydrocarbures halogènés [hydrocarbons, halogenated]
hydrocarbures polycycliques [polycyclic hydrocarbons]
hydrocèle [hydrocele]
hydrocéphalie [hydrocephalus]
hydrocéphalie pression normale [hydrocephalus, normal pressure]
hydrocortisone [hydrocortisone]
hydrolases [hydrolases]
hydro-lyases [hydro-lyases]
hydrolysats protéine [protein hydrolysates]
hydronéphrose [hydronephrosis]
hydrophidae [hydrophidae]
hydropneumothorax [hydropneumothorax]
hydrops endolymphatique [endolymphatic hydrops]
hydrothérapie [hydrotherapy]
hydrothorax [hydrothorax]
hydroxocobalamine [hydroxocobalamin]
hydroxy-acides [hydroxy acids]
hydroxyapatites [hydroxyapatites]
hydroxybutyrates [hydroxybutyrates]
hydroxycorticostéroïdes [hydroxycorticosteroids]
hydroxyde [hydroxides]
hydroxyéthylamidon [hetastarch]
hydroxyméthylbilane synthase [hydroxymethylbilane synthase]
hydroxyméthylglutaryl-CoA réductases [hydroxymethylglutaryl CoA reductases]
hydroxyquinoléines [hydroxyquinolines]
hydroxyurée [hydroxyurea]
hygiène [hygiene]
hygiène buccale [oral health]
hygiène bucco-dentaire [oral hygiene]
hygiène de vie [health behavior]
hygiène environnement [environmental health]
hygiène militaire [military hygiene]
hygiène peau [skin care]
hygiène professionnelle [occupational health]
hygiène rurale [rural health]
hygiéniste dentaire [dental hygienists]
hyménoptère [hymenoptera]
hyperaldostéronisme [hyperaldosteronism]
hyperalgésie [hyperalgesia]
hyperalimentation parentérale [parenteral nutrition, total]
hyperandrogénisme [hyperandrogenism]
hyperargininémie [hyperargininemia]
hyperbilirubinémie [hyperbilirubinemia]
hyperbilirubinémie héréditaire [hyperbilirubinemia, hereditary]
hypercalcémie [hypercalcemia]
hypercapnie [hypercapnia]
hypercholestérolémie [hypercholesterolemia]
hypercholestérolémie familiale [hypercholesterolemia, familial]
hyperexcitation (neurologie) [kindling (neurology)]
hyperfonctionnement surrénale [adrenal gland hyperfunction]
hypergammaglobulinémie [hypergammaglobulinemia]
hyperglycémie [hyperglycemia]
hyperglycinémie non cétosique [hyperglycinemia, nonketotic]
hyperhémie [hyperemia]
hyperhidrose [hyperhidrosis]
hyperhomocystéinémie [hyperhomocysteinemia]
hypericum [hypericum]
hyperinsulinémie [hyperinsulinemia]
hyperinsulinisme [hyperinsulinism]
hyperkaliémie [hyperkalemia]
hyperkynésie [hyperkinesis]
hyperlipidémie familiale mixte [hyperlipidemia, familial combined]
hyperlipidémies [hyperlipidemia]
hyperlipoprotéinémie type V [hyperlipoproteinemia type V]
hyperlipoprotéinémies [hyperlipoproteinemia]
hypermétropie [hyperopia]
hypernatrémie [hypernatremia]
hyperostose [hyperostosis]
hyperostose acquise syndrome [acquired hyperostosis syndrome]
hyperostose corticale infantile [hyperostosis, cortical, congenital]
hyperoxalurie [hyperoxaluria]
hyperoxalurie primitive [hyperoxaluria, primary]
hyperoxie [hyperoxia]
hyperparathyroïdie [hyperparathyroidism]
hyperphagie [hyperphagia]
hyperpigmentation [hyperpigmentation]
hyperpituitarisme [hyperpituitarism]
hyperplasie [hyperplasia]
hyperplasie angiofolliculaire Castleman [giant lymph node hyperplasia]
hyperplasie angiolymphoïde avec éosinophilie [angiolymphoid hyperplasia with eosinophilia]
hyperplasie fibromusculaire [fibromuscular dysplasia]
hyperplasie focale nodulaire [focal nodular hyperplasia]
hyperplasie gencive [gingival hyperplasia]
hyperplasie surrénale congénitale [adrenal hyperplasia, congenital]
hyperplasie thymus [thymus hyperplasia]
hyperprolactinémie [hyperprolactinemia]
hypersensibilité [hypersensitivity]
hypersensibilité alimentaire [food hypersensitivity]
hypersensibilité chimique multiple [multiple chemical sensitivity]
hypersensibilité immédiate [hypersensitivity, immediate]
hypersensibilité lait [milk hypersensitivity]
hypersensibilité latex [latex allergy]
hypersensibilité médicamenteuse [drug hypersensitivity]
hypersensibilité retardée [hypersensitivity, delayed]
hypersomnie idiopathique [hypersomnolence, idiopathic]
hyperstimulation ovarienne, syndrome [ovarian hyperstimulation syndrome]
hypertension artérielle [hypertension]
hypertension artérielle maligne [hypertension, malignant]
hypertension artérielle pulmonaire [hypertension, pulmonary]
hypertension intracrânienne [intracranial hypertension]
hypertension oculaire [ocular hypertension]
hypertension origine rénale [hypertension renal]
hypertension portale [hypertension, portal]
hypertension rénovasculaire [hypertension, renovascular]
hyperthermie maligne [malignant hyperthermia]
hyperthermie provoquée [hyperthermia, induced]
hyperthyroïdie [hyperthyroidism]
hyperthyroxinémie [hyperthyroxinemia]
hypertonie musculaire [muscle hypertonia]
hypertrichose [hypertrichosis]
hypertriglycéridémie [hypertriglyceridemia]
hypertrophie [hypertrophy]
hypertrophie gencive [gingival hypertrophy]
hypertrophie ventricule gauche [hypertrophy, left ventricular]
hyperuricémie [hyperuricemia]
hyperventilation [hyperventilation]
hypervitaminose A [hypervitaminosis a]
hypnose [hypnosis]
hypnotiques et sédatifs [hypnotics and sedatives]
hypoaldostéronisme [hypoaldosteronism]
hypobêtalipoprotéinémie [hypobetalipoproteinemia]
hypocalcémie [hypocalcemia]
hypocapnie [hypocapnia]
hypocholestérolémiants [anticholesteremic agents]
hypochondrie [hypochondriasis]
hypodermose [hypodermyiasis]
hypoglycémiants [hypoglycemic agents]
hypoglycémie [hypoglycemia]
hypogonadisme [hypogonadism]
hypokaliémie [hypokalemia]
hypokinésie [hypokinesia]
hypolipémiants [antilipemic agents]
hypolipoprotéinémie [hypolipoproteinemia]
hyponatrémie [hyponatremia]
hypoparathyroïdie [hypoparathyroidism]
hypophosphatasie [hypophosphatasia]
hypophosphatémie [hypophosphatemia]
hypophosphatémie familiale [hypophosphatemia, familial]
hypophyse [pituitary gland]
hypophyse antérieure [pituitary gland, anterior]
hypophyse, maladies [pituitary diseases]
hypopigmentation [hypopigmentation]
hypopituitarisme [hypopituitarism]
hypoplasie coeur gauche, syndrome [hypoplastic left heart syndrome]
hypoplasie émail dentaire [dental enamel hypoplasia]
hypoprotéinémie [hypoproteinemia]
hypospadias [hypospadias]
hypotension artérielle [hypotension]
hypotension intracrânienne [intracranial hypotension]
hypotension oculaire [ocular hypotension]
hypotension orthostatique [hypotension, orthostatic]
hypothalamus [hypothalamus]
hypothalamus, maladies [hypothalamic diseases]
hypothalamus moyen [hypothalamus, middle]
hypothermie [hypothermia]
hypothermie provoquée [hypothermia, induced]
hypothyroïdie [hypothyroidism]
hypotonie musculaire [muscular hypotonia]
hypotrichose [hypotrichosis]
hypoventilation [hypoventilation]
hypovolémie [hypovolemia]
hypoxanthine [hypoxanthine]
hypoxanthine phosphoribosyltransférase [hypoxanthine phosphoribosyltransferase]
hypoxanthines [hypoxanthines]
hypoxie intracérébrale [hypoxia, brain]
hypoxie-ischémie cérébrale [hypoxia-ischemia, brain]
hystérectomie [hysterectomy]
hystérectomie vaginale [hysterectomy, vaginal]
hystérie [hysteria]
hystérosalpingographie [hysterosalpingography]
hystéroscope [hysteroscopes]
hystéroscopie [hysteroscopy]
ibogaïne [ibogaine]
ibuprofène [ibuprofen]
ichtyose [ichthyosis]
ichtyose liée sexe [ichthyosis, X-linked]
ictère [jaundice]
ictère chronique idiopathique [jaundice, chronic idiopathic]
ictère néonatal [jaundice, neonatal]
ictère nucléaire [kernicterus]
identification (psychologie) [identification (psychology)]
identité masculin féminin [gender identity]
idiotype immunoglobuline [immunoglobulin idiotypes]
IgA, déficit [IgA deficiency]
IgG, déficit [IgG deficiency]
Ile de la Réunion [Reunion]
iléite [ileitis]
iléon [ileum]
iléon, maladies [ileal diseases]
iléostomie [ileostomy]
Iles Océan Indien [Indian Ocean islands]
Iles Océan Pacifique [Pacific Islands]
ilion [ilium]
illustration médicale [medical illustration] (Type de ressource)
illustration médicale [medical illustration]
îlots Langerhans [islets of langerhans]
image du corps [body image]
imagerie en trois dimensions [imaging, three-dimensional]
imagerie par résonance magnétique de diffusion [diffusion magnetic resonance imaging]
imagination [imagination]
imidazoles [imidazoles]
imipénème [imipenem]
imipramine [imipramine]
immobilisation [immobilization]
immunisation [immunization]
immunisation passive [immunization, passive]
immunité [immunity]
immunité acquise maternelle [immunity, maternally-acquired]
immunité cellulaire [immunity, cellular]
immunité muqueuse [immunity, mucosal]
immunité naturelle [immunity, natural]
immunochimie [immunochemistry]
immunoconjugués [immunoconjugates]
immuno-déficit associé sévère [severe combined immunodeficiency]
immunodépresseurs [immunosuppressive agents]
immunodépression [immunosuppression]
immunoélectrophorèse [immunoelectrophoresis]
immunogénétique [immunogenetics]
immunoglobuline A [immunoglobulin A]
immunoglobuline A secrétoire [immunoglobulin A, secretory]
immunoglobuline D [immunoglobulin D]
immunoglobuline G [immunoglobulin G]
immunoglobuline M [immunoglobulin M]
immunoglobuline Rh [Rho(D) immune globulin]
immunoglobuline voie intraveineuse [immunoglobulins, intravenous]
immunoglobulines [immunoglobulins]
immunohistochimie [immunohistochemistry]
immunologie [immunology] (Qualificatif)
immunologie transplantation [transplantation immunology]
immunoprotéines [immunoproteins]
immunothérapie [immunotherapy]
immunothérapie active [immunotherapy, active]
immunothérapie adoptive [immunotherapy, adoptive]
immunotransfert [immunoblotting]
immunserum [immune sera]
imperforation anale [anus, imperforate]
impétigo [impetigo]
implant cochléaire [cochlear implants]
implant dentaire [dental implants]
implant drainage glaucome [glaucoma drainage implants]
implant mammaire [breast implants]
implant Molteno [Molteno implants]
implant pharmaceutique [drug implants]
implantation prothèse [prosthesis implantation]
implantation prothèse valve cardiaque [heart valve prosthesis implantation]
implantation prothèse vasculaire [blood vessel prosthesis implantation]
implications radiations sur santé et environnement [radiologic health]
importance équipement santé [health facility size]
imposition mains [therapeutic touch]
impôt sur revenu [income tax]
impuissance [impotence]
inactivateurs facteur C1 complément [complement 1 inactivators]
inactivateurs plasminogène [plasminogen inactivators]
inanition [starvation]
incendie [fire]
incertitude [uncertainty]
inceste [incest]
incidence [incidence]
incinération [incineration]
inclusion cellulaire [inclusion bodies]
inclusion virale [inclusion bodies, viral]
incompatibilité sanguine [blood group incompatibility]
inconduite professionnelle [professional misconduct]
inconduite scientifique [scientific misconduct]
inconscient (psychologie) [unconscious (psychology)]
incontinence anale [fecal incontinence]
incontinence urinaire [urinary incontinence]
incontinence urinaire effort [urinary incontinence, stress]
incontinentia pigmenti [incontinentia pigmenti]
incubateur [incubators]
incubateur nouveau-né [incubators, infant]
indazoles [indazoles]
Inde [India]
indemnité anciens combattants [veterans disability claims]
indemnité assurance [insurance benefits]
indemnité travailleurs [worker's compensation]
indemnités compensatoires [compensation and redress]
index glycémique [glycemic index]
index OHI [oral hygiene index]
indicateur état sanitaire [health status indicators]
indicateurs et réactifs [indicators and reagents]
indicateurs qualité santé [quality indicators, health care]
indice de gravité [severity of illness index]
indice DPI [dental plaque index]
indice Karnofsky moyen [karnofsky performance status]
indice masse corporelle [body mass index]
indice parodontal [periodontal index]
indices gravité traumatisme [trauma severity indices]
indigence relative soins médicaux [medical indigency]
indigène [aborigines]
indinavir [indinavir]
individus [persons]
indoles [indoles]
indoramine [indoramin]
inducteurs menstruation [menstruation-inducing agents]
induction ovulation [ovulation induction]
induit chimiquement [chemically induced] (Qualificatif)
industrie [industry]
industrie alimentaire [food industry]
industrie chimique [chemical industry]
industrie extraction et transformation [extraction and processing industry]
industrie livre [book industry]
industrie minière [mining]
industrie pharmaceutique [drug industry]
industrie tabac [tobacco industry]
industrie textile [textile industry]
inefficacité médicale [medical futility]
infanticide [infanticide]
infarcissement cérébral [cerebral infarction]
infarctus [infarction]
infarctus artère cérébrale antérieure [Infarction, Anterior Cerebral Artery]
infarctus artère cérébrale moyenne [infarction, middle cerebral artery]
infarctus artère cérébrale postérieure [Infarction, Posterior Cerebral Artery]
infarctus cérébral [brain infarction]
infarctus myocarde [myocardial infarction]
infarctus rate [splenic infarction]
infarctus tronc cérébral [brain stem infarctions]
infection acquise communauté [community-acquired infection]
infection ascaridie [ascaridida infections]
infection bacillale [bacillaceae infections]
infection bactérienne gram-négatif [gram-negative bacterial infections]
infection bactérienne gram-positif [gram-positive bacterial infections]
infection bacteroidaceae [bacteroidaceae infections]
infection, calcivirus [caliciviridae infections]
infection ciliophore [ciliophora infections]
infection énoplida [enoplida infections]
infection Epstein-Barr virus [Epstein-Barr virus infections]
infection flavivirus [flaviviridae infections]
infection hépadnavirus [hepadnaviridae infections]
infection hospitalière [cross infection]
infection liée prothèse [prosthesis-related infections]
infection mastigophora [mastigophora infections]
infection neisseriaceae [neisseriaceae infections]
infection opportuniste [opportunistic infections]
infection oxyuride [oxyurida infections]
infection pasteurellaceae [pasteurellaceae infections]
infection pelvienne [pelvic infection]
infection plaie [wound infection]
infection plaie chirurgicale [surgical wound infection]
infection puerpérale [puerperal infection]
infection rhabditidae [rhabditida infections]
infection secernentea [secernentea infections]
infection strongylida [strongylida infections]
infections [infection]
infections à cytomégalovirus [cytomegalovirus infections]
infections bactériennes [bacterial infections]
infections cutanées staphylocoque [staphylococcal skin infections]
infections opportunistes liées SIDA [AIDS-related opportunistic infections]
infibulation [circumcision, female]
infiltrat leucémique [leukemic infiltration]
infirmier anesthésiste [nurse anesthetists]
infirmières et infirmiers [nurses]
infirmité motrice cérébrale [cerebral palsy]
inflammation [inflammation]
inflammation neurogène [neurogenic inflammation]
influenzavirus a [influenzavirus a]
information aux parents [parental notification]
information patient et grand public [popular works] (Type de ressource)
informatique en santé publique [public health informatics]
informatique médicale [medical informatics]
infrastructure soins dentaires [dental facilities]
infrastructures, main d'oeuvre et services de soins [health care facilities, manpower, and services]
ingénierie [engineering]
ingénierie animal laboratoire [laboratory animal science]
inhalation méconium [meconium aspiration]
inhalation produits toxiques [inhalation exposure]
inhibiteur agrégation plaquettaire [platelet aggregation inhibitors]
inhibiteur captage sérotonine [serotonin uptake inhibitors]
inhibiteur captation neuromédiateur [neurotransmitter uptake inhibitors]
inhibiteur complément [complement inactivators]
inhibiteur croissance [growth inhibitors]
inhibiteur cyclooxygénase [cyclooxygenase inhibitors]
inhibiteur lipoxygénase [lipoxygenase inhibitors]
inhibiteur lupique coagulation [lupus coagulation inhibitor]
inhibiteur protéinase virus HIV [HIV protease inhibitors]
inhibiteur synthèse protéine [protein synthesis inhibitors]
inhibiteurs angiogenèse [angiogenesis inhibitors]
inhibiteurs canaux calciques [calcium channel blockers]
inhibiteurs captage agent adrénergique [adrenergic uptake inhibitors]
inhibiteurs captage dopamine [dopamine uptake inhibitors]
inhibiteurs cystéine protéinase [cysteine proteinase inhibitors]
inhibiteurs dipeptidyl carboxypeptidase I [angiotensin-converting enzyme inhibitors]
inhibiteurs facteur coagulation sanguine [blood coagulation factor inhibitors]
inhibiteurs fusion VIH [HIV fusion inhibitors]
inhibiteurs hydroxyméthylglutaryl-CoA réductase [hydroxymethylglutaryl-CoA reductase inhibitors]
inhibiteurs monoamine oxydase [monoamine oxidase inhibitors]
inhibiteurs neuromusculaires dépolarisants [neuromuscular depolarizing agents]
inhibiteurs neuromusculaires non dépolarisants [neuromuscular blocking agents]
inhibiteurs phosphodiestérase [phosphodiesterase inhibitors]
inhibiteurs protéinases [protease inhibitors]
inhibiteurs rna-directed dna polymérase [reverse transcriptase inhibitors]
inhibiteurs sérine protéinase [serine proteinase inhibitors]
inhibiteurs trypsiques [trypsin inhibitors]
inhibition de l'ovulation [ovulation inhibition]
inhibition migration cellulaire [cell migration inhibition]
inhibition nerveuse [neural inhibition]
inhibition (psychologie) [inhibition (psychology)]
inihibiteurs synthèse acide nucléique [nucleic acid synthesis inhibitors]
injection [injections]
injection intracytoplasmique spermatozoïde [sperm injections, intracytoplasmic]
injection intramusculaire [injections, intramuscular]
injection intrapéritoneale [injections, intraperitoneal]
injection intrarachidienne [injections, spinal]
injection intraveineuse [injections,intravenous]
injection péridurale [injections, epidural]
inlay [inlays]
innervation [innervation] (Qualificatif)
innovations dans fonctionnement [organizational innovation]
insecte vecteur [insect vectors]
insectes [insects]
insecticides [insecticides]
insecticides organophosphorés [insecticides, organophosphate]
2.2. Медицинские ВУЗы
3. Наука. Научно-обоснованная медицина
3.1. Доказательная медицина на Интернет
3.2. Клинические руководства
3.3. Системы контроля качества
3.4. Научные школы и библиотеки
Медицинские Специальности
4.1. Акушерство и Гинекология
4.2. Аллергология и иммунология
4.3. Анестезиология и реаниматология
4.4. Гастроэнтерология
4.5. Гематология
4.6. Генетика
4.7. Гериатрия
4.8. Гистология
4.9. Дерматология
4.10. Кардиология
4.11. Лабораторная диагностика
4.12. Неврология
4.13. Неонатология
4.14. Неотложная медицина
4.15. Нефрология
4.16. Офтальмология
4.17. Онкология
4.18. Оториноларингология
4.19. Ортопедия
4.20. Педиатрия
4.21. Психиатрия
4.22. Пульмонология
4.23. Радиология
4.24. Ревматология
4.25. Репродуктивная медицина
4.26. Семейная медицина
4.27. Стоматология
4.28. Терапия
4.29. Урология
4.30. Фармакология
4.31. Хирургия
4.32. Эндокринология
4.33. Эндоскопия
4.34. Эпидемиология
5. Заболевания
5.1. AIDS & HIV / ВИЧ & СПИД
5.2. Алкоголизм и наркомания
5.3. Анемия
5.4. Гепатит
5.5. Геморрой
5.6. Гемофилия
5.7. Диабет
5.8. Остеопороз
5.9. Проффесиональные заболевания
5.10. SARS
5.11. Туберкулез
6. Организация здравоохранения
6.1. Гранты
6.2. Управление здравоохранением
7. Информационные технологии в медицине
7.1. Медицинская информатика
7.2. Медицинские поисковые машины и предметные каталоги
7.3. Медицинская статистика
7.4. Телемедицина
7.5. Автоматизация медицинских учреждений
8. Сестринское дело
9. Информация для пациентов
9.1. Женское здоровье
9.2. Здоровый образ жизни
9.3. О правах пациента
9.4. Популярная медицинская информация
10. Экология
11. Нетрадиционная медицина
12. Немедицинские ресурсы
12.1. Английский язык на Интернет
12.2. Гендерные исследования
12.3. Досуг и отдых
12.4. Издательства и Интернет – магазины
12.5. Литература и искусство
12.6. Новости, справочники, архивы
12.7. Обучение, образование
12.8. Прогнозы погоды по всему миру
13. Информационные технологии
13.1. Antivirus
13.2. Безопасность
13.3. Публикации на Интернет: обзоры, статьи, руководства, учебники
13.4. Software & Utilities
13.5. Web-design
14. Средства поиска на Интернет
14.1. Веб-утилиты.
14.2. Поисковые машины
14.3. Предметные каталоги
Медицинская литература на Интернет
Медицинские полнотекстовые ресурсы
Аллергология
журнал “Аллергология”
Артериальная гипертензия. Научно-практический рецензируемый журнал.
Астма и аллергия, ИФП, Киев
Медичний науковий журнал - "Астма і алергія" засновано Інститутом фтизіатрії та пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України та Асоціацією спеціалістів з проблем бронхіальної астми і алергії України. Журнал видається 4 рази на рік. З 2002 року доступний на сайті у повнотекстовому варіанті у форматі PDF.
Бюлетень Української Асоціації Нейрохірургів (Український нейрохірургічний журнал с 2000 г.)
Полные тексты статей за 1998-2000 гг
Вестник интенсивной терапии
Полные тексты избранных статей за 1998-2000 гг.
Вестник Российской ассоциации акушеров-гинекологов
Полные тексты избранных статей за 1998-99 гг.
Вопросы медицинской химии
Полные тексты статей за 1999-2001 гг.
Гинекология
Детский доктор - Вестник союза педиаторов России
Полные тексты статей за 1999 гг.
Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія
Нове багатопрофільне періодичне
видання для фізіологів, біохіміків і лікарів різної спеціалізації. Заснований у 1997 році Львівським державним медичним університетом ім. Данила Галицького та державним спеціалізованим видавництвом „Світ”. Журнал затверджений ВАК України як видання, у якому можуть публікуватись результати дисертаційних робіт з медичних та біологічних наук (Бюл. ВАК України, №4, 1999). Подано перелік опублікованих статтей.
Земский Врачъ
Электронный журнал “Земский Врачъ”
України
Журнал "Охорона здоров'я України" - науково-практичний журнал заснований Міністерством охорони здоров'я Україн
Издательство Медиа Сфера
Медицинские книги и журналы
Издательство "Мед Масс Медиа"
Журналы:
- Аллергология
- Цитокины и воспаление
Газета "Вестник МАПО", выпускаемая Санкт-Петербургской медицинской академией последипломного образования
Полные тексты статей за Издательство Практика
Основная цель “Практики” — обеспечение российских практикующих врачей лучшими переводными медицинскими книгами
Инфекции и антимикробная терапия
Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия
Полные тексты статей c Клиническая эндоскопия
Полные тексты статей с 2001 г. Интернет-журнал
Книжная полка кафедры фармакологии
Небольшая полнотекстовая библиотека
Комбустиология
Полные тексты статей
Медицина для всех
Полные тексты статей с Медицина - Избранные научные журналы
Выход на некоторые избранные научные медицинские журналы
Международный Медицинский Журнал
Полные тексты избранных статей за НАУЧНАЯ=ЭЛЕКТРОННАЯ=БИБЛИОТЕКА
научная электронная библиотека, при поддержке РФФИ, доступ бесплатный, требует регистрации
НЕЙРОХИРУРГИЯ научно-практический журнал
Новости лучевой диагностики (Беларусь)
Полные тексты статей с 1998 г.
Обзор современной психиатрии
Издётся фондом "Женевкая инициатива в психиатрии" в сотрудничестве с Ассоциацией психиатров Украины и Белорусской психиатрической ассоциацией
Онкология
Журнал "Онкологія" - додаток до журналу "Експериментальна онкологія".
Официальный сайт издательского дома журнала "Здоровье"
ЖУРНАЛ "ЗДОРОВЬЕ"! Начиная с октября 2001 сайт обновился. Доступ к новой информации стал проще и быстрее. Старый архив, систематизированный по номерам тоже доступен.
Mожно бесплатно подписаться на русскоязычную версию журнала "SonoAce-
International". Журнал выходит ежеквартально и распространяется по почте (только на адрес медицинского учреждения).
Проблемы репродукции
Полные тексты статей с Психиатрия и психофармакотерапия
Русский медицинский журнал
Полные тексты статей с 1996 г.
Сердечная недостаточность
Современная онкология
Справочник поликлинического врача
Новый журнал Consilium Medicum справочник поликлиничсекого врача
Украинский медицинский журнал
Полные тексты статей с Фарматека
Полные тексты избранных статей за 1999-2001 гг.
Фармацевтический вестник
Полные тексты избранных статей с 1998 г.
Экономика здравоохранения
Полные тексты избранных статей за Экспериментальная Онкология
Журнал "Експериментальна онкологія" публікує наукові статті та результати досліджень в галузі експериментальної та фундаментальної онкологїї.
Южно-Российский медицинский журнал
Полные тексты избранных статей за 1998-2001 гг.
Алкоголь и алкоголизм
 
 
Журнал "Американский семейный врач" - Журнал "Менеджмент по семейной практике"- Проект издательства “Атмосфера” - четыре медицинских ежеквартальных журнала: “Атмосфера. Пульмонология и аллергология”, “Атмосфера. Кардиология”, “Атмосфера. Нервные болезни”, “Астма и Аллергия”, “Легкое Сердце”.
 
По этому адресу лежит полнотекстовая книга (язык англ.).
Журнал доказательной медицины для практикующих врачей. Издается с 1999 г.
Издается с 2001 г.
Всеукраинский медицинский журнал
Языки издания:
украинский, русский, английский
Ссылки на журналы по медицине, биологии, химии. Журналы по токсикологии на английском языке.
База полно-текстовых журналов eMedicine
каталог книг по медицине в свободном доступе на Интернет с указанием рейтинга. Бесплатный доступ к полным текстам книг (на разных языках).
INASP: Programme for the Enhancement of Research Information (PERI)
 
Полные тексты книг (National Academy Press)
 
Журнал "Нефрология. Диализ. Трансплантация" (полнотекстовый доступ)(англ.яз).
большой список журналов, доступных в сети. Доступ к полным текстам по платной подписке.
каталог полнотекстовых медицинских журналов в свободном доступе на Интернет с указанием импакт-фактора
бесплатный доступ в Медлайн
Статьи, обзоры, рефераты, форумы
Вакцинация. Новости вакцинопрофилактики
Целью этого издания является распространение научной, научно-практической, организационной и правовой информации по вопросам вакцинопрофилактики. В бюллетене публикуются аналитические обзоры, данные об эпидемиологической ситуации, интервью со специалистами , изложения официальных документов
Вестник инфектологии и паразитологии
Вестник Первой Областной Клинической Больницы г. Екатеринбурга
Интернет-журнал "Головная боль"
ЛаборРУтория
"ЛаборРУтория"- WEB-ресурс для всех, кого интересует достоверные результаты клинических анализов
Медицинская газета “Здоровье Украины”
Медицинские конференции: интерактивный интернет-журнал для врачей
Неврологический вестник
Рефераты статей за 1998 г.
Открытый Медицинский Клуб Узбекистана
Сайт Открытого Медицинского Клуба Узбекистана. Клуб организован на базе Государственной медицинской библиотеки МЗ РУз, при содействии ИООФС-Узбекистан (фонд Сороса) и Центра Учебных Ресурсов г. Ташкента.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ НИКОМЕД
Бисопролол и реологические свойства крови при артериальной гипертензии
Гистоморфометрия кости
Ремоделирование кости
Остеопороз у детей. Учебное пособие
Профилактика заболеваний и укрепление здоровья
Рефераты статей с 1998 г.
Пульмонология
Рефераты статей за 1991-2001 гг.
Путеводитель по новыми статьям в журналах
РЕЄСТР З’ЇЗДІВ, КОНГРЕСІВ, СИМПОЗІУМІВ, НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ ТА НАУКОВИХ СЕМІНАРІВ
Публікація в Українському медичному часописі у форматі PDF.
Российская Ассоциация медицинской лабораторной диагностики (РАМЛД)
Русский мед сервер
Русский Медицинский Сервер
Учение свет: Конспекты врача от Медицинской Газеты 1999-2002
Русский Медицинский Сервер – Проктология
Русский Медицинский Сервер – Ревматология
Псориатическая артропатия
Статья
Статья из журнала - “Врач” Аллергены окружающей среды.
Статья
"На страже здоровья контингента"
по SARS в Русском медицинском журнале - перевод из New England Journal of Medicine
“Вспышка Тяжелого Острого Респираторного Синдрома (ТОРС) в Гонконге”
"Современный календарь профилактических прививок и пути его совершенствования"
оглавления более 2000 журналов, в т.ч. 900 медицинских
Сайт клинической диабетологии, большая возможность поиска по статьям
Современные подходы к лечению артериальной гипертонии
Комбинированная терапия артериальной гипертонии: возможность или необходимость
Улучшение контроля бронхиальной астмы будесонидом и формотеролом в составе одного ингалятора по сравнению с монотерапией будесонидом
Комбинированная терапия артериальной гипертензии.
Интересная инициатива ВОЗ по предоставлению бесплатного доступа к большому количеству медицинских научных журналов
 
 
Украинский медицинский портал
 
MedInfoRus (Медицинская Информация на Русском Языке) - это вебсайт, созданный группой библиотекарей, работающих в медицинских библиотеках Нью-Йорка, может оказаться полезен как для специалистов - врачей, медсестер, студентов, заинтересованных в профессиональных публикациях, так и для широкой публики, нуждающейся в информации в области здоровья и медицины.
PubMed instruction in Russian. Инструкция по PubMed на русском языке.
Medical Information in Russian:
About MedInfoRus; Nursing; Dictionaries; Patient Information; Electronic Publications; Searching Medline; Medical Sites & Directories; Specialty Sites
Nedug.Ru - Медико-фармацевтическая информационная служба
статьи на различные медицинские темы, аптека
Информационно-аналитический сервер REMEDIUM.RU: профессионально о медицине и фармации.
Реферативные статьи по специальностям:
Медицинская библиотека; Медицинские рефераты со всего мира (ВИНИТИ); Врачам о лекарствах.
Все о лекарствах:
Энциклопедия лекарств; Энциклопедия БАД; Государственный реестр ЛС; Лекарства, изъятые из обращения; Поиск лекарств в Аптеках; АПТЕКА-WER.RU: заказ и доставка лекарств; СДЛ: Служба доставки лекарств; Клинические исследования лекарств; Государственный реестр цен; Популярно о лекарствах.
Медицинские библиотеки, архивы, каталоги
Ваш Медицинский Агент
каталог медицинских сайтов
Всероссийский Институт научной и технической информации Российской Академии Наук (ВИНИТИ РАН)
(Rus) Электронная библиотека "Медицина"
Государственная Центральная Научная Медицинская библиотека
Градусник :: Разделы
медицинская база данных
Каталог медичних сайтів України – УКРМЕД
интересный каталог медицинский сайтов по разным направлениям
Категория
На сайте "Сусанин" размещен топ-обзор: “Медицинские ресурсы в Интернет. Глоток первый.”
Медицина Петербурга
Медицинская база данных “Медицина Петербурга”
МЕДИЦИНСКАЯ БИБЛИОТЕКА
Коллекция медицинских статей и текстов
Медицинская Электронная Библиотека
Медицинские истины - украинский медицинский сервер
Украинский медицинский сервер: новости медицины, информация, ссылки
Национальная библиотека Украины имени В.И. Вернадского, Киев
РЕФЕРАТЫ И БИБЛИОТЕКИ на ALLBEST.RU
Рефераты - Мегапоиск; рефераты, курсовые, дипломные, сочинения на заказ; каталог бесплатных библиотек.
ALLBEST.RU - бесплатные библиотеки сети - медицина
Челябинская Областная Клиническая Больница - страничка отдыха
Довольно подробная/полная страница ссылок на медицинские учреждения, журналы, университеты, сайты.....
каталог мед.ресурсов
Библиотека врача-лаборанта
MedLinks.Ru - Вся медицина в Интернет
архивы новостей мира медицины и здоровья
Mednovosti.ru
архивы новостей мира медицины и здоровья
 
Интересный и полезный ресурс - каталог "серой литературы" - малотиражных публикаций, в основном доступных в Интернете в виде полных текстов. Организован в алфавите издающих организаций.
 
Новый бюллетень по проблемам свободного доступа к научным публикациям (в области биологии и медицины). На сайте также приведены ссылки на коллекции полнотекстовых журналов, представленных в свободном доступе.- Точка открытого Доступа к Сети Интернет, Барнаул, Алтай
Медицина:
- Ведение больных с острым инфарктом миокарда
- Лечение и ведение больных с сердечной недостаточностью
- Подборка ссылок по медицине
- "Интернет для врачей".
- Рекомендации по поиску информации
На сайте Национальной медицинской библиотеки США появилась обновленная
версия брошюры по работе в PubMed - здесь отражены последние изменения
(поиск в MeSH Database - вместо MeSh Browser, и возможность пересылки
результатов поиска по электронной почте)
Литературный архив Оксфорда
Web-сайты библиотек России
Атласы, Справочники, Словари
Алфавитный указатель лекарственных средств
Антибактериальная терапия Практическое руководство Под редакцией Л.С. Страчунского, Ю.Б. Белоусова, С.Н. Козлова
Атлас анатомии
Библиотека ИМС НЕВРОНЕТ = Медицинский словарь
МЕДИЦИНСКИЙ СЛОВАРЬ - OXFORD
Большая Медицинская Энциклопедия
Градусник :: Для врачей
Справочная информация для врачей, студентов и ординаторов на сайте Градусник.Ру Имеется возможность получать электронные рассылки.
Консилиум НПФ "МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Экспертная система медицинской диагностики:
диагностика более 1500 хронических заболеваний; установление причинно-следственных связей между болезнями; подбор индивидуализированных схем лечения и реабилитации; справочный материал и иллюстрации по болезням
Медицинская информационно-консультационная система ILL.RU
Медицинский терминологический словарь
Сайт Челябинской Государственной Медицинской академии. Раздел - медицинская терминология. Кроме этого, есть полезные ресурсы высокого качества, интересные не только студентам.
Медицинская энциклопедия
Ваше здоровье | Медицинская энциклопедия | Предметный указатель
Норма в медицинской практике.
Электронный Справочник.
Практикующему врачу
Международная классификация болезней - 10 (Электронная версия). Классификация TNM в гастроэнтерологии Стандарты (модели протоколов) диагностики и лечения наркологических больных. Стандарты (модели протоколов) лечения больных туберкулезом. Алгоритм дифференциальной диагностики экзантем (М.С.Тищенко, 1998)
Рубрикатор MEDI.RU.
Фармакологический справочник ( справочник фармацевтических препаратов). Сайт содержит большую информацию по различным заболеваниям
СЛОВАРЬ МЕДИЦИНСКИХ ТЕРМИНОВ
Справочник лекарственных препаратов на Банк Информ
(Rus) Неотложная помощь, семейная медицина, пропедевтика внутренних болезней. Справочник лекарственных средств
Справочник лекарственных средств 2.3.1 - •free•SOFT•SERVER• FreeWare & ShareWare
по этой ссылке можно бесплатно скачать Справочник лекарственных средств (5,8 Mb)
базы данных по анатомии
сервер медицинской диагностики онлайн
Цифровой гистологический атлас
медицинская энциклопедия (сборник статей)
 
 
медицинская страничка, есть МКБ -10
 
 Атлас Желудочно-кишечной Эндоскопии Изображения в атласе будут терять детали, если рассматриваются в разрешающей способности менее 256 цветов. Формат страницы окажется лучшим при 800x600 пикселей, используя Netscape navigator 2.x или выше, или Microsoft Internet Explorer 2.x или выше
Руководство Merck по постановке Диагноза и Терапии
Полный Атлас Мозга
Атлас операций на брюшной стенке и органах брюшной полости
Иллюстрированная Энциклопедия Разновидностей Анатомии Человека
Человеческий Мозг: Сечения Реального Мозга
магазины медицинской литературы
Издательский дом Гэотар-Мед
On-line магазин медицинской книги.
Издательский дом "ГЭОТАР МЕД" - компания, специализирующаяся на
информационном обеспечении медицинской деятельности и, в частности, на выпуске профессиональной медицинской литературы.
Издательский дом “Питер”
Издания по медицине: Гастроэнтерология, диетология | Гематология, трансфузиология | Дерматовенерология | Иммунология, аллергология | Инфекционные болезни, эпидемиология | Кардиология | Лабораторная и инструментальная диагностика | Неврология, нейрохирургия | Организация здравоохранения | Оториноларингология | Офтальмология | Педиатрия | Психиатрия, психотерапия, клиническая психология | Сексология | Судебная медицина | Терапия | Урология, нефрология | Фармакология | Физиология | Хирургия | Эндокринология |
Медицинское образование Дистанционное образование
Акушерство и перинатология
Методические разработки для студентов (Российского университета дружбы народов)
АМЛНОУ>--->>>Учебные материалы
Ассоциация медицинских лечебно-научных образовательных учреждений - Раздел “Учебно-информационные материалы”: Ситуационные задачи на русском и английском языках; OSCE - objective structural clinical examination (объективный структурированный клинический экзамен).Презентации партнеров из университетов Невады и Флориды (на русском и английском языках).
Вопросы непрерывного медицинского образования (проблемно-ориентированное обучение)
Лечащий врач, Курс лекций по детской гематологии - Курс лекций по детской гематологии . Учебное пособие для студентов медицинских университетов, врачей-интернов и практических врачей. Издание второе дополненное и переработанное Симферополь, Лекарственный анафилактический шок: диагностика, лечение, профилактика Хорошее методическое руководство по анафилактическому шоку. Методическое пособие рекомендуется широкому кругу врачей различных специальностей, студентам высших и средних медицинских учебных заведений, слушателям отделения повышения квалификации средних мед. работников.Менеджмент в здравоохранении Данный годовой курс ОУ уровня “Профессионального Сертификата менеджера” является эквивалентом программы “Менеджер-профессионал” применительно к медицинской сфере. Он охватывает все основные аспекты менеджмента, маркетинга и управления финансами в организациях здравоохранения. При успешном окончании курса студенты получают Сертификат Института менеджмента в здравоохранении (Великобритания) Открытый институт здоровья Институт здоровья как подразделение Сибирского государственного медицинского университета (был известен как Томский медицинский институт): - Бесплатная регистрация независимо от профессиональной ориентации.- Публичная библиотека для зарегистрированных пользователей - Новейшие технологии дистантного образования Открытые форумы по популярным разделам медицины. - Второе профессиональное образование по дистантной технологии - Бесплатное тестирование с возможностью получения сертификата. - Специализация с использованим дистантного обучения - О пищевых добавках непосредственно от разработчиков. - Дистантная сертификация по минимальной цене - Бесплатное профессиональное психологическое тестирование. ПАТОПСИХОЛОГИЯ
учебник по патопсихологии Б.В.Зейгарникa.
Пересмотр программы базового фармацевтического образования
журнал для работников медицины и фармации
скорая помощь
тестовые вопросы для врачей скорой
помощи Учебник "Эндокринология" - Издание второе
Учебник по эндокринологии под редакцией М.И. Балаболкина
Экспериментальная патология
Электронный журнал преподавателей по семейной медицине "Family Medicine Journal"
На сайте представлен интерфейс в виде виртуального стетоскопа для выслушивания нормальных и патологических звуков работы сердца и респираторных шумов, а также другого материала, связанного с выслушиванием сердечной и легочной физиологии и патофизиологии.
Чтобы больше выяснить насчет звуков легкого, узнать как они были записаны или получить информацию по звукам легкого вообще, посетите этот архив.
это ресурс презентаций на различные медицинские проблемы.
 Ресурсы для студентов и врачей :: Лекции по основным разделам медицины
Супер-доктор студентам - внутренние болезни
тестовые вопросы для врачей скорой помощи тестовые вопросы для врачей-кардиологов высшей категории тестовые вопросы для врачей-кардиологов первой категории (более 600 вопросов)
тестовые вопросы для врачей-кардиологов второй категории
 Виртуальная Галерея Человека для использования педагогами, студентами, медицинскими работниками, издателями и другими лицами, нуждающихся в высококачественных анатомических изображениях. Через некоторое время, ожидается, этот сайт станет всесторонней коллекцией, конкурирующей с лучшими традиционными публикациями по анатомии. Доступ к Галерее свободен.
Медицинские ВУЗы
Институт медицинского образования Новгородского Государственного
Университета им. Ярослава Мудрого
Курский Государственный Медицинский Университет. Кафедра хирургических болезней N 1
Методические пособия для самоподготовки студентов к лекциям по курсу хирургических болезней
Медицинские ВУЗы
Список Яндекс
Медицинский факультет Российского университета дружбы народов (Москва)
Санкт-Петербургский Государственный Медицинский университет
CHMS - Links to Medical School Websites
Наука. Научно-обоснованная медицина Доказательная медицина на Интернет
ЕСДМ и доказательная медицина
Доказательная медицина. Ежегодный справочник" (ЕСДМ) представляет собой регулярно обновляемую базу доказательных данных о широко применяемых методах лечения распространенных заболеваний. В каждом новом выпуске ЕСДМ обновляются имеющиеся и появляются новые разделы. Основное внимание уделяется эффектам лечебных и профилактических вмешательств, доказанным в ходе рандомизированных испытаний и систематических обзоров таких испытаний. Клиническая эпидемиология и доказательная медицина Научно-обоснованная профилактика
Обучающий курс “Научно-обоснованная профилактика неинфекционных заболеваний” на основе американской модели созданной Dr. Ross Brownson в университете г. Сан-Луис.Курс состоит из 12 лекций(презентации HTML). Общества специалистов доказательной медицины (ОСДМ)
Общество специалистов доказательной медицины
Подготовка клинических рекомендаций с точки зрения доказательной медицины
Лекция Бащинского и Чучалина "Подготовка клинических рекомендаций с точки зрения доказательной медицины" (слайды)
Российское общество ринологов
Научно-практический журнал “Российская ринология”
Русский Медицинский Журнал
Статья
“Медицина, основанная на доказательствах: ингаляционные глюкокортикостероиды. Обзор по материалам Cochrane Library”. Авторы: к.м.н. Н.А.Вознесенский, ак. РАМН, проф. А.Г.Чучалин, НИИ пульмонологии, Москва.
Содержание (Украинский медицинский журнал)
Украинский медицинский журнал. Статьи по доказательной медицине
Страничка Общества Врачей Практиков Доказательной Медицины
Страница Российского отделения Кокрановского Сотрудничества
Факультет Подготовки Научных и Педагогических Кадров
Статья по методологии оценки качества медицинских ресурсов Интернета
Учебник и словарь детально описывающий процесс создания обзора библиотеки Кохран. Есть на дисках библиотеки в хелпах. Может кому-то нужно в виде отдельного файла
Программа RevMan позволяет создавать обзоры, включая проведение мета-анализа вводимых данных и представлением результатов в графическом виде (с использованием MetaView). Программа доступна ТОЛЬКО зарегистрированным членам исследовательских групп Кохрановского сотрудничества. Последняя версия -  Один из возможных серверов для загрузки программы -Consilium Medicum – журнал доказательной медицины для практикующих врачей. Приложения
Приложение: Артериальная гипертензия Данный веб-сайт создан с целью оценки качества литературы для пациентов (на сайте имеется специальная система для оценки). DISCERN это краткий вопросник, который обеспечивает пользователям эффективный и надежный метод оценки качества информации о вариантах решения той или иной проблемы со здоровьем. Сайт DISCERN может также быть полезен авторам и издателям материалов о различных методах лечения в качестве ориентира, позволяющего определить, чего вправе ожидать пользователи. ОБУЧЕНИЕ ВОПРОСАМ МЕДИЦИНЫ, ОСНОВАННОЙ НА ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХ И ОЦЕНКЕ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯНаучно обоснованное медсестринское дело (Evidence Based Nursing) (на англ. яз.) Проект Миннесотского университета. На этом веб-сайте имеются ссылки на местные и Интернет-ресурсы, посвященные научно обоснованному здравоохранению и модуль для обучения навыкам, необходимым для ведения практической работы в области научно обоснованного медсестринского дела. клиническая база данных для врачей Онлайновая публикация последнего издания Clinical Evidence. Свободный доступ к полнотекстовым версиям (инициатива HINARI)
“Электронный журнал синтеза знаний” (Online Journal of Knowledge Synthesis, OJKSN) (на англ. яз.) “Электронный журнал синтеза знаний” это рецензируемый электронный журнал, посвященный научным достижениям в области научно обоснованного медсестринского дела. OJKSN знакомит читателей с современными научными данными, которые можно было бы взять за основу при принятии клинических решений и проведении дискуссий по проблемам, методам, клинической практике и стратегиям преподавания научно обоснованной медицины. Часть статей представлены в свободном доступе. Западно-Австралийский центр научно обоснованного медсестринского дела и акушерства (The Western Australian Centre for Evidence Based Nursing and Midwifery) (на англ. яз.) Западно-Австралийский центр научно обоснованного медсестринского дела и акушерства представляет собой центр по развитию сотрудничества при Институте Джоанны Бриггс. Центр проводит целый ряд имеющих практическую направленность исследований в целях повышения эффективности практики медсестринского дела и улучшения результатов мероприятий по охране здоровья с особым акцентом на здоровье женщин и детей. На веб-сайте представлены информационные листки для обмена передовым опытом и систематические обзоры, информация о конференциях и ссылки на другие полезные ресурсы.
Клинические руководства
Антибиотик.ру
Р.Я.Мешкова - Руководство по иммунопрофилактике для врачей - Иммунологические механизмы противоинфекционной защиты
КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХОБЛ
Книга Чучалина "Клинические рекомендации по хроническим обструктивным болезням легких"
Клинические руководства: их разработка и применение
Клинические руководства:
Неотложная медицина и первая помощь
алгоритмы действия при различных видах остановки сердца.
Основы успешной медицинской практики Достижение наилучших результатов в практической медицине может быть основано на использовании обобщенного клинического опыта врачей, работающих во всем мире. Данная web-страница подготовлена сотрудниками Ленинградского областного кардиологического диспансера (ЛОКД) Комитета здравоохранения Ленинградской области. ЛОКД совместно с Ленинградским областным отделением Российской медицинской ассоциации является членом Международного общества по оценке технологии здравоохранения Практическое руководство по антиинфекционной химиотерапии Вы можете получить БЕСПЛАТНО “Практическое руководство по антиинфекционной химиотерапии” под редакцией Л.С. Страчунского, Ю.Б. Белоусова, С.Н. Козлова (Москва, 2002) при условии оплаты вами почтовых расходов Протоколы
Клинические протоколы и стандарты "Земский врач" На сайте можно познакомится с научными обзорами фундаментальных и клинических исследований в области гомотоксикологии, а также обзоры особенностей применения отдельных антигомотоксических препаратов. Бесплатно скачать журнал Биологическая медицина. Заказать книги по гомеопатии,гомотоксикологии и рефлексотерапии,предварительно прочитать выдержки из книг, а так же ознакомиться с их содержанием. Доставка литературы осуществляется по почте только в пределах России по факту поступления денег на счет фирмы. Клинические рекомендации для ПМСП Великобритании - бесплатный доступ, необходима регистрация - хорошие клинические иллюстрации и случаи клинические руководства, подготовленные Голландской коллегией врачей общей практики лечение психических расстройств у ЛЖС Клинические руководства по Болезни Альцгеймера --Clinical guidelines for Alzheimer's disease – регистр клинических испытаний. / Clinical Trials Register Системы контроля качества
Российская Ассоциация Деминга
Вирусная теория менеджмента
Стандарты и качество
Портал о стандартах
Современный менеджмент качества
Научные школы и библиотеки
Государственная Центральная Научная Медицинская библиотека (Москва)
Институт детской гематологии (Москва)
Институт ревматологии РАМН (Москва)
Научный центр психического здоровья РАМН (Москва)
Научная электронная библиотека
Новые поступления; тематический рубрикатор; алфавитный указатель; авторский указатель; предметный указатель; полнотекстовый поиск.
Национальный музей медицины Украины (Киев)
НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко РАМН (Москва)
Российский кардиологический научно-производственный комплекс (РКНПК) МЗ РФ
Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии
Медицинские Специальности Акушерство и Гинекология
Акушерство и гинекология
Акушерство и перинатология
Методические разработки для студентов (Российского университета дружбы народов)
Вестник Российской ассоциации акушеров-гинекологов
Полные тексты избранных статей за 1998-99 гг.
Гинекология
Профилактика дефицита йода у беременной, плода, новорожденного
Мазок по Папаниколау — брошюра для пациентов
Мастопатия
Акушерство и гинекология России Акушерство и гинекология России. Сайт, посвященный проблемам женского здоровья и репродукции. Максимум информации. Понятная навигация. Очень хороший медицинский сайт для урологов, сексопатологов и гинекологов. Аллергология и иммунология Аллергология Полные тексты статей за 1998-2001 гг. Иммунология.Ру Прививка.Ру
Анестезиология и реаниматология
Вестник интенсивной терапии
Полные тексты избранных статей за 1998-2000 гг.
Русский Анестезиологический Сервер - Russian Server of Anaesthesiologists
русский анестезиологический сервер. Затрагиваются разные проблемы анестезиологии, обзор новшеств
Сайт медицины критических состояний
предоставлены очень интересные материалы по анестезиологии, реанимации, лечебному питанию
Сайт отделения нейроанестезиологии
сайт отделения нейроанестезиологии НИИ нейрохирургии им. академика Бурденко РАМН. На сайте помимо трех номеров Российского Журнала Анестезиологии и интенсивной терапии представлено очень много полезной информации и ссылок.сайт, который будет интересен всем анестезиологам, врачам-интернам, студентам и всем специалистам, связанным с интенсивной терапиейсайт, посвященный анестезиологии, ее образовательным аспектам Детская анестезиология, реаниматология и интенсивная терапия. Сайт для анестезиологов-реаниматологов. Internet-версия журнала выпускается организацией "Мировая анестезиология" и Всемирной федераций обществ анестезиологов
Гастроэнтерология
"AMA", библиотека
Это большая библиотека по инфекции хеликобактер пилори
Желудок.ru
Желудок.ру - поддержка - Российская Гастроэнтерологическая Ассоциация
ресурсы по гастроэнтерологии
Российская Гастроэнтерологическая Ассоциация Ресурс, посвященный гастроэнтерологии и связанным с ней вопросам. Очень интересная система онлайн-тестирования на знание эндоскопических признаков различных заболеваний желудочно-кишечного тракта. Предназначен для широкого круга медицинских работников.
Гематология
Институт детской гематологии (Москва)
Генетика
Медицинская генетика в России
Сервер создан для оказания информационного содействия в профилактике и лечении наследственно обусловленных недугов и предназначен для ученых, врачей, а также всех, интересующихся практическими аспектами современной генетики
Муковисцидоз. В поисках ответа на вызов судьбы
Сайт "Муковисцидоз". Информация для врачей и пациентов. (нужна регистрация, вход бесплатный)
Гериатрия
Виртуальный ресурсный центр геронтологических организаций
открылась новая страница: "Геронтологическая правозащита". Первый ее блок составляют основополагающие документы ООН по старению и правам пожилых; это практически полный свод всех основных документов, касающихся глобальной проблемы старения и интегрированных подходов к ее решению, в т.ч. при активном участии неправительственных организаций. Второй блок составит информация региональных геронтологических НКО. В третьем блоке даны многочисленные полезные ссылки по данной тематике.
Гуманитарно-благотворительный Центр С О С Т Р А Д А Н И Е
"Наука и образование"
НИИ “Международный центр по проблемам пожилых”
Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии
Гистология
Гистология в Internet (каталог русскоязычных Web-ресурсов)
Дерматология
Городской кожно-венерологический диспансер г. Липецка
Информация для врачей и пациентов
http://www.gkvd.ru/
Дерматология на agat.aorta.ru
учебная страница по дерматологии
Российская ассоциация по профилактике инфекций, передаваемых половым путем "САНАМ"
Американская академия дерматологии. Журнал, доступны абстракты.
 
 
На запрос: "Микозы" был найден атлас по дерматологии на страницах Интернета.
 
Кардиология
Виртуальная клиника
 Кардиологический портал - Виртуальная клиника
Информационный ресурс по электрокардиографии
Стандарты, публикации, конференции, ссылки
Медицинская библиотека сервера MedLinks.Ru - Статья
А.В. Сусекова “"Исследование Защиты Сердца" новые стандарты лечения атеросклероза”
Медицинская библиотека сервера MedLinks.Ru - Статья
“Новые возможности в диагностике сердечной недостаточности”, авторы: Г.И. Сидоренко, А.Ф. Фролов, В.И. Станкевич, А.П. Воробьев
Сердечная недостаточность
Комплект “Здоровое сердце” и информационный листок по стенокардии (бланк для заказа) (на англ. яз.) Веб-сайт британской организации “Нэшнл сервис Фреймворк” Лабораторная диагностика
"ЛаборРУтория"
WEB-ресурс для всех, кого интересует достоверные результаты
НП Русмедикал Групп. Лабораторная диагностика
Российская ассоциация медицинской и лабораторной диагностики
Medlab - медицинская лабораторная диагностика
 
 
клиническая и лабораторная диагностика
 
Неврология
Библиотека ИМС НЕВРОНЕТ
НЕВРОЛОГИЯ. Служба информации
Головокружение
Головокружение Сайт Vertigo.ru – первый в России специализированный интернет-сайт, посвященный вопросам головокружения. Сайт призван помочь заполнить информационный вакуум в вопросах причин и механизмов возникновения головокружения, диагностики и лечения.
Информационно-аналитический медицинский центр
Медицинская энциклопедия. Медицинский центр НЕВРО-МЕД. Неврологическая помощь
Методические рекомендации по современному лечению рассеянного склероза
Миастения. Принципы диагностики и лечения, тактика ведения больных. Методическое письмо
Информация о заикании, методах лечения
Национальная ассоциация США по проблемам лечения ОНМК
Сайт для профессионалов посвященный инсультам
Неонатология
Интенсивная терапия новорожденных
Центр пренатальной диагностики, есть ультразвуковые изображения разных аномалий. на английском языке.
 Ультразвуковое исследование головного мозга новорожденных и детей грудного возраста
Ультразвуковое исследование головного мозга новорожденных и детей грудного возраста
Неотложная медицина
Медицина, здоровье, отдых
Материалы “Синдром длительного сдавливания”
Медицина катастроф
Центр медицины катастроф, неотложных состояний и скорой медицинской помощи Приморского Края.
Материалы для специалистов по неотложной медицины, хорошо проработаны и проиллюстрированы. Здесь так же можно найти массу “жизненно” полезной информации для само- и взаимопомощи.
Неотложная Медицинская Помощь - ТЕПЛОВОЙ УДАР
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Конспекты по обязательной 35 -часовой программе обучения врачей и средних медицинских работников по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, рекомендованной Минздравом РФ
Травмы позвоночника. Реабилитация.
Сайт посвящен проблеме травм позвоночника: лечение, реабилитация, центры и организации
Ядовитые змеи и насекомые Казахстана и Центральной Азии
HEEL - биологическая медицина
Антигомотоксическая терапия
 
Ophitoxaemia
 
Нефрология
НЕФРОЛОГИЯ ON-LINE
Электронный журнал “Вестник нефрологии". Северо-западная ассоциация нефрологов и врачей диализа.
Кафедры урологии и нефрологии Алтайского Государственного Медицинского Университета.
Российское Общество Нефрологов
Нефрологические исследования. Список отечественной и зарубежной периодики по данному вопросу.
НЕФРОЛОГИЯ
НЕФРОЛОГИЯ: Практическая работа, Образование, Обмен мнениями и опытом, Приглашение к многоцентровым исследованиям
 
 
РОССИЙСКОЕ ДИАЛИЗНОЕ ОБЩЕСТВО
 
Офтальмология
Кафедpа ноpмальной физиологии
МНИИ глазных болезней им.Гельмгольца
Московский научно-исследовательский институт глазных болезней им.Гельмгольца
Национальный офтальмологический проект eyenews.ru
Программы "Окуляр" - проведение самотестирования зрительной системы
Программа для тестирования, самотестирования и оценки функционального состояния зрительной системы глаз на персональном компьютере. Назначение и возможности.
Физиология глаза
Популярная офтальмология (анатомия, физиология)
Центр Лазерной Офтальмохирургии ОАО "Газпром"
VISION :: ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Образовательный проект "Компьютер и зрение" - много полезных советов и рекомендаций
Онкология
Вступление. Цели и задачи сайта.
На сайті подано медичні та науково-популярні матеріали, посортовані по розділах: загальні відомості про онкологічні захворювання, причини виникнення та способи профілактики, прояви, діагностика та лікування різних форм раку, нові, перспективні методи діагностики та лікування, структура державної системи онкологічної допомоги, догляд за онкохворими, як зробити життя хворого раком повноцінним, листи хворих, їх родичів та знайомих, рекомендовані ресурси Інтернету по онкології.
Городской научно-практический Центр колопроктологии (С.-Петербург)
Детская онкология
Дурнов Л. А., Голдобенко Г. В., Курмашов В. И. Детская онкология. Учебное издание, 1997 г.
Методическое пособие по онкологии - Русскоязычный сайт по различным опухолям. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО ОНКОЛОГИИ Для студентов и врачей-интернов Онкология Российский онкологический сервер
ресурсы по онкологии на русском Страницы онколога(Онколог.Ру)
Русскоязычные онкоресурсы Современная онкология Тематический раздел ~ Онкология ресурсы по онкологии на русском Фиброзные опухоли кожи Обширная информация по фиброзным заболеваниям кожи. ресурсы по онкологии на английском Веб-страница Американского общества клинической онкологии
 
ресурсы по онкологии на английском
 
На украинском (в основном) и русском языке.
информация по онкологии
Ресурсы для медицинских сестер, пациентов и их родственников по онкозаболеваниям
Веб-страница исследовательской группы по детской онкологии
Оториноларингология
ЛОР
ЛОР-Клуб
ЛОР-Клуб- Информационный сервер для специалистов в области оториноларингологии.
Ресурсы
Российские ресурсы Интернет, посвященные оториноларингологии и другим специальностям
Российское Общество Ринологов
Российское общество ринологов статьи по отоларингологии
Центр "Отофон"
центр слуха отофон
фирма интеракустикс - центр коррекции слуха
Ортопедия
Сайт по ортопедии
Интересный сайт по ортопедии (с визуализацией), возможностями обсуждения и обучения
Педиатрия
Детский Доктор
Полные тексты статей за 1999 гг.
Педиатрия - Русскоязычные ресурсы
KID.RU - Детский Информационный Сервер. Ребенок и семья. Дети и родители. Беременность и роды...
детский информационный сервер, будет полезен не только родителям, но и акушерам-гинекологам(есть справочник), педиатрам
Психиатрия
Введение в психологию - Краткое введение в психологию - Психологический словарь
Киевский Фонд cодействия развитию психической культуры -- "Институт развивающих психотехнологий
психологическая библиотека, самопознание и развитие, отборные тексты по психологии и смежным гуманитарным дисциплинам
КРАТКИЙ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ПО ОБЩЕЙ ПСИХОПАТOЛОГИИ
Научный центр психического здоровья РАМН (Москва)
Обзор современной психиатрии
Издается фондом "Женевская инициатива в психиатрии" в сотрудничестве с Ассоциацией психиатров Украины и Белорусской психиатрической ассоциацией Панические расстройства Сайт посвящен паническим расстройствам, паническим атакам и другим психологическим отклонениям, а также фобиям. Медицинские истины ПСИХИАТРИЯ. ПСИХИАТРИЯ – Библиотека Применение психотехнологий в бизнесе
Конструирование и применение психотехнологий в различных сферах жизни человека-в работе, в семье, в обществе, внутри собственной личности. Психиатрия и психофармакотерапия Применеие современных антидепрессантов в терапии депрессий Опыт применеия рисполепта при лечении раннего детского аутизма и шизофрении у детей
Пульмонология Бронхиальная астма. Руководство для врачей России. Формулярная система
Школа бронхиальной астмы
Индивидуальный дневник больного бронхиальной астмой для скрининга симптомов заболевания.
Полезные сайты для пульмонологов (дана стаитистика, результаты рандомизированных исследований) --
образовательные программы для больных бронхиальной астмой.
Радиология
Акушерское УЗИ @
Руководство по ультразвуку при беременности
Библиотека рентгенограмм
Консультация рентгенограмм
Клуб радиологов и врачей ультразвуковой и функциональной диагностики
радиология, ультразвуковая диагностика, лучевая диагностика, КТ, МРТ, томография, рентгенология, эхография, допплерография
Клуб радиологов и эхографистов
"Коленный сустав" - Health.RIN.ru
Консультация рентгенограмм
Новости лучевой диагностики
Номер 1-2, 2001 - Кузнецова Т. А. Лучевая диагностика аневризматической костной кисты
Некоторые аспекты лучевой диагностики аневризматической костной кисты
Номер 1-2, 2001 - Красный С. А. с соавт. Внутриполостное УЗИ при раке мочевого пузыря и простаты
Внутриполостное ультразвуковое исследование в диагностике рака мочевого пузыря и предстательной железы
Общество специалистов по лучевой диагностике
Сайт практического рентгенолога
 
 
Очень полезно для радиологов
 
Ревматология Репродуктивная медицина
Программы по здоровью материнства и детства
Проблемы репродукции
Полные тексты статей с 1998 гг.
Центр иммунологии и репродукции центр иммунологии и репродукции. Сервер по проблемам мужского и женского здоровья. Центр иммунологии и репродукции - московский медицинский центр, который занимается гинекологией, андрологией, медициной репродукции, иммунологией и иммунологией репродукции. Всё о беременности и родах хороший сайт для тех кто работает в области репродуктивного здоровья женщин
Семейная медицина
Ассоциация групп семейных врачей Кыргызстана
Ассоциация групп семейных врачей - это некоммерческая организация, объединяющая персонал групп семейных врачей и Центров семейной медицины Кыргызстана для становления и развития института семейной медицины, защиты прав и интересов ГСВ и ЦСМ и улучшения качества медицинской помощи. На сайте представлена информация для врачей, медсестринского персонала и пациентов, клинические протоколы, законодательные материалы, справочная информация. Диагностика и лечение заболеваний внутренних органов
Информационная система поддержки врача-терапевта в Интернет
История семейной медицины Опыт организации работы врача общей практики (семейного врача) с частичным фондодержанием
Развитие первичной медицинской помощи в Архангельской области и губернии Вастерноррланд (ARKMED)
 
 
Семейный врач
 
Многофункциональная информационная система для врача общей практики
Семейная медицина
Веб-сайт специалистов неотложной помощи Киева. Содержит описание опыта
Бельгии и Франции, клинический разбор различных случаев из практики
семейных врачей с фотографиями, раздел по холтеровскому мониторированию, а
также практические советы для начинающих свою врачебную деятельность.
Справочник врача общей практики
Дж. Мёрта, “Практика” 1998 г., с иллюстрациями, перевод с английского.
Центр медицинского телемониторинга
Основная задача центра - разработка скрининговых технологий ранней диагностики патологических процессов и динамического наблюдения за состоянием здоровья населения. Центр медицинского телемониторинга - пионер семейной телемедицины и лидер домашнего телемониторинга
Американская Академия практикующих семейных врачей
Общество преподавателей семейной медицины
Сайт Всемирной Организации семейных врачей
Стоматология
Журнал “Стоматолог”. Содержание
Журнал для практикующего стоматолога и зубного техника
Первый Украинский Стоматологический сервер "УКРДЕНТАЛ"
Является единственной в Украине специализированной информационно- справочной системой в области стоматологии.
Стоматолог.Ру
Информационный вестник Стоматологической Ассоциации России в секции "Гигиенист стоматологический"
Терапия
Антибиотики и антимикробная терапия
БОЛЬ и её лечение
Помощь специалистам в области диагностики и лечения болевых синдромов. Межрегиональный Сибирский противоболевой фонд
Головокружение
Диагностика и лечение заболеваний внутренних органов
Информационная система поддержки врача-терапевта в Интернет
Структура сайта терапевтов
официальный сайт терапевтов, но полезен, я думаю для всех, есть информация для пациентов,адреса мировых сообществ врачей,гранты по медицине.
Урология
Урология - Теория и практика
Хламидиоз. Методические рекомендации
Предисловие по лечению урогенитальных инфекций
Хламидиоз. Современные подходы
к диагностике и лечению урогенитальных инфекций
Очень хороший медицинский сайт для урологов, сексопатологов и гинекологов.
Фармакология
Клиническая фармакология и фармакотерапия. Руководство для врачей
Межрегиональная общественная организация "Общество фармакоэкономических исследований" (МОООФИ)
Создана в 1999 г. как первая российская профессиональная некоммерческая организация исследователей в области фармакоэкономики и оценки результатов применения медицинских технологий Медицинский Интернет-Центр Никомед, Nycomed Russia CIS
профессиональный медико- фармацевтический портал, включающий в себя информацию по различным разделам медицины
Медицинские новости
МОООФИ [ОCHОВЫ ФАРМAКОЭКОHОМИКИ]
История клинико-экономических исследований (фармакоэкономика)
О клинических испытаниях лекарств
Настоящий русский текст GUIDELINE FOR GOOD CLINICAL PRACTICE является переводом с английского, выполненным контрактной исследовательской организацией "Клинико Фармакологические Исследования" (CPR Co Ltd)
Поиск фирм-производителей или их представительств
Справочники серии Видаль. VIDAL - Поиск препаратов или активных веществ по названию.
Справочник ВИДАЛЬ 2002 on-line
Поиск препаратов по названиям. Поиск производителей или представительств. Поиск по классификаторам
Фармацевтическое обозрение
ФАРМиндекс
прокинетики в клинической практике
Фонд Фармацевтической Информации
Сервер Департамента Контроля качества лекарственных средств
Формулярная система
Документы X конгресса "ЧЕЛОВЕК И ЛЕКАРСТВО", III выпуск формулярной системы
Энциклопедия лекарств. Лекарства, регистр лекарственных средств, описание и действие лекарств, фармакология подробно о лекарствах. Фармакологический справочник. Фармацевтические компании. Лекарства и препараты. Медицинские журналы полнотекстово.
Национальный рецептурный центр (The National Prescribing Centre) (на англ. яз.) Национальный рецептурный центр (НРЦ) это организация здравоохранения, созданная в апреле 1996 г. Министерством здравоохранения Великобритании по итогам анализа централизованно финансируемой поддержки рецептурного дела и применения лекарственных препаратов. В настоящее время НРЦ ставит перед собой следующую цель: содействовать развитию высококачественной и оправдывающей затраты рецептурной системы в рамках скоординированной и имеющей приоритетное значение программы мер по поддержке всех соответствующих специалистов и старших управленцев, работающих в современной Национальной системе здравоохранения Великобритании. На данном веб-сайте представлены специализированные документы и бюллетени по медсестринскому рецептурному делу, а также “Пакет ресурсов по рецептурному делу для медсестер” (презентации в формате PowerPoint). Нормативные документы и коллекция ссылок Солвей Фарма. Производство лекарственных препаратов: Дюфастон, Креон, ИРС19, Дюфалак, Бетасерк, Имудон и других.
сайт для специалистов медицины.
Хирургия
Интернатура по хирургии. Тесты для врачей и интернов.
Микрохирургия
HXA | Новый Хирургический Архив
новый хирургический архив
Общество Ангиологов и Сосудистых хирургов, Россия
Российское общество сосудистых хирургов. Архив журнала. Ссылки.
Пластическая хирургия
Центр пластической хирургии Есть информация о 4 международном конгрессе по пластической, реконструктивной и эстетической хирургии (2003 год)
Русская Хирургическая Сеть
ежегодное собрание Европейского Общества Сосудистой Хирургии в Дублине в сентябре 2002 доступны рефераты докладов.
 
 
Новый Хирургический архив (НХА). Книги представлены авторами для свободного пользования в интернет клубе Русская Хирургическая Сеть:
 
Видеоэндоскопические операции в хирургии и гинекологии. Хронический панкреатит. Современные концепции патогенеза, диагностики и лечения.
Лазеры в эндоскопии. ВПластическая эстетическая хирургия.
Эндокринология
Диабет и Интернет
Интернет-пособие "ШКОЛА ДИАБЕТИКА"
Учебник “Эндокринология”
Рекомендован Управлением научных и образовательных медицинских учреждений Министерства здравоохранения Российской Федерации в качестве учебника для системы последипломного и дополнительного профессионального образования. М.,1998
Эндокринология в Интернете
Эндоскопия
ЭНДОСКОПИЯ.RU
Сайт, на котором можно найти наиболее полную и профессиональную информацию о современных достижениях, возможностях и перспективах диагностической и лечебной эндоскопии.
Северо-Западный Вестник эндоскопии
Кафедра эндоскопии СПб МАПО.Северо-Западная ассоциация эндоскопистов. Методические рекомендации. Диссертации по эндоскопии. Протоколы эндоскопической секции хирургического общества Пирогова. Премии эндоскопической секции хирургического общества Пирогова Врачи - эндоскописты Северо-Запада. Эндоскопы, инструментарий
Эпидемиология
Департамент Госсанэпиднадора МЗ России
Национальная Организация Дезинфекционистов “Овен”
СТАТЬИ
Профилактика внутрибольничных инфекций и проблемы сбора, хранения и удаления отходов ЛПУ
Оппортунистические инфекции слизистых оболочек.
Рабочее место госпитального эпидемиолога
СПбГМА им. Мечникова, кафедра эпидемиологии.
Руководства; Рекомендации; Лекции; Приказы; Материалы АМСЗ; Ресурсы Интернета; Программное обеспечение; Научные статьи.
Руководства и справочники
Рекомендуемые ресурсы по инфектологии и паразитологии
составление клинических виньет для эпидемиологических исследований -- epidemiological research Vignette Examples
Сайт Американского центра по контролю заболеваемости - можно найти множество протоколов и статистики по заболеваемости
Документы и опубликованные материалы по эпидемиологии, инфектологии, иммунологии и вакцинации, дезинфектологии
база данных по инфекциям с пищевым путем передачи
Сайт посвященный ветряной оспе
Заболевания AIDS & HIV / ВИЧ & СПИД
ВИЧ-инфекция
Выбор антиинфекционных химиопрепаратов при ВИЧ инфекции.
Жизнь с ВИЧ. www.aids.ru - СПИД: Научимся жить.
популярная информация о лечении ВИЧ-СПИД
Журнал "СПИД Секс Здоровье"
Международный альянс по ВИЧ/СПИД в Украине
Региональная общественная организация Центр "Сибирская Альтернатива"
Спид в России
популярная информация о лечении ВИЧ-СПИД
СПИД инфосайт - информационный интернет ресурс по ВИЧ/СПИДу
Інформаційний веб-ресурс по ВІЛ-інфекції/СНІДу та пов'язанних з ними аспектами - спроба збільшити кількість систематизованої корисної інформації з цієї проблеми. Спеціалізованний медичний розділ з 11 підрозділами по усім найважливішим аспектам ВІЛ/СНІДу. Інформація для медпрацівників, ВІЛ-інфікованих, співробітників громадських організацій та всіх хто цікавиться цією проблемою. Українське законодавство по СНІДу.
Шаги - СПИД инфосвязь
Создание устойчивой сети СПИД-сервисных организаций через укрепление
взаимодействия: обмен информацией, накопленным опытом и разработанными методиками работы, обеспечение поддержки развития региональных НПО через передачу знаний и навыков, современных
технологий, через проведение конференций и семинаров с участием российских и международных экспертов
 
 
руководства по лечению, диагностике и профилактике ВИЧ/СПИД и его осложнений.
 
Информационная сеть по лечению ВИЧ/СПИД
программы организации "Врачи без границ" в Украине.
Сервер Московского Центра по борьбе со СПИДом
популярная информация на сайте Московского центра СПИД
Всемирный фонд борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией
Программа ООН по борьбе с ВИЧ
Алкоголизм и наркомания
НАРКОТИКИ.РУ
Новый медицинско-информационно-публицистический проект "Нет наркотикам". Может представлять интерес для коллег, занимающихся профилактикой наркомании, готовящих выступления и обзоры по данной проблеме.
Экспертно-консультативный совет
аналитические статьи по проблемам качества алкогольных напитков и токсикологии алкоголя и его суррогатов.
Институт по лечению отравления алкоголем и алкогольной зависимости.
Анемия
Анемии Сайт посвященный анемии
Анемии. Классификация, диагностика, лечение, ссылки
Анемия - anemia.spb.ru
Железодефицитная анемия
Гепатит
Вакцинация детей подростков взрослых
Вакцинация против гепатита В
Вакцинопрофилактика гепатита В
Вакцинопрофилактика гепатита В. Итоги пятилетней работы по применению вакцины Энджерикс-В в группах риска
ГЕПАТИТ
Мир без гепатитов в новом веке ~ Медицина для всех
МИР БЕЗ ГЕПАТИТОВ В НОВОМ ВЕКЕ. Вакцинация - основной метод борьбы с гепатитами A и B.
Мировой опыт профилактики Гепатита В
Мировой опыт профилактики Гепатита В
Особенности эпидемического процесса
Особенности эпидемического процесса и профилактики гепатита В на современном этапе
Остановка Гепатит С
интересный сайт - все о гепатитах.
Энджерикс
Энджерикс - враг гепатита В. Энджерикс-В - вакцина против гепатита В.
Сайт о вирусных гепатитах.
Геморрой
Геморрой
Что же такое геморрой? Болезни от компьютера, профилактика и лечение == Геморрой == Профилактика
Диагностика
Геморрой - диагностика профилактика лечение.
Доктор.ру
Как можно предупредить геморрой
Проктология
Ресурсы по профилактике геморроя
Профилактика геморроя
Гемофилия
Гемофилия в России
 
Диабет
 
источник полезен для тех кто интересуется вопросами сахарного диабета
Остеопороз ОСТЕОПОРОЗ и методы его лечения и профилактики
Веб сайт, посвященный остеопорозу
Проффесиональные заболевания
Департамента госсанэпиднадзора РФ - Атипичная пневмония
Медафарм Холдинг .: Минздрав РФ
информация вполне официальная (Россия)
 
 
Минздрав РФ
 
Атипичная пневмония
Минздрав Украины
информация на нем по-украински
Стандарты терапии тяжелого острого респираторного синдрома (предполагаемого и подтвержденного) у взрослых пациентов
Сайт CDC со множеством ссылок по тематике "атипичной пневмонии": ответы на FAQ, руководства по карантину, изоляции больных и подозрительных на SARS, определение случая SARS, Travel-инфо и т.д. и т.п)
Сайт ВОЗ, содержащий всю свежую официальную информацию по данной теме
Туберкулез
Туберкулез
Украинский интернет ресурс по проблемам туберкулеза. Информация по профилактике и лечению для специалистов и больных
Организация здравоохранения Гранты
Для поиска потенциальных партнеров для участия в грантах можно пользоваться такими ресурсами:
ИНТАС - INTAS Web Site
КАК ПИСАТЬ ЗАЯВКИ НА ГРАНТЫ ?
пособие для написания заявки на грант
Программа Обучение и Доступ к Интернет – публикации
Пособие по составлению заявки на грант
Грантодатели. Пособие по составлению заявок на грант
Управление здравоохранением
Библиотека
Документация, связанная с менеджментом качества медицинской помощи:
Бухгалте.ру - информационный ресурс для бухгалтеров
интересный сайт для бухгалтеров, экономистов и юристов
Возможные стратегии реформирования системы государственных обязательств в здравоохранении
Шейман И.М. - директор Московского представительства проекта поддержки законодательных инициатив в области здравоохранения Бостонского университета Доступность качественной медицинской помощи
Проект "Доступность качественной медицинской помощи" - часть рабочего плана Комитета по здравоохранению Российско-Американской комиссии по экономическому и технологическому сотрудничеству начался в сентябре 1998 года и планируется к завершению в 2002 году. Здравология - Для специалистов - Русский Медицинский Сервер
Городская поликлиника в системе медицинского страхования. И. А. Тогунов. В книге освещены особенности деятельности городской поликлиники в условиях системы обязательного медицинского страхования, вскрыты некоторые закономерности процессов, происходящих в здравоохранении на уровне предоставления амбулаторной медицинской помощи. Рассматриваются перспективы стандартизации врачебной
поликлинической деятельности и использование информационных технологий в лечебно-профилактическом учреждении “ИНТЕРКОМ-ПЕРСОНАЛ” Кадровый клуб
Медицинское право
интересный ресурс "Медицинское право в России": Сайт пока находится в режиме разработки, однако многие материалы, которые уже присутствуют, будут несомненно полезны партнерским организациям.
Медицина в условиях бедности: технология и этика распределения
Монография В. Власова посвящена систематическому изложению одного радикального подхода к обеспечению населения медицинской помощью в условиях значительного дефицита ресурсов. Этот подход, называемый рационированием, является единственным способом использовать средства рационально
Менеджмент
Страница сайта МИАЦ, посвященная менеджменту качества медицинской помощи:
МЕДЕКОПОРТАЛ
Министерство Здравоохранения Украины
Министерство Здравоохранения Республики Казахстан
Министерство Здравоохранения России
Официальный сайт Министерства Путей Сообщения РФ.
железнодорожная гигиена
Научно-практический журнал по вопросам управления персоналом “Персонал-микс”
Научно-методический Центр региональных проблем здравоохранения (Самара)
Основная цель деятельности центра - разработка программ управления качеством медицинской помощи и повышение эффективности деятельности медицинских учреждений Самарской области
Первый Московский хоспис
Практикующему врачу
Медицинское право и этика
Программа "Контроль знаний"
Программа "Контроль знаний". В системе аттестации медицинских кадров Самарской области с 1991 года используется компьютерное тестирование врачей с помощью единой программной оболочки. База данных этой программы содержит 103 раздела и состоит из 7988 вопроса.
Социальная гигиена и организация здравоохранения
Сайт “Укрепление здоровья” является основным источником информации по этой тематике в России. На сайте можно найти информацию о научных публикациях, бесплатные базы данных, выход на сайты и базы данных других организаций, занимающихся этой тематикой, информацию об образовательных программах и обучающих мероприятих в области УЗ и ПЗ. Сайт “Укрепление здоровья” ориентирован на специалистов здравоохранения, образования, социальных работников и других специалистов, работающих в области УЗ и ПЗ.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ШКОЛА ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Социальная гигиена и организация здравоохранения
СтройКонсультант
Российские строительные нормы. Ресурс может быть полезен специалистам в области гигиены и санитарии
Специализированный сайт для менеджеров по персоналу
Укрепление здоровья и профилактика основных неинфекционных заболеваний
Сайт ориентирован на специалистов здравоохранения, образования, социальных работников и других специалистов, работающих в области УЗ и ПЗ. Сайт поддерживается специалистами Государственного научно-исследовательского Центра профилактической медицины Минздрава России Управление лечебно-диагностическим процессом
Организация работы врача и медицинского учреждения, автоматизация в слабо формализованных областях знания, управление "сложными" системами
Для организаторов детского здравоохранения. Дана подробная статистика с диаграммами
Указы, приказы по МЗ РФ и др.
 БАЗА ДОКУМЕНТОВ ПО ОБЩЕСТВЕННОМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
Реализация Концепции развития здравоохранения и медицинской науки Российской Федерации
железнодорожная гигиена
Информационные технологии в медицине Медицинская информатика
АРМИТ
Ассоциация развития медицинских информационных технологий
ГлавНИВЦ Медицинского Центра Управления делами Президента РФ
Сфера деятельности: медицинская информатика, информационные системы для медицины, пакеты прикладных программ для медицины, автоматизированные рабочие места специалистов-медиков, системная интеграция, поддержка, консультации, издательская деятельность
ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Вышел сборник трудов конференции АРМ врача 2002
Здравоохранение Самарской области
Опыт реформирования и информатизации - все о здравоохранении Самарской области.
ИД "БИС" : Информационные технологии в Здравоохранении.
Сайт журнала "Информационные технологии в здравоохранении"
Кодексы Интернет - система стандартов нового информационного законодательства
Медицинская Баннерная Сеть
общеукраинская баннерная сеть, администрация которой ставит перед собой цель - объединить в едином рекламном пространстве украинские медицинские ресурсы, дать возможность медицинским учреждениям и службам бесплатно распространять в Интернете информацию о своих услугах.
Официальный сайт Курганского роддома #1
Календарь контрацепции и зачатия (shareware, 755 Кбайт)
Медицинский справочник (5.03 Мбайт)
Справочник лекарственных средств (5.31 Мбайт)
Перевод медицинских терминов
В Санкт-Петербургском медицинском университете им. Павлова проект для поиска/перевода медицинских терминов (концепций) на русском и английском языках. В экспериментальной модели подключен модуль полнотекстового поиска в базе русских медицинских терминов. Инструкция на странице.
Республиканский медицинский информационно-аналитический центр Республики Татарстан
Республиканский медицинский центр информатики и статистики МЗ Удмуртской Республики
Русский Медицинский Сервер - Каталог Медицинских Программ
есть простые программы, написанные для практических врачей. А также небольшие базы данных.
Медицинский софт
Медицинские поисковые машины и предметные каталоги
Медицинский поисковый сервер
Поисковая система по медицинским ресурсам
МЕДИЦИНСКАЯ ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА
по популярным ресурсам Интернет [для пациентов]
МЕДИЦИНСКАЯ ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА
по профессиональным российским ресурсам
[для специалистов]
Knowledge Finder -Быстрый доступ к профессиональной литературе для исследователей и клиницистов, студентов и преподавателей, эффективный поиск медицинской информации.
Предоставляет инструмент поиска медицинской информации по разнообразной тематике в сети и на сайте.
 
 
Система поиска медицинской информации, дающая большее количество документов, чем Medline. Кроме того, можно сразу увидеть, открыта ли статья.
 
российский биомедицинский журнал, поисковая система по профессиональным российским медицинским ресурсам
международная информационно-поисковая система
поисковый медицинский сайт, где можно найти абстракты, с полными текстами
Медицинская статистика
Медико-биологическая статистика
Медико-биологическая статистика С. Гланц
Медстатистика для стационаров (больниц) смедицинский статистический учет для стационаров, ориентированный на новый классификатор болезней МКБ-10
Морион: Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием EXCEL
Есть интересная книга "Статистические методы в медико-биологический исследованиях с использованиям Excel"
Электронный учебник - Начальная страница
Электронный учебник StatSoft - Электронный учебник по статистике помогает начинающим пользователям понять основные понятия статистики и более полно представить диапазон применения статистических методов. Материал учебника был подготовлен отделом распространения и технической поддержки компании StatSoft на основе многолетнего опыта чтения лекций студентам и аспирантам математических специальностей. В учебнике приводится большое количество примеров применения статистики в различных областях науки и народного хозяйства, включая лабораторные исследования (в медицине, сельском хозяйстве и др. областях), деловые приложения и прогнозирование, социологию и проведение обзорных исследований, сбор и разведочный анализ данных, инженерию и приложения для контроля качества на производстве, а также многие другие.
Программа, которую могут успешно использовать и профессионалы, и начинающие. Благодаря продуманному интерфейсу и исчерпывающему набору графических и аналитических возможностей STATISTICA является наиболее популярным программным продуктом для обработки данных. Там же содержится обзор использования STATISTICA для анализа медицинских данных, медицинские статьи, отзывы пользователей и программы курсов лекций для медиков. Оттуда же, кстати, можно скачать ознакомительную версию программы
Телемедицина
База данных с медицинскими изображения
Интересный ресурс по обмену между врачами медицинскими изображениями, и базой с накопленными изображениями (MedPix):
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗЬ в медицине
Казахстанский телемедицинский сервер
Медицинские компьютерные технологии
Оpганизация и pазвитие телемедицинской помощи на теppитоpии Алтайского кpая и РФ; разpаботка и внедpение современных компьютеpных технологий в лечебно-профилактических учреждениях Алтайского кpая и РФ
ТАНА – теле медицинские системы
Аппаратно-программные комплексы для очных и заочных телемедицинских консультаций.
Телемедицина в Медицинском Центре Управления делами Президента РФ
Телемедицина в России
- Клиника боли. Сайт профессионального медицинского сообщества.
Клиника боли
о телемедицине в Узбекистане
Автоматизация медицинских учреждений
АИТ-Холдинг,ЗАО
Программный комплекс для построения медицинских информационных систем (МИС) “ЭВЕРЕСТ” (Сертифицирован Минздравмедпрома РФ №172 от 24.11.95г.)
Комплекс предназначен для автоматизации всех видов деятельности лечебно-профилактических учреждений: административной, лечебно-диагностической, лабораторно-клинической, финансово-экономической, хозяйственной.
Применяется в стационарах, поликлиниках, детских больницах, диспансерах, родильных домах, многопрофильных больничных комплексах. Гибкая система настроек позволяет использовать программный комплекс с учетом специфики каждого учреждения.
Актуальные медицинские поставки
Установка и сопровождение клинических информационных систем
Солитон"
Недорогой компактный программный продукт ИКАР — электронная история болезни кардиологического профиля, — позволяющий доктору больше работать “непосредственно у постели больного” за счет существенного снижения загрузки рутиной оформления медицинской документации, при заметном повышении качества последней. Успешно внедренной во многих клиниках г. Москвы,
Сетевые версии ИКАРа содержат расширенный модуль статистики с компонентами поддержки принятия решений.
Разработка и продажа компьютерных медицинских систем
Группа ЦентрИнвест
Группа ЦентрИнвест представляет информационные системы “АМУЛЕТ”, созданные для автоматизации медицинских учреждений разных размеров и повышения эффективности их работы: АИС “АМУЛЕТ” - предназначена для автоматизации крупных лечебно-профилактических учреждений. “АМУЛЕТ - клиника” - предназначена для автоматизации частных медицинских учреждений и поликлиник средних размеров.
Ознакомиться с системами можно, загрузив с сайта http://www.medicalsystems.ru программы “АМУЛЕТ – частная практика” и “АМУЛЕТ – клиника”, ограниченные только по времени использования.
Фирма Тонлайн – 7 лет на рынке медицинских информационных систем.
Разработка и внедрение автоматизированных информационных систем (АИС). Комплексное обследование деятельности учреждений. Разработка, установка, поддержка ПО, обучение. Оптимизация проектных решений на базе собственного ПО. Разработка и продвижение интернет-проектов.
Интернет-проект:
Столичный медицинский портал (http://www.lpu.ru) - ЛПУ на карте Москвы, экстренная помощь, страховые компании, заказ лекарств, кадровое агентство. Проектирование, установка, администрирование локальных вычислительных сетей (лицензия ФЛЦ №010389); построение Интернет/Интранет решений.
Интегрированный программный комплекс автоматизации деятельности учреждения здравоохранения
“Конус-Медик”
Программный комплекс “Артемида” для управления стационаром и поликлиникой (Свидетельство Минздрава РФ №5 от 02.03.99). Полная автоматизация деятельности всех функциональных подразделений ЛПУ. Платформа реализации - промышленная постреляционная СУБД CACHE корпорации Intersystems. Удобный интерфейс. База данных отечественного и зарубежного медоборудования “Конус.03” (более 14500 наименований изделий). Встроенный классификатор. Расширенный поиск. Вывод информации в формате MS Word.
Украинская Ассоциация Компьютерной Медицины
Фирма “Фобос”
Программные комплексы для медицинских учреждений и центров санэпеднадзора
Центр медицинских информационных технологий "МЕДИАЛ-МТ”
Комплект программ по ведению базы данных пациентов терапевтического профиля
Сестринское дело
Ассоциация Медсестер России
Медицинские ресурсы Интернет | Сестринское дело
сайты по сестринскому делу
Санкт-Петербургская Международная Школа Перинатальной Медицины и Репродуктивного Здоровья
Сестринское дело. Справочник
Сестринское обозрение - Nursinrg Review
Сестринское обозрение Nursing Review Международный электронный журнал сестринского дела
Международная классификация сестринской практики, Г.М. Перфильева, Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
Учебно-информационный медсестринский центр (Алматы)
Германский центр научно обоснованного медсестринского дела (German Center for Evidence-Based Nursing) (на нем. и англ. яз.) Сведения о центрах научно обоснованного медсестринского дела во всем мире и учебных ресурсах на английском и немецком языках, ссылки на другие полезные ресурсы, глоссарий и информация о конференциях.
Nurse - Истоки сестринского дела в России
Здесь много полезной информации для медицинских сестер.
Сайт предназначен для руководителей органов управления здравоохранением, высшего и среднего медицинского персонала, специалистов по Сестринскому Делу. Приоритетными задачами данного проекта является информирование посетителей сайта о проблемах и достижениях в области сестринского дела в России и за рубежом, усиление информационного потока из Центра в регионы, привлечение потенциальных потребителей профессиональной информации по сестринскому делу, предоставление рекламных возможностей производителям товаров и услуг, входящих в сферу потребительских интересов целевой аудитории сайта.
сайты по сестринскому делу
Информация для пациентов Женское здоровье
Безопасный секс. Путеводитель по контрацепции - Экстренная контрацепция Краткий обзор
Дубна 03. Медицинская помощь.
Развитие беременности, роды и проблемы с ними связанные
Душевное акушерство
"Душевное акушерство" - полезная информация для будущих мам; по уходу за маленьким ребенком; по грудному вскармливанию и т.д.
Женское здоровье
"Женское здоровье" научно-популярный журнал. Каждый новый номер - это маленькая энциклопедия для женщины, которая хочет быть в отличной форме независимо от возраста и социального статуса; это беседы с ведущими специалистами-медиками, проблемные статьи практикующих психологов, интервью с известными женщинами, уникальные материалы о правильном питании.
Журнал “9 месяцев”
ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ :: Популярные статьи
ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ популярные статьи - наиболее важные вопросы жизни и здоровья современной женщины: Аборт и его последствия, Анатомия женщины, Критические дни, Способы современной контрацепции, Этика половой жизни женщины, В ожидании чуда, Как сохранить свое здоровье, Cправочник женских болезней, Бесплодный брак, Жизнь за порогом зрелости, Женская книга рекордов Гинеса, Рецепты народной медицины.
 
 
Обсуждается вопрос о защите прав пациента и основы законодательства РФ об охране здоровья граждан (ст.30. “Права пациента”).
 
МАТЕРИНСТВО - советы специалистов и родительский опыт
Материнство: советы специалистов и родительский опыт. Популярно обо всем: роды, беременность, планирование ребенка, энциклопедия домашних родов, энциклопедия водных родов и т.д.
Здоровый образ жизни
Брошюры издательства Венера-Пресс
Целью этих изданий является изменение поведения населения, особенно молодежи, способствующее снижению распространенности ИППП, создание атмосферы доверия к персоналу медицинских учреждений, работающих в системе охраны сексуального здоровья
Вестник ЗОЖ
Вестник ЗОЖ (здорового образа жизни)
Тематическая подборка материалов по теме "Движение жизнь" подойдет тем, кто еще только планирует проведение Дня здоровья.
Интересное в Медицине
Тематическая подборка материалов по теме "Движение жизнь" подойдет тем, кто еще только планирует проведение Дня здоровья.
КУРЕНИЕ: ВРЕД И ПОЛЬЗА
Разучим новую привычку — привычку не курить!
 
 
Здоровый образ жизни, Ресурс по вопросам правильного питания и здорового образа жизни
 
 Спорт, единоборства, боевые искусства XXI века
отличное пособие для оздоровления - кто хочет заниматься джиу-джитсу
Всемирный день здоровья 2003. Там же:
О правах пациента
Европейская Конвенция о защите прав человека: право и практика
Лига защитников пациентов
Аналитика публикации законы -- Лига защитников пациентов
Invalid.Ru,Инвалид - cервер для больных и врачей. Экспертиза
– информационный правовой проект для инвалидов Подборка законодательных актов об инвалидах. Обзор прав и льгот для инвалидов. Документная база по экспертизе нетрудоспособности (методы, перечень документов, порядок определения). Каталог тематических ресурсов Сети. Чат.
 
 
Обсуждается вопрос о защите прав пациента и основы законодательства РФ об охране здоровья граждан (ст.30. “Права пациента”).
 
Служба защиты прав и безопасности пациентов (Санкт-Петербург)
Популярная медицинская информация
Градусник.ру -: Рассылки :: Архив рассылки Медицина для чайников
Медицина для чайников - рассылка, которая окунет Вас в чудесный мир медицины, посвятит в тайны Вашего организма и начнет учить медицинскому наречию, без знания которого Вы не поймете ни рекомендации Вашего любимого доктора, ни заключение кардиолога о том, что регургитации в крови в левое предсердие у Вас не отмечено и миокард не гипертрофирован. Мы научимся читать анализы, узнаем, как помочь любимому организму в трудных для него жизненных ситуациях, и просто расширим свой кругозор. Тематика рассылки: терапия, хирургия, лабораторные исследования, фундаментальные науки (физиология, биохимия).
Диета для выведения радионуклидов
Лечебно-профилактическое питание в условиях повышенной радиационной опасности
Для педиатров и родителей
Если у вас повышается артериальное давление...(Памятка)
Лечение больных в лучших медицинских центрах Москвы - Интергоспиталь
Наша компания окажет Вам помощь в плановой и экстренной госпитализации в лучшие Московские и зарубежные клиники, поможет провести подбор профильной больницы, проинформирует Вас о расценках на лечение.
Лечение, симптомы и профилактика теплового (солнечного) удара - информация от Интергоспиталь.
Медицинская библиотека - Раздел книги и рукаводства
Микрохирургическая служба
Помоги своему ребенку
Книга “Помоги своему ребенку” написана, чтобы научить родителей приемам первой помощи, которые могут спасти ребенку жизнь
Понятие о системе обязательного медицинского страхования
Путь от солнца к сердцу
Е.В. Лобачева, врач-кардиолог, Научный центр сердечно-сосудистой хирургии РАМН
Ресурс по оказанию первой помощи
“Пока не приехал доктор” - руководство к действию,
Скорая медицинская помощь. Экстренная госпитализация. Лечение в больницах, клиниках, медицинских центрах Москвы и зарубежом. Элитные платные медицинские услуги.
Солнечный удар.
Большая Медицинская Энциклопедия
"Дневник диеты" - книга Excel с макросом, которая позволяет очень удобно следить за течением диеты. Приводятся рекомендации, являющиеся по существу конспектом основных рекомендаций Института Питания РФ. Автоматически подсчитывает калорийность съеденных продуктов, делает прогноз на дальнейшее течение диеты - предскажет когда будет достигнут желаемый вес и еще кое что. Приводится дневник автора программы, который легко и непринужденно сбросил за 1,5 месяца 20 кг и продолжает это полезное дело, во многом благодаря этой простенькой программке.
Тепловой удар
Тепловой удар и солнечный удар, 27 способов избежать беды
– нет. Лечение храпа, бессонницы и других нарушений сна
сайт посвященный храпу, в основном информация для пациентов, как и www.xrap.ru,но можно найти полезное и для врача (медсестры). Можно скачать учебное пособие "Диагностика и лечение храпа и синдрома обструктивного апноэ сна". Экстренная медицинская помощь
Ваши действия при экстренной ситуации
(на англ. яз.) Британский каталог веб-сайтов, посвященных здравоохранению, заболеваниям и смежным темам. Сайт редактируется двумя врачами общей практики.
Информация для пациентов по различным заболеваниям (англ)
 
Информационно-аналитический сервер. Много полезных научно-популярных статей.
 
Экология
Центр демографии и экологии человека Института народнохозяйственного прогнозирования РАН
Эковестник Дубны
На территории Дубны проводятся разнообразные экологические исследования, о которых можно узнать просмотрев раздел "Проекты". Если вы сами являетесь участником какого-либо экологического проекта,
можно разместить его анонс
программы оценки средового риска
материалы ко Всемирному дню воды
Нетрадиционная медицина
Ассоциация Квантовая Медицина
Основные направления деятельности Ассоциации: внедрение в широкую медицинскую практику безлекарственных, экологически чистых, неинвазивных, безболезненных методов диагностики и лечения; разработка и производство аппаратуры для квантовой медицины
Атлас Тибетской медицины "Голубой берилл"
Атлас тибетской медицины
 
 
Основу лечения составляет применение метаболических препаратов природного происхождения, разработанных в научном отделе клиники под руководством профессора Хохлова А.П. Примеры лечения различных заболеваний.
 
Немедицинские ресурсы Английский язык на Интернет
Английский язык.ru - для тех, кто говорит по-русски и учит английский
Для желающих изучать английский язык (тесты, уроки и т.п.)
Английский язык >> Study.Ru | Английский язык: ресурсы Интернет
Для желающих изучать английский язык (тесты, уроки и т.п.)
Интенсивное изучения английского языка
Изучение с помощью фильмов с субтитрами. Вы можете заказать любой фильм с английскими субтитрами или без субтитров. Для удобства, к каждому видеофильму имеется словарь наиболее трудных слов, идущих так, как они встречаются в фильме, и Вам не придется тратить время на утомительное перелистывание словаря в поисках незнакомого слова. Ко всем словам дана транскрипция. Словарь по каждому фильму доступен также через каталог видеофильмов.
Гендерные исследования
Всемирная Организация Здравоохранения, ВОЗ Лаборатория гендерной экономики.
Международная женская сетевая программа "Институт Открытое общество Фонд содействия-Россия".
Открытый Университет ДВГУ
Открытый университет ДВГУ (Дальневосточный государственный университет). Ведет интернет-программы по нескольким специальностям, в том числе для иностранных студентов. Создано более 120 электронных полнотекстовых курсов в стандарте html. Каждый курс сопровождается электронным тестирующим комплексом (четыре модуля и итоговый тест). В 2002 году обработано более полумиллиона сеансов тестирования по 100 дисциплинам (это вместе - студенты- дневники, студенты - заочники, школьники, абитуриенты).Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ)
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) -самоуправляемая государственная организация, основной целью которой является поддержка научно-исследовательских работ по всем направлениям фундаментальной науки на конкурсной основе, без каких-либо ведомственных ограничений. Фонд ежегодно финансирует около 8000 инициативных научных проектов, в которых принимают участие десятки тысяч научных сотрудников российских институтов, университетов, вузов и лабораторий. При помощи Фонда создаются и развиваются телекоммуникационные сети для обеспечения научных исследований, информационные системы и базы данных, проводятся региональные и международные конкурсы, ежегодно издается более 200 научных монографий и сборников, организуются десятки экспедиций, проходят 300-400 конференций в различных городах России, сотни ученых участвуют в зарубежных конференциях
Дистанционные курсы, проекты, олимпиады и т.д. для учащихся и учителей
бесплатное обучение программе 1С:Бухгалтерия
вопросам
Российский on-line ресурс о фундаментальных исследованиях в различных областях знаний;
институт (MIT) открывает бесплатный курс лекций в Интернете по многим предметам (ссылки, материал в формате PDF, видеозаписи). Разделы: астронавтика, физика, биология, химия, математика и др. Каждый раздел содержит по несколько курсов лекций, где есть описание курса, необходимая литература и прочие вспомогательные материалы. Так что, имея доступ к Интернету и желание учиться, можно самому закончить теоретическую часть МТИ "на дому".
insecticides organothiophosphores [insecticides, organothiophosphate]
insémination [insemination]
insémination artificielle [insemination, artificial]
insémination artificielle hétérologue [insemination, artificial, heterologous]
insolation [sunstroke]
insomnie fatale familiale [insomnia, fatal familial]
installation stationnement [parking facilities]
instinct [instinct]
institution [establishment, institution, organization] (Type de ressource)
institutionnalisation [institutionalization]
instrument chirurgical [surgical instruments]
instrumentation [instrumentation] (Qualificatif)
instruments dentaires [dental instruments]
insuffisance aortique [aortic valve insufficiency]
insuffisance cardiaque [heart failure, congestive]
insuffisance hépatique [liver failure]
insuffisance mitrale [mitral valve insufficiency]
insuffisance ovarienne précoce [ovarian failure, premature]
insuffisance pancréatique exocrine [pancreatic insufficiency]
insuffisance placentaire [placental insufficiency]
insuffisance polyviscérale [multiple organ failure]
insuffisance rénale [kidney failure]
insuffisance rénale aiguë [kidney failure, acute]
insuffisance rénale chronique [kidney failure, chronic]
insuffisance respiratoire [respiratory insufficiency]
insuffisance surrénale [adrenal gland hypofunction]
insuffisance tricuspidienne [tricuspid valve insufficiency]
insuffisance veineuse [venous insufficiency]
insuline [insulin]
insuline NSILA [nonsuppressible insulin-like activity]
insulinome [insulinoma]
insulinorésistance [insulin resistance]
intégration scolaire enfants handicapés [mainstreaming (education)]
intégration virus [virus integration]
intégrine [integrins]
intelligence artificielle [artificial intelligence]
interactions médicamenteuses [drug interactions]
interactions particules élémentaires [elementary particle interactions]
interface utilisateur [user-computer interface]
interférence virale [viral interference]
interférométrie [interferometry]
interféron type I [interferon type I]
interféron-alpha [interferon-alpha]
interféron-bêta [interferon-beta]
interférons [interferons]
interleukine 1 [interleukin-1]
interleukine 2 [interleukin-2]
interleukines [interleukins]
internat et résidence [internship and residency]
internement malade mental [commitment of mentally ill]
Internet [Internet]
interphase [interphase]
interprétation image assistée ordinateur [image interpretation, computer-assisted]
interprétation psychanalytique [psychoanalytic interpretation]
interprétation statistique données [data interpretation, statistical]
interrogatoire malade [medical history taking]
interruption grossesse [abortion, legal]
intervalle confiance [confidence intervals]
intervention chirurgicale [surgical procedures, operative]
intervention chirurgicale buccale [oral surgical procedures]
intervention chirurgicale glandes endocrines [endocrine surgical procedures]
intervention chirurgicale gynécologique [gynecologic surgical procedures]
intervention chirurgicale ophtalmologique [ophthalmologic surgical procedures]
intervention chirurgicale otologique [otologic surgical procedures]
intervention chirurgicale otorhinolaryngologique [otorhinolaryngologic surgical procedures]
intervention chirurgicale pulmonaire [pulmonary surgical procedures]
intervention chirurgicale reconstructive [reconstructive surgical procedures]
intervention chirurgicale thoracique [thoracic surgical procedures]
intervention chirurgicale urogénitale [urogenital surgical procedures]
intervention chirurgicale urologique [urologic surgical procedures]
intervention chirurgicale urologique mâle [urologic surgical procedures, male]
intervention chirurgicale vasculaire [vascular surgical procedures]
intervention chirurgie ambulatoire [ambulatory surgical procedures]
intervention chirurgie buccale préprothétique [oral surgical procedures, preprosthetic]
intervention chirurgie cardiovasculaire [cardiovascular surgical procedures]
intervention chirurgie digestive [digestive system surgical procedures]
intervention Fontan [fontan procedure]
intervention orthopédique [orthopedic procedures]
intervention période de crise [crisis intervention]
intervention sauvetage [rescue work]
interventions chirurgicales obstétricales [obstetric surgical procedures]
interventions chirurgicales voies biliaires [biliary tract surgical procedures]
interventions chirurgie cardiaque [cardiac surgical procedures]
interventions neurochirurgicales [neurosurgical procedures]
intestin [intestines]
intestin grêle [intestine, small]
intestin, maladies [intestinal diseases]
intima [tunica intima]
intolérance fructose [fructose intolerance]
intolérance glucose [glucose intolerance]
intolérance lactose [lactose intolerance]
intoxication [poisoning] (Qualificatif)
intoxication [poisoning]
intoxication alcoolique [alcoholic intoxication]
intoxication alimentaire [food poisoning]
intoxication arsenic [arsenic poisoning]
intoxication cadmium [cadmium poisoning]
intoxication champignon [mushroom poisoning]
intoxication fluorure [fluoride poisoning]
intoxication gaz [gas poisoning]
intoxication métaux lourds, troubles neurologiques [heavy metal poisoning, nervous system]
intoxication oxyde de carbone [carbon monoxide poisoning]
intoxication par eau [water intoxication]
intoxication plante [plant poisoning]
intoxication plomb [lead poisoning]
intoxication tétrachlorure de carbone [carbon tetrachloride poisoning]
intradermoréaction [intradermal tests]
intubation [intubation]
intubation trachéale [intubation, intratracheal]
invagination [intussusception]
inversion utérus [uterine inversion]
invertébrés [invertebrates]
iode [iodine]
iode, composés [iodine compounds]
iode, isotope [iodine isotopes]
iode, radioisotope [iodine radioisotopes]
iodobenzoates [iodobenzoates]
iodoprotéines [iodoproteins]
iodure [iodides]
iodure potassium [potassium iodide]
iodure sodium [sodium iodide]
iohexol [iohexol]
ionophores [ionophores]
ions [ions]
iridectomie [iridectomy]
iris, maladies [iris diseases]
iritis [iritis]
Irlande [Ireland]
irradiation aliments [food irradiation]
irrigation [irrigation]
irritants [irritants]
Irvine, syndrome [macular edema, cystoid]
ischémie [ischemia]
ischémie intracérébrale [brain ischemia]
ischémie myocardique [myocardial ischemia]
Islam [Islam]
Islande [Iceland]
isoanticorps [isoantibodies]
isoantigènes [isoantigens]
isochromosomes [isochromosomes]
isoflavones [isoflavones]
iso-immunisation Rh [Rh isoimmunization]
isolement et purification [isolation & purification] (Qualificatif)
isolement malade [patient isolation]
isolement social [social isolation]
isomérases [isomerases]
isoprénaline [isoproterenol]
isoquinoléines [isoquinolines]
isosorbide [isosorbide]
isotopes [isotopes]
isotrétinoïne [isotretinoin]
isotype immunoglobuline [immunoglobulin isotypes]
issue fatale [fatal outcome]
issue grossesse [pregnancy outcome]
Italie [Italy]
itraconazole [itraconazole]
ivermectine [ivermectin]
ivresse des profondeurs [inert gas narcosis]
jambes sans repos, syndrome [restless legs syndrome]
Japon [Japan]
jéjunostomie [jejunostomy]
jéjunum [jejunum]
Jervell-Lange Nielsen, syndrome [Jervell-Lange Nielsen syndrome]
jeu et jouet [play and playthings]
jeu vidéo [video games]
jeûne alimentaire [fasting]
jeunes sans domicile [homeless youth]
jogging [jogging]
jonction adhérente [adherens junctions]
jonction cellule-matrice [cell-matrix junctions]
jonction communicante [gap junctions]
jonction neuromusculaire, maladies [neuromuscular junction diseases]
jonction serrée [tight junctions]
journalisme [journalism]
journaux [newspapers]
judaïsme [judaism]
jugement [judgment]
juif [jews]
jumeaux [twins]
jumeaux, maladies [diseases in twins]
jurisprudence [jurisprudence]
justice sociale [social justice]
kallikréines [kallikreins]
Kallman, syndrome [Kallman syndrome]
kanamycine [kanamycin]
Kartagener, syndrome [Kartagener syndrome]
Kearns et Sayre, syndrome [Kearns syndrome]
Kenya [Kenya]
kératectomie photoréfractive laser Excimer [keratectomy, photorefractive, Excimer laser]
kératine [keratin]
kératinocyte [keratinocytes]
kératite [keratitis]
kératite herpétique [keratitis, herpetic]
kératocône [keratoconus]
kératoconjonctivite infectieuse [keratoconjunctivitis, infectious]
kératoconjonctivite sèche [keratoconjunctivitis sicca]
kératodermie palmoplantaire diffuse [keratoderma, palmoplantar, diffuse]
kératopathie [corneal diseases]
kératose [keratosis]
kératose folliculaire [keratosis follicularis]
kératose palmoplantaire [keratoderma, palmoplantar]
kératotomie radiale [keratotomy, radial]
kétamine [ketamine]
kétoconazole [ketoconazole]
kétotifène [ketotifen]
kinases famille src [src-family kinases]
kinetofragminophorea [kinetofragminophorea]
kinétoplastidé [kinetoplastida]
klebsiella [klebsiella]
klebsiella, infection [klebsiella infections]
klebsiella oxytoca [klebsiella oxytoca]
klebsiella pneumoniae [klebsiella pneumoniae]
Kleine-Levin, syndrome [Kleine-Levin syndrome]
Klinefelter, syndrome [Klinefelter's syndrome]
Kluver-Bucy, syndrome [Kluver-Bucy syndrome]
koro [Koro]
Korsakoff, syndrome [korsakoff syndrome]
kuru [Kuru]
Kwashiorkor [kwashiorkor]
kyste arachnoïde [arachnoid cysts]
kyste bronchogénique [bronchogenic cyst]
kyste dermoïde [dermoid cyst]
kyste maxillaire [jaw cysts]
kyste médiastin [mediastinal cyst]
kyste odontogénique [odontogenic cysts]
kyste os [bone cysts]
kyste osseux anévrysmal [bone cysts, aneurysmal]
kyste ovaire [ovarian cysts]
kyste pancréas [pancreatic cyst]
kyste pilonidal [pilonidal sinus]
kyste poplité [popliteal cyst]
kyste synovial [synovial cyst]
kyste système nerveux central [central nervous system cysts]
kystes [cysts]
labiolecture [lipreading]
laboratoire [laboratories]
laboratoire analyses hôpital [laboratories, hospital]
laboratoire dentaire [laboratories, dental]
labyrinthe [labyrinth]
labyrinthe, maladie [labyrinth diseases]
labyrinthite [labyrinthitis]
lactames [lactams]
lactarium [milk banks]
lactation [lactation]
lactobacillaceae [lactobacillaceae]
lactobacillus [lactobacillus]
lactones [lactones]
lactose [lactose]
lactulose [lactulose]
Lafora, maladie [Lafora disease]
lait [milk]
lait femme [milk, human]
lambeau [surgical flaps]
Lambert-Eaton, syndrome [Lambert-Eaton myasthenic syndrome]
laminectomie [laminectomy]
lamivudine [lamivudine]
Landau-Kleffner, syndrome [Landau-Kleffner syndrome]
langage [language]
langage du corps [kinesics]
langage enfant [child language]
langage gestuel [sign language]
langage programmation [programming languages]
Langer-Giedion, syndrome [Langer-Giedion Syndrome]
langue [tongue]
langue, maladies [tongue diseases]
Laos [Laos]
laparoscope [laparoscopes]
laparotomie [laparotomy]
larme [tears]
larva migrans ankylostomienne [larva migrans]
larva migrans viscérale [larva migrans, visceral]
laryngectomie [laryngectomy]
laryngite [laryngitis]
laryngoscope [laryngoscopes]
laryngoscopie [laryngoscopy]
larynx [larynx]
larynx artificiel [larynx, artificial]
larynx, maladies [laryngeal diseases]
laser [lasers]
LASIK [keratomileusis, laser in situ]
latex [latex]
lats [long-acting thyroid stimulator]
Laurence-Moon, syndrome [Laurence Moon syndrome]
lavage bronchoalvéolaire [bronchoalveolar lavage]
lavage mains [handwashing]
lavage péritonéal [peritoneal lavage]
lavement [enema]
laxatifs et purgatifs [cathartics]
laxité articulaire [joint instability]
lectine liant le mannose [mannose-binding lectin]
lectines [lectins]
lectines liant le mannose [mannose-binding lectins]
lectines type c [lectins, c-type]
lecture [reading]
lecture critique d'articles [critical appraisal or critical reading] (Type de ressource)
légionella [legionella]
legionella pneumophila [legionella pneumophila]
légionellaceae [legionellaceae]
légionellose [legionellosis]
légionnaires, maladie [legionnaires' disease]
législation [legislation]
législation aliment [legislation food]
législation dentisterie [legislation, dental]
législation et jurisprudence [legislation & jurisprudence] (Qualificatif)
législation hôpital [legislation, hospital]
législation médicale [legislation, medical]
législation pharmaceutique [legislation, pharmacy]
législation produit chimique ou pharmaceutique [legislation, drug]
législation soins infirmiers [legislation, nursing]
législation vétérinaire [legislation, veterinary]
Leigh, maladie [Leigh disease]
léiomyomatose [leiomyomatosis]
léiomyome [leiomyoma]
léiomyosarcome [leiomyosarcoma]
leishmania [leishmania]
leishmania brasiliensis [leishmania braziliensis]
leishmania donovani [leishmania donovani]
leishmania infantum [leishmania infantum]
leishmania mexicana [leishmania mexicana]
leishmania tropica [leishmania tropica]
leishmania tropica, infection [leishmaniasis]
leishmaniavirus [leishmaniavirus Leishmaniavirus]
leishmaniose cutanée [leishmaniasis, cutaneous]
leishmaniose cutanée diffuse [leishmaniasis, diffuse cutaneous]
leishmaniose cutanéomuqueuse [leishmaniasis, mucocutaneous]
leishmaniose viscérale [leishmaniasis, visceral]
lentille cornéenne [contact lenses]
lentille optique [lenses]
lentivirinae [lentivirus]
lentivirus, infection [lentivirus infections]
lepidium [lepidium]
lepidium sativum [lepidium sativum]
lèpre [leprosy]
lèpre indéterminée [leprosy, borderline]
lèpre lépromateuse [leprosy, lepromatous]
lèpre tuberculoïde [leprosy, tuberculoid]
leptine [leptin]
leptospira [leptospira]
leptospira interrogans [leptospira interrogans]
leptospiraceae [leptospiraceae]
leptospirose [leptospirosis]
Lesch Nyhan, syndrome [Lesch-Nyhan syndrome]
lésion chronique cérébrale [brain damage, chronic]
lésion de reperfusion [reperfusion injury]
lésion pulmonaire nummulaire [coin lesion, pulmonary]
lésion reperfusion myocardique [myocardial reperfusion injury]
lésions radio-induites [radiation injuries]
lésions tissus mous [soft tissue injuries]
lettre d'information [newsletter] (Type de ressource)
leucémie [leukemia]
leucémie à tricholeucocytes [leukemia, hairy cell]
leucémie aiguë lymphocytaire [leukemia, lymphocytic, acute]
leucémie aiguë myéloblastique [leukemia, myelocytic, acute]
leucémie aiguë myélomonocytaire [leukemia, myelomonocytic,acute]
leucémie aiguë nonlymphocytaire [leukemia, nonlymphocytic, acute]
leucémie aiguë T [leukemia, T-cell, acute]
leucémie B chronique [leukemia, B-cell]
leucémie lymphocytaire chronique [leukemia, lymphocytic, chronic]
leucémie lymphoïde [leukemia, lymphocytic]
leucémie myéloïde [leukemia, myeloid]
leucémie myéloïde chronique [leukemia, myeloid, chronic]
leucémie myélomonocytaire chronique [leukemia, myelomonocytic, chronic]
leucémie prolymphocytaire [leukemia, prolymphocytic]
leucémie radio-induite [leukemia, radiation-induced]
leucémie-lymphome aigu cellules T associée virus HTLV-1 [leukemia-lymphoma, T-cell, acute, HTLV-I-Associated]
leucine zipper [leucine zippers]
leucocidine [leukocidins]
leucocyte [leukocytes]
leucocyte mononucléaire [leukocytes, mononuclear]
leucocytose [leukocytosis]
leucodystrophie cellule globoïde Krabbe [leukodystrophy, globoid cell]
leucodystrophie métachromatique [leukodystrophy, metachromatic]
leucoencéphalite sclérosante subaiguë [subacute sclerosing panenphalitis]
leucoencéphalopathie multifocale progressive [leukoencephalopathy, progressive multifocal]
leucomalacie périventriculaire [leukomalacia, periventricular]
leucopénie [leukopenia]
leucopoïèse [leukopoiesis]
leucorrhée [leukorrhea]
leucotriène [leukotrienes]
leucovorine [leucovorin]
leuprolide [leuprolide]
lévamisole [levamisole]
lévodopa [levodopa]
lèvre [lip]
lèvre, maladies [lip diseases]
levures [yeasts]
liaison à protéine [protein binding]
Liban [Lebanon]
liberté [freedom]
libertés individuelles [civil rights]
libido [libido]
librairie [bookselling]
lichen plan [lichen planus]
lidocaïne [lidocaine]
l-iduronidase [iduronidase]
Li-Fraumeni, syndrome [Li-Fraumeni syndrome]
ligament articulaire [ligaments, articular]
ligament croisé antérieur [anterior cruciate ligament]
ligament croisé postérieur [posterior cruciate ligament]
ligament latéral interne genou [medial collateral ligament, knee]
ligament rotulien [patellar ligament]
ligaments [ligaments]
ligaments transverses [collateral ligaments]
ligand [ligands]
ligases [ligases]
ligature [ligation]
ligne directrice [guidelines]
ligne directrice et consensus [consensus and guideline] (Type de ressource)
ligne directrice pratique médicale [practice guidelines]
lignée cellulaire [cell line]
limbe [limbus corneae]
lincomycine [lincomycin]
lingerie hôpital [laundry service, hospital]
linguistique [linguistics]
liniment [liniments]
linite plastique [linitis plastica]
lipectomie [lipectomy]
lipides [lipids]
lipides et hypolipémiants [lipids and antilipemic agents]
lipides membranaires [membrane lipids]
lipodystrophie [lipodystrophy]
lipodystrophie associée au VIH, syndrome [HIV-associated lipodystrophy syndrome]
lipodystrophie intestinale [Whipple's disease]
lipoïdoprotéinose [lipoidproteinosis]
lipoïdose [lipoidosis]
lipolyse [lipolysis]
lipomatose [lipomatosis]
lipome [lipoma]
lipoprotéine basse densité [lipoproteins, LDL]
lipoprotéine haute densité [lipoproteins, HDL]
lipoprotéine lipase, déficit héréditaire [lipoprotein lipase deficiency, familial]
lipoprotéine très basse densité [lipoproteins, VLDL]
lipoprotéines [lipoproteins]
liposarcome [liposarcoma liposarcoma]
liquide amniotique [amniotic fluid]
liquide ascite [ascitic fluid]
liquide biologique [body fluids]
liquide céphalorachidien [cerebrospinal fluid] (Qualificatif)
liquide céphalorachidien [cerebrospinal fluid]
liquide labyrinthique [labyrinthine fluids]
liquide lavage bronchoalvéolaire [bronchoalveolar lavage fluid]
liquides et sécrétions biologiques [fluids and secretions]
listeria [listeria]
listeria, infection [listeria infections]
listéria monocytogènes [listeria monocytogenes]
lit [beds]
literie et linge [bedding and linens]
lithiase [lithiasis]
lithiase biliaire [cholelithiasis]
lithiase rénale [kidney calculi]
lithium [lithium]
lithium, composés [lithium compounds]
lithotripsie [lithotripsy]
littérature [literature]
littérature érotique [erotica]
livres [books]
loase [loiasis]
lobe frontal [frontal lobe]
lobe occipital [occipital lobe]
lobosea [lobosea]
locomotion [locomotion]
loge musculaire, syndromes [compartment syndromes]
logement [housing]
logiciel [software] (Type de ressource)
logiciel [software]
loi antitrust [antitrust laws]
loisir [recreation]
lombalgie [low back pain]
Londres [London]
longévité [longevity]
longueur cranio-caudale [crown-rump length]
lopéramide [loperamide]
lorazepam [lorazepam]
Lowe, syndrome [oculocerebrorenal syndrome]
ludothérapie [play therapy]
lumière [light]
lumière solaire [sunlight]
luminescence [luminescence]
lupus érythémateux cutané [lupus erythematosus, cutaneous]
lupus érythémateux discoïde [lupus erythematosus discoid]
lupus érythémateux disséminé [lupus erythematosus systemic]
lutéinisation [luteinization]
lutéolytiques [luteolytic agents]
lutte biologique [pest control, biological]
lutte contre animaux nuisibles [pest control]
lutte contre infection [infection control]
lutte contre infection dentaire [infection control, dental]
lutte contre insecte [insect control]
lutte contre maladie contagieuse [communicable disease control]
lutte contre moustique [mosquito control]
lutte contre rongeur [rodent control]
luxation [dislocations]
luxation congénitale hanche [hip dislocation, congenital]
luxation épaule [shoulder dislocation]
luxation genou [knee dislocation]
Luxembourg [Luxembourg]
lyases [lyases]
Lyell, syndrome [epidermal necrolysis, toxic]
Lyme, maladie [Lyme disease]
lymphadénectomie [lymph node excision]
lymphangiome [lymphangioma]
lymphangiome kystique [lymphangioma, cystic]
lymphangiomyomatose [lymphangiomyomatosis]
lymphangiomyome [lymphangiomyoma]
lymphangite [lymphangitis]
lymphocryptovirus [lymphocryptovirus]
lymphocyte [lymphocytes]
lymphocyte B [B-lymphocytes]
lymphocyte T [T-lymphocytes]
lymphocyte T CD8 [CD8-positive T-lymphocytes]
lymphocyte T cytotoxique [T-Lymphocytes, Cytotoxic]
lymphocytose [lymphocytosis]
lymphoedème [lymphedema]
lymphogranulomatose vénérienne [lymphogranuloma venereum]
lymphographie [lymphography]
lymphokines [lymphokines]
lymphome [lymphoma]
lymphome B [lymphoma, B-cell]
lymphome Burkitt [Burkitt lymphoma]
lymphome cellules du manteau [lymphoma, mantle-cell]
lymphome degré intermédiaire malignité [lymphoma, intermediate-grade]
lymphome diffus [lymphoma, diffuse]
lymphome diffus grandes cellules [lymphoma, large-cell, diffuse]
lymphome diffus grêle [immunoproliferative small intestinal disease]
lymphome diffus petites cellules clivées [lymphoma, small cleaved-cell, diffuse]
lymphome faible degré malignité [lymphoma, low-grade]
lymphome folliculaire cellules mixtes [lymphoma, mixed-cell, follicular]
lymphome gigantofolliculaire [lymphoma, follicular]
lymphome grandes cellules, CD30 [lymphoma, large-cell, Ki-1]
lymphome haut degré malignité [lymphoma, high-grade]
lymphome histiocytaire [lymphoma, large-cell]
lymphome indifférencié [lymphoma, undifferentiated]
lymphome lié SIDA [lymphoma, AIDS-related]
lymphome lymphoblastique [lymphoma, lymphoblastic]
lymphome lymphocytaire [lymphoma, small-cell]
lymphome malin tissu lymphoïde associé muqueuse [lymphoma, mucosa-associated lymphoid tissue]
lymphome mixte [lymphoma, mixed-cell]
lymphome non Hodgkinien [lymphoma, non-Hodgkin]
lymphome petites cellules lymphocytaires [lymphoma, small lymphocytic]
lymphome petites cellules non clivées [lymphoma, small noncleaved-cell]
lymphome T [lymphoma, T-Cell]
lymphome T cutané [lymphoma, T-cell, cutaneous]
lymphopoïèse [lymphopoiesis]
lynestrénol [lynestrenol]
lypressine [lypressin]
lyse tumorale, syndrome [tumor lysis syndrome]
lysergide [lysergic acid diethylamide]
lysogénie [lysogeny]
lysosome [lysosomes]
lyssavirus [lyssavirus]
mâchoire [jaw]
mâchoire, maladies [jaw diseases]
macroglobulinémie [Waldenstrom macroglobulinemia]
macroglossie [macroglossia]
macrolides [macrolides]
macrophage [macrophages]
macrosomie [fetal macrosomia]
macula lutea [macula lutea]
Madagascar [Madagascar]
maduromycose [maduromycosis]
magnésium [magnesium]
magnésium, carence [magnesium deficiency]
magnétisme [magnetics]
maigreur [thinness]
main [hand]
main d'oeuvre [manpower] (Qualificatif)
maison convalescence [hospitals, convalescent] (Type de ressource)
maison convalescence [hospitals, convalescent]
maison médicalisée personnes âgées [homes for the aged] (Type de ressource)
maison médicalisée personnes âgées [homes for the aged]
maison repos [nursing home] (Type de ressource)
maison repos [nursing homes]
maîtrise hasard biologique [containment of biohazards]
mal altitude [altitude sickness]
mal transports [motion sickness]
mal voyants [visually impaired persons]
malabsorption, syndromes [malabsorption syndrome]
malade [patients]
malade ambulatoire [outpatients]
malade hospitalisé [inpatients]
malade phase terminale [terminally ill]
maladie [disease]
maladie aiguë [acute disease]
maladie chronique [chronic disease]
maladie d'Alexander [Alexander disease]
maladie de Weil [Weil disease]
maladie d'Erdheim-Chester [Erdheim-Chester disease]
maladie du dépérissement chronique [wasting disease, chronic]
maladie endémique [endemic diseases]
maladie expérimentale animal [disease models, animal]
maladie inflammatoire pelvienne [pelvic inflammatory disease]
maladie liée environnement [environmental illness]
maladie Still, début âge adulte [Still's disease, adult-onset]
maladie veino-occlusive foie [hepatic veno-occlusive disease]
maladies appareil génital féminin et complications grossesse [female genital diseases and pregnancy complications]
maladies autoimmunes [autoimmune diseases]
maladies autoimmunes système nerveux [autoimmune diseases of the nervous system]
maladies bactériennes et mycoses [bacterial infections and mycoses]
maladies cérébrovasculaires [cerebrovascular disorders]
maladies démyélinisantes [demyelinating diseases]
maladies démyélinisantes autoimmunes SNC [demyelinating autoimmune diseases, CNS]
maladies démyélinisantes héréditaires système nerveux central [hereditary central nervous system demyelinating diseases]
maladies des animaux [animal diseases]
maladies et malformations congénitales, héréditaires et néonatales [congenital, hereditary, and neonatal diseases and abnormalities]
maladies génétiques congénitales [genetic diseases, inborn]
maladies génétiques liées au chromosome X [genetic diseases, X-linked]
maladies immunologiques [immunologic diseases]
maladies inflammatoires intestinales [inflammatory bowel diseases]
maladies lysosomiales [lysosomal storage diseases]
maladies mandibulaires [mandibular diseases]
maladies mitochondriales [mitochondrial diseases]
maladies neurodégénératives [neurodegenerative diseases]
maladies neurodégénératives héréditaires [heredodegenerative disorders, nervous system]
maladies peau et tissu conjonctif [skin and connective tissue diseases]
maladies professionnelles [occupational diseases]
maladies rares [rare diseases]
maladies sexuellement transmissibles [sexually transmitted diseases]
maladies sexuellement transmissibles bactériennes [sexually transmitted diseases, bacterial]
maladies sexuellement transmissibles virales [sexually transmitted diseases, viral]
maladies transmissibles [communicable diseases]
maladies transmissibles émergentes [communicable diseases, emerging]
maladies urologiques et appareil génital mâle [urologic and male genital diseases]
malentendants [hearing impaired persons]
malformation Arnold-Chiari [Arnold-Chiari malformation]
malformation artérioveineuse [arteriovenous malformations]
malformation congénitale kystique adénomatoïde poumon [cystic adenomatoid malformation of lung, congenital]
malformation Dandy-Walker [Dandy-Walker syndrome]
malformation dentaire [tooth abnormalities]
malformation mâchoire [jaw abnormalities]
malformation origine chimique [abnormalities, drug-induced]
malformation radio-induite [abnormalities, radiation-induced]
malformations [abnormalities] (Qualificatif)
malformations [abnormalities]
malformations appareil digestif [digestive system abnormalities]
malformations appareil locomoteur [musculoskeletal abnormalities]
malformations appareil respiratoire [respiratory system abnormalities]
malformations appareil stomatognathique [stomatognathic system abnormalities]
malformations bouche [mouth abnormalities]
malformations cardiovasculaires [cardiovascular abnormalities]
malformations crâniofaciales [craniofacial abnormalities]
malformations cutanées [skin abnormalities]
malformations maxillofaciales [maxillofacial abnormalities]
malformations multiples [abnormalities, multiple]
malformations oculaires [eye abnormalities]
malformations système nerveux [nervous system malformations]
malformations urogénitales [urogenital abnormalities]
malformations vasculaires système nerveux central [central nervous system vascular malformations]
Mali [Mali]
malnutrition infantile [infant nutrition disorders]
malnutrition protéino-calorique [protein-energy malnutrition]
malocclusion dentaire [malocclusion]
malocclusion dentaire classe II d'angle [malocclusion, angle class II]
malocclusion dentaire classe III d'angle [malocclusion, angle class III]
maltraitance personne âgée [elder abuse]
mamelle [mammae]
mamelon [nipples]
mammifères [mammals]
mammographie [mammography]
mandataire [proxy]
manger [eating]
manifestations buccales [oral manifestations]
manifestations cutanées [skin manifestations]
manifestations neuro-comportementales [neurobehavioral manifestations]
manifestations neurologiques [neurologic manifestations]
manifestations neuromusculaires [neuromuscular manifestations]
manifestations oculaires [eye manifestations]
manifestations urologiques [urological manifestations]
manipulation chiropractique [manipulation, chiropractic]
manipulation orthopédique [manipulation, orthopedic]
manipulation ostéopathique [manipulation, osteopathic]
manipulation vertébrale [manipulation, spinal]
manipulations appareil locomoteur [musculoskeletal manipulations]
mannequin [manikins]
mannitol [mannitol]
manométrie [manometry]
mansonella ozzardi, infection [mansonelliasis mansonelliasis]
manuel enseignement [textbooks] (Type de ressource)
manuel enseignement [textbooks]
Marburg, maladie [Marburg virus disease]
marche [walking]
marche sur chromosome [chromosome walking]
Marfan, syndrome [Marfan syndrome]
mariage [marriage]
marketing [marketing]
marketing services santé [marketing of health services]
Maroc [Morocco]
marquage in situ coupures adn [in situ nick-end labeling]
marquage isotopique [isotope labeling]
marqueur biologique [biological markers]
marqueur biologique tumeur [tumor markers, biological]
marqueur génétique [genetic markers]
Martinique [Martinique]
masque [masks]
masque laryngé [laryngeal masks]
masque protection respiratoire [respiratory protective devices]
mass média [mass media]
massage [massage]
massage cardiaque [heart massage]
mastadénovirus [mastadenovirus]
mastectomie [mastectomy]
mastectomie radicale [mastectomy, radical]
mastication [mastication]
mastite [mastitis]
mastite sclérokystique [fibrocystic disease of breast]
mastocyte [mast cells]
mastocytome [mastocytoma]
mastocytose bénigne [mastocytosis]
mastocytose systémique [mastocytosis, systemic]
masturbation [masturbation]
matériaux biocompatibles [biocompatible materials]
matériaux biomédicaux et dentaires [biomedical and dental materials]
matériaux construction [construction materials]
matériaux dentaires [dental materials]
matériel d'enseignement audio-visuel [audiovisual aids] (Type de ressource)
matériel d'enseignement audiovisuel [audiovisual aids]
matériel diagnostic [diagnostic equipment]
matériel domestique hygiène bucco-dentaire [dental devices, home care]
matériel enseignement [teaching material] (Type de ressource)
matériel enseignement [teaching materials]
matériel usage nourrisson [infant equipment]
matériel usage unique [disposable equipment]
maternité (hôpital) [hospitals, maternity] (Type de ressource)
maternité (hôpital) [hospitals, maternity]
mathématiques [mathematics]
matière grasse alimentaire [dietary fats]
matière médicale [materia medica]
matières grasses [fats]
matières plastiques [plastics]
matrice extracellulaire [extracellular matrix]
matrice os [bone matrix]
maturité foetale [fetal organ maturity]
Mauritanie [Mauritania]
mazout [fuel oils]
mebendazole [mebendazole]
mécanique [mechanics]
mécanique respiratoire [respiratory mechanics]
mécanismes défense [defense mechanisms]
mécanismes évaluation soins [health care evaluation mechanisms]
mécanismes remboursement [reimbursement mechanisms]
mécanorécepteur [mechanoreceptors]
méclozine [meclizine]
médecin [physicians]
médecin diplômé étranger [foreign medical graduates]
médecin famille [physicians, family]
médecin femme [physicians, women]
médecin hospitalier [hospitalists]
médecine [medicine]
médecine aérospatiale [aerospace medicine]
médecine africaine traditionnelle [medicine, african traditional]
médecine arabe [arabic medicine]
médecine bucco-maxillo-dentaire [oral medicine]
médecine chinoise [medicine, chinese traditional]
médecine clinique [clinical medicine]
médecine communautaire [community medicine]
médecine comportementale [behavioral medicine]
médecine dans art [medicine in art]
médecine dans littérature [medicine in literature]
médecine familiale [family practice]
médecine interne [internal medicine]
médecine légale [forensic medicine]
médecine militaire [military medicine]
médecine navale [naval medicine]
médecine nucléaire [nuclear medicine]
médecine orientale traditionnelle [medicine, oriental traditional]
médecine physique [physical medicine]
médecine préventive [preventive medicine]
médecine psychosomatique [psychosomatic medicine]
médecine reproduction [reproductive medicine]
médecine sociale [social medicine]
médecine sous-marine [submarine medicine]
médecine sport [sport medicine]
médecine traditionnelle [medicine, traditional]
médecine travail [occupational medicine]
médecine tropicale [tropical medicine]
médecine urgence [emergency medicine]
médecine vétérinaire [veterinary] (Qualificatif)
médecine vétérinaire [veterinary medicine]
médiastin [mediastinum]
médiastin, maladies [mediastinal diseases]
médiastinite [mediastinitis]
médiastinographie gazeuse [pneumomediastinum, diagnostic]
médiastinoscopie [mediastinoscopy]
médiateurs inflammation [inflammation mediators]
médicament orphelin [orphan drug production]
médicament phase recherche [drugs, investigational]
médicaments en vente libre [drugs, non-prescription]
médicaments essentiels [drugs, essential]
médicaments génériques [drugs, generic]
médicaments issus de plantes chinoises [drugs, chinese herbal]
médicaments vétérinaires [veterinary drugs]
Medline [Medline]
médroxyprogestérone [medroxyprogesterone]
médullaire rénale [kidney medulla]
médulloblastome [medulloblastoma]
méfloquine [mefloquine]
mégacôlon [megacolon]
mégacôlon congénital [Hirschsprung disease]
mégestrol [megestrol]
mélaena [melena]
mélanésie [melanesia]
mélanocyte [melanocytes]
mélanome [melanoma]
mélanose [melanosis]
mélanose circonscrite précancéreuse Dubreuilh [Hutchinson's melanotic freckle]
mélarsoprol [melarsoprol]
MELAS, syndrome [MELAS, syndrome]
mélatonine [melatonin]
mélioïdose [melioidosis]
melphalan [melphalan]
membrane basale [basement membrane]
membrane cellulaire [cell membrane]
membrane érythrocytaire [erythrocyte membrane]
membrane intracellulaire [intracellular membranes]
membrane nictitante [nictitating membrane]
membrane synaptique [synaptic membranes]
membranes [membranes]
membranes foetales [fetal membranes]
membranes hyalines, maladie [hyaline membrane disease]
membre inférieur [leg]
membre pelvien [hindlimb]
membre supérieur [upper extremity]
membre thoracique [forelimb]
membres [extremities]
mémoire [memory]
menace avortement [abortion, threatened]
Ménière, syndrome [Meniere's disease]
méninges [meninges]
méningiome [meningioma]
méningite [meningitis]
méningite cryptococcose [meningitis, cryptococcal]
méningite fongique [meningitis, fungal]
méningite haemophilus [meningitis, haemophilus]
méningite listeria [meningitis, listeria]
méningite méningococcique [meningitis, meningococcal]
méningite pneumococcique [meningitis, pneumococcal]
méningite purulente [meningitis, bacterial]
méningite tuberculeuse [tuberculosis, meningeal]
méningite virale [meningitis, viral]
méningocèle [meningocele]
méningocoque, infection [meningococcal infections]
méningo-encéphalite [meningoencephalitis]
méningomyélocèle [meningomyelocele]
ménisque articulaire [menisci, tibial]
Menkes, maladie [Menkes kinky hair syndrome]
ménopause [menopause]
ménorragie [menorrhagia]
mensonge [deception]
menstruation [menstruation]
mépacrine [quinacrine]
mercure [mercury]
mercure, composés [mercury compounds]
mercure, isotope [mercury isotopes]
mercure, radioisotope [mercury radioisotopes]
mère [mothers]
méridiens (acupuncture) [meridians]
MERRF, syndrome [MERRF syndrome]
mésothéliome [mesothelioma]
mesure pression sanguine [blood pressure determination]
mesure volume pulmonaire [lung volume measurements]
mesures épidémiologiques [epidemiologic measurements]
mesures sécurité [security measures]
méta-analyse [meta-analysis] (Type de ressource)
méta-analyse [meta-analysis]
métabolisme [metabolism] (Qualificatif)
métabolisme [metabolism]
métabolisme base [basal metabolism]
métabolisme énergétique [energy metabolism]
métabolisme et nutrition, maladies [nutritional and metabolic diseases]
métabolisme, maladies [metabolic diseases]
métal alcalin [metals, alkali]
métal alcalinoterreux [metals, alkaline earth]
métalloprotéines [metalloproteins]
métallurgie [metallurgy]
métaplasie [metaplasia]
métaplasie myéloïde [myeloid metaplasia]
métastase cancer primitif inconnu [neoplasms, unknown primary]
métastase lymphatique [lymphatic metastasis]
métastase tumeur [neoplasm metastasis]
métastrongylides [metastrongyloidea]
métaux [metals]
métaux légers [metals, light]
métaux lourds [metals, heavy]
métencéphale [metencephalon]
météorisme [flatulence]
metformine [metformin]
méthadone [methadone]
méthamphétamine [methamphetamine]
méthanesulfonates [mesylates]
méthanogène (bactérie) [methanogens]
méthanol [methanol]
méthémoglobinémie [methemoglobinemia]
méthode [methods]
méthode épidémiologique [epidemiologic methods]
méthodes [methods] (Qualificatif)
méthodes alimentation [feeding methods]
méthodes immunoenzymatiques [immunoenzyme techniques]
méthodes immunologiques [immunologic techniques]
méthodes microbiologiques [microbiological techniques]
méthodologies informatiques [computing methodologies]
méthotrexate [methotrexate]
méthylation [methylation]
méthylation ADN [DNA methylation]
méthylhistidine [methylhistidines]
méthylmercure, composés [methylmercury compounds]
méthylphénidate [methylphenidate]
méthyltransférases [methyltransferases]
méticilline [methicillin]
métrifonate [trichlorfon]
métronidazole [metronidazole]
métrorragie [metrorrhagia]
Mexique [Mexico]
miconazole [miconazole]
microabrasion email [enamel microabrasion]
microbiologie [microbiology] (Qualificatif)
microbiologie [microbiology]
microbiologie air [air microbiology]
microbiologie alimentaire [food microbiology]
microbiologie eau [water microbiology]
microbiologie environnement [environmental microbiology]
microcirculation [microcirculation]
micrococcaceae [micrococcaceae]
micrococcus [micrococcus]
microdomaine membranaire [membrane microdomains]
microfilaire [microfilaria microfilaria]
microfilaments [microfilaments microfilaments]
microfilm [microfilming]
micronoyau [micronuclei]
micronutriment [micronutriments]
microordinateur [microcomputers]
microphtalmie [microphthalmos]
microscopie [microscopy]
microscopie électronique [microscopy, electron]
microscopie électronique balayage [microscopy, electron, scanning]
microscopie électronique balayage transmission [microscopy, electron, scanning transmission]
microscopie fluorescence [microscopy, fluorescence]
microscopie interférentielle [microscopy, interference]
microsporum [microsporum]
microtubule [microtubules]
miction [urination]
midazolam [midazolam]
midwest [mid-atlantic region]
mifépristone [mifepristone]
migraine [migraine]
migraine accompagnée [classic migraine]
migraine commune [common migraine]
mimétisme moléculaire [molecular mimicry]
minéralocorticoïdes [mineralocorticoids]
minéralocorticoïdes synthétiques [mineralocorticoids, synthetic]
minéraux [minerals]
mineurs [minors]
Minkowski-Chauffard, maladie [spherocytosis, hereditary]
mise à disposition embryon [embryo disposition]
mise en oeuvre plan sanitaire [health plan implementation]
misoprostol [misoprostol]
mission médicale officielle [medical missions, official]
mitochondrie [mitochondria]
mitogènes [mitogens]
mixed function oxygenases [mixed function oxygenases]
mobilisation lipidique [lipid mobilization]
mobilité cellulaire [cell movement]
mobilité dentaire [tooth mobility]
mobilité professionnelle [career mobility]
Mobius, syndrome [Mobius syndrome]
modèle anatomique [models, anatomic]
modèle biologique [models, biological]
modèle Cox [proportional hazards models]
modèle de compétence attendue [competency-based education]
modèle économique [models, economic]
modèle génétique [models, genetic]
modèle statistique [models, statistical]
modèle structural [models, structural]
modèle théorique [models, theoretical]
modes d'hérédité [inheritance patterns]
modificateurs réponse biologique [biological response modifiers]
modulateurs GABA [GABA modulators]
modulateurs récepteur oestrogènes [estrogen receptor modulators]
modulateurs sélectifs récepteur oestrogènes [selective estrogen receptor modulators]
modulation antigénique [antigenic modulation]
moelle épinière [spinal cord]
moelle épinière, maladies [spinal cord diseases]
moelle osseuse [bone marrow]
moelle osseuse, maladies [bone marrow diseases]
moeurs [cultural characteristics]
moignon gastrique [gastric stump]
molaire [molar]
Moldavie [Moldova]
môle hydatiforme [hydatidiform mole]
molécules adhérence cellulaire [cell adhesion molecules]
molécules adhérence cellulaire du tissu nerveux [neural cell adhesion molecules]
molécules adhérence cellulaire neuronale [cell adhesion molecules, neuronal]
molécules adhérence cellulaire neurone-glie [cell adhesion molecules, neuron-glia]
mollicutes [mollicutes]
molluscicides [molluscacides]
molluscum contagiosum [molluscum contagiosum]
mollusque [mollusca]
molsidomine [molsidomine]
Monaco [Monaco]
monitorage foetal [fetal monitoring]
monitorage péropératoire [monitoring, intraoperative]
monitorage physiologique [monitoring, physiologic]
monoamine biogène [biogenic monoamines]
monobactames [monobactams]
monocyte [monocytes]
monographie [monograph] (Type de ressource)
monokines [monokines]
mononégavirale, infection [mononegavirales infections]
mononégavirus [mononegavirales]
mononeuropathies [mononeuropathies]
mononucléose infectieuse [infectious mononucleosis]
monosomie [monosomy]
monoxyde carbone [carbon monoxide]
monstruosité [monsters]
moracéae [moraceae]
morale (science) [morals]
moraxella [moraxella]
morbidité [morbidity]
morbidité associée [comorbidity]
morganella [morganella]
morganella morganii [morganella morganii]
morphinanes [morphinans]
morphine [morphine]
morphine, dérivés [morphine derivatives]
morphinodépendance [morphine dependence]
morsure et piqûre [bites and stings]
morsure et piqûre insecte [insect bites and stings]
morsure humaine [bites, human]
morsure serpent [snake bites]
mort [death]
mort cellule [cell death]
mort cérébrale [brain death]
mort foetale [fetal death]
mort subite [death, sudden]
mort subite nourrisson [sudden infant death]
mort subite origine cardiaque [death, sudden, cardiac]
mortalité [mortality] (Qualificatif)
mortalité [mortality]
mortalité hôpital [hospital mortality]
mortalité maternelle [maternal mortality]
mortalité nourrisson [infant mortality]
Moscou [moscow]
mot d'esprit et humour [wit and humor]
motifs acides aminés [amino acid motifs]
motifs hélice boucle hélice [helix-loop-helix motifs]
motifs hélice tour hélice [helix-turn-helix motifs]
motilité gastrointestinale [gastrointestinal motility]
motivation [motivation]
mouche domestique [houseflies]
mouche tsé tsé [tsetse flies]
moule corrosion [corrosion casting]
moule (zoologie) [mussels]
moustique [culicidae]
moutarde azote, composés [nitrogen mustard compounds]
moutarde, composés [mustard compounds]
moutarde phosphoramide [phosphoramide mustards]
mouton [sheep]
mouvement [movement]
mouvement foetal [fetal movement]
mouvements liquides corporels [fluid shifts]
moyamoya, maladie [moyamoya disease]
Moyen Orient [Middle East]
moyens communication et information [communications media]
mucines [mucins]
mucinose [mucinoses]
mucolipidoses [mucolipidoses]
mucopolysaccharidose type II [mucopolysaccharidosis II]
mucopolysaccharidose type VII [mucopolysaccharidosis VII]
mucopolysaccharidose type 3 [mucopolysaccharidosis III]
mucopolysaccharidose type 4 [mucopolysaccharidosis IV]
mucopolysaccharidose type 5 [mucopolysaccharidosis I]
mucopolysaccharidose type 6 [mucopolysaccharidosis VI]
mucopolysaccharidoses [mucopolysaccharidoses]
mucoprotéines [mucoproteins]
mucoviscidose [cystic fibrosis]
mucus [mucus]
multi-résistance bactérienne aux médicaments [drug resistance, multiple, bacterial]
multirésistance médicaments [drug resistance, multiple]
Munchausen syndrome par tierce personne [Munchausen syndrome by proxy]
Munchhausen, syndrome [munchausen syndrome]
muqueuse [mucous membrane]
muqueuse buccale [mouth mucosa]
muqueuse gastrique [gastric mucosa]
muqueuse intestinale [intestinal mucosa]
muqueuse respiratoire [respiratory mucosa]
muride [muridae]
murmure cardiaque [heart murmurs]
muscidae [muscidae]
muscle cou [neck muscles]
muscle droit abdomen [rectus abdominis]
muscle lisse [muscle, smooth]
muscle, maladies [muscular diseases]
muscle masséter [masseter muscle]
muscle masticateur [masticatory muscles]
muscle oculomoteur [oculomotor muscles]
muscle ptérygoïdien [pterygoid muscles]
muscle strié [muscle, skeletal]
muscle temporal [temporal muscle]
muscles [muscles]
muscles abdominaux [abdominal muscles]
muscles respiratoires [respiratory muscles]
musée [museum] (Type de ressource)
musées [museums]
musicothérapie [music therapy]
musique [music]
mutagènes [mutagens]
mutagénèse [mutagenesis]
mutagénèse insertionnelle [mutagenesis, insertional]
mutation [mutation]
mutation décalage cadre lecture [frameshift mutation]
mutisme [mutism]
myasthénie [myasthenia gravis]
mycobacteria atypique [mycobacteria, atypical]
mycobacteriaceae [mycobacteriaceae]
mycobacterium [mycobacterium]
mycobacterium atypique, infection [mycobacterium infections, atypical]
mycobacterium bovis [mycobacterium bovis]
mycobacterium, infection [mycobacterium infections]
mycobacterium leprae [mycobacterium leprae]
mycobacterium tuberculosis [mycobacterium tuberculosis]
mycobacterium ulcerans [mycobacterium ulcerans]
mycobacterium xenopi [mycobacterium xenopi]
mycologie [mycology]
mycoplasma [mycoplasma]
mycoplasma, infection [mycoplasma Infections]
mycoplasma pneumoniae [mycoplasma pneumoniae]
mycoplasmataceae [mycoplasmataceae]
mycoplasmatales [mycoplasmatales]
mycoplasmatales, infection [mycoplasmatales infections]
mycose cutanée [dermatomycoses]
mycoses [mycoses]
mycoses oculaires [eye infections, fungal]
mycoses pulmonaires [lung diseases, fungal]
mycoses système nerveux central [central nervous system fungal infections]
mycotoxicose [mycotoxicosis]
mycotoxine [mycotoxins]
mydriase [mydriasis]
mydriatiques [mydriatics]
myélite [myelitis]
myélite aiguë transverse [myelitis, transverse]
myélofibrose [myelofibrosis]
myélographie [myelography]
myélome multiple [multiple myeloma]
myélopoïèse [myelopoiesis]
myiases [myiasis]
myocarde [myocardium]
myoclonie [myoclonus]
myoglobine [myoglobin]
myoglobinurie [myoglobinuria]
myographie [myography]
myome [myoma]
myomètre [myometrium]
myopathie à axe central [myopathy, central core]
myopathie mitochondriale [mitochondrial myopathies]
myopathies congénitales structurales [myopathies, structural, congenital]
myopathies némaline [myopathies, nemaline]
myopie [myopia]
myorelaxants [muscle relaxants, central]
myosarcome [myosarcoma]
myosine type II [myosin type II]
myosines [myosins]
myosines muscle cardiaque [cardiac myosins]
myosis [miosis]
myosite [myositis]
myosite corps d'inclusion [myositis, inclusion body]
myosite ossifiante [myositis ossificans]
myotiques [miotics]
myotonie [myotonia]
myotonie congénitale [myotonia congenita]
myxoedème [myxedema]
nadh, nadph oxidoréductases [nadh, nadph oxidoreductases]
naegleria [naegleria]
naegleria
obésité [obesity]
obésité grave [obesity, morbid]
objectif [goals]
observance prescription [patient compliance]
observation suivie [follow-up studies]
obstacle évacuation gastrique [gastric outlet obstruction]
obstétrique [obstetrics]
obstruction artère rénale [renal artery obstruction]
obstruction canal lacrymal [lacrimal duct obstruction]
obstruction intestinale [intestinal obstruction]
obstruction urétérale [ureteral obstruction]
obstruction urétrale [urethral obstruction]
obstruction vasculaire mésentérique [mesenteric vascular occlusion]
obstruction voies aériennes [airway obstruction]
occlusion artère centrale rétine [retinal artery occlusion]
occlusion dentaire [dental occlusion]
occlusion dentaire centrée [dental occlusion, centric]
occlusion duodénale [duodenal obstruction]
occupation lit hôpital [bed occupancy]
Océan Indien [Indian Ocean]
océanographie [oceanography]
océans et mers [oceans and seas]
ochronose [ochronosis]
octogénaire [aged, 80 and over]
octréotide [octreotide]
octroi diplôme [certification]
ocytociques [oxytocics]
Odds ratio [Odds Ratio]
odeur [odors]
odontoblaste [odontoblasts]
odontogénèse [odontogenesis]
oedème [edema]
oedème cérébral [brain edema]
oedème laryngé [laryngeal edema]
oedème origine cardiaque [edema, cardiac]
oedème papillaire [papilledema]
oedème pulmonaire [pulmonary edema]
oedème Quincke [angioneurotic edema]
oeil [eye]
oeil, infection bactérienne [eye infections, bacterial]
oeil, infections [eye infections]
oeil, maladie héréditaire [eye diseases, hereditary]
oeil, maladies [eye diseases]
oeil sec, syndromes [dry eye syndromes]
oesophage [esophagus]
oesophage Barrett [Barrett esophagus]
oesophage, maladies [esophageal diseases]
oesophagectomie [esophagectomy]
oesophagite [esophagitis]
oesophagite peptique [esophagitis, peptic]
oesophagoplastie [esophagoplasty]
oesophagoscopie [esophagoscopy]
oesophagostomie [esophagostomy]
oestradiol [estradiol]
oestranes [estranes]
oestrènes [estrenes]
oestrogènes [estrogens]
oestrogènes nonstéroïdiens [estrogens, non-steroidal]
oestrogènes synthétiques [estrogens, synthetic]
oestrogénothérapie substitutive [estrogen replacement therapy]
oestrone [estrone]
oeuvre sociale [social welfare]
officine pharmaceutique [pharmacies]
ofloxacine [ofloxacin]
oiseau, maladies [bird diseases]
oiseaux [birds]
olfaction [smell]
oligodésoxyribonucléotide [oligodeoxyribonucleotides]
oligoéléments [trace elements]
oligoménorrhée [oligomenorrhea]
oligonucléotides [oligonucleotides]
oligopeptides [oligopeptides]
oligosaccharides [oligosaccharides]
oligospermie [oligospermia]
oligurie [oliguria]
omoplate [scapula]
onchocercose [onchocerciasis]
onchocerque [onchocerca]
onchocerque volvulus [onchocerca volvulus]
oncogène [oncogenes]
oncologie médicale [medical oncology]
ondansétron [ondansetron]
onde radio [radio waves]
ondes choc haute énergie [high-energy shock waves]
ongle [nails]
ongle incarné [nails, ingrown]
onium, composés [onium compounds]
Ontario [Ontario]
onychomycose [onychomycosis]
onychoses [nail diseases]
onygénales [onygenales]
opacité cornée [corneal opacity]
opération Arruga [scleral buckling]
ophtalmie [endophthalmitis]
ophtalmologie [ophthalmology]
ophtalmoplégie [ophthalmoplegia]
ophtalmoplégie externe chronique progressive [ophthalmoplegia, chronic progressive external]
ophtalmoscopie [ophthalmoscopy]
opinion publique [public opinion]
opisthorchiase [opisthorchiasis]
opisthorchidés [opisthorchidae]
opisthorchis [opisthorchis]
opium [opium]
optique [optics]
optométrie [optometry]
orbite [orbit]
orbite, maladies [orbital diseases]
orbivirus [orbivirus]
orchidectomie [orchiectomy]
ordinateur [computers]
ordonnance médicale médicament [prescriptions, drug]
ordonnance médicale nonmédicamenteuse [prescriptions, non-drug]
ordure ménagère [garbage]
oreille [ear]
oreille, maladies [ear diseases]
oreille moyenne [ear, middle]
oreillette [heart atrium]
oreillons [mumps]
organe artificiel [artificial organs]
organe Corti [organ of Corti]
organes sens [sense organs]
organisation consommateurs [consumer organizations]
organisation de professionnels de santé pour gestion services de soins [management service organizations]
organisation et administration [organisation & administration] (Qualificatif)
organisation et administration [organization and administration]
organisation financement [financing, organized]
organisation internationale [international agencies]
Organisation Mondiale Santé [world health organization]
organisation sanitaire (USA) [health maintenance organizations]
organisation sans but lucratif [organizations, nonprofit]
organisme de planification santé [health planning organizations]
organisme génétiquement modifié [organisms, genetically modified]
organismes [organizations]
organite cytoplasmique [cytoplasmic structures]
organites [organelles]
organogenèse [organogenesis]
organomercuriels, composés [organomercury compounds]
organométalliques, composés [organometallic compounds]
organophosphores, composés [organophosphorus compounds]
organoplatine, composés [organoplatinum compounds]
organosilicium, composes [organosilicon compounds]
organothiophosphores, composés [organothiophosphorus compounds]
orgasme [orgasm]
orgelet [hordeolum]
orientation [orientation]
orientation patients [triage]
orientation professionnelle [vocational guidance]
orientia tsutsugamushi [orientia tsutsugamushi]
ornementation livre [book ornamentation]
ornidazole [ornidazole]
ornithine [ornithine]
ornithine carbamoyltransférase [ornithine carbamoyltransferase]
ornithodores [ornithodoros]
ornithose [ornithosis]
oropharynx [oropharynx]
orteil [toes]
orthèse [orthotic devices]
orthodontie [orthodontics]
orthodontie correctrice [orthodontics, corrective]
orthodontie interceptive [orthodontics, interceptive]
orthohepadnavirus [orthohepadnavirus]
orthomyxoviridae [orthomyxoviridae]
orthomyxovirus aviaire type A [influenza A virus, avian]
orthomyxovirus humain type A [influenza A virus, human]
orthomyxovirus, infection [orthomyxoviridae infections]
orthopédie [orthopedics]
orthophonie [speech therapy]
orthopoxvirus [orthopoxvirus]
orthoptie [orthoptics]
os [bone and bone