|24.09.2020||Advertisement area||Make My Main Page|

|Home Page||Journals||Medical Links||Education Sources||Academic||Medline||Congress||SCI-E||Index Medicus||Org.&Assoc||Presentations||Instruction to Author|

Medical Links
General
Anatomi Index
Biyokimya Index
Cerrahi Index
Dahiliye Index
Histoloji Index
Obs Index
Patoloji Index

Anatomy-Anatomi-Anatomia-Anatomie - تَشْرِيحِيّ -
анатомия -Ãû ½âÆÊ[ѧ]

  

Editor : Prof.Dr. Aaaaa Bbbbbb     Propose a link / Report a dead link

   

SCI-E Journals - PubMed Journals - Lectures, Presentations, Books - Congress- Associations & Org. -
See also:
Histology, Embriology

SCI-E Dergiler - PubMed Dergiler - Kitap, Ders ve Sunumlar - Kongreler - Kurumlar -
Ayrýca bkz: Histoloji, Embriyoloji

Under Contraction....

Bu sayfa hazýrlýk aþamasýndadýr...

A
A dalgasý
A vitamini
A-v fistüller
A. Lienalis
A. Ovarica
A. Radialis
A. Subclavia
A. Subclavia
A. Thorasica interna
A. Thyroidea superior
A. Ulnaris
A. Uterina
A. Vertebralis
A.mezenterica inferior týkanýklýðý
Abetalipoproteinemi
Abo uyuþmazlýðý
Abortus
Açlýkta glukoz yapýmý
Adacýk hücre hiperplazisi
Adams-hakim sendromu
Addison krizi
Adenoid kistik karsinom
Adenokarsinom
Adenom
Adenovirüsler
Adezyon kuvveti
ADH
Aditif etki
Adrenal korteks
Adrenal medulla
Adrenal yetmezlik
Adrenalin
Adrenarþ
Adrenarjik reseptörler
Adrenerjik antagonistler
Adrenogenital sendrom
Aðrý
Aðrý ve ýsý duyusu
Aðrýsýz gros hematüri
Afazi
Afibrinojenemi
Agenezi
Agno
Aile planlamasý
Akalazya 
Akantoliz
Akantoz
Akciðer kompliyansý
Akciðerin alt kenarý
Akciðer tümörleri
Akne vulgarisin
Akomodasyon
Akondroplazi
Akrodermatitis enteropatika  
Akrozom
Aksesuar dalak
Aksiyon potansiyeli
Aktif taþýma
Aktin
Akustik nörinomalar
Akutintermittent porfiri
Akut adrenakortikal yetmezlikte
Akut apandisit
Akut astma tedavisi
Akut böbrek yetmezliði
Akut cor pulmonale
Akut dakrioadenit
Akut dijital zehirlenmesinde
Akut epiglottit
Akut erozif gastrit
Akut farenjit
Akut faz proteinleri
Akut faz reaktanlarý
Akut kolesistit
Akut kurþun zehirlenmesi
Akut lenfoblastik lenfoma
Akut monositik lösemi
Akut pankreatit 
Akut poststreptokokal gn
Akut promyelositer lösemi
Akut romatizmal ateþ
Akut solunum yetmezliði
Akut tubuler nekroz
Akut üretrit
Alanin transaminaz
Alanin döngüsü
Albumin
Albumino sitolojik disosiasyon
Aldosteron
Alfa feto protein
Alfa- antitripsin eksikliði
Alfa-fetoprotein
Aliminyum hidroksit
Alkalen fosfataz
Alkaptonüri
Alkolik karaciðer hastalýðý
Allogreft
Allopurinol
Alt ekstremitenin deri sinirleri
Alveolar yüzey gerilimi
Alzheimer hastalýðý 
Ambigus genitalya
Amenore
Amfizem
Amfoterisin B
Amin yapýlý hormonlar
Aminoasidüri
Aminoglutetimid
Aminopeptidazlar
Amip absesi
Amiyotrofik lateral skleroz
AML
Aminoasidlerde sýnýflama
Aminoasit yýkýmý
Anaerobik glikoliz
Anaeroblar
Anafilotoksin
Anaflaksi
Anaplastik tümör
Anderson 
Anensefali
Angorjman
Angulus vena sinistra
Anjiotensin
Anne sütü sarýlýðý
Anorektal abse
Anorektal fistül
Anormal kolposkopik bulgular
Anovulasyon
Antagonizm
Antepartum kanama sebepleri
Antidepresan ilaçlar
Antifungal ilaçlar
Antihemofilik faktör a
Antihipertansif ilaçlar
Antioksidan
Antioksidan savunma sistemi
Antioksidan sistemler
Antitüberküloz ilaçlar
Antoni a ve b
Antianginal ilaçlar
Antidotlar
Antimetabolitler
Antiparkinson ilaçlar
Antipsikotikler
Antitüberküloz ilaçlar
Anyon açýðý 
Aort basýnç eðrisi
Aort diseksiyonu
Aort koarktasyonu
Aort stenozu
Aplastik anemi
Apne 
Apokrin bez 
Apolipoproteinler
Apoprotein - e
Apoptozis
Appendices epiploicae
Apt testi
Apud hücreleri
Araþidonik asit
Arcus aorta
Ards
Argentaffin hücreler
Arjinin
Arka hipofiz hormonlarý
Arka mediasten
Arnold chiari malformasyonu
Arteria interossea communis
Arteria mezenterika süperior
Arteriovenöz fistül
Arteriyal kan basýncý
Arteryel baroreseptörler
Articulatio genus
Asbestoz
Aschoff nodülleri
Asetaminofen 
Asetazolamid
Asetil koa 
Asetilkolin
Asetilkolin reseptörleri
Asetoasetat
Asetondur
Asiklovir
Asimetrik iugr
Asit lipaz
Asit-baz hastalaklarý
Askobik asit
Aspergillozis
Aspergillus
Aspirasyon pnömonisi
Aspirin
Assit
Asthma
Astigmatizma
Astrositler
Astrositom 
Asit - baz fizyolojisi
Atelektazi
Ateroskleroz
Ateroskleroz risk faktörleri
Atetoz
Atipik pnömoni
Atoni kanamalarý
Atrial fibrilasyon
Atrial septal defekt
Atrium dextrum
Atrium sinistrum
Atropin 
Atropin
Auerbach plexusu
Ayaða pronasyon
Ayaðýn dorsofleksiyonu
Ayaðýna pronasyon
Ayak kavsi
Azasitidin
Azot protoksid
B
B talasemi major
B vitamini
Baðýrsak týkanmalarýnda tedavi
Bakteri aþýlarý
Bakteriyofaj
Bakteri aþýlarý
Bakýr
Baroreseptör refleks
Baroresöptör
Barr cisimciði
Barret özefagus
Barret özefagusu
Bartolin kisti
Baryumlu kolon grafisi 
Baz defisiti
Bazal ganglion
Bazal hücreli kanser
Bcg aþýsý
Beckhwith-widemann sendromu
Behçet sendromu
Benign prostat hiperplazisi
Benzen
Benzo[a]piren
Berry anevrizmalarý
Besin zehirlenmeleri
Beta dalgasý
Beta laktamaz inhibitörleri
Beta talassemi
Beta-hidroksibütirat
Biceps tendon refleksi
Bifidus faktörü
Bikarbonat düzeyi
Bikarbonat verilmesi
Bilgisayarlý tomografi
Bilier siroz
Bilirubin
Biotidinaz eksikliði
Biotin
Bisinozis
Bitot lekeleri
Biyofizik profili
Biyotransformasyon
Blastula
Blow-out kýrýklarý
Blue diaper sendromu
Boþaltým sistemi
Böbrek
Böbrek hipoplazisi
Böbrek tümörleri
Bochdalek hernisi
Boðmaca
Boðmaca aþýsý
Boerhave sendromu
Borik asit
BOS 
Botulinum toksini
Bowen hastalýðý
Brachial pleksus
Brenner tümörü
Broca alaný
Broca konuþma merkezi
Bromokriptin
Bronþektazi
Bronþlar
Bronkoalveoler kanser
Bronkodilatörler
Bronkoskopi endikasyonlarý
Bronz bebek sendromu
Brucella
Bulaþýcý hastalýk ihbarý
Bulimia nevrozada
Bülloz pemfigoid
Burger
Burkitt lenfoma 
Burrow
Bursa subdeltoidea
Burun iskeleti
Büyük hücreli kanser
C
C dalgasý
C vitamini
C-amp
Caecum
Cafe au lait deri lekeleri
Calices renalis minores
Call-exner
Campylobacter jejuni
Campylobakter jejuni
Canalis adductorius
Canalis caroticus
Canalis carpalis
Canalis inguinalis
Canalis nasolacrimalis
Canalis opticus
Caput succeadenum
Carey-coombs üfürümü
Carotis externa
Carpal tunnel
Cerebellum
Charcot triadý
Chediak-higashi sendromu
Chicken-wire" görünümü
Chilomastix mesnili
Chordae tendinea
Chorion
Churg strauss sendromu
Çiftçi akciðeri
Cimetidin
Cýn
Çinko
Cisterna chyli
Civatte body
Clang çaðrýþýmý
Clivus
Cloquet lenf nodülü
Clubbing
Çocuk baþýnýn çaplarý
Çocuk kalp sesleri
Çocukta hipertansiyon
Coeliak hastalýðý
Coley anemisi
Colles kýrýðý
Collum chirurgicum kýrýðý
Colon
Çölyak
Çomak parmak 
Compliance
Condiloma accümunata
Condyloma accuminata
Conn sendromu  
Coombs testi
Cori 
Cori hastalýðý
Cornea
Corpus luteum
Corrigan nabýz
Corteks renalis
Councilman cisimcikleri
Courvasier terrier belirtisi
Cpk-mb
Cri du cat sendromu
Criggler najjar hastalýðý
Criggler najjar sendromu
Crigler-najjar sendromu
Crohn 
Crp
Cryptococus neoformans
Cryptosporidium parvum 
Çukulata kisti
Cupula mediastinum
Curling ülseri
Cushing refleksi
Cushing sendromu 
Cushing sendromu
D
D vitamini
D vitamini intoksikasyon
D-xyloz testi
Dalak rüptürü
Dalen-fuchs nodülleri
Damak yarýklarý
Dandy-walker sendromu
Dane partikülü
Dantrolen 
De quervain tiroiditi
Debrancher enzimi
Deðiþken deselerasyon
Defektif viruslar
Deferoksamin
Defleksiyon geliþleri 
Delirium
Delta dalgalarý
Demans nedenleri
Demir 
Demir eksikliði anemisi
Deri karsinomu
Derin a dalgasý
Dermatomiyozit
Dermatomyozit
Dermis
Desmin
Desmoplazi
Desmosom
Desmozin
Devamlý üfürüm
Diþ eti hiperplazisi
Diabetes insipitus
Diabetik anne çocuðu  
Diabetik ketoasidoz   
Diafragma açýklýklarý
Diafragma hernileri
Dializ endikasyonlarý;
Diastolik üfürüm
DIC 
Didanozin
Dietilstilbestrol
Diferansiasyon
Differansiye tiroid kanseri
Diffüz glomerüloskleroz
Diffüz infiltratif karsinom
Difteri
Difteri aþýsý
Difteri toksini
Difüzyon
Dikrotik çentik
Dil büyüklüðü
Dilin motor innervasyonu
Dilin tad duyusu
Diphyllobothrium latum
Direkt coombs 
Disfonksiyonel uterus kanamasý
Disgerminom
Disk hernileri
Dismenore
Displazi
Disse aralýðý
Dissekan anevrizma
Dissekan aort anevrizmasý
Dissemine intravasküler koagülasyon
Distal renal tübüler asidoz
Distrofik kalsifikasyon
Divertikül
Divertiküller
DKÇ
DLE
DNA giraz enzimi
Dna ligazlar
Dna polimeraz
Dna replikasyonu
Doðumsal kalp hastalýklarý
Dönek ateþ
Douglas boþluðu
Down sendromu
Downey hücreleri
Dromotropiketkiler
Droziez belirtisi
Düþük el
Dubin johnson sendromu
Ductus pancreaticus majus
Ductus parotideus
Ductus venosus
Ductus venozus 
Dukes sýnýflamasý
Duktal ektazi
Duktus arteriozus
Duktus torasikus
Dumping sendromu 
Duodenal ülseri
Dupuytren kontraktürü
Düz endoplazmik retikulum
Dimerkapol
Diüretiklerin sýnýflamasý
E
E vitamini 
E. Histolytica
Eaton ajaný
Ebstein anomalisi
Ebstein-barr virüsü
EBV
Ectopia kordis
Edrofonyum
EEG
Ehler danlos
EKG
Ekinococcus alveolaris
Eklampsi
Ekstrahepatik safra yollarý
EKT
Ektima gangrenozum
Ektoderm
Ektopik gebelik
Ektopik gebelik tanýsý
Ekzopeptidazlar
Ekzotoksinler
El bileði kemikleri
El parmaklarý
Elastaz
Elefantiazisin
Elektrik çarpmasý
Elektroforezde
Elektrokardiogramda
Elektron transport zinciri 
Elin palmar yüzü
Elisa testi
Emboli
Embriyonal karsinom
Embriyoloji
EMN
Emzirme
Enalapril
Enamel
Enamelum
Endemik guatr
Endoderm
Endodermal orjinli
Endodermal sinüs tümörü
Endometrial hiperplazi  
Endometrial karsinom
Endometrial polip
Endometriozis 
Endometrium kanseri  
Endopeptidazlar
Endoplazmik retikulum
Endotel hücreleri
Endotoksik þok
Endotoksinler
Enfeksiyon etkenleri
Enolaz
Enterogastrik refleks
Enteroinvazif gastroenteritler
Enterokolik fistülü
Enterovirüsler
Enürezis nokturna
Enzim reaktivatörü
Enzimatik "marker"ler
Enzimler
Ependimom
Epidemik tifüste
Epidemiler
Epidermoid karsinom
Epidural hematom
Epigastrik aðrý
Epilepsi
Epite-lizasyon
Epitel
Erb-duchenne paralizisi 
Ercp
Ergot alkaloidleri
Eritroblastozis fetalis
Eritropoetik porfirialar
Eritropoetik protoporfiria
Eritrosit hücre direnci
Eritrosit yýkýmý
Erizipel
Erkekte sterilite
Erken deselerasyon
Erken gastrikkanser
Erken postoperatif dönemi
Erken postpartum kanama
Ermany-ebstain
Eroin
Erysipelothrix rhusiopathia
Esansiyel aminoasitleri
Esas hücreler
Estriol
Etilen glikol
Etilen oksit 
Evans sendromu
Ewing sarkomu
Excavatio rectouterina
Exüda
F
Facial paralizi
Fagositoz 
Faktör XIIIa
Fallot tetralojisi
Fallot tetralojisinde
Familial adenomatöz polipozis
Fankoni aplastik anemisi
Farmakolojik antagonizm
Fasiculus gracilis
Fatalite hýzý
Favus
Femoral herni
Fenasetin
Fenobarbital
Fenil ketonüri
Feokromasitoma
Ferrigenous cisimcik
Fertilizasyon
Fetal distres
Fetal O
Fetus baþý
Fetus tarafýndan salgýlanan hormonlar
Fetusun konumlarý
Fibrinojen
Fibrinöz inflamasyon
Fibrinöz perikardit
Fibroadenom
Fibrokistik hastalýk
Fibronektin
Fibröz displazi
Fibroz kýkýrdak
Fick difüzyon yasasý
Fimozis
Fissura orbitalis
Fitanik asit
Fizyolojik ölü boþluk
Fizyolojik sarýlýk
Flexner-wintersteiner rozetleri
Florokinolonlar
Florourasil
Flourescin
Fludarabin fosfat
Flutamid
FMF
Folik asit
Follikülit
Fonksiyonel residuel kapasite
Foraman ischiadicum minus
Foramen ischiadicum major
Foramen rotundum
Foramen v. Cava
Formaminoglutamik asit
Forsepsle güç doðum
Fosfofruktokinaz I
Fosfogen
Fosfogliseridler
Fossa axillaris
Foster-kennedy sendromu
Fotopsi
Fototerapi 
Fronkül
Fruktoz
Fruktoz intoleransý
FSH
Fukozidoz
Funiculus anterolateralis
Funiculus cunatus
Funiculus posterior
Funiculus spermatikus
G
GPDH
Gaba
Gaita mikroskopisi
Galaktokinaz eksikliði
Galaktoz
Galaktoz metabolizmasý
Galaktozemi 
Gama glutamil transferaz
Ganglion blokerleri
Ganglion ciliare
Gap junction
Gardner kisti
Gardner sendromu
Gardner sendromu
Gardnerella enfeksiyonu
Gargolizm
Gastrektomi
Gastrin
Gastrin salýnýmý
Gastrinoma
Gastrit
Gastro-özefageal reflü
Gastrojejunokolik fistüller
Gastroözefagial reflü
Gaucher hastalýðý
Gaz alýþveriþi
Gazlý gangren 
Gebelik
Gebelikte hipertansiyon 
Geç deselerasyonlar
Geç dumping
Genetik direnç
Geniþ b bant hastalýðý
Genital tüberkül
Genital tüberküloz
Gerilme kuvveti
Germ hücreli tümörler
GFR
Ghon odaðý
Gilbert hastalýðý
Gilbert sendromu 
Glandula lacrimalis 
Glandula submandibularis
Glandulae parotid
Gleason
Glikoliz enzimleri
Glikolizi düzenleyen enzimler
Glikoneojenez
Glioblastoma multiforme
Glisson üçgeni
Glob korne
Globus histerikus
Glokom
Glukagon
Glukagonoma
Glukagonun etkileri  
Glukojenikaminoasitler
Glukojenik olan aminoasitler
Glukokinaz
Glukokortikoidler-I
Glukoneogenez
Glukoz
Glukoz -fosfataz
Glukoz--fosfat dehidrogenaz eksikliði
Glukoz-alanin döngüsü
Glutaraldehit
Glutatyon 
Gluteal abse
Gluten enteropatisi
Glutensiz diyete
Glikojen metabolizmasý
Glikoliz
Göbek kordonu
Goblet hücreleri
Golgi
Golgi kompleksi
Golgi tendon organý
Gonadal disgenezi
Good pasture sendromu
Görme kaybý
Göz yaþý
Graft versus host hastalýðý
Graft versus-host reaksiyonu
Gram (-) bakteri
Granulasa-stromal tümörler
Granülasyon dokusu
Granülom
Granüloma inguinale
Granüloza hücreli tümör
Graves hastalýðý
Growth hormon
Guatr
Gubernaculum testis
Gümüþ boyasý
Gümüþ nitrat
Gut
Gis hormonlarý
Gis hormonu
H
Habitüel abortus 
Haemphilus influenza
Hair-an sendromu
Halban sendromun
Halüsinasyon
Hamartom
Hamburger
Haptoglobulin
Hashimoto tiroiditi
Hassal cisimcikleri
Hasta ötiroid sendromuna
Hastane enfeksiyonlarý
Haustra coli
Hava embolisi
Hava-kan bariyeri
Hbac
HDL
Heberden nodülü 
Hegzakorofen
Hekzokinaz
Hekzos monofosfat þantý
Helicobacter pylori
Hellp sendromu
Hem metabolizmasý
Hematokrit
Hematüri 
Hemihipertrofi
Hemobili
Hemobilia
Hemofili A
Hemoglobin ac
Hemoglobin tipleri
Hemokromatozis 
Hemolitik anemiler  
Hemolitik sarýlýk
Hemolitik üremik sendrom
Hemoptizi 
Hemotoksilen-eozin
Henoch-schönlein
Henoch-schönlein purpurasý
Hepar lobatum
Heparin 
Heparin
Hepatik ensefalopati
Hepatik porfirialar
Hepatit B 
Hepatobiliyer sintigrafi
Hepatopedal kollateral
Hepatorenal sendrom
Hepatosellüler karsinom
Hepatosellüler karsinom
Hepatoselüler sarýlýk
Herediter fruktoz intoleransý
Herediter koproporfiri
Herediter sferositoz 
Herniler
Herpangina
Herpes simplex
Herpes zoster
Herpetik keratitte
Herring cisimcikleri
Hers 
Hesselbach üçgeni
Heteroliz
Heterolog tümörler
Hiatal herni
Hiatus adductorius
Hiatus aorticus
Hiatus oesophagus
Hibernom
Hidradenitis süpurativa
Hidroksiprolin
Hidroksiprolin
Hidrops fetalis 
Hill belirtisi
Hiperbilirubinemisi
Hiperdinamik septik þok
Hiperglisemi bulgularý
Hiperinsülinizme
Hipermetropi
Hiperoksalüri
Hiperplastik polip
Hiperpotasemide ekg
Hipertansiyon
Hipertrofik adenoid
Hipertrofik obstrüktif kardiomyopati
Hiperventilasyon
Hipofiz adenomlarý
Hipofostatemi nedenleri
Hipoglisemi
Hipokalemi tedavisi
Hipokampus
Hipokrom mikrositer anemi 
Hipoksemik spell
Hipoksi
Hipoplazi
Hipopotasemi 
Hipospadias
Hipotalamus
Hipotalamus'un görevleri
Hipovolemik þok
Hirano body
Hirschsprung hastalýðý
Hirsutizm
Histamin  
Histerosalpingografi
Hmg koa redüktaz inhibitörleri
Hodgkin hastalýðý
Holokrin bez
Homer wright rozetleri
Homogentisik asit oksidaz
Homolog tümörler
Homolog uterin sarkomu
Homosistein
Homosistinüri
Hormona duyarlý lipaz
Hormonal tedavi
Hormonlarýn etki mekanizmalarý
Horner sendromu  
Howel-jolly cisimcikleri
Hsv-ýý enfeksiyonu
Hücre baðlantýlarý
Hücre duvarý
Hücre membraný 
Human herpes virüs tip
Human plasental laktojen
Hurler
Hurler sendromu
Hurtle cell karsinom
Hurtle hücreleri
Hyalen membran hastalýðý 
Hipolipidemikler
I
I-hücre hastalýðý
Ýþitme kaybý
Iga
Ige
Igg
Igm
Ýkizler
Ýletim hýzý
Ýleum rezeksiyonu
Ýmino grubu
Ýnek sütü
Influenza aþýsý
Inguinal halkalar
Ýnkübasyon süresi
Ýnoperabilite kriteri
Ýnspirium
Ýnsülinoma
Ýntestinal obstrüksiyon
Ýntraepidermal bül
Ýntrahepatik sarýlýk
Ýntrakranial kanamalar
Ýntrauterin geliþme geriliði
Itp
Iugr sýnýflamasý
J
Jakob-creutzfeld
Jinekomasti 
Jinekomasti
Juguler vendeki dalgalar
Juvenil polip
K
K vitamini 
Kabakulak aþýsý
Kafa travmalarý
Kaiser-flascher
Kallikrei
Kallman sendromu
Kalp kateterizasyonu
Kalp sesi
Kalp sesleri
Kalp yetmezliði
Kalsitonin
Kalsiyum edta
Kan testis bariyeri
Kan transfüzyonu
Kan volümü
Kanalizasyon
Kandaki üre seviyesi
Kanlý diare
Kanlý kusmasý
Kansere özel ölüm hýzý
Kanserin fatalite hýzý
Kaposi sarkom
Karaciðer abseleri
Karaciðer fonksiyon testleri
Karaciðer piyojenik abseleri
Karaciðer yaðlanmasý
Karaciðer'in fonksiyonlarý
Karaciðer kist hidatiði
Karaciðer tümörleri
Karbenoksolon
Karboksipeptidazlar a b
Karbonik anhidraz 
Karbonkül
Karbonmonoksit
Karbonik anhidraz inhibitörleri
Kardiak resisütasyon
Kardiolipin
Kardiomyopati nedenleri
Kardiotoksik ilaç
Kardiyak kateterizasyon
Kardiyolipin
Karnitin 
Karnitin eksikliði
Karotid sinüs
Karsinoid tümör
Karsinoid tümörler
Kartagener sendromu 
Karýn ön duvarý 
Karyoliz
Karyoreksiz
Kas
Kas dokusu biyokimyasý
Kas iðciði 
Kas invazyonu
Katekolaminler
Katepsin
Kateter sepsisi
Kavernöz hemanjiom
Kavernöz lenfanjiom
Kavernöz sinüs
Kawasaki hastalýðý 
Kazeifikasyon nekrozu
Keçi sütü
Kedi týrmýðý hastalýðý
Kehr belirtisi
Kemik iliði yayma
Kemiklerin enine geliþmesi
Kemoreseptör stimülasyonu
Kemotaksi
Kemik tümörleri
Keratin
Keratinöz kist
Keratohyalin granülleri
Keratokonjunktivitis sicca
Kernikterus
Kesin gebelik bulgularý
Ketakonazol
Ketamin
Ketojenik aminoasitler
Ketojenik olan aminoasitler
Keton cisimleri
Kimmel steel wilson
Kimotripsin
Kinosilia
Kist hidatik
Kistadenom
Kistik fibrozis  
Kistik renal displazi
Kladrabin
Klamidyalar
Klatskin tümörü
Klebsiella
Kleilhaurer-betke asit elisyon testi
Klinefelter sendromu
Kll
Klonidin
Klor
Kloramfenikol
Klorpropamid
Kml
Kml'de kötü prognoz
Ko-trimoksazol
Koagulasyon nekrozu 
Koah'da tedavi
Kohort
Kokain
Kolþisin
Kola abdüksiyon
Kola medial rotasyon
Kolanjiokarsinom
Kolanjit
Kolaylaþtýrýlmýþ difüzyon
Kolestatik sarýlýk
Kolestaz
Kolesterol
Kolesterol sentezi
Kolesterolozis
Kolinerjjk uyarý
Kolinesteraz inhibitörleri
Kollajen 
Kolloid
Kolon kanseri
Kolon kanserleri
Kolovezikal fistül
Kolovezikal fistülü
Koltuk deðneði
Kolun baþ üzerine kalkmasý
Kolinerjik agonistler
Kombine oks'lerin avantajlarý
Kombine oks'lerin dezavantajlarý
Kompleman
Komplet mol hidatiform
Kondrosarkom
Kongenital hipertrofik pilor stenozu
Kongenital lober amfizem
Kongo-red
Konjenital adrenal hiperplazi
Konjenital aort stenozu
Konjenital diafragma hernisin
Konjenital diseritropoetik anemi
Konjenital eritropoetik porfiri
Konjenital hipotiroidizm
Konjenital malformasyonlar
Konjenital pilor stenozu
Konjenital rubella enfeksiyonu
Konjenital toksoplazmozis
Konjugasyon
Konjunktivit
Konstriktif perikardit
Kontakt lens
Kontamine
Kontraksiyon stres test
Konverjans
Köpük testi
Kör ans sendromu
Kordotomi
Korea
Koriokarsinom
Koristom
Korpus luteum kaynaklý hormon
Kortizol 
Kori döngüsü
Koryokarsinom 
Kraniofaringiom
Kraniosinostozis
Kraniotabes
Kranyofaringiom
Krause korpuskülü
Kreatinin
Kreatinin klirensi
Krebs döngüsü
Kretenizm
Kromaffin hücreler
Kromozom anomalileri
Kronik
Kronik böbrek yetmezliði
Kronik granülomatöz hastalýk
Kronik hepatit
Kronik pankreatit
Kronik pyelonefrit
Kronotrik etkiler
Krukenberg tümörü
Krukenberg tümörü
Ksantin oksidaz eksikliðinde
Ksantom
Küçük hücreli akciðer karsinomu
Küçük hücreli karsinom
Küçük yuvarlak mavi hücreli tümörler
Kuduz
Küf mantarlarý
Kumarin 
Künt karýn travmalarý
Kurþun
Kürar
Kwashiorkor
Kibas
Kýkýrdak dokusu
Kýrmýzý göz
Kýrýk iyileþmesi
Kýrýklar
Kýzamýk aþýsý
Kýzamýkçýk
Kýzamýkçýk aþýsý
Kýzýl
L
L-form
Labioskrotal yaprak
Lacteal
Laktaz eksikliði
Laktik asidoz
Laktoz
Lambert-eaton myastenik sendromu
Lamivudine
Laplace kanunu
Larenks kanseri
Latent enfeksiyon
Ldh izoenzimleri
Ldl
Leiomyom
Lenf düðümü
Lenfangiosarkom
Lenfositoz
Lentigo malign melanom
Leopold manevralarý
Lepra 
Lepra
Leydig hücreli tümör
Leyding hücre
Lh
Li-fraumeni sendromu
Libman-sacks endokarditi
Lichen sclerosis
Lidokain 
Lig. Cardinale (transservikal lig.)
Lig. Ýnfindibulopelvikum
Lig. Latum
Lig. Ovarii proprium
Lig. Rotundum (round lig.)
Lig. Sakrouterina
Lig. Suspensorium ovarii
Lig. Teres
Lig. Teres hepatis
Ligamentum arteriosum
Ligamentum hepatoduodenale
Ligamentum inguinale
Ligamentum teres hepatis
Likefaksiyon nekrozu
Liken planus
Liken sklerozus
Linea axillaris
Linitis plastica
Lipoid nefroz
Lipoproteinler
Liposarkom
Lisch nodülleri
Littre fýtýðý
Lizin
Lizojenik bakteri
Lizojenik faz
Lizozom
Löffler pnömoni
Lokal anestezik solüsyonlar
Lokal anestezikler
Lökodistrofi
Lökomoid reaksiyon
Lökositler 
Lökotrienler
Lösemi tedavisi
Ludwig anjini
Lumbar ponksiyon
Lumber ponksiyon
Luteal faz yetmezliði
Lynch sendromu
M
M. Biceps brachii
M. Brachialis
M. Brachiradialis
M. Coracobrachialis
M. Deltoideus
M. Gluteus medius
M. Latissimus dorsi
M. Rectus femoris
M. Sartorius 
M. Serratus anterior
M. Teres minor
M. Trapezius
M. Triceps brachii
Macula adherens
Madalyon belirtisi
Mafenid asetat
Magnezyum
Makat geliþler
Makat prezentasyon
Makrofaj
Makrofajlar
Makroglossi
Makronodüler sirozu
Makrozominin
Malakoplaki
Malign fibröz histiositom
Malign hipertermi
Malign melanom
Malign otitis eksterna
Malleolus medialis
Malleus medialisi
Mallory cisimciði
Mallory weiss sendromu
Mallory-weis sendromu 
Malpighi cisimciði
Maltoma
Mannozidoz
Mantar zehirlenmesi
Mapple syrup hastalýðý
Marantik endokardit
Marasmus
Marfan
Maroteaux-lamy
Masif kan transfüzyonu
Masseter kasý
Masson-trichrom
Mast hücre
Mast hücre stabilizatörleri
Mastit
Maternal mortalite
Maternal sülfamid alýmý
Maternal-plasental-fetal kaynaklý hormonlar
Mavi sklera
Mavi-yeþil pürülan akýntý
Mavi-yeþil renkli cerahat
Mc ardle 
Meckel divertikülü 
Mediastinal lezyonlar
Medikal adrenalektomi
Medulla renalis
Medulloblastom 
Megakaryoblastlar
Meissner korpuskülü
Meissner plexusu
Mekanik epilasyon
Mekonyum aspirasyon sendromu
Mekonyum aspirasyonu
Mekonyum ileusu
Melatonin
Membranoproliferatif glomerulonefrit
Membranöz glomerülonefrit
Meme angorjmaný
Meme geliþimi
Meme kanseri
Men ýý a
Men tip ýýb
Menarþ
Menengiom
Menisküs
Menkes hastalýðý
Menopoz 
Menstrual siklus
Merkel cisimciði
Merokrin bez
Mesane
Mesane karsinomu 
Mesenteric arterler
Metabolik asidoz
Metakromatik cisimler
Metakromatik lökodistrofi
Metanefroz
Metaplazi
Metastatik kalsifikasyon
Metastaz
Metil dopa
Metil grubu transferi
Metil-malonik asidemide
Metoksifluran
Metotreksat
Metronidazol
Metilksantinler
Mezengial ýga depolanmasý
Mezenterium
Mezoderm
Mezonefrik kist
Mezonefroid tümör
Mezonefroz
Mezoovarium
Mezotelioma
Mgso
Michealis guttman cisimciði
Mide kanseri
Mide perforasyonu 
Midklavikular hat
Midriazis nedenleri
Migren
Mikoplazma pnömonia
Mikoplazmalar
Mikroglialar
Mikrotubuluslar
Mikrovillus 
Mikrozomal enzim indüksiyonu
Miksoma
Mikst mezodermal tümör
Minimal change hastalýðý 
Minimal lezyon hastalýðý
Mitokondri
Mitoz
Mitral valv prolapsusu
Mitral yetmezlik
Miyokard infarktüsü
Mol hidatiform
Molding
Mononükleer fagositik sistem
Monositler
Morfin
Moro refleksi 
Morquio
Mukoepidermoid karsinom
Mukoz kist
Müller kanalý
Multipl menengiom
Multipl myeloma
Multiple skleroz 
Multiple sulfataz yetmezliði
Murphy noktasý
Müsinöz kistadenokarsinom
Musset belirtisi
Myastenia gravis
Myasthenia gravis
Mycozis fungoides
Myelofibrozis
Myeloid metaplazi
Myoepitelyal hücreler
Myoglobin
Myom 
Myopi
Myositis ossifikans
Myozin
Myozitis ossifikans
N
N-asetil sistein 
N. Abducens
N. Accesorius
N. Axillaris 
N. Axillaris zedelenmesi
N. Cutaneousantebrachii lateralis
N. Cutaneousantebrachii ve brachii posterior
N. Cutaneousbrachii lateralis
N. Cutaneous antebrachii medialis
N. Cutaneous brachii medialis
N. Cutaneous femoris posterior
N. Femoralis
N. Gluteus inferior
N. Gluteus superior
N. Hypoglossus
N. Ýntercostobrachialis
N. Ýschiadicus
N. Laryngeus inferior
N. Medianus zedelenmesi
N. Musculocutaneous zedelenmesi
N. Obturatorius internus
N. Oculomotorius
N. Opticus
N. Peroneus profundus
N. Peroneus superficialis
N. Pudendus
N. Quadratus femoris
N. Radialis
N. Radialis zedelenmesi
N. Supraclavicularis
N. Thoracodorsalis
N. Ulnaris zedelenmesi
N. Vagus
Na
Nabothy kisti
Nabýz
Nabýz basýncý
Nabýz oluðu
Nabýzsýzlýk hastalýðý
Nadph
Naloksan
Nazogastrik drenaj
Necator americanus
Necroz factör
Nefrojenik dý
Nefrotik sendrom
Nefrotik sendrom
Negatif akut faz protein
Negatif dromotropik etki
Negatif inotropik etki
Negatif kronotropik etki
Nekrotizan enterokolit 
Neksus
Neonatal konjuktivitin
Neonatal lupus bulgularý
Neonatal menenjit
Neonatal ölüm hýzý
Neonatal polisitemi
Neonatal resusitasyon
Nervus abducens
Nervus frontalis
Nervus lacrimalis
Nervus musculocutaneus
Nervus nasociliaris
Nervus oculomotorius
Nervus ophtalmicus
Nervus trochlearis
Nevrotik bozukluklar
Niasin
Nieman pick hastalýðý
Nilüfer çiçeði görüntüsü
Nissle cisimcikleri
Nitratlar
Nitrik oksid
Nocardia
Nodüler sklerozan hodgkin
Nodus atrioventricularis
Non stres test
Non- neoplastik polipler
Non-hodgkin lenfoma 
Nonbakteriyel trombotik endokardit
Nonketotik hiperosmolar koma
Nöral krest
Normal doðum
Normal kolposkopik bulgular
Nöroblastom
Nöroepitelyal doku
Nörofibromatozis 
Nörofilament
Nörofizin-ý
Nörolojik þok
Nörotransmitter
Nötropenik hasta
NSAI ilaçlar
NSAID
Nuck kanalý kisti
Nükleer týp teknikleri
Nükleus
O
O-somatik antijeni
Obesitede
Obstrüktif üropati
Obturatuar testi
Ödem sebepleri
Oesophagus
Oksalik asidüri
Oksidan ilaçlar
Oksidatif deaminasyon
Oksitosin
Okzalüri
Olgun meyve
Oligodendroglialar
Oligodendroglioma
Oligodendrositler
Oligohidramniyoz
Oligohidroamnioz 
Omentum majus
Omentum minus
Omohyoid kas
Omphalo-mesenterik
Omuz aðrýsý
Ön hipofiz hormonlarý
Ön kola pronasyon
Ondansetron
Onkotik basýnç
Oogenezis
Oogonium
Opioid baðýmlýlýðý
Opsonin
Optik kiazma lezyonlarý
Orak hücreli anemi
Oral antikoagülanlar
Oral glukoz tolerans testi
Oral kontraseptif 
Oral kontraseptifler
Orbitanýn duvarlarý
Organofosfat
Ornitin ve sitrulin
Örümcek hücreleri
Osgood schlatter
Osmotik diüretik
Osmotik frajilite
Osteogenezis imperfecta
Osteogenezis imperfekta
Osteokondritis dissekans
Osteokondrom
Osteomyelit
Osteopetrozis 
Osteoporoz 
Osteosarkom
Ostium sekundum tipi asd
Östriol
Östrogenin etkisi
Östrojen
Otitis externada
Otitis media
Otogreft
Otoimmün adrenalit
Otoimmün gastrit
Otoimmun hemolitik anemiler
Otoliz
Otoskleroz
Ovarium
Over kanserlerinde evreleme
Ovulasyon
Ovulasyon indüksiyonu
Özefagogastrik bileþke
Özefagus atrezisi  
Özefagus kanseri
P
P dalgasý
P mitrale
P
Paget hastalýðý 
Pan
Panaris
Pancoast tümörü
Paneth hücreleri
Panhipopituitarizm
Panhipopituitarizmli
Panik atak
Pankreas baþý tümörleri
Pankreatik lipaz
Pannus
Pansitopeni
Pantotenik asid
Papilla ödemine
Papiller karsinom
Papillom
Papillomavirüs
Papül
Paradoksal çiftleþme
Paraduodenal herni
Parafaringeal abse
Parafolliküler c hücrele-ri
Parakeratoz
Parakuzi
Paralitik ileus
Paralitik mesane
Paranasal sinüs
Parasempatik nükleus
Parasempatik stimulasyon
Parasempatik stimülasyon
Parathormon
Paraumblikal
Parietal hücreler
Parkinson
Paroksismal nokturnal hemoglobinüri
Paroksismal nokturnal hemoglobunüri
Parotis
Parsiyel mol hidatiform
Parvovirüs
Pasif taþýma
Patent duktus arteriozus
Paterji testi
Patoloji temel
Patolojik kolposkopik bulgular
Pautrier mikroabseleri
Pellegra
Pelvik aðrý
Pelvis
Pelvis fraktürü
Pelvise daðýlan dallar
Pemfigus
Pentoz fosfat yolu
Penisilamin
Pepper sendromu
Pepsin
Peptik özefajitin
Peptik ulcus
Peptik ülser perforasyonu
Peptid baðýný parçalayan enzimler
Peptik ülser
Periferik siyanoz
Perikardial effüzyon
Perikardit
Perinatal asfiksi
Perinatal mortalite hýzý
Perineurium
Perisit
Periton
Peritoneal lavaj
Peritonit
Perküsyonla matite
Permanent hücreler
Pernisiyöz anemi 
Peroksizomlar
Persistan corpus luteum kisti
Peritonsiller abse
Pes anserinus
Peutz jegher sendromu
Pevimpuller bölge tümörleri
Peynir yapýmý
Phileadelphia kromozomu
Pierre-robin sendromu 
Piknoz
Pili
Pilokarpin
Pilor stenozu 
Pilositik astrositom
Piridoksin
Piruvat kinaz
Plasenta 
Plasenta anomalileri
Plasenta kaynaklý peptidler
Plasenta previa
Plasenta ve fetal kaynaklý hormon
Plasentadan geçen maddeler
Plasental hormonlar
Plazma proteinleri
Plazma proteinleri
Plazmalojenler
Plazmid
Pleomorfik adenom
Plexus basillaris
Plexus brachialis
Plexus brachialis
Plexus lumbalisin
Plica semilunaris
Plica umblicalis medianus
Plummer vinson sendromu
Pneumocystis carinii enfeksiyonu
Pnömokok aþýsý
Pnömokoksik pnömoni
Pnömoni
Pnömosit
Poliarteritis nodoza
Polihidramnios
Polikistik böbrek hastalýðý
Polikistik over hastalýðý
Polipeptid yapýlý hormonlar
Polisitemi
Polisitemia rubra vera
Poliüri
Pompe 
Pontoserebellar açý
Porfiria kutanea tarda
Porfirin
Porfirya kutanea tarda
Portal hipertansiyon
Portal hipertansiyonu
Porto-caval þant
Porto-kaval (sistemik) anastomozlar
Postmatürite
Postmenopozal vajinal kanama
Postoperatif ilksaat
Postpartum . Gün ateþ
Postpartum enfeksiyonlar
Poststreptokokal glomerülonefritte
Postural hipotansiyon
Potasyum 
Potasyum eksikliði
Potensiasyon
Pott hastalýðý 
Pott's puffy tumor
Pozitif demotropik etki
Pozitif inotropik etkisi
Pozitif instropik etki
Pozitif kronotropik etki faz
Pr aralýðý
Pralidoksim
Prealbümin 
Preeklampsi
Prematür eylem
Prematürite nedeni
Premedikasyon
Preovulatuar deðiþiklikler
Primer aldosteronizm
Primer atipik pnömoni
Primer bilier siroz 
Primer fagositoz defektleri
Primer hiperaldosteronizm
Primer hiperlipidemiler
Primer peritonit
Primer profilaksi
Primer sklerozan kolanjit
Primidinler
Prion
Probenesid
Proc. Vaginalis testis
Profaj
Profilaksi
Progesteron
Progesteron verilmesi
Progresif multifokal lökoensefalopatide
Progresif musküler distrofiler
Prolaktin
Prolaktinoma
Pronefroz
Prostaglandinler 
Prostat kanseri
Prostat kanserleri
Proteoglikanlar
Proteus mirabilis
Protoplast
Protrombinzamaný
Prusya mavisi
Psammoma cisimcikleri
Pseudo-hurler polidistrofisi
Pseudohipoparatiroidizm
Pseudokolin esteraz
Pseudomembranöz iltihap
Pseudomixoma peritonei
Pseudomonaslar
Pseudotümör cerebri
Pseudotümör serebri
Pseudovirionlar
Psödomembranöz enterokolit
Psöriazisin
PTAH
PTK
Pubarþ
Puberte
Puberte prekok
Püberte prekoks
Püberte tarda
Puerperalhastalýklar
Puerperal mastit
Püerperal mastit
Pulmoner embolide
Pulmoner hemosideroz
Pulmoner hipertansiyon
Pulmoner hipoplazi
Pulmoner kama basýncý
Pulmoner ödem tedavisi
Pulmoner stenoz
Purgatif
Pürgatiflerin
Pürin
Purkinje hücreleri
Pyleflebit
Pyoderma gangrenozum 
Q
Q ateþinde
Qrs kompleksi
Qt aralýðý
Quinke nabzý
R
Raþitizm
Raþitizm
Rabdomyasarkom
Rabdomyom
Rabdomyosarkom
Radial nabýz
Radial nabýz oluðu
Radius
Radyoaktif iyod
Ramus saphenus
Ranvier düðümleri
Reaksiyon formasyon
Reaktif hipoglisemiler
Reçete yazýmýnda kýsaltmalar
Reed-sternberg hücresi
Reflu özefajitin
Refsum hastalýðý
Reje-nerasyon yeteneði
Rejenerasyon
Rektum kanseri  
Rektum prolapsusu
Renal arter darlýðý
Renal hücreli karsinom 
Renal osteodistrofi
Renal papiller nekroz
Renal perfüzyon
Renal tüberküloz
Renal tübüler asidoz
Renal ven trombozu
Renin 
Renin salýnýmýný
Renovasküler hipertansiyonun
Reserpin
Resiprokal innervasyon
Respiratuar asidoz 
Respiratuar distres sendromu
Retikülositoz
Retinoblastom
Retrofaringeal abser
Retroperitoneal
Retina dekolmaný
Revers transkriptaz enzimi
Reye sendromu 
Rezolüsyon
Rh antijenleri
Rh uyuþmazlýðý
Rhabdomyosarkom
Rýa
Rýa için kontrendikasyonlar
Riboflavin
Ribozom
Riedel struma
Rima glottis
Ringer laktat
Rinore
Rizotomi
Rna polimeraz
Rna'nýn yapýsý
Rod hücreleri
Rodent "kemirici" ülser
Rodopsin
Roseola infantum
Rotator-cuff kasý
Rotor sendromu
Ruffini korpuskülü
Russel body
S
Sabit çiftleþme
Sað koroner arter
Sað ventrikül hipertrofisi
Safra asitleri
Safra kesesi
Safra salgýsý
Safra taþý 
Sakral agenezi
Salisilat intoksikasyonu
Salisilatlar
Salk aþýsý
Salmonella
Salmonella taþýyýcýlýðý
Sanblom triadý
Sandhof hastalýðý
Sanfilippo a
Sanfilippo b
Sanfilippo c
Sanrý
Santral retina veni týkanmasý
Santral siyanoz
Sarýlýk
Sarkoidoz  
Sarkoma bothryoides
Sarkomer
Schaeffer bezleri
Scheie
Schilling testi
Schistosoma hematobium
Schwann hücreleri
Schwann hücresi
Schwannoma
Sefal hematom
Sefal hematoma
Sekestrasyon
Sekonder bilier siroz
Sekonder haberci
Sekonder peritonit
Sekonder profilaksi
Sekonder sifiliz
Sekretin
Selektif proteinüri
Selenyum
Semen analizinde
Seminifer tübüller
Seminoma
Sempatik nörotransmitter
Sempatik stimulasyon
Sengsitaken blakemore tüpü
Sepsis 
Septik abortus
Septik artrit
Septik pelvik tromboflebit
Serbest radikaller
Serebellar hemanjioblastom
Serebellum
Serotonin
Seröz kistadenom
Seruloplazmin
Serum hastalýðý
Serum osmolaritesi
Serum protenleri
Servikal ektropion
Serviko torasik sendromlardan
Serviks ca'da fýgo
Serviks kanseri
Sezeryan
Sfingolipidlerin
Sfingolipidler
Sga bebek sebepleri
Sheehan sendromu
Shigella
Sialolitiazis
Sickle cell anemi
Sifiliz
Sigara
Sigmoid volvulus
Silikozis
Silindirik mercek
Simetrik iugr
Sinapslarda
Sinerjizim
Sinir lifi
Sinüs
Sinüs aritmisi
Sinus cavernosus
Sinus cavernosus
Sinus occipitalis
Sinus petrosus inferior
Sinus petrosus superior
Sinus rectus
Sinus sagitalis inferior
Sinus sagittalis superior
Sinus sigmoideus
Sinus sphenoparietalis
Sinus transversus
Sinüslerin geliþimi
Sinüzal bradikardide
Sinüzit
Sinüzoidal pattern
Sipple sendromu
Siproteron asetat
Siroz
Sisplatin
Sistemik skleroz
Sisticerkus sellulosa
Sitarabin
Sitavudin
Sitokrom p
Sitrat sentaz
Sitrik asit döngüsünün önemi
Siyalidozis
Siyanoz
Siyanür 
Sjögren
Sjögren sendromu
Skar
Sklerema neonatorum
Skorbüt
Sle benzeri sendrom yapan ilaçlar
Sle taný kriterleri
Sly
Smear
Soðan zarý" lezyonu
Sodyum
Sol atrium
Soliter hipoaktif nodül
Solunum yolu
Somatostatinoma
Sorbitol
Spalding- horner belirtisi
Sperm
Spermatik kord
Spermatogenezis
Spiegel fýtýðý
Spinal kord zedelenmeleri
Spirinolaktan
Spironolakton
Splenektomi
Splenektomi endikasyonlarý
Spontan abortus sebepleri
Sspe
St segmenti
Stabil hücreler
Status astmatikusta
Steatore
Stem cell
Stereosilia
Steroid biosentezi
Steroid yapýlý hormonlar
Still hastalýðý
Stratum corneum
Stratum granulosum
Stratum lucidum
Stratum papillare
Stratum retikülare
Stratum spinosum
Stres
Stridor nedenleri
Struge weber sendromu
Struma ovari
Su çiçeði
Substans p
Subtotal gastrektomi
Sudan ýýý
Sudkostik
Sükralfat
Süksinil kolin apnesi
Sulcus coronarius
Sülfür
Süperantigen
Süperior laringeal sinir
Süperoksit dismutaz
Suprapubik aðrý
Sürfaktan
Sürfaktan sentezi
Sürfaktaný
Suyun geri emilimi
Swanz- ganz kataterini
Swyer sendromu
Sýk transfüzyon
Sýnýrlayýcý endonükleaz
Sýtma

Þ

Þankroid
Þilomikronlar
Þistozoma
Þizofreni
Þok
Þant
T
T cell lenfomasý
T dalgasý
T lenfositler
T. Pallidum
Taþ bebek yüzü
Takayasu arteriti
Tangier hastalýðý
Teikoik asit
Telarþ
Teleskobik idrar
Temiz
Temiz kontamine
Temporal arterit
Tenar atrofi
Tendon conjoint
Teniae coli
Teofilinin ilaç etkileþimleri
Teratom  
Tersiyer peritonit
Tersiyer profilaksi
Testiküler feminizasyon  
Testis tümörü
Testis tümörü
Tetani
Tetanoz aþýsý
Tetanoz profilaksisi
Tetrasiklinler
Thiazid diüretikleri
Tiamin
Timik hipoplazi
Timoma
Timus
Tinea (pitriazis) versicolor
Tinea pedis
Tiopental
Tiopentalin
Tip I anafilaktik tip reaksiyon
Tiroglobulin
Tiroid hormonlarý
Tiroid hormonu
Tiroid medüller karsinom
Tiroid nodülleri
Tiroidit
Toksik þok sendromu
Toksikoloji
Tonsillitin
Topikal podofilin
Toraks travmasý
Torasentez
Torticollis
Total akciðer kapasitesi
Total paranteral beslenme
Total parenteral nutrition
Toxoplazma
Trakea
Transaminasyon
Transdüksiyon
Transferrin
Transformasyon
Transfüzyon reaksiyonlarý
Transmitterler
Transplantasyon sonrasý
Transtentoryal kitle
Transüda
Travma
Travmatik yað nekrozu
Treitz baðý
Trigeminal nevralji
Trigliseridler 
Trigonum femorale
Trigonum inguinale
Trikarboksilik asit siklusu
Triptofan
Trofozoit
Trokoid tipte bir eklem
Tromboanjiitis obliterans
Trombositopeni 
Trombüs
Tropomyozin
Truncus brachiocephalicus 
Truncus coeliacus
Truncus pulmonalis
Trunkal vagatomi
Trientin
TSH'nýn etkileri
Tuba uterina kanseri
Tuberculum majus
Tüberküloz 
Tuberositas tibia
Tuberositas tibia
Tüberoz skleroz
Tübülerreabsorbsiyon
Tübüler sekresyon
Tükrük bezi taþlarý
Tunica vaginalis 
Turcot sendromu
Turist diyaresi
Turner sendromu 
Týkanma sarýlýklarý
Tzanck testi
Tzank testi
U
Ubikinon
Ubikutinin
Ulnar nabýz
Ülser
Ülseratif
Ülseratif kolit
Ülseratif kolit   
Ülseratif kolit tedavisi
Ultrasonografi
Unit membraný
Üre sentezi
Üre siklusu defekti
Üremi
Üreter
Ürik asit
Ürik asit taþlarý
Ürikozürik ilaçlar
Üriner enfeksiyon
Ürogenital sinüs
Ürolitiazis
Üst gis endoskopisi
Üst gis kanamasý
Uter
Uteroplasental kan akýmý
Uterus rüptürü
Uterus sarkomlarý
Uterus siklusu
Uterusu yerinde tutan en önemli ligament
Uygunsuz adh sendromu
Uzun etkili gnrh analoglarý
Uzun kemikler
V
V-dalgasý
V. Cerebri magna
V. Femoralis
V. Gastrica sinistra
V. Gastrica sinistra
V. Lienalis
V. Mesenterica superior
V. Mezenterica inferior
V. Paraumbilicales
V. Porta
V. Portae
V. Saphena magna
Vaginal doðum
Vaginal kanserler
Vaginal tampon
Vaka-kontrol araþtýrmalarý
Variabl deselerasyonlar
Vaskülitler
Vater-pacini korpukülü
Vazopressin 
Vejetatif form
Vena oftalmika
Vena portae
Vena pulmonalis
Vena pulmonalis dextra
Venae diploicae
Venae emissariae
Venöz tromboz
Ventilasyon
Ventriculus dexter
Ventriculus sinister
Ventromedial çekirdek
Vesikoüreteral reflü
Vezikoüreteral reflü
Vibrio parahemaliticus
Vimentin
Vincet anjini
Viral ensefalitte
Viral hepatit
Virilizasyon
Viroiddir
Viroidler
Virüs aþýlarý
Viruslar
Vital kapasite
Vitamin k
Vitellin kanalý
Vitellus kesesi
Vitiligo
Vldl
Volkman iskemik kontraktürü
Volvulus
Von gierke  
Von hippel lindau sendromu
Von recklinghausen hastalýðý
Von willebrand hastalýðý
Von willebrand hastalýðý
Virus aþýlarý
W
Warthin tümörü
Waterhause frederichsen sendromu
Web
Weber christian hastalýðý
Weber testi
Wegener granulomatozu
Weil-felix testi
Werding hoffman hastalýðý
Wermer's sendromu
Wernicke ensefalopatisi
Wheezing
Whiff reaksiyonu
Whipple
Willis poligonu 
Wilms tümörü   
Wilson hastalýðý  
Wire-loop görünümü
Wolman hastalýðý 
X
Xenogreft
Xeroderma pigmentosum
Xeroderma pigmentozum
Y
Y-dalgasý
Ýþitme kemikcikleri
Yabancý cisim aspirasyonu
Yað asiti sentezi
Yað asitlerinin b-oksidasyonu
Yað asitlerinin oksidasyonu
Yað asidi sentezi
Yað embolisi sendromu 
Yað nekrozu 
Yaðda eriyen vitaminler
Yanýk  
Yanýk yüzey alaný
Yanýkta komplikasyonlar
Yara iyileþmesi
Yara iyileþmesi
Yardýmcý inspiratuar
Yarýk damak
Ýd reaksiyonu 
Ýdrar kültürü
Yenidoðan da hipokalsemi
Yenidoðan konvülziyonlarý
Yenidoðan sarýlýðý
Yenidoðan sepsisi
Yenidoðan yaþý
Yenidoðanda anemi
Yenidoðanda apne
Yenidoðanda hepatit nedenleri
Yenidoðanda iþitme kaybý
Yenidoðanýn canlandýrýlmasý
Ýkiz gebelik
Ýlaç etkileþim tipleri
Ýlaçlarýn etki mekanizmalarý
Ýleus
Ýltihabi granülasyon dokusu
Ilýmlý faj
Ýmipramin
Ýmmatür teratom
Ýmmun hemolitik anemiler
Ýmmün kompleks glomerülonefritleri
Ýn-utero geliþme
Ýndirekt coombs testi
Ýndirekt hiperbilirubinemi 
Ýndometazin
Ýnfektif endokardit proflaksisi
Ýnfektif endokardit
Ýnguinal fýtýk
Ýnguinal herni 
Ýnhibin
Ýnme
Ýnotropik kronotpik etki
Ýnsan plasentasý
Ýnspiryum kapasitesi
Ýnsülinin etkileri
Ýnsülin'in inhibe ettiði hormonlar
Ýnsülinoma
Ýnsülin
Ýnterleukin-
Ýnterstisyel fibrozis
Ýntraabdominal apse
Ýntraduktal papillom
Ýntrasellüler ca++
Ýntrasellüler organeller
Ýntrauterin alet
Ýntrauterin ex
Ýntrauterin hipoksi
Ýntrauterin geliþme geriliði
Ýntravenözgama globulin
Ýntussussepsiyon
Ýnvaginasyon
Ýnvajinasyon  
Ýnvaziv mol hidatiform
Yolk sac tümörü
Ýskelet kasý
Ýskemi
Ýsovalerik asidemi
Ýstemli hareketlerin kontrolü
Yumuþak doku sarkomlarý
ÝVP
Ýzogreft
Ýzometrik kontraksiyon
Ýzositrat dehidrogenaz
Z
Zalsitabin
Zeka geriliði
Zelleweger hastalýðý
Zenker divertikülü
Zidovudin
Zimogen enzimler
Zollinger ellison sendromu
Zona fasikülata
Zona glomerulosa
Zona retikülaris
Zonula adherens
Zonula ocludens
Zorlu ekspiratuar hacim
(æggehvidestof) med spaltning under vandoptagelse, proteolytisk/proteolyse
(agent) qui provoque une révulsion, révulsif
(angående) tarmkråset, bindevæv som fasthæfter tarme og andre bugorganer til bageste bugvæg, mesenterial/mesenteriet
(ansigts)trækning, nervebetinget fænomen, hvor en ordnet handling udføres tvangsmæssigt, tic
(attitude du corps) en position couchée, décubitus (m)
(aus) Wasser und Alkohol, Wasser-Alkohol-,,
(binyre)barkhormon, kortikosteroide
(blod)årebetændelse, phlebitis
(contraceptif) qui détruit les spermatozoïdes, spermicide (a et sm)
(degenerative) Gelenkerkrankung, Arthrose
(Degradation), Abbau
(den ægte) blødersygdom, hæmofili
(Ein-)Spritzen, Injektion
(enfant) né avant terme, prématuré (a et sm)
(fachgerechte) Bewertung, Evaluation
(gen)oplivning, resuscitation
(gène) dont la mutation peut supprimer les effets de mutations d'autres gènes, suppresseur (gène-)
(germe) qui vit dans l'organisme (sans être pathogène), saprophyte (a et sm)
(hormone) ayant la structure d'un stérol, stéroïde
(indtræden af) den første menstruation, menarche
(kardioton), herzanregend
(Körper-)Flüssigkeit, Liquor
(Kreisen der Augen),
(lægemiddel) med effekt på det genopbyggende nervesystem (fordøjelse, søvn, hjerte), parasympatomimetisk/parasympatomimetika
(lægemiddel) som har virkning på det sympatiske nervesystem, sympathomimetisk/sympathomimetika
(leimartiger, in Wasser stark quellender) Eiweißstoff in, Kollagen
(let) lammelse, paralysering
(lettere) lammelse, parese
(médicament) à base d'opium, opiacé
(médicament) actif contre la tuberculose, tuberculostatique
(médicament) contre les convulsions, anticonvulsivant (a.
(médicament) qui agit sur le psychisme, psychotrope (a et sm)
(médicament) qui augmente la tonicité du muscle cardiaque, cardiotonique (a et sm)
(médicament) qui diminue l'activité mentale, psycholeptique
(médicament) qui fait augmenter la pression sanguine, vaso-presseur (a et sm)
(médicament) qui favorise l'élimination de l'urine, salurétique/salidiurétique
(médicament) qui favorise l'élimination urinaire de l'acide urique, uricosurique
(médicament)apte à diminuer les sécrétions de la thyroïde, thyréostatique (a et sm)
(middel) som fremhjælper fødselsprocessen, oxytocin
(middel) som regulerer blodkarrenes udvidning og sammentrækning, vasomotor/vasomotorisk
(muskel)slaphed, atoni
(nerve)beroligende (lægemiddel), sedativ
(obstetrisch), geburtshilflich
(opiumholdigt) søvnbringende lægemiddel, opiat
(organe ou région du corps) sensible aux excitants chimiques, chimiorécepteur (m)
(organisme) qui partage la nourriture de son hôte, sans préjudice pour celui-ci, commensal
(oxytocica), Wehenmittel-
(örtlicher) Muskelschmerz, Myalgie
(person) med krampetrækninger, spastisk/spastiker
(person) med normalt (blod)tryk, normotensiv
(personne) qui est dans l'impossibilité de faire face aux conditioins normales de la vie, inadapté
(pletvis) hudrødme, erythema
(produit) détruisant les germes, antiseptique/germicide
(puls)åreforkalkning, arteriosklerose
(qui agit comme un) poison, toxique
(qui concerne) la présentation des médicaments, galénique
(relatif à l')activité des médicaments, pharmacodynamique (a et sf)
(stinkende) lugt, odor
(stof) som påvirker betareceptorerne (hjerte og bronchiesystem) i det sympatiske nervesystem (hvori adrenalin frigøres), betamimetika/betamimetisk
(stoffer, som virker) pupilforsnævrende, miotisk/miotika
(substance) capable de dissoudre la kératine (= couche cornée de la peau), kératolytique (a et sm)
(substance) liquide qui peut dissoudre, solvant (m)
(substance) qui a une action corrosive sur les tissus, caustique
(substance) qui atténue les réactions immunitaires, immunosuppresseur (a et sm)
(substance) qui détruit les bactéries, bactéricide (a et sm)
(substance) qui favorise le processus de la grossesse, progestatif (a et sm)
(substance) qui favorise, stimule l'excrétion urinaire, diurétique (a et sm)
(substance) qui peut bloquer la division cellulaire, cytostatique (a et sm)
(substance) qui provoque le sommeil, soporifique (a et sm)
(substance) qui provoque une anesthésie générale, narcotique (a et sm)
(substance) qui stimule (l'activité physique ou intellectuelle), stimulant (a et sm)
(sygdom med) små, runde blodudtrædninger i huden, purpura
(sygdoms) vendepunkt, stabilitetstilstand
(sygdoms)forebyggelse, profylakse
(sygeligt) forøget smertesans, hyperalgesi
(tarmud)skylning, irrigation
(tjærefarvet) blodfyldt afføring, melæna
(traitement) qui agit sur les symptômes (sans agir sur la maladie), palliatif (s et am)
(ud)fældning, præcipitation
(væskende) rødmen i hudfolder, intertrigo
(væv)svind, atrofi
(ved) biskjoldbruskkirtelen/biskjoldbruskkirtelpræparat, parathyreoid
(Wund-) Rose, Erysipel
, abhängig
, Angst
, Anstand
, biologischer Abbau(-barkeit)
, che interessa la membrana del muco
-, Einheitsdosis
, Entdeckung
, fest
-, Genesung
-, Geräusch
, geschmeidig machend, erweichend
-, hinweisend, anzeigend
, inyección rápida
, künstlich
, que impide la exudación
, Schärfe
, terapia con un solo medicamente a la vez
-, Umbewertung
, venenoso para el feto
, Verschluß
-, Wiederherstellung
. halbsynthetisch, -
/à volta da órbita, periorbital
/abertura; orifício, perfuração
/abocamento, anastomose
/acção de enferrujar, oxidação
/acção de urinar, urinação, micção
/aceleração da frequência cardíaca, taquicardia
/afundamento ou queda (ex.: útero, recto, cordão umbilical), prolapso
/agente que reduz a tensão, relaxante
/alterar, modificar
/amolecimento dos ossos, osteomalacia
/andar dormindo, em sonhos, sonambulismo
/antes do nascimento, durante a evolução da gravidez, pré-natal
/apresentação do feto em relação ao colo uterino, apresentação
/batimento cardíaco ou o fluxo do sangue nas artérias, pulsação
/branco do olho, esclerótica
/cancro da medula do osso, doença de Kahler, mielomatose
/capacidade de suportar doses elevadas de uma droga tóxica, tolerância
/capacidade de variação, variabilidade
/capacidade para apresentar reacções, reactividade
/característico de uma espécie ou de uma doença, específico
/cheiro, odor
/cíclico, regular, periódico
/cirúrgico, relativo a uma operação, cirúrgico
/coagulação do sangue numa artéria ou veia, com bloqueio da circulação, trombose
/coloração obscura superficial da pele ou das mucosas, melanose
/combinação; formação de substâncias in vitro por meios artificiais, síntese
/conjunto de reacções bioquímicas dentro do organismo, metabolismo
/conservação, dentro do corpo, de materiais ou líquidos que se excretam normalmente, retenção
/continuado, que avança lentamente, progressivo
/corporal, que se percebe pelos sentidos, físico
/corpúsculo, parte elementar, partícula
/cristalino, vítreo
/de noite, da noite, nocturno
/de um só lado, unilateral
/deitado de costas, supino
/depósito, cavidade que serve de armazém, reservatório
/descamação da pele, pitiríase
/desejo doloroso e ineficaz de urinar ou defecar, tenesmo
/deslocação para a frente de um órgão, protrusão
/destruição dos ossos, osteólise
/desvio sexual, perversão
/dilatação de vasos terminais, sobretudo na cara, telangiectasia
/doença bulhosa da pele, pênfigo
/doença causada por fungos, micose
/doença infecciosa da conjuntiva e da córnea do olho, tracoma
/efeito nocivo de uma substância química, toxicidade
/elemento de uma proteína; composto de dois ou mais aminoácidos unidos por ligações peptídicas, polipeptídeo
/eliminação de grandes quantidades de urina por dia, poliúria
/em forma de papila ou verruga, papilar
/em forma de sigma, da letra S, sigmóide
/em volta do ânus, perianal
/endurecimento ou dureza, esclerose
/erecção anormal e persistente, priapismo
/espasmo dos músculos mandibulares; tétano, trismo
/espécie; preparação terapêutica, mistura de ervas, espécie
/estado caracterizado por cãibras e convulsões musculares, tetania
/estatístico, estatístico
/estrutural, estrutural
/estudo das doenças do ouvido, nariz e garganta, otorrinolaringologia
/estudo de um fenómeno, observação
/excesso de líquido nos tecidos sob a pele; inchaço, edema
/excesso de peso corporal por acumulação de gordura, obesidade
/excreção excessiva de substâncias gordas, seborreia
/existente mas não activo, potencial
/faculdade de se mover espontaneamente, motilidade
/final, último, terminal
/fluxo de retorno, refluxo
/fora do centro, fora do sistema nervoso central, periférico
/formação de pus, supuração
/formação do osso ou de substância óssea, ossificação
/função inadequada de um órgão ou sistema, insuficiência
/género de fungos ascomicetes, parasitas no homem, microspório
/grau de fluidez das substâncias em estado líquido ou gasoso, viscosidade
/ideia fixa, obsessão
/incontinência das urinas durante a noite, nictúria
/incorporação de substâncias minerais por meio de tecidos do organismo, mineralização
/incorporação e digestão de partículas no interior de uma célula, fagocitose
/infecção dos ossos, osteomielite
/inflamação conjunta do rim e da pélvis renal, pielonefrite
/inflamação da envoltura do abdominal, peritonite
/inflamação da envoltura do coração, pericardite
/inflamação da glândula salivar; papeira, parotidite
/inflamação da mucosa da boca, estomatite
/inflamação da pélvis renal, pielite
/inflamação da próstata, prostatite
/inflamação da traqueia, traqueíte
/inflamação da trompa uterina, da trompa auditiva, salpingite
/inflamação da uretra, uretrite
/inflamação da úvea, uveíte
/inflamação das meninges, meningite
/inflamação das paredes de uma veia, flebite
/inflamação das vértebras, espondilite
/inflamação de um testículo, orquite
/inflamação de uma bolsa ou cavidade, especialmente dos ossos do crânio, sinusite
/inflamação de uma membrana sinovial, sinovite
/inflamação do pâncreas, pancreatite
/inflamação do recto, proctite
/inflamação do rim, nefrite
/inflamação dos órgãos genitais externos femininos, incluindo a vagina, vulvovaginite
/inflamação dos tecidos que rodeiam uma articulação, periartrite
/inflamação no ouvido, otite
/inflamação simultânea de várias articulações, poliartrite
/instrumento que se coloca na vagina como dispositivo contraceptivo; supositório vaginal, pessário
/intoxicação do sangue por microrganismos, septicémia
/local, tópico
/manifestação, sinal, sintoma, fenómeno
/massa importante de núcleos cinzentos, tálamo
/matéria orgânica corante da pele, pigmentação
/mau, grave, maligno, pernicioso
/máximo, limite superior, máximo (subst)
/medicamento destinado mais a agradar do que a beneficiar o, placebo
/medidas destinadas a evitar doenças ou acidentes, prevenção
/medo despropositado persistente, fobia
/membrana ou cavidade do ouvido médio, tímpano
/membrana, membrana
/método, processo, procedimento
/micróbio, microrganismo
/microrganismo que vive a expensas de matérias orgânicas em decomposição; parasita que não causa doenças, saprófito
/mórbido, relacionado com uma doença determinada, patológico
/movimento automático do intestino, peristaltismo
/muito exigente quanto à indicação, selectivo
/não activo, passivo
/não epidérmico ou não amplamente difundido; ocasional, esporádico
/normal, não devido a uma doença; relativo ao estudo das funções dos organismos vivos, fisiológico
/nutritivo, trófico
/o ponto mais baixo, nadir
/obliteração, fecho, de um canal ou de uma abertura natural, oclusão
/orientação, orientação
/osteoartrose; inflamação articular que atinge também o osso, osteoartrite
/paralelo, paralelo
/paralisia das pernas e parte inferior do corpo, paraplegia
/parâmetro, critério, parâmetro
/parecido com o ópalo ou que tem cores como ele, opalescente
/parte de um organismo ou órgão, segmento
/parte do corpo, região
/parte funcional de um órgão, parênquima
/partículas existentes na água que não foram por ela dissolvidas, suspensão
/parto, parto
/passagem, trânsito
/pequena ampola, frasco, vial
/pequena elevação sólida e circunscrita da pele, pápula
/pequenas manchas avermelhado-rouxas na pele, petéquias
/pequeno osso; ossinho, ossículo
/percepção, percepção
/perda súbita da consciência por descida da pressão sanguínea no cérebro; desmaio, síncope
/período de maturidade sexual, puberdade
/período de restabelecimento após o parto, puerpério
/permanente, permanente
/perpétuo, perene
/perseverante, persistente
/pertencente aos sintomas, sintomático
/pH, pH
/placenta, placenta
/ponto mais elevado da excitação sexual, orgasmo
/pouco agudo, subagudo
/prega existente num canal permitindo o fluxo num único sentido, válvula
/primeiro, principal, originário, primário
/privação ou diminuição considerável do movimento voluntário e da sensibilidade, paralisia
/procedimento que torna um indivíduo incapaz de reproduzir, esterilização
/processo de tornar móvel uma parte fixa ou uma substância presa, mobilização
/processo pelo qual uma coisa perde eficácia, neutralização
/proporcional, proporcional
/propriedade de uma membrana deixar passar as substâncias, permeabilidade
/purgante, que produz evacuação do intestino, purgativo
/qualquer coisa viva individual, organismo
/qualquer doença muscular, miopatia
/que afecta o calibre dos vasos, vasomotor
/que afecta o corpo de forma total; geral, generalizado, sistémico
/que alivia as dores mas não cura, paliativo
/que apresenta diversas formas, polimorfo
/que causa febre, pirogénico
/que contém ou produz pus, purulento
/que contém quatro elementos, quaternário
/que digere ou hidrolisa as proteínas, proteolítico
/que foge da luz (que tem aversão à luz), fotofobia
/que indica a presença de um transtorno, positivo
/que não reage a determinados medicamentos, resistente
/que pode desaparecer totalmente com a supressão da causa, reversível
/que produz e restabelece o tom normal; que se caracteriza por tensão contínua, tónico
/que produz sono, soporífero, soporífico
/que protege, protector, protectivo
/que se compadece com os males ou desventuras de outrem; simpático, complacente
/que se pode misturar, miscível
/que se une com três átomos de hidrogénio ou os substitui, trivalente
/que segue um sistema, um método, sistemático
/que serve para curar, terapêutico
/que tem afinidade com corantes neutros, neutrófilo
/que volta à sua origem, recorrente
/queda de um órgão, ptose
/radioactividade, radioactividade
/radiológico, radiológico
/reacção, reacção
/reanimação de doentes que pareciam mortos, como após afogamento, etc., ressuscitação
/rebelde, que não cede facilmente com o tratamento, refractário
/receita, prescrição
/recuperação, aproveitamento, recuperação
/rede de vasos linfáticos, nervos ou veias, plexo
/referente aos vasos sanguíneos, vascular
/referente ou pertencente ao olho ou à vista, oftálmico
/reflexo, reflexo
/regional, regional
/regras, menstruação
/relacionado com a contracção músculo cardíaco, sistólico
/relativo à cavidade óssea que contém o globo ocular; orbitário, orbital
/relativo à ciência que se ocupa do desenvolvimento anormal e das malformações congénitas, teratológico
/relativo à coluna vertebral, espinal
/relativo à difusão de um líquido através de uma membrana, osmótico
/relativo à digestão; úlcera gástrica, péptico
/relativo à glândula paratiróide, paratiróide
/relativo à medula de qualquer tipo, medular
/relativo à pálpebra, palpebral
/relativo à parede de uma cavidade; relativo ao osso frontal, parietal
/relativo à parte inferior do tronco do corpo, pélvico
/relativo à posição do pé ou causado por ele, ortostático
/relativo à qualidade, qualitativo
/relativo à quantidade, quantitativo
/relativo à região limitada pelo escroto-ânus, no homem, e pela vulva-ânus, na mulher, perineal
/relativo à respiração, respiratório
/relativo a um trauma ou traumatismo, ou causado por ele, traumático
/relativo a uma pequena cavidade, ventricular
/relativo a uma víscera, visceral
/relativo à vagina, vaginal
/relativo à visão, visual
/relativo à vista ou ao nervo ótptico, óptico
/relativo ao contacto sexual ou transmitido por ele, venéreo
/relativo ao corpo: desenvolvimento somático, por exemplo, somático
/relativo ao crescimento e à nutrição; que funciona de maneira involuntária ou inconsciente; em repouso; relativo às plantas; relativo à reprodução assexual, vegetativo
/relativo ao esqueleto, magro, esquelético
/relativo ao líquido secretado pela membrana sinovial ou que o secreta, sinovial
/relativo ao mesentério, membrana que contém os vasos sanguíneos mesentéricos, mesentérico
/relativo ao músculo; com musculatura bem desenvolvida, muscular
/relativo ao nariz, nasal
/relativo ao olho ou à vista, ocular
/relativo ao ovário, ovárico
/relativo ao recto, ânos, rectal
/relativo ao rim, renal
/relativo ao tórax ou que o afecta, torácico
/relativo aos ossos da cara onde se encontram fixados os dentes, maxilar
/relativo aos pulmões, pulmonar
/relativo às sensações, sensorial
/renovação ou preparação de tecidos ou de partes desaparecidas, regeneração
/restante, que deposita, residual
/restauração da actividade num corpo inactivo, reactivação
/retorno à forma inicial ou normal, redução
/rotação de um órgão em torno de si mesmo, torção
/saída do estômago, piloro
/salgado, que contém sais, salino
/sarampo alemão, rubéola
/secreção, secreção
/secura, ulceração da córnea por falta de vitamina A, xeroftalmia
/sede excessiva persistente; sintoma de diabetes mellitus descompensada, polidipsia
/sem resultado, não positivo, abaixo da linha zero, negativo
/semelhante ao reumatismo, reumatóide
/sensação de batimentos cardíacos rápidos e irregulares, palpitação
/sensação de formigueiro, picadelas, parestesia
/sensação rotatória associada a náusea; tontura de cabeça, vertigem
/sinal, sintoma
/situação em que uma variável se mantém imutável, estado de equilíbrio
/situado diante do coração, precordial
/situado ou produzido por baixo da aracnóide, subaracnóide
/sonolência, sonolência
/soro, soro
/subjectivo; reacção específica, pessoal, subjectivo
/substância reguladora, modulador
/substituição, troca, substituição
/suplemento, adicional, suplemento
/supositório, supositório
/taxa de doentes numa população, morbidez(a)
/taxa de falecimentos de uma população, mortalidade
/tensão, tono
/tensão, vida [moderna] agitada, stress
/teórico, teórico
/tétano, tétano
/tipo de tumor benigno da pele; xantelasma, xantoma
/transfusão, transfusão
/transportador; excipiente, veículo
/tremor, tremor
/tubercular, tubercular
/tumor maligno das células da medula do osso; cancro do sangue, mieloma
/tumor maligno, sarcoma
/úlcera causada pela acção do suco gástrico; úlcera duodenal, úlcera péptica
/uniforme, uniforme
/urgência, urgência
/urinário, urinário
/vacina, vacina
/variado, múltiplo
/velhice, senilidade
/veneno, toxina
/venenoso, tóxico
/visão, visão
/voltar à boca [por exemplo, alimentos sólidos que...], regurgitação
/volume de gás que pode expulsar-se dos pulmões, capacidade vital
/voluntário, voluntário
/vómito, vómito
/vontade de vomitar; enjoo; repugnância, sentimento de repulsão, náusea
/zona de actividade de um antibiótico, espectro
0108 Unregelmäßigkeit, Anomalie
1 alternieren, sich abwechseln
1 Tremor, Zittern
1) (m) - 2) tonus, 1) son - 2) musculaire (tonus-)
1) abstinence - 2) continence, abstinence (f)
1) aliment - 2) nourrissant, 1) nutriment - 2) nutritif
1) allergique - 2) réaction violentes aux allergènes, 1) atopique - 2) atopie
1) ambulant - 2) ambulatoire, 1) qui se déplace ou s'étend - 2) capable de se déplacer/laissant la possibilité de se déplacer
1) anabolique - 2) anabolisant, 1) qui se rapporte à l'anabolisme - 2) qui renforce l'anabolisme
1) angio-oedème - 2) angioneurotique, manifestation allergique caractérisée par un gonflement du visage
1) ansprechen, 2) antworten, ansprechen
1) asystolie - 2) asystole, 1) insuffisance cardiaque globale - 2) arrêt de la fonction pompe du coeur
1) atopique - 2) atopie, 1) allergique - 2) réaction violentes aux allergènes
1) auditif - 2) auriculaire, 1) qui se rapporte à l'ouie - 2) de l'oreille
1) auriculaire - 2) auriculaire, 1) qui se rapporte à l'oreille - 2) qui se rapporte à une oreillette, à une auricule
1) autour de la dure-mère - 2) anesthésie du bassin, 1) péridural - 2) péridurale (anesthésie-)
1) basal - 2) basique, 1) qui concerne la base d'un organe - 2) se rapportant à une base
1) base (f) - 2) base, 1) partie inférieure d'un organe - 2) base, alcalin
1) beiläufig, 2) nebenbei, 3) zufällig,
1) ce qui est spastique - 2) hypertonie musculaire, spasticité (f)
1) changement profond - 2) modification du matériel génétique, mutation (f)
1) contractions cardiaques rapides (contre un poison) - 2) immunisation rapide, tachycardie (f)
1) contre l'obstruction - 2) (médicament) qui dégage le nez, 1) décongestif (a et sm) - 2) décongestionnant
1) correctif - 2) correction, 1) substance ajoutée à un médicament pour en modifier l'action - 2) de la vue
1) de l'esprit, de l'intelligence - 2) du menton, 1) mental - 2) mentonnier
1) décongestif (a et sm) - 2) décongestionnant, 1) contre l'obstruction - 2) (médicament) qui dégage le nez
1) délire (m) - 2) delirium tremens, 1) idée fixe et irrationnelle - 2) delirium tremens
1) descente d'un organe - 2) abaissement permanent de la paupière, 1) ptose (f) - 2) ptosis
1) détoxication (f) - 2) désintoxication, 1) transformation d'un toxique en substance inoffensive - 2) désintoxication
1) disposé en couronne - 2) vaisseau sanguin, coronaire
1) dont la pression est supérieure à la pression atmosphérique ( liquides) - 2) dont le poids spécifique est supérieur à celui du milieu ambiant (= liquides), hyperbare
1) du squelette - 2) très maigre, squelettique
1) émotionnel/émotif - 2 émotif, 1) relatif à l'émotion - 2) réagissant fort à une émotion
1) en forme d'anneau - 2) relatif à un limbe, limbique
1) en forme de lentille - 2) du cristallin, lenticulaire
1) ence de micro-organismes dans un milieu déterminé - 2)- création de cette absence, asepsie (f)
1) enchatonnement (placenta) - 2) étranglement (hernie), incarcération (f)
1) enlèvement par grattage - 2) usure par frottement, abrasion (f)
1) Entziehung, 2) Entzug, 3) Rückzug,
1) état de ce qui est tordu - 2) mouvement de rotation des yeux, 1) torsion (f) - 2) giration
1) état de choc - 2) affaissement d'un organe creux, collapsus (m)
1) état de maladie - 2) nombre de maladies (période donée), 1) morbidité (f) - 2) morbidité (taux de -)
1) extension (contr.flexion), extension (f)
1) externe, éloigné du milieu du corps - 2) sur le côté, latéral
1) fatigue musculaire (banale) - 2) affection neurologique (grave), myasthénie (f)
1) fêlure - 2) crevasse - 3) fente anatomique, fissure (f)
1) fixation - 2) obsession, fixation (f)
1) formation des os - 2) durcissement d'une artère, d'une articulation, calcification (f)
1) formation des os (= normal) - 2) transformation en os (=anormal), ossification (f)
1) freiwillig, 2) willkürlich,
1) génétique (a et sf) - 2) génésique, 1) science de l'hérédité/relatif à - 2) relatif à la reproduction
1) granulé - 2) granulation, 1) granulé(s) - 2) formation d'une petite masse arrondie
1) granulé(s) - 2) formation d'une petite masse arrondie, 1) granulé - 2) granulation
1) hypotensif - 2) hypotenseur, 1) relatif à l'hypotension - 2) qui diminue la tension
1) I.V.G. - 2) fausse couche, avortement (m)
1) idée fixe et irrationnelle - 2) delirium tremens, 1) délire (m) - 2) delirium tremens
1) impossibilité d'accomplir un mouvement - 2) incapacité à exercer le coït, 1) impotence (f) - 2) impuissance
1) impotence (f) - 2) impuissance, 1) impossibilité d'accomplir un mouvement - 2) incapacité à exercer le coït
1) incisif - 2) incisive, 1) qui coupe - 2) dent (qui coupe les aliments)
1) induction (f) - 2) induction embryonnaire, 1) phase initiale de l'anesthésie générale - 2) action d'une partie de l' uf sur d'autres parties de celui-ci
1) infectant - 2) infectieux, septique
1) inflammation de la substance grise de la moelle épinière - 2) paralysie infantile, 1) poliomyélite (f) - 2) antérieure aiguë
1) insuffisance cardiaque globale - 2) arrêt de la fonction pompe du coeur, 1) asystolie - 2) asystole
1) introduction d'un implant - 2) nidation, implantation (f)
1) liqueur - 2) liquide, 1) liqueur (f) - 2) liquide
1) liqueur (f) - 2) liquide, 1) liqueur - 2) liquide
1) lumen (m) - 2) lumière, 1) unité de flux lumineux - 2) cavité d'un organe
1) manifestation (psych.) - 2) symptôme (path.), phénomène (m)
1) maximum - 2) symptômes aigus d'une maladie, 1) maximum (m) - 2) paroxysme
1) maximum (m) - 2) paroxysme, 1) maximum - 2) symptômes aigus d'une maladie
1) mental - 2) mentonnier, 1) de l'esprit, de l'intelligence - 2) du menton
1) montée du lait - 2) allaitement, lactation (f)
1) morbidité (f) - 2) morbidité (taux de -), 1) état de maladie - 2) nombre de maladies (période donée)
1) mutisme (m) - 2) mutité, 1) refus de parler - 2) incapacité de parler
1) nutriment - 2) nutritif, 1) aliment - 2) nourrissant
1) opacité du cristallin (= congénital) - 2) opacification du cristallin (= sénile), cataracte (f)
1) oral - 2) oral (stade-), 1) par la bouche - 2) qui se fixe sur la bouche et les lèvres
1) par la bouche - 2) qui se fixe sur la bouche et les lèvres, 1) oral - 2) oral (stade-)
1) parathyreoidal, 2) Parathyreoidea, 3) Parathormon, Nebenschilddrüsen-
1) parathyroïdien - 2) parathyroïde, 1) relatif aux glandes parathyroïdes - 2) quatre glandes endocrines
1) pariétal - 2) pariétal (os-), 1) relatif à la paroi d'un organe - 2) os du crâne
1) particule (f) - 2) particule virale, 1) quantité très petite - 2) partie infectieuse d'un virus
1) partie inférieure d'un organe - 2) base, alcalin, 1) base (f) - 2) base
1) péridural - 2) péridurale (anesthésie-), 1) autour de la dure-mère - 2) anesthésie du bassin
1) perte de la contractilité - 2) passivité, apathie, inertie (f)
1) petit-lait - 2) sérum sanguin, sérum (m)
1) phase initiale de l'anesthésie générale - 2) action d'une partie de l' uf sur d'autres parties de celui-ci, 1) induction (f) - 2) induction embryonnaire
1) physique (sc.) - 2) contr. psychique, physique
1) poliomyélite (f) - 2) antérieure aiguë, 1) inflammation de la substance grise de la moelle épinière - 2) paralysie infantile
1) protéine présente dans le tissu conjonctif - 2) qui se rapporte au collagène, collagène (a et sm)
1) ptose (f) - 2) ptosis, 1) descente d'un organe - 2) abaissement permanent de la paupière
1) puissance sexuelle - 2) d'un médicament, 1) puissance sexuelle - 2) efficacité
1) puissance sexuelle - 2) efficacité, 1) puissance sexuelle - 2) d'un médicament
1) quantité proportionnelle (pharm.) - 2) concentration (psych.), concentration (f)
1) quantité très petite - 2) partie infectieuse d'un virus, 1) particule (f) - 2) particule virale
1) que le médecin peut constater - 2) d'un microscope, objectif (a et sm)
1) que l'eau ne mouille pas - 2) qui a une peur maladive, de l'eau, hydrophobe
1) qui a les propriétés d'une base - 2) antiacide, alcalin
1) qui a plusieurs valences (chim.) - 2) qui protège contre plusieurs éléments pathogènes, polyvalent
1) qui concerne la base d'un organe - 2) se rapportant à une base, 1) basal - 2) basique
1) qui coupe - 2) dent (qui coupe les aliments), 1) incisif - 2) incisive
1) qui détruit les champignons - 2) qui empêche le développelent des -, antifongique (a.
1) qui détruit les champignons microscopiques - 2) qui empêche le développement des-, antimycosique (a et sm)
1) qui donne le mouvement - 2) qui se rapporte au mouvement, moteur
1) qui provoque l'apparition des caractères sexuels masculins - 2) hormone sexuelle mâle, androgène (a.
1) qui se déplace ou s'étend - 2) capable de se déplacer/laissant la possibilité de se déplacer, 1) ambulant - 2) ambulatoire
1) qui se rapporte à l'anabolisme - 2) qui renforce l'anabolisme, 1) anabolique - 2) anabolisant
1) qui se rapporte à l'anus - 2) qui se fixe sur l'anus, anal
1) qui se rapporte à l'oeil - 2) lentille, oculaire
1) qui se rapporte à l'oreille - 2) qui se rapporte à une oreillette, à une auricule, 1) auriculaire - 2) auriculaire
1) qui se rapporte à l'ouie - 2) de l'oreille, 1) auditif - 2) auriculaire
1) qui se rapporte aux cheveux, qui se rapporte à la capillarité - 2) vaisseau sanguin très fin, petite veine, capillaire
1) qui vient s'ajouter - 2) indésirable, négatif, secondaire
1) refus de parler - 2) incapacité de parler, 1) mutisme (m) - 2) mutité
1) relatif à la hanche - 2) inflammation du nerf sciatique, sciatique (f)
1) relatif à la paroi d'un organe - 2) os du crâne, 1) pariétal - 2) pariétal (os-)
1) relatif à la pathologie - 2) maladif, pathologique
1) relatif à la première enfance ( péjoratif) - 2) arrête au stade de l'enfance, infantile
1) relatif à l'émotion - 2) réagissant fort à une émotion, 1) émotionnel/émotif - 2 émotif
1) relatif à l'extrémité d'un os long - 2) relatif à une glande du cerveau, épiphysaire
1) relatif à l'hypotension - 2) qui diminue la tension, 1) hypotensif - 2) hypotenseur
1) relatif à l'orthopédie - 2) qui corrige, orthopédique
1) relatif à un tubercule - 2) personne atteinte de tuberculose, tuberculeux
1) relatif au fonctionnement d'un organe - 2) contr. psychologique, physiologique
1) relatif au noeud sinusal (coeur) - 2) relatif aux sinus, sinusal
1) relatif au tonus musculaire - 2) qui stimule, fortifie, tonique
1) relatif aux glandes parathyroïdes - 2) quatre glandes endocrines, 1) parathyroïdien - 2) parathyroïde
1) relatif aux symptômes - 2) visant à supprimer les symptômes - 3) dû à un symptôme particulier, symptomatique
1) respiration - 2) bruit anormal du coeur, souffle (m)
1) ruhend, 2) ruhig, 3) still,
1) saturation - 2) nidation, imprégnation (f) - 2) implantation
1) science de l'hérédité/relatif à - 2) relatif à la reproduction, 1) génétique (a et sf) - 2) génésique
1) sigmoïde (valvule-) - 2) partie mobile du gros intestin, sigmoïde
1) Sinus, 2) sinuso-, den Sinus betreffend
1) son - 2) musculaire (tonus-), 1) (m) - 2) tonus
1) substance ajoutée à un médicament pour en modifier l'action - 2) de la vue, 1) correctif - 2) correction
1) suppression de la possibilité d'avoir des enfants (chez un homme ou une femme) - 2) élimination des microbes, stérilisation (f)
1) thermal - 2) thermique, 1) thermal (eau) - 2) thermique (chaleur)
1) thermal (eau) - 2) thermique (chaleur), 1) thermal - 2) thermique
1) torsion (f) - 2) giration, 1) état de ce qui est tordu - 2) mouvement de rotation des yeux
1) traitement d'un corps par oxygène - 2) fixation d'oxygène (chim.), oxygénation (f)
1) transformation d'un toxique en substance inoffensive - 2) désintoxication, 1) détoxication (f) - 2) désintoxication
1) ungültig machen, 2) entkräften, außer Kraft setzen
1) unité de flux lumineux - 2) cavité d'un organe, 1) lumen (m) - 2) lumière
1) virus de la peau - 2) bouton de fièvre, herpès (m)
1.an vierter Stelle 2.Vierbindigkeit, quartär
1.Durchgang 2. Übertragung, Transmission
1.S-förmig 2.S-förmig gekrümmter Teil des Dickdarms, sigmoid
2 Veitstanz, Chorea
4 Unterleibsentzündung, Adnexitis
6 Flüssigkeitsfilm, Flüssigkeitsfilm
9 Allergie, Allergie
9 nephrotisch, Nierenkrankheiten betreffend
à activité cérébrale rapide (sommeil-), paradoxal (sommeil-)
a due fasi, bifasico
a forma di moneta, nummulare
a forma di obiettivo o di cristallino, lenticolare
a forma di tubo, tubulare
à intervalles réguliers ou irréguliers, intermittent
à large spectre (d'activité), à large spectre
à large spectre, à large spectre (d'activité)
a largo spettro, di ampia portata
à l'intérieur de l'individu, intra-individuel
à l'intérieur du globe de l' il, intra-oculaire
à l'intérieur d'un vaisseau sanguin, intravasculaire
à l'intérieur d'une enveloppe, intrathécal
à l'intérieur d'une veine, intraveineux
a milionésima parte de um grama, micrograma
a relativo a um ciclo, que passa por etapas sucessivas, cíclico
à risque, risque (patient à-)
à sa place normale, en position habituelle, in situ
à travers la peau, transcutané/transdermique
à travers l'urètre, transurétral
à usage externe et local, topique
à volta da boca, perioral
à volta dos vasos sanguíneos, perivascular
aambei, hemorroïde
aan de achterkant, posterior
aan de buikzijde, ventraal
aan de buitenzijde, perifeer
aan de rugzijde, dorsaal
aandoening van de bloedkleurstof, methemoglobinemie
aandoening van de dikke darm, colopathie
aandoening van de rechterharthelft door overbelasting, cor pulmonale
aandoening van exocriene klieren, kystische fibrose
aanduidend, indicatief
aangeboren overgevoeligheid voor bepaalde voedings- en geneesmiddelen, idiosyncrasie
aangeboren, congenitaal
aanhechting, insertie
aanhoudend, persistens, persisterend
aanhoudende oprichting van het mannelijk lid, priapisme
aanleg, dispositie
aanmaak op natuurlijke manier, biosynthese
aanpassing aan de normale toestand, regulatie
aanpassing, adaptatie
aanraking, contact
aantal keren per tijdseenheid, frequentie
aantrekkingskracht, affiniteit
aanval van stuipen, grand mal
aanval, insult
aanvang van stuipen, preëclampsie
aanvankelijke hoeveelheid van een geneesmiddel, initiële dosis
aanvullend, complementair
aanvulling, complement
aanwezig, positief
aanwezigheid van bacteriën in het bloed, bacteriëmie
aanwezigheid van calcium in de urine, calciurie
aanwezigheid van calcium in het bloed, calciëmie
aanwezigheid van kristallen in de urine, kristalurie
aanwijzen, indiceren
aanwijzing, indicatie
aars, anus
abaixamento, abatimento, prostração, depressão
abbassamento di un organo fino a fuoriuscita, prolasso
Abbau, (Degradation)
Abbaustoffwechsel, Katabolismus
Abblättern, Exfoliatio(n)
abcès (m), abcès
abcès, abcès (m)
abces, abscessus, etterbuil
abcesso, abcesso, tumor
abcesso, tumor, abcesso
abcesso; acumulação de pus, empiema
abdomen (m), ventre
abdómen, barriga, ventre
Abdomen, Bauch
abdomen, buik
abdomen, mave
abdominaal, met betrekking tot de buik
abdominal, abdominal
abdominal, den Bauch betreffend
abdominal, underlivs-
abdominal, ventral
åben forbindelse mellem hulorganer, anastomosis
åben pusfyldt betændelse, suppuratio
aberrant, abnorm
aberrant, afwijkend
aberrant, mit ungewöhnlichem Verlauf
aberrant, qui s'écarte de la normale
aberrante, anormal
aberrante, con caratteristiche diverse
abführend, purgativ
Abführmittel, Laxans
abgeflachte u./oder verlangsamte Atmung, Hypoventilation
abgestorbener Teil eines Organs, Sequester
abhängig,
Abhorchen, Auskultation
abiotrophia, svind af et organ eller en funktion p.g.a. medfødt svaghed
abituale, abituale
abitudinario, abitudinario
ablação dos órgãos sexuais, capação, eviração, emasculação, castração
ablação, extracção
ablation de l'utérus, hystérectomie (f)
ablation d'un ou des deux ovaires, oophorectomie / ovariectomie
ableitend, revulsiv
Ableitung, Derivat
Abnahme der elektr., Depolarisation
Abnahme des Körperwassers, Dehydration
åbning af trommehulen ved gennemstikning af trommehinden, paracentese
abnorm behåring hos kvinder, hirsutisme
abnorm forøgelse i mængden af legemsvæsker, hypervolæmi
abnorm große, kernhaltige Vorstufe der roten Blutkörper-, megaloblastisch
abnorm stærk hårvækst på normalt mindre behårede steder, hypertrikose
abnorm stærk refleksirritabilitet, hyperreflexia
abnorm væskeansamling i vævet uden for cellerne, ødem
abnorm(al), abnorm(al)
abnorm, aberrant
abnorm, unormal
abnormaal, afwijkend van de norm
abnormal niedriger Blutdruck, Hypotension
Abort(us), Schwangerschaftsabbruch
abort, abortus
abortamento, desmancho, aborto
aborto, abortamento, desmancho
aborto, aborto
abortus, abort
abortus, miskraam
abrasie, afkrabbing
abrasio, afskrabning
abrasion (f), 1) enlèvement par grattage - 2) usure par frottement
Abrasion, Ausschabung
abrazione, escoriazione
abrupt, brat
abrupt, plotseling
abrupt, plötzlich
abrupto, repentino, brusco
absces, byld
Abschnitt, Segment
Abschuppung, Desquamatio(n)
abschwellendes Mittel, abschwellendes Mittel
absence (f), absence épileptique
absence / insuffisance de gammaglobulines plasmatiques, agammaglobulinémie (f)
absence de lait, agalactie (f); agalaxie (f)
absence de maturité (psych., phys.), immaturité (f)
absence de règles ( en dehors de la grossesse et de laménopause), aménorrhée(f)
absence de spermatozoïdes dans le sperme, azoospermie (f)
absence épileptique, absence (f)
absence ou disparition de l'allergie, anergie (f)
absence, kortstondig bewustzijnsverlies
absence, kortvarigt epileptisk anfald uden kramper
absence, lettere epileptisk anfald uden kramper
Absenz, kleiner Anfall
Absinken des Blutzuckers unter Normalwerte, Hypoglycämie
Absonderung, Sekretion
absorção de água e de solutos por células vivas, ressorção
absorção, absorvimento, absorvência
absorptie, opname
absorption (f), ingestion
Absorption, Aufsaugen
absorption, ingestion (f)
absorption, optagelse
absorption, résorption (f)
absorvimento, absorvência, absorção
abstinence (f), 1) abstinence - 2) continence
abstinência, jejum
abstinens, afholdenhed
abstinentie, onthouding
Abstinenz, Enthaltsamkeit
abstracção, suposição, hipótese
Abszeß, Abszeß
abwechselnd, alternativ
acaríase sarcóptica, sarna, escabiose
acathisia, agitazione
acathisie, incapacité à rester assis
acathisie, rusteloosheid
acatisia, incapacidade em permanecer sentado
accanto ad una vena, paravenoso
accelerare una reazione chimica, catalizzare
accélération du rythme cardiaque, tachyarythmie (f)
accélérer une réaction chimique sous l'effet d'une substance, catalyser
accessoire, secondaire, incident
accidentale, accidentale
accidentale, incidentale
accidenteel, toevallig
accidentel, accidentel
accidentel, tilfældigt optrædende
accommodatie, scherpstelling van het oog
accommodation, accomodation (f)
accomodation (f), accommodation
accomodazione, accomodazione
accouchement, parturition
accoutumance (f), accoutumance
accoutumance, accoutumance (f)
accroissement des quantités d'urine émises en 24 h, polyurie (f)
accumalazione, accumulazione
accumulatie, opeenhoping
accumulation (f), accumulation
accumulation anormale de liquide ou de cellules dans un tissu, infiltration (f)
accumulation anormale de pigment brun foncé dans la peau, mélanose (f)
accumulation d'air dans l'estomac ou les intestins, flatulence (f)
accumulation d'air dans l'estomac ou les intestins, météorisme (m)
accumulation de liquide dans le péritoine, ascite (f)
accumulation de sang (due à des lésions vasculaires), hématome (m)
accumulation, accumulation (f)
accumulazione addominale, ascite
accumulazione, accumalazione
acção de certos corpos sobre outros, catálise
acção de inalar, extracção de líquidos ou gases, aspiração
acessório, anexo, indesejável, secundário
Achsendrehung eines Organs, Torsion
achter de oogbol, retrobulbair
achter het borstbeen, retrosternaal
achterblijvend, residuaal, residueel
achteruitgang, regressie
achtervolgingswaan, paranoia
acidade, azedume, acidez
acidental, por acaso, sem importância
acidez, acidade, azedume
acidità, acidità
acidité (f), acidité
acidité, acidité (f)
aciditeit, zuurgehalte
aciditet, surhedsgrad
ácido aninado, aminoácido
acido grasso superiore, lipide
acidose (f), excès d'acidité
acidose, alteração do equilíbrio ácido básico do sangue e líquidos teciduais
acidose, syreforgiftning
acidose, zuurvergiftiging
acidosi, condizione di acidità
acinesia, ausência de movimento, acinese
acinesia, temporanea paralisi
acné (f), acné
acne,
acne, acne
acné, acné (f)
acne, filipenser
acne, meeëters
acomodação, adaptação
acompanhante, comcomitante
acostumado, habitual
acouphène (m), sensation auditive anormale
acqueo, con acqua
acrescentar um solvente a um medicamento em pó; tipo de regeneração de uma superfície lesionada; retorno à forma líquida do soro ou plasma sanguíneo previamente dessecado, reconstituição
acrocianose, cor azulada das extremidades (mãos-pés)
acrocianosi, rallentamento pressione sanguigna
acrocyanose, blauwkleuring
Acrocyanosis (haemopathica), blaue Verfärbung der Körperenden
acrosyanose (f), bleuissement des mains et des pieds
ACTH (= Adrenocorticotropes Hormon), Nebennirenrindenhormon
ACTH, hormona adrenocorticotrófica / corticotrofina
ACTH, hormoon afgescheiden in het hersenaanhangsel
ACTH, kortikotropin, hormon, som regulerer binyrebarkens hormonproduktion
actief, werkzaam
actif, actif
activação de uma droga por outra, potenciação
activação de uma droga por outra, potencialização
activado por adrenalina, adrenérgico
activar, estimular ou acelerar, reactivar
activer, activer
activeren, werkzaam maken
actividade excessiva da tiróide, hipertiroidismo
actividade insuficiente da tiróide, hipotiroidismo
actividade, actividade
activité (f), activité
activité, activité (f)
activiteit, werking
activo com vários grupos de germes, largo espectro
activo, reactivo, eficaz
acto de relembrar os antecedentes do doente, anamnésia
acuidade, agudez(a)
acuité (f), finesse de perception de l'oeil/de l'oreille
acuïteit, scherpte
acumulação de ureia no sangue; urinemia, uremia
acumulação excessiva de glóbulos gordos nos tecidos, esteatose
acumulação, acumulamento
acumulamento, acumulação
acumulativo, cumulativo
acustico, uditivo
acutezza, acutezza
acuto, acuto
acuut, plotseling en hevig
açúcar invertido, mistura de glicose e frutose
adækvat, tilstrækkelig
adaptação, acomodação
adaptatie, aanpassing
adaptation, adaptation, f
Adaptation, Anpassung
adaptation, f, adaptation
adaptation, tilvænning
adäquat, passend
adattamento, adattamento
addictie, verslaving
addictio, afhængighed
additif (m), substance ajoutée aux aliments
additioneel, toegevoegd
additionel, øget
additionnel, ajouté
additionnel, complémentaire
additiv, tilsætningsstof
additivo, sostanza aggiuntiva
additivum, toevoeging
addizionale, aggiuntivo
addome, addome
addominale, addominale
adeguato, adeguato
ademstilstand, apnoe
adénite (f), inflammation des ganglions lymphatiques
adenite, caroço inflamado, inflamação das glândulas
adenite, infiammazione delle ghiandole
adenitis, betændelse i lymfekirtel
Adenitis, Drüsenentzündung
adenitis, klierontsteking
Adenom(a), gutartige Geschwulst
adenom, godartet kirtelsvulst
adenoma, tumor benigno
adenoma, tumore benigno di origine ghiandolare
adénome (m), tumeur bénigne qui parasite une glande
adenoom, goedaardig klierweefselgezwel
adequaat, passend bij
adequado, apropriado, próprio
adéquat, adéquat
aderência, adesão, união viciosa das superfícies orgânicas
aderontsteking, flebitis
aderverkalking, arteriosclerose
adesão, união viciosa das superfícies orgânicas, aderência
adesione, l'aderire
adhæsion, sammenvoksning
Adhäsion, Verwachsung
adhérence (f), adhérence
adhérence, adhérence (f)
adhesie, vergroeiing
adhésion superficielle, adsorption (f)
adicional, complementar
aditivo, produto acrescentado
adiuvante, che aiuta
Adjuvans, Bestandteil einer Arznei, der die Wirkung des Hauptmit
adjuvans, stof, som ved indsprøjtning sammen med antistoffer forstærker disses virkning
adjuvans, toevoegsel
adjuvant, traitement auxiliaire, complémentaire
adjuvante, substância que contribui para a auxiliar
administração de medicamentos como sedativos antes de uma anestesia geral, pré-medicação
administração de um antigénio para induzir uma resposta imunitária, sensibilização
administração de um medicamento ou emprego de uma medida física, aplicação
administração gota-a-gota (solução oftálmica), instilação
administrado por via não oral, parenteral
administration de digitale (pour ralentir le coeur), digitalization (f)
administré par une voie autre que la voie digestive, parentéral
adnexitis, betændelse i æggeleder og -stok
adnexitis, ontsteking van de eierstokken en de eileiders
Adnexitis, Unterleibsentzündung
adolescens, pubertets-
adolescent, adolescent
adolescent, jeugdig persoon
adolescente, adolescente
adolescente, jovem
Adoleszent, Jugendlicher
adoucissant, émollient (a et sm)
adrenalindannende, adrenerg
adrenerg, adrenalindannende
adrenerg, adrenergisch, wat adrenaline afscheidt
adrenerg, auf Adrenalin ansprechend
adrenérgico, activado por adrenalina
adrenergico, con effetti simili all'adrenalina
adrénergique, qui agit par libération d'adrénaline
adrenolitico, che impedisce ad alcuni nervi di agire
adrenolítico, substância que inibe a resposta à adrenalina
adrenolyticum, middel dat adrenaline bevat
Adrenolytikum, Stoff, der die Wirkung adrenergischer Stoffe aufhebt
adrénolytique, qui supprime les effets de l'adrénaline
adrenolytisk, som forhindrer adrenalindannelse
adskillelse/spaltning af et stof i elektrisk ladede partikler, dissociation
adsorbimento, assorbimento
adsorção, penetração pela pele ou pelas mucosas, consumo
adsorptie, ophoping
adsorptio, binding
adsorption (f), adhésion superficielle
Adsorption, Anreicherung von Gasen und Dämpfen
adstringente, que aperta os tecidos, secura da pele
adstringerend, samentrekkend
adstringerende, sammensnerpende
adstringierend, zusammenziehend
adult, volwassene
adulte (f,m), adulte
adulte, adulte (f,m)
adulto, adulto
adultus, voksen
advies, raad
æg(celle), ovum
æggehvidestof, albumin
æggehvidestof, som medvirker til blodets koagulation, fibrin
æggestok-, ovarial
ægimplantation i livmoderens slimhinde, nidatio
ægløsning, ovulation
ækvivalent, tilsvarende
aeragem, arejamento, aeração, ventilação
aerob, Sauerstoff zum Leben brauchend
aerob, tilstedeværelse af ilt
aerobico, relativo ad organismi che hanno bisogno d'aria
aérobie (a., ayant besoin d'oxygène pour vivre (micro-organisme -)
aeróbio, que vive no ar
aerofagi, luftslugning
aerofagia, aria nel ventre
aerofagia, engolir ar
aërofagie, inslikken van lucht
aëroob, afhankelijk van zuurstof
aérophagie (f), aérophagie
aérophagie, aérophagie (f)
Aerophagie, Luftschlucken
aérosol (m), aérosol
aerosol, aerosol
aérosol, aérosol (m)
aerosol, lægemiddel forstøvet med atmosfærisk luft, ilt eller luftblanding
aërosol, spray
Aerosol, zur Einatmung bestimmtes nebelförmiges Medikament
aerossol, solução de um produto destinado à inalação
ætiologi, læren om sygdomsårsager
ætsmiddel, kaustika
af- eller udskæring af (dele af) legemsdele eller organer, resektion
af møntstørrelse og -form, nummulatus
af psykisk oprindelse, psykogen
afasi, tab af evne til at opfatte og bruge ord
afasia, mancanza di voce, movimenti, comprensione
afasia, perda da capacidade de comunicar
afasie, spraakstoornis
afbraak, degradatie
afecção do fígado, cirrose
affaiblissement de la vue, (sans cause organique apparente), amblyopie (f)
affection cutanée caractérisée par une fine desquamation, pityriasis (m)
affection cutanée provoquant des démangeaisons, névrodermite (f)
affection de la peau (fréquente et tenace), psoriasis (m)
affection de la rétine, rétinopathie (f)
affection de l'oeil (due à une hypertension interne), glaucome (m)
affection des ongles, koïlonychie (f)
affection des reins, néphropathie (f)
affection du cerveau, encéphalopathie (f)
affection du côlon, colopathie (f)
affection du poumon, pneumopathie (f)
affection du système nerveux (central ou périphérique), neuropathie (f)
affection grave atteignant les femmes enceintes, éclampsie (f)
affection héréditaire due à l'accumulation de porphyrine, porphyrie (f)
affezione della pelle determinata da pidocchi, pediculosis
affinità, somiglianza
Affinität, Bestreben von Molekülen miteinander eine chem. Bindung einzugehen
affinité (f), affinité
affinité, affinité (f)
affiniteit, aantrekkingskracht
affinitet, stoffers tilbøjelighed til at reagere med hinanden
afføring, fæces
afførings-, fækal
afføringsmiddel, laksans
afføringsmiddel, purgativa
afgiftning, detoxikation
afhængig, afhængig
afhængighed, addictio
afhankelijk van zuurstof, aëroob
afhankelijk, dependent
afholdenhed, abstinens
afinação, ajustamento, regulação
afinidade, parentesco, analogia, semelhança
afkrabbing, abrasie
afkræfte, afkræfte
afledende (middel), afledende (middel)
afledende middel, derivat
afleidend middel, derivaat, derivans
afleidend, revulsief
aflejring af kalksalte, mineralisering
aflukning, occlusio
aflytning af organer for at oplyse sig om patientens tilstand, auskultation
afscheidend door middel van een afvoerbuis, exocrien
afscheiding van urine, diurese
afscheiding, secretie
afschilfering, exfoliatie
afskalning, desquamatio
afskrabning, abrasio
afslappende (middel), relaksans/relaksant
afslidning (om hud og slimhinder), erosion
afsluiten, isoleren
afsluiting, occlusie
afsnit, segment
afsterving van weefsel, necrolyse
afsvampningsmiddel, fungicid
After, Anus
afterload, nabelasting
Afterload, Nachbelastung
afterload, tensione muscolare dopo contrazione
afvoerbuis, ductus
afweeronderdrukker, immunosuppressivum
afwezig, negatief
afwezigheid van reactie, anergie
afwijkend van de norm, abnormaal
afwijkend, aberrant
afwijking van de lymfklieren, lymfadenopathie
afwijking, anomalie
afzetting van kalkzouten, mineralisatie
afzonderlijk, individueel
agalactia, falta ou diminuição da secreção do leite
agalactie (f); agalaxie (f), absence de lait
agalactie, gebrek aan moedermelk
agalakti, manglende mælkesekretion
Agalaktie, Fehlen der Milchproduktion in der Stillzeit
agalattia, assenza di latte
agamaglobulinémia, sem gamoglobinas
agammaglobulinæmi, manglende forekomst af gammaglobulin (immunstof) i blodet
agammaglobulinaemia, assenza di una proteina dell'organismo (immunoproteina)
Agammaglobulinämie, Mangel an Gammaglobulin
agammaglobulinémie (f), absence / insuffisance de gammaglobulines plasmatiques
agammaglobulinemie, gebrek aan bloedeiwit
agens, -middel
agens, werkzame stof
Agens, wirkendes Mittel
agent (m), agent
agent de la coqueluche, bacille pertussis (m)
agent important de la coagulation, fibrine (f)
agent, agent (m)
agente anticonvulsante, agente che impedisce le convulsioni
agente che dissolve e distrugge, mucolitico
agente che ha un effetto simile al nervo vago, agente vagolitico
agente che impedisce le convulsioni, agente anticonvulsante
agente che sopprime l'immunità, immunosoppressore
agente patogeno, micro-organismo che produce malattie
agente que destrói ou dissolve a mucina, mucolítico
agente que dissolve a parte córnea da pele, ceratolítico
agente que promove a secreção urinária do ácido úrico, uricossúrico
agente vagolitico, agente che ha un effetto simile al nervo vago
agente, agente
agente, substância activa
aggiuntivo, addizionale
aggravamento, aggravamento
aggravatie, overdrijving
aggravatio, forværring
aggravation (f), aggravation
aggravation passagère (d'une maladie, d'un symptôme), exacerbation (f)
aggravation, aggravation (f)
Aggravation, Verschlimmerung
aggregatie, samenklontering
Aggregation, Zusammenballung
aggregatus, sammenhobning
aggregazione, riunione
Aggressivität, Aggressivität
aggressivitet, aggressivitet
agitação, desassossego, inquietação, excitação
agitatie, opwinding
Agitatio(n), motorische Unruhe
agitatio, sindsbevægelse
agitation (motrice + mentale) (f), trouble du comportement alliant excitation mentale et motrice
agitazione, acathisia
agitazione, agitazione
agitazione, disforia
agonist, fysiologisk aktivt stof
Agonist, mitwirkender Muskel
agonist, spier die zelfstandig werkt
agonista, músculo que participa com outro num movimento; medicamento que estimula células de maneira natural
agonista, stimolante (fisico)
agoniste (a., exerçant l'action principalev (muscle-)
agranulocitose, inexistência de glóbulos no sangue, doença de Pfeiffer
agranulocitosi, malattia di Schultz (lesioni a gola, pelle ed intestino
agranulocytose (f), diminution importante de certains globules blancs
agranulocytose, mangel på hvide blodlegemer
agranulocytose, vermindering van het aantal korrelcellen in het bloed
Agranulozytose, hochgradige Verminderung der granulierten Leukozyten
agravação, agravamento, pioramento, piora
agravamento, pioramento, piora, agravação
agregação, agregado, associação
agregado, associação, agregação
agrégation (f), agrégation
agrégation, agrégation (f)
agressividade, agressividade
agressività, agressività
agressivité (f), agressivité
agressivité, agressivité (f)
agressiviteit, neiging tot geweld
agudez(a), acuidade
agudo, agudo
ähnlich, homolog
aider, être présent, assister
aigu, aigu
ajouté, additionnel
akathisia, bevægelsesforstyrrelse af hele legemet med rokkende og vridende bevægelser af kroppen
Akathisie, dauernde Bewegungsunruhe
Akines(i)e, Unbeweglichkeit
akinesi, ubevægelighed
akinésie (f), impossibilité/difficulté d'exécuter certains mouvements
akinesie, bewegingsarmoede
Akkommodation, Anpassung
akkomodationslammelse, cycloplegi
akkomodering, indstilling
akkumulation, ansamling
Akkumulation, Ansammlung
Akne, Akne
Akoholismus, Akoholismus
akrocyanosis, blåfarvning af ydre dele af legemet (f.eks.
aktiv, aktiv
aktive Nahrungsaufnahme einer Zelle, Phagozytose
aktivere, aktivere
aktivieren, aktivieren
Aktivität, Aktivität
aktivitet, aktivitet
akut forværrelse, exacerbatio
akut, akut
akzidentell, zufällig
al te grote borsten bij de man, gynaecomastie
al te snelle beweging van het hart, fladderen, flutter
alastrar, dispsersão da infecção; alastramento
albumin, æggehvidestof
Albumin, Eiweißkörper
albumina, ID (proteina)
albumina, proteína principal no sangue
albumine (f), albumine
albumine, albumine (f)
albumine, in water oplosbaar eiwit
alcalin, 1) qui a les propriétés d'une base - 2) antiacide
alcalina, medicamento que contém um álcali
alcalinizzare, rendere alcalino un liquido/una sostanza
alcalino, alcalinoalcalino
alcalinoalcalino, alcalino
alcaloïde (s.m), substance chimique à caractère alcalin, d'origine végétale
alcaloide, sostanza vegetale a base di nitrogeno
alcalóide, substância orgânica azotada com propriedades alcalinas
alcalose (s., excès de substances alcalines
alcalose, alteração da relação ácido-base no sangue
alcalosi, eccesso di sostanza alcaline nel sangue
alcilação, substância radical alquil por um átomo de H num composto cíclico
alcoholisme, drankzucht
alcolismo, alcolismo
alcoolisme (m), alcoolisme
alcoolisme, alcoolisme (m)
alcoolismo, alcoolismo
alcoylant, substance qui empêche la division des cellules cancéreuses
alderdoms-, geriatrisk
alderdomssvækkelse, senilitet
alérgeno, causa alergia
alergia a substâncias similares, alergia cruzada
alergia a uma substância específica, idiossincrasia
alergia cruzada, alergia a substâncias similares
alergia, hipersensibilidade
alérgico, alérgico
alérgico, atópico
alert, oplettend
alert, rege
alerta, vigilante
alerte, alerte
alienação mental, desarranjo mental, loucura, demência
alimentær, ernærings-
alimentair, met betrekking tot de voeding
alimentaire, alimentaire
alimentar, alimentício
alimentar, alimentício, nutritivo, nutrício, substancial, nutriente
alimentär, mit der Ernährung zusammenhängend
alimentare, OT
alimentício, alimentar
Alkali enthaltend, alkalisch
alkalisch, Alkali enthaltend
alkalisch, met betrekking tot alkali
alkalisieren, mit Basenüberschüssen versehen
alkalisk, basisk, d.v.s. pH-værdi under 7
alkaloid, base
alkaloïde, giftige verbinding van plantaardige stoffen
alkalose, baseophobning i organismen
Alkalose, Zustand krankhafter Alkalivermehrung
alkalose, zuurverlies
alkoholisme, alkoholisme
alkylere, alkylere
alkyleren, een waterstofatoom door een alkylgroep vervangen
allargamento della milza, splenomegalia
allergeen, stof die overgevoeligheid veroorzaakt
allergen, allergifremkaldende stof
Allergen, Antigen, das zu Allergie führt
allergène (m), substance susceptible d'entraîner une réaction allergique
allergene, sostanza che genera allergia
allergi, allergi
allergia crociata, tipo di allergia
allergia, allergia
allergico, allergico
allergico, atopico
allergie (f), allergie
allergie croisée ?, ?
Allergie, Allergie
allergie, allergie (f)
allergie, overgevoeligheid
allergifremkaldende stof, allergen
allergihæmmende, antiallergisk
allergique, allergique
allergisch, allergisch
allergisch, anaphylaktisch
allergisk væskeophobning med forstyrrelse i karnervefunktionen, angioneurotisk ødem
allergisk, allergisk
allergisk, atopisk
allgemeine Ausfällung aus Lösungen, Präzipitation
allgemeine Ruhigstellung + Schmerzmittel, Neuroleptanalgesie
all'interno di un muscolo, intramuscolare
all'interno di una copertura o guaina, intratecale
allucinazione, allucinazione
almindelig svækkelse, asteni
alopecia, calvizia
alopecia, careca, calvície, calva
alopecia, skaldethed
alopécie (f), chute (temporaire, partielle ou générale) des poils ou des cheveux
Alopezie, Haarausfall
als Folge eines Unfalls, posttraumatisch
als Reflex ablaufend, reflektorisch
"alt=""[multilingual]""> Knochenerweichung, Osteomalazie"
"alt=""[multilingual]""> Mechanismus, Mechanismus"
alteração da relação ácido-base no sangue, alcalose
alteração do equilíbrio ácido básico do sangue e líquidos teciduais, acidose
alteração do metabolismo dos lípidos (obesidade das mulheres na região glútea e nas pernas), lipodistrofia
alteração do paladar, disgeusia
alteração mórbida na função ou estrutura de um órgão, lesão
altération des cellules graisseuses du tissu sous-cutané, lipodystrophie (f)
alterazione della pelle con prurito in soggetti nervosi, neurodermite
alterazione delle contrazioni dei muscoli, fibrillazione
alternar, sucessão de duas ou mais acções ou administrações de medicamentos
alternare, alternare
alternatif, alternatif; alternative
alternatif; alternative, alternatif
alternativ, abwechselnd
alternativ, i stedet for
alternativo, alternativo
alterner, alterner: alternant
alterner: alternant, alterner
alternere, skifte
alucinação, alucinação
alvéolite (f), inflammation des cavités dentaires/-pulmonaires
alveolite, infiammazione degli alveoli
alveolite, lesão dos alvéolos pulmonares
Alveolitis, 1. Wurzelhautentzündung des Zahnes, 2. Entzündung der Lungenbläschen
alveolitis, betændelse i tandfordybning
alvéolo, recesso, buraco, cavidade
am Tage vorkommend, diurnus
amas de pus (dans une cavité naturelle), empyème (m)
ambiente,
ambiente, ambiente
ambliopia, diminuzione della vista
ambliopia, enfraquecimento da vista
amblyopi, svagsynethed
amblyopie (f), affaiblissement de la vue, (sans cause organique apparente)
Amblyopie, Schwachsichtigkeit
ambulant, ambulant
ambulante, ambulatorio
ambulante, ambulatório
ambulatorio, ambulante
ambulatório, ambulante
amenorrea, assenza della mestruazione
amenorreia, ausência de períodos menstruais
aménorrhée(f), absence de règles ( en dehors de la grossesse et de laménopause)
Amenorrhoe, Ausbleiben der Regelblutung
amenorrhoea, manglende menstruation i mere end et halvt år
amin, amin, organisk base, som kan afledes af ammoniak
Amin, Derivate des Ammoniaks
amin, organisk base, som kan afledes af ammoniak, amin
amina, composto químico relacionado com o amoníaco
amine (f), substance organique basique
aminoacide (m), acide (m) aminé, substance chimique renfermant une fonction acide et une fonction amine
aminoácido, ácido aninado
aminoacido, composti organici vitali
aminosyre, aminosyre, organisk syre, som indeholder en aminogruppe
aminosyre, organisk syre, som indeholder en aminogruppe, aminosyre
aminosyrekæde dannet af mindre end 50 aminosyrer, polypeptid
Aminotransferase, Enzyme, die Aminogruppen von einer Substanz auf eine
ammina, composto con nitrogenoammina
amnesi, hukommelsestab
amnésia, esquecimento, perda de memória
amnesia, perdita di memoria
amnésie (f), perte (partielle ou totale) de la mémoire
Amnesie, Erinnerungslücke
âmnio, bolsa membranosa que contém o líquido amniótico onde flutua o bebé
amnion, fosterhinde
Amnion, Schafheut
amnios (m), fine membrane qui tapisse la cavité où se trouve le foetus
amnios, che contiene il feto
ampola, bolha, pequeno tumor
ampolla, fiala
ampoule (f), ampoule
ampoule, ampoule (f)
ampul, ampul, lille glasflaske med tilsmeltet hals
ampul, lille glasflaske med tilsmeltet hals, ampul
Ampulle, Ampulle
amyosteni, muskelsvaghed
anabol, aufbauend
anabolico, che riguarda una fase del metabolismo
anabólico, que activa o desenvolvimento fisiológico
anabolsk, anabolsk
anæmi, blodmangel
anaemia aplastica, blodmangel betinget af nedsat eller ophævet funktion af knoglemarven
anaerob, ohne Verbrauch von Sauerstoff
anaerob, uden tilstedværelse af ilt
anaerobico, relativo ad organismi che vivono senza ossigeno
anaérobie (a et s.m), ne pouvant vivre qu'en l'absence d'oxygène (micro-organisme-)
anaeróbio, que vive sem ar
anæstesi, bedøvelse
anæstetisk/anæstetika, bedøvelses-(middel)
anafiláctico, que aumenta a sensibilidade do organismo para um veneno
anafilattico, relativo ad una difesa dell'organismo
anafylaktisk, overfølsomheds-
anal, 1) qui se rapporte à l'anus - 2) qui se fixe sur l'anus
anal, anal
anal, relativo ao ânus
anal, zum After gehörend
anale, anale
analepsia; restabelecimento das forças (depois de uma doença), convalescença
analéptico, droga estimulante do sistema nervoso
analeptika, stimulerende middel
Analeptikum, erregende Wirkstoffe
analeptique (a., stimulant
analettico, ricostituente
analgesico, che smorza il dolore
analgésico, que alivia a dor
analgésique (a., antidouleur
analgetika, smertestillende middel
Analgetikum, schmerzstillendes Mittel
análise, decomposição
analisi, analisi
analog, entsprechend
analog, tilsvarende
análogo, com função semelhante mas diferente origem (diz-se de estruturas anatómicas)
análogo, idêntico
analogo, simile
analogue, analogue
analyse (f), analyse
analyse permettant de déterminer l'action des antibiotiques sur des bactéries, antibiogramme
analyse, analyse
analyse, analyse (f)
analyse, assay
Analyse, Untersuchung
Anämie, Blutarmut
anamnèse (f), renseignements fournis par le malade (sur sa maladie, sur son passé)
anamnese, sygehistorie
Anamnese, Vorgeschichte des Kranken
anamnesi, memoria
anamnésia, acto de relembrar os antecedentes do doente
anaphylactique (choc-), expression majeure d'une allergie immédiate
anaphylaktisch, allergisch
anasarca, febre petequial, elefância, escarlatina
Anästhesie, Betäubung
anästhetisch, betäubend
anastomose (f), communication entre deux cavités de l'organisme
anastomose, /abocamento
anastomose, comunicação natural ou artificial entre dois vasos ou nervos
Anastomose, Verbindung zweier Hohlorgane oder zweier Nerven
anastomosi, apertura chirurgica
anastomosis, åben forbindelse mellem hulorganer
anatómico, anatómico
anatomico, relativo al corpo
anatomique, anatomique
anatomisch, den Bau des menschlichen Körpers entsprechend
anatomisk, om legemets opbygning
anbragt i mellemrum, interstitiel
åndedræts-, respiratorisk
åndedrætslyd, souffle
åndedrætsstandsning, apnø
åndenød, dyspnø
androgen, de mandlige kønshormoner
androgen, vom männlichen Geschlechtshormon
androgène (a., 1) qui provoque l'apparition des caractères sexuels masculins - 2) hormone sexuelle mâle
androgénico, relativo à geração do homem
androgeno, con caratteristiche maschili
anemia aplástica, formação insuficiente das células do sangue
anemia aplastica, particolare tipo di anemia (anemia complessa)
anemia, falta de sangue
anemia, indebolimento per mancanza di emoglobina nel sangue
anémie (83) aplastique, -anaplasique, anémie due à une insuffisance cellulaire de la moëlle osseuse
anémie (f), anémie
anémie due à une insuffisance cellulaire de la moëlle osseuse, anémie (83) aplastique, -anaplasique
anémie, anémie (f)
anergi, mangel på evne til at reagere over for antistoffer
anergia, falta de acção, inactividade
anergia, mancanza d'energia
anergie (f), absence ou disparition de l'allergie
Anergie, 1. Mangel an Aktivität, 2. Nichtreagieren auf an Antigen
anestesia, anestesia
anestesia, insensibilidade à dor
anestésico, que tira a sensibilidade
anestetico, anestetico
anesthésie (f), anesthésie
anesthésie, anesthésie (f)
anesthésier au curare, curariser
anesthésique (s.m et a.), anesthésique/anesthésiant
anesthésique/anesthésiant, anesthésique (s.m et a.)
aneurisma, dilatazione di un'arteria
aneurisma, protuberância num ponto fraco de uma artéria
aneurisme, pulsåresvulst
Aneurysma, Ausbuchtung eines Blutgefäßes
anévrysme (m), dilatation d'une artère due à la pression du sang (sur une paroi moins résistante)
anexite, inflamações dos ovários e da trompa
anfald, insult
anfaldsvis, paroksysmal
Anfall, Insult
anfallsartig, paroxysmal
anfallsartige, kurzdauernde Bewußtlosigkeit, Synkope
angående aflejringer af døde lag (=sår), pseudomembranacea
angående bakterier, bakteriologisk
angående det autonome nervesystem, neurovegetativ
angående fordøjelse ved hjælp af mavesaft, peptisk
angående forstyrrelse i karspændingen, medfører spasper eller lammelse, angioneurotisk
angående Galen (græsk læge i Rom)/angående brugsfærdige sammensatte lægemidler, galenika/galenikal
angående hjerteregionen, prækordial
angående køns- og urinorganerne, geniturinær
angående læren om lægemidlernes virkninger, farmakologisk
angående læren om misdannelser, teratologisk
angående ledvæsken, synovial
angående legemets hulrum (mavesæk, hjertekammer, hjerne hulhed etc.), ventrikulær
angående legemlige lidelser opstået på basis af psykiske symptomer, psykosomatisk
angående lunger og bronkier, bronchopulmonal
angående mavesæk og spiserør, gastrooesophageus
angående mavesækken og tolvfingertarmen, gastroduodenal
angående mellemkødet (mellem endetarmsåbning og de ydre kønsdele), perineal-
angående næsens bihuler, sinus-
angående nervesystemet, neurologisk
angående nyresygdom i al almindelighed, nephrotisk
angående øjet og dets sygdomme, ophtalmologisk
angående opløsning af svulstvæv, onkolytisk
angående osmose, d.v.s. passagen af et opløsningsmiddels vandmolekyler fra mindre til større koncentration gennem en halvgennemtrængelig membran, der er uigennemtrængelig for de opløste molekyler, men frit gennemtrængelig for opløsningsmidlets vandmolekyl
angående overgangsstedet mellem to nervecellers udløbere/angående stadie i kønscellernes udvikling kort før reduktionsdeling, synaptisk
angående penis, fallisk
angående slimhinden og huden omkring øjet, okulomucokutan
angående spastiske cirkelbevægelser af øjet, okulogyr
angående strålebehandling, radiologisk
angående synet, visuel
angående vævenes ernæring, trofisk
angåendende ryghvirvlerne, vertebral
angeboren, kongenital
angeborene Fehlentwicklung, Dysgenese
angéite (f), inflammation des vaisseaux sanguins ou lymphatiques
angiite, flebite, inflamação de uma veia
Angiitis (rheumatica), Wandentzündung
angiitis, betændelse i blod- eller lymfekar
angina (tonsilar), amigdalite, esquinência, antiadite, inflamação das amígdalas, tonsilite
angina de peito, angina de peito, esternalgia
angina de peito, esternalgia, angina de peito
Angina pectoris, Herzbräune
angina pectoris, hjertekrampe
angina pectoris, stretta del cuore
anginal, om halsbetændelse
angine de poitrine (f), angine de poitrine
angine de poitrine, angine de poitrine (f)
angineux, relatif à l'angine
anginoso, relativo a angina
anginoso, relativo all'infiammazione di un vaso
anginös, durch Angina bedingt
angiocholite (f), inflammation des voies biliaires
angioedema, inchaço sem inflamação
angioite, infiammazione di un vaso sanguigno o linfatico
angioleucite, inflamação dos vasos linfáticos, linfangite
angioneurótico, indivíduo com eretismo do aparelho vascular e vasomotor, de origem nervosa
angioneurotico, problema del sistema vascolare
angioneurotique (oedème-), angionieurotique (oedème-)
angioneurotisch, s.o.
angioneurotisches Ödem, Flüssigkeitsansammlung im Gewebe aufgrund nervaler Gefäßregulationsstörung
angioneurotisk ødem, allergisk væskeophobning med forstyrrelse i karnervefunktionen
angioneurotisk, angående forstyrrelse i karspændingen, medfører spasper eller lammelse
angionieurotique (oedème-), angioneurotique (oedème-)
Angst,
angst, anxietas
angstdæmpende middel, anxiolytika
angstlösende Mittel, Anxiolytikum
angústia, ansiedade
anhaltender schmerzhaft spastischer Stuhl- bzw. Harndrang, Tenesmus
anhydrær, med vandmangel
anhydre, qui ne contient pas d'eau
anidro, que não tem água
anidro, senza acqua
aniónico, com carga negativa
anionico, relativo ad un elemento chimico negativo
anionique, concernant (ou comportant) un ion à charge éléctrique négative
anionisch, das Anion betreffend
anionisk, negativt ladet
aniscuria, incontinência de urina, enurese
anisocoria, desigualdade do diâmetro das pupilas
anisokoria, forskellig størrelse af pupillerne
Anisokorie, ungleiche Weite der Pupillen
anlæg, disposition
anlagebedingt, konstitutionell
annessite, infiammazione zona utero
annexite (f), inflammation des annexes de l'utérus
annidamento, annidamento
annullamento delle sostanza chimiche coloranti (pigmenti), depigmentazione
ano, ano
anogenital, den After und die Geschlechtsteile betreffend
anogenital, om anus og eksterne kønsorganer
anogenital, pertencente à região do anus e dos órgãos genitais
anogénital, qui concerne l'anus et les organes génitaux externes
anogenitale, relativo all'ano ed ai genitali
anomali i fedtoptagelse under huden, lipodystrophia
anomali, anomali
anomalia, irregularidade
anomalia, stranezza
anomalie (f), anomalie
anomalie, anomalie (f)
Anomalie, Unregelmäßigkeit
anorectal, mellem endetarm og endetarmsåbning
ano-rectal, qui concerne l'anus et le rectum
anorectal, relativo ao anus e ao intestino grosso
anoreksi, appetitmangel
anorektal, den After und den Mastdarm betreffend
anoressia, mancanza d'appetito
anorettale, relativo all'ano ed alla fine dell'intestino
Anorexia (nervosa), Magersucht
anorexia, inapetência, falta de apetite
anorexie (f), anorexie
anorexie, anorexie (f)
anorganisch, anorganisch
anorganisk, uorganisk
anormal, aberrante
anormal, anormal
anormale crescita di plasma (fluido circolante), ipervolemia
anormale e persistente erezione del pene senza desiderio, priapismo
anormale intolleranza della luce, fotofobia
anormale ipersensibilità allergica a varie sostanze, idiosincrasia
anormale moltiplicazione di cellule, iperplasia
anormale rallentamento dei movimenti, bradicinesia
anormale rallentamento della respirazione, bradipnea
anormale sporgenza dei globi degli occhi, esoftalmo
anormale, anormale
anosmi, manglende lugtesans
anosmia, assenza dell'olfatto
anosmia, falta de cheiro
anosmie (f), perte de l'odorat
Anosmie, Geruchsminderung
anosocoria, disparità del diametro delle pupille
anosocorie (f), inégalité de diamètre des deux pupilles
anossia, mancanza di ossigenoanossia
anovulare, che non presenta il rilascio di un uovo
anovulatoire, qui n'est pas accompagné d'ovulation
anovulatório, ciclo sem óvulo
anovulatorisch, ohne Eisprung
anovulatorisk, mangel på løsning af æg fra æggestokken
anoxia, falta de oxigénio no organismo por respiração deficiente
anoxia, mangelfuld ilttilførsel til væv
anoxie (f), suppression de l'apport d'oxygène au niveau des cellules et des tissus
Anoxie, unzureichende Sauerstoffkonzentration im Gewebe
Anpassung an die Umwelt, Regulation
Anpassung, Adaptation
Anpassung, Akkommodation
anregendes Heilmittel, Stimulans
Anreicherung von Gasen und Dämpfen, Adsorption
ansamling, akkumulation
Ansammlung, Akkumulation
Ansatzpunkt eines Muskels am Knochen, Insertio(n)
Ansaugen, Aspiration
ansia di avere malattie di vario tipo, ipocondria
ansiedade, angústia
ansietà, ID (v.
ansigts-, facial
ansiolitico, tranquillante
ansprechen, 1) ansprechen, 2) antworten
Anstand,
Ansteckung, Kontamination
antacida, syreneutraliserende middel
Antagonist, Hemmstoff
antagonist, stof, som ophæver andet st virkning
antagonista, músculo que produz movimento contrário ao de outro músculo; substância que anula a acção de outra
antagonista, sostanza che annulla l'azione di un'altra sostanza
antagoniste (a., dont l'action s'oppose à celle d'un autre (muscle-)
antal grammolekyler opløst stof pr., osmolalitet
antal grammolekyler opløst stof pr., osmolaritet
Antazidum, Magensäure bindendes Mittel
Antazidum, säurebindendes Mittel
antécédent (a., tout fait qui (pour un individu donné) précède son état actuel
antecedente, che esisteva prima
antecedente, passado do paciente
anterior, forudgående
anterograd, fremadrettet
anterograd, nach vorn gerichtet
antérograde, se rapportant à des faits survenus à partir d'un moment donné
anterogrado, che va avanti
anterógrado, dirigido para a frente
Anthelminthikum, Wurmmittel
anthelminthique (a., vermifuge
anthelmintika, ormemiddel
anthrax (m), anthrax
anthrax, anthrax (m)
anthrax, brandbyld
Anthrax, Milzbrand
Anthropathie, Gelenkerkrankung
anti(o)estrogen, Östrogen hemmend
antiacide (a., contre l'acidité
antiacido, che combatte l'acido
antiácido, fármaco com o excesso de acidez do estômago
antiacido, sostanza che annulla l'acidità
antialérgico, antialérgico
anti-allergia, antiallergico
antiallergico, anti-allergia
antiallergique, antiallergique
antiallergique, antihistaminique, antihistaminique (a.
antiallergisch, gegen Allergie
antiallergisk, allergihæmmende
antiangina, anti-mal di gola
antianginal, mod halsbetændelse
antiangineux, contre l'angine
antianginoso, combate as anginas
antiangiös, einem Engezustand/-gefüht entgegenwirkend
antiaritmico, che combatte irregolarità nel battito cardiaco
antiarrhythmika, lægemiddel, som normaliserer hjerterytmen
Antiarrhythmikum, Mittel, das die Erregbarkeit des Herzens herabstzt
antiarrítmico, medicamento para tratamento da irregularidade da pulsação cardíaca
antiarythmique (a.), qui combat l'irrégularité du rythme cardiaque
antiasmatico, che combatte l'asma
antiasmático, remédio contra a asma
Antiasthmatikum, Mittel gegen Asthma
antiasthmatique (a.), qui combat l'asthme
antiastmatika, lægemiddel, som letter astmaanfald
antibacteriano, que destrói as bactérias
antibactérien, anti-infectieux
antibakteriel, bakteriedræbende middel
antibakteriell, gegen Bakterien gerichtet
antibatterico, che combatte i batteri
antibiogram, måling af sygdomsfremkaldende stofs modstandsevne over før behandling
antibiograma, estudo da sensibilidade de um micróbio a vários antibióticos
Antibiogramm, Testung der individuellen Erregerempfindlichkeit
antibiogramma, esame che la resistenza di sostanze causa di malattie
antibiogramme, analyse permettant de déterminer l'action des antibiotiques sur des bactéries
Antibiose, Antiobiotikatherapie
antibioterapi, behandling med antibiotika (stof, dannet af mikroorganismer, som dræber/hæmmer andre mikroorganismer)
antibioterapia, terapia con impiego di antibiotici
antibioterapia, tratamento com antibióticos
antibiothérapie, traitement par les antibiotiques
antibiotico, antibiotico
antibiótico, fármaco para tratar infecções
antibiotika, antibiotika, stof, dannet af mikroorganismer, som dræber/hæmmer andre mikroorganismer
antibiotika, stof, dannet af mikroorganismer, som dræber/hæmmer andre mikroorganismer, antibiotika
Antibiotikum, Antibiotikum
antibiotique (a., antibiotique
antibiotique, antibiotique (a.
anticancéreux, antinéoplasique (a et sm)
anticanceroso, antineoplástico
anticholinergika, stof, som hæmmer irritation af f.eks.
Anticholinergikum, Muskelrelaxans
anticholinergique (a.), groupe de médicaments utilisés pour bloquer...
anticoagulant (a., qui retarde la coagulation du sang
anticoagulante, che impedisce al sangue di coagularsi
anticoagulante, fármaco que impede a coagulação do sangue
anticolinergico, sostanza che agisce sui nervi
anticolinérgico, substância que bloqueia os nervos parassimpáticos
anticonvulsiva, krampestillende middel
anticonvulsivant (a., (médicament) contre les convulsions
anticonvulsivant, antiépileptique (a.
anticonvulsivante, substância que evita as convulsões
anticorpo, anti-soma, anti-substância, corpo imune, antítropo
anticorpo, elemento che difende l'organismo
anticorps, anticorps
antidépresseur (n.m et a.), antidépressif
antidépressif, antidépresseur (n.m et a.)
antidepressiva, lægemiddel, som modvirker depressive tilstande
antidepressivo, substância que alivia a depressão
Antidepressivum, Mittel gegen Depressionen(pop)
antidiabetico, antidiabetico
antidiabético, substância que reduz a concentração de açúcar no sangue
antidiabetika, lægemiddel til behandling af diabetes
Antidiabetikum, blutzuckersenkendes Mittel
antidiabétique (m), antidiabétique
antidiabétique, antidiabétique (m)
antidiuretico, antidiuretico
antidiurético, que não faz urinar
antidiurétique (a., qui diminue la sécrétion urinaire
antidiuretisch, die Wasserausscheidung hemmend
antidiuretisk, som hæmmer udskillelse af urin
antidopaminerg, dem Dopamin entgegenwirkend
antidopaminerg, TU
antidopaminérgico,
antidopaminergico, che combatte la dopamina (sostanza chimica)
antidopaminergique (?), contre les effets de la dopamine
Antidot(um), Gegengift
antidote (m), contrepoison
antidoto, antidoto
antídoto, contraveneno
antidotum, modgift
antidouleur, analgésique (a.
antielmintico, farmaco che uccide i vermi intestinali
antiemetico, che combatte le nausee ed i vomiti.
antiemético, contra os vómitos
antiemetika, lægemiddel, som modvirker brækning
Antiemetikum, Mittel gegen Erbrechen
antiémétique (a., antivomitif
antiepiléptico, medicamento contra a epilepsia
antiepileptika, lægemiddel med virkning over for epileptiske symptomer
Antiepileptikum, Mittel zur Epilepsiebehandlung
antiépileptique (a., anticonvulsivant
antiepilettico, antiepilettico
antiessudativo, che combatte l'essudazione
antiestrogenico, che elimina l'azione degli estrogeni (ormoni femminili)
antiestrogénico, que impede ou contraria o efeito das hormonas estrogénicas
antiexsudatif, qui combat le suintement d'un liquide organique (à travers les parois de son réservoir naturel)
antiexsudativ, einer Ausschwitzung von Flüssigkeit entgegenwirkend
antiexsudativ, som hæmmer væskeudskillelse
antiexudativo, que impede a exsudação, a transpiração
antifibrinolítico,
antifibrinolitico, che impedisce la dissoluzione del sangue coagulato
Antifibrinolytikum, Hemmstoffe einer gesteigerten Fibrinolyse
antifibrinolytique (a.), qui empêche la dégradation et la dissolution de la fibrine
antifibrinolytisk, som hæmmer opløsning af fibrin (stof, som hjælper til blodets koagulation)
antiflogistico, che combatte infiammazioni e febbri
antiflogístico, que combate a inflamação, anti-inflamatório
antiflogistika, betændelseshæmmende middel
antifongique (a., 1) qui détruit les champignons - 2) qui empêche le développelent des -
antifungal, svampedræbende
anti-funghi, antimicotico
antifúngico, medicamento com os cogumelos ou leveduras parasitas no homem
antifungiell, gegen Pilze gerichtet
Antigen, Antikörperbildner
Antigen, das zu Allergie führt, Allergen
antigen, stof, som forårsager dannelse af et antistof
antigène (m), antigène
antigène, antigène (m)
antigene, sostanza che provoca la formazione di anticorpi
antígeno, substância considerada estranha pelo organismo
anti-helmíntico, contra as lombrigas, contra as bichas
anti-hipertensivo, substância que diminui a pressão sanguínea
antihistamin, stof, som hæmmer histamins (karstimulerende stof) virkning
anti-histamina, substância que combate a acção da histamina
Antihistaminikum, Antihistaminikum
antihistaminique (a., antiallergique, antihistaminique
antihypertensif (a.), qui réduit l'augmentation de la tension
antihypertensiva, blodtryksnedsættende middel
Antihypertonikum, Heilmittel gegen erhöhten Blutdruck
anti-infeccioso, que combate a infecção
anti-infectieux (a., qui combat l'infection
anti-infectieux, antibactérien
antiinfektiøs, som modvirker infektion
Antiinfektivum, infektionsabwehrend
antiinfettivo, antiinfettivo
antiinfiammatorio, antiinfiammatorio
anti-inflamatório, que impede a inflamação
anti-inflammatoire (a., qui combat l'inflammation
antiinflammatorisch, entzündungshemmend
antiinflammatorisk, som modvirker betændelse
anti-invecchiamento, antiossidante
antiipertensivo, anti-tensione eccessiva
antiistamina, che combatte l'azione dell'istamina (genera allergie)
Antikoagulans, gerinnungshemmende Substanz
antikoagulantia, stof, som virker antikoagulerende
antikonception, prævention
antikonceptionsmiddel, præservativ
Antikonvulsivum, krampflösendes, bzw.-verhinderndes Mittel
Antikörper, Antikörper
Antikörperbildner, Antigen
antiléptico, contra-irritante, que provoca uma irritação destinada a aliviar outra, revulsivo
anti-mal di gola, antiangina
antimicotico, anti-funghi
antimicótico, que impede a reprodução dos fungos
antimicrobiano, que impede o desenvolvimento de micróbios
antimicrobico, antimicrobico
antimicrobien, qui détruit les micro-organismes
antimikrobial, som hæmmer eller dræber mikroorganismer
antimikrobiell, mikrobenhemmend
antimitosisk, som forhindrer celledeling
antimitótico, que trava a divisão e crescimento das células
antimitotico, sostanza che frena la riproduzione cellulare
Antimitotikum, Mitosehemmer
antimitotique (a et sm), qui empêche la division des cellules
antimycosique (a et sm), 1) qui détruit les champignons microscopiques - 2) qui empêche le développement des-
antimycotika, svampemiddel
Antimykotikum, Pilzwachstum beeinflussende Mittel
antinéoplasique (a et sm), anticancéreux
antineoplástico, anticanceroso
antineoplastico, sostanza che controlla le cellule maligne
antineoplastisch, das Geschwulstwachstum hemmend
antineoplastisk, tumorhæmmende
Antiobiotikatherapie, Antibiose
antioestrogénique,
antiossidante, anti-invecchiamento
antiøstrogen, som hæmmer østrogenernes aktivitet
antioxidant, stof, som hæmmer forrådnelsesproces
antioxidante, evita a deterioração de um produto por oxidação
Antioxydans, Oxydation verhindernde Stoffe
antioxydant (a et sm), qui ralentit / empêche un processus d'oxydation
Antiphlogistikum, entzündungshemmende Mittel
antiphlogistique (a), qui combat l'inflammation
antipiretico, che riduce la febbre
antipirético, que reduz a febre, antitérmico, febrífugo, antifebril
antiproliférant, qui empêche la prolifération, la multiplication
antiproliferativ, die Gewebevermehrung hemmend
antiproliferativ, væksthæmmende
antiproliferativo, che elimina le proliferazioni
antiproliferativo, que não deixa as células multiplicarem-se
antiprurigineux, qui combat les démangeaisons
antipruriginoso, antiprurítico, antipruritoso
antipruriginös, gegen Juckreiz
antiprurítico, antipruritoso, antipruriginoso
antipruritiv, kløestillende
antiprurito, antiprurito
antipsicótico, tranquilizante
antipsychotique (a et sm), médicament utilisé dans le traitement des pyschoses
antipsychotisch, gegen Psychose
antipyretika, febermiddel
Antipyretikum, fiebersenkendes Mittel
antipyrétique (a et sm), qui combat la fièvre, fébrifuge
anti-séptico, desinfectante, que mata os micróbios ou fungos
antiseptika, stof, som dræber eller hæmmer bakterier
Antiseptikum, keimtötende Mittel
antiseptique (a et sm), désinfectant, antiseptique
antiseptique/germicide, (produit) détruisant les germes
antisettico, disinfettante
anti-soma, anti-substância, corpo imune, antítropo, anticorpo
antispasmódico, substância que combate as contraturas, cãibras e convulsões
antispasmodika, krampestillende middel
Antispasmodikum, Mittel gegen Krämpfe der glatten Muskulatur
antispasmodique (a et sm), contre les spasmes, les convulsions
antispastico, antispastico
antistof, antistof
antistofprøve som på prøvetidspunktet er negativ og senere viser positivt udslag som tegn på udvikling af antistoffer, serokonversion
antisyre, syreneutraliserende stof
anti-tensione eccessiva, antiipertensivo
antithrombotique (a), contre la thrombose
antithrombotisch, gegen Blutgerinnsel
antithyreoide stoffer, stoffer, der kan blokere dannelsen af thyroxin (skjoldbruskkirtlens hormon)
antitoksin, organismens modgift
antitossina, antitossina
Antitoxin, Gegengift
antitoxina, combate as toxinas bacterianas
antitoxine (sf), substance qui neutralise une toxine
antitrombin, som forhindrer trombedannelse
antitrombotico, che evita il formarsi di trombi (masse di sangue)
antitrombótico, que impede a formação de coágulos no sangue e dissolve-os
antitumor, que combate a formação de tumores
antitumor, som forhindrer svulstdannelse
antitumoral (a), qui combat une tumeur
antitumorale, antitumorale
antitumorös, geschwulsthemmend
antitússico, que suprime ou combate a tosse
antitussif (a et sm), qui combat la toux
antitussiv, hostestillende middel
Antitussivum, Hustenmittel
antiviral (a et sm), qui combat les virus
antiviral, gegen Viren gerichtet
antiviral, que destrói ou impede o desenvolvimento de vírus
antiviral, virusdræbende
antivirale, antivirale
antivomitif, antiémétique (a.
antrace, foruncoli neri dolorosiantrace
antraz, pústula maligna, baceira, mal-do-baço, mal-do-sangue
antydende, indikativ
anurese, que não urina, anúria
anuri, ophævet urindannelse
anúria, anurese, que não urina
anuria, soppressione dell'urina
anurie (f), arrêt de la production d'urine par les reins
Anurie, fehlende oder verminderte Absonderung des Harns
anus (m), anus
Anus, After
anus, anus
anus, anus (m)
ânus, orifício de saída do intestino, cu
anvisning, indikation
Anweisung, Instruktion
Anwendung, Applikation
anxietas, angst
anxiété (f), anxiété
anxieté excessive (à propos de sa santé), hypocondrie (f)
anxiété, anxiété (f)
anxiolítico, que combate a ansiedade, tranquilizante
anxiolytika, angstdæmpende middel
Anxiolytikum, angstlösende Mittel
anxiolytique (a et sm), contre les angoisses
aparecimento de furúnculos, furunculose
aparecimento de uma mancha branca que pode preceder o aparecimento de um cancro nesse órgão, leucoplasia
apathie (f), apathie/indifférence affective
Apathie, Teilnahmelosigkeit
apathie/indifférence affective, apathie (f)
apati, apati
apati, søvnlignende sløvhedstilstand, letargi
apatia, indiferença, aversão
apatia, mancanza di emozioni
apertura chirurgica, anastomosi
apertura dallo stomaco all'intestino, piloro
apertura sopra la laringe tra le corde vocali, glottide
aphasie (f), aphasie
aphasie, aphasie (f)
Aphasie, Sprachstôrung
aplasi, mangelfuld udvikling af væv eller organer
aplasia, desenvolvimento defeituoso
aplasia, mancanza di sviluppo di organi o tessuti
aplasie (f), croissance (incomplète ou insuffisante) d'un tissu ou d'un organe
Aplasie, Ausbleiben der Entwicklung eines Körperteils
aplastische Anämie, Blutarmut infolge Störung der Blutbildung
aplicação, administração de um medicamento ou emprego de uma medida física
apnea, apnea
apnée (f), suspension plus ou moins prolongée de la respiration
apneia, apneustia; ausência de respiração
apneustia; ausência de respiração, apneia
apnø, åndedrætsstandsning
Apnoe, Atemstillstand
apontar, indicar
após o parto, pós-parto
após uma refeição, pós-prandial
apparition (simultanée ou successive) de plusieurs furoncles, furonculose (f)
apparition chez la femme de caractères sexuels secondaires propres à l'homme, virilisation (f)
apparition des premières règles, ménarche/ménarque
appetitmangel, anoreksi
application (f), application
application, application (f)
applicato sotto la pelle, ipodermico
applicazione, applicazione
Applikation, Anwendung
applikation, påsmørelse
apport insuffisant de sang (à un organe ou un tissu), ischémie (f)
apportenant au groupe AB et pouvant recevoir le sang des autres groupes sanguins, receveur universel
approksimal-, approksimal
approksimal, approksimal-
approssimativo, approssimativo
approximal, ungefähr
apresentação, /apresentação do feto em relação ao colo uterino
apropriado, próprio, adequado
aproximado, aproximado
aptidão do organismo para contrair certas doenças; vocação, predisposição
aptitude de l'organisme à supporter, tolérance (f)
aptitude particulière à contracter une maladie, prédisposition (f)
aqueux, aqueux
äquivalent, gleichwertig
aquoso, semelhante à água
ardannelse, cicatricering
arhythmogène, provoquant l'irrégularité du rythme cardiaque
aria nel ventre, aerofagia
aritmia, cambiamento del battito cardiaco
aritmogenico, che produce cambiamenti del battito cardiaco
aromatico, aromatico
aromático, cheiroso
aromatique, aromatique
aromatisch, aromatisch
aromatisk, aromatisk
arqueamento posterior da cabeça e membros inferiores, opistótono
arresto cardiaco, asistolia
arresto delle perdite di sangue, emostasi
arrêt de la production d'urine par les reins, anurie (f)
arrêt de l'écoulement de la bile, cholestase
arrêt d'une hémorragie, hémostase (f)
Arrhythmie, unregelmäßige Herzschlagfolge
arrhythmogen, som skaber forstyrrelse i hjerterytmen
arrhythmogen, unregelmäßigen Herzschlag verursachend
arritmia, falata de ritmo regular, pulsação irregular
arritmogénico, que causa arritmia, pulsão irregular
arrossamento della pelle con prurito e squame, eczema
arrossamento della pelle, eritema
arrossamento, arrossamento
arroto, eructação
Art, Spezies
arterial, relativo às artérias
arterie-, arteriel
arteriel, arterie-
artériel, artériel
arteriell, arteriell
Arterienverkalkung, Arteriosklerose
arteriografia, esame delle arterie
arteriografia, radiografia das artérias
arteriographia, røntgenbillede af pulsåre
artériographie (f), examen radiologique des artères
Arteriographie, Röntgenkontrastdarstellung von Arterien
arteriolær, arteriole-
artériolaire, qui se rapporte à une petite artère
arteriolar, relativo às pequenas artérias
arteriolare, relativo alle piccole arterie
arteriole-, arteriolær
artériosclérose (f), artériosclérose
artériosclérose, artériosclérose (f)
arteriosclerose, esclerose das artérias
arteriosklerose, (puls)åreforkalkning
Arteriosklerose, Arterienverkalkung
arterioso, relativo ad arterie
artérioveineux, qui concerne à la fois les artères et les veines
arteriovenøs, mellem en arterie og en vene
artério-venoso, relativo a uma artéria e a uma veia
arteriovenös, eine Arterie und Vene betreffend
arterovenoso, sia arterioso che venoso
arthralgi, ledsmerter
arthralgie (f), douleur articulaire
Arthralgie, Gelenkschmerz
arthrite (f), arthrite
arthrite affectant plusieurs articulations, polyarthrite (f)
arthrite, arthrite (f)
Arthritis, Gelenkentzündung
arthritis, ledbetændelse
arthropathie (f), maladie des articulations
arthropatia, ledlidelse
arthrose (f), arthrose
Arthrose, (degenerative) Gelenkerkrankung
arthrose, arthrose (f)
arthrosis, slidgigt
articolare, articolare
articulaire, des articulations
articular, relativo às articulações
artificial, não natural
artificiale, artificiale
artificiel, artificiel
artificiel, kunstig
artikulær, led-
artikulär, Gelenk-
artikulationsforstyrrelse, dysartri
artralgia, dolore ad una giuntura
artralgia, dor nas articulações
artrite, artrite
artrite, inflamação das articulações
artropatia, doença das articulações
artropatia, qualsiasi malattia delle giunture
artrose, destruição das articulações
artrosi, artrosi
arvelig, congenitus
arvelighed, hereditet
arythmie (f), irrégularité du rythme cardiaque
arytmi, forstyrrelse i hjerterytme
arzillo, sveglio / arzillo
Arzneiformen mit gleicher Bioverfügbarkeit, Bioäquivalent
Arzneimittel mit dämpfender Wirkung auf psychische Funk, Psycholeptikum
Arzneimittel, das die gleichen Wirkungen hervorruft, wie, Sympathomimetikum
Arzneimittel, Pharmakon
Arzneimittelverordnung, Medikation
ascesso, raccolta di pus dovuta ad infezione
ascite (f), accumulation de liquide dans le péritoine
ascite, accumulazione addominale
ascite, barriga de água, hidropisia da cavidade abdominal, hidroperitoneu
ascites, bugvattersot, væskeansamling i bughulen
asepsi, esente da infezioni
asepsie (f), 1) ence de micro-organismes dans un milieu déterminé - 2)- création de cette absence
Asepsis, Keimfreiheit
aseptik, renholdelse af sår efter sterilisering
aseptique, aseptique
aseptisch, keimfrei
aseptisk, bakteriefri
asettico, sterile
asintomatico, che non mostra sintomi
asistolia, arresto cardiaco
aspecifico, con effetti generali
aspiração de gases e vapores, inalação
aspiração, acção de inalar, extracção de líquidos ou gases
aspiration (f), aspiration
Aspiration, Ansaugen
aspiration, aspiration (f)
aspiration, indånding
aspiration, inspiration (f)
aspirazione, aspirazione
asportazione chirurgica (taglio) dell'utero, isterectomia
assay, analyse
Assay, Nachweisverfahren
assenza della mestruazione, amenorrea
assenza dell'olfatto, anosmia
assenza di attività della tiroide, ipotiroidismo
assenza di latte, agalattia
assenza di spermatozoi, azoospermia
assenza di una proteina dell'organismo (immunoproteina), agammaglobulinaemia
assenza, assenza
assepsia, esterilização, ausência de micróbios
asséptico, esterilizado, sem germes
assimilação inconsciente com outra pessoa, identificação
assintomático, sem sintomas
assister, aider, être présent
assistere, assistere
assistieren, assistieren
assistir, auxiliar, presenciar, ajudar
assistolia, paragem cardíaco
associação, união, acoplamento, coordenação
association(f), association
association, association
association, association(f)
associazione, associazione
assorbimento, adsorbimento
assorbimento, assorbimento
Assoziation, Verknüpfung
Asspülung, Irrigation
Äste der Luftröhre, Bronchus
asteni, almindelig svækkelse
astenia, debolezza
astenia, fraqueza, cansaço físico intenso
asthénie (f), perte de force et d'énergie
Asthenie, Kraftlosigkeit
astinenza, astinenza
astringent (a et sm), qui resserre les tissus
astringente, astringente
asymptomatique, sans symptômes
asymptomatisch, ohne erkennbare Krankheitszeichen
asystoli, mangelfuld eller ingen sammentrækning af hjertet
Asystolie, Herzstillstand
Aszites, Bauchwassersucht
at gøre følsom, sensibilisering
ataksi, manglende koordinering af bevægelse
ataque, insulto
atassia, irregolarità nel coordinamento muscolare
ataxia, perca da coordenação muscular
ataxie (f), mauvaise coordination des mouvements
Ataxie, StÖrung der Bewegungskoordination
Atemstillstand, Apnoe
atenuação, supressão ou bloqueamento de uma função ou reacção, inibição
ateriosclerosi, ateriosclerosi
ateromatose, depósito de gorduras nas artérias
ateromatosi, malattia delle arterie
atetose, movimentos descontrolados, atesia, doença de Hammond
atetose, ufrivillig bevægelse af hænder og fødder
atetosi, spasmi mobili
athéromatose (f), maladie artérielle due à des athéromes étendus
Atheromatose, Veränderungen der Innenschicht der Arterien
atheromatosis, fedtaflejring i karvæggen
athétose (f), trouble du système nerveux (caractérisé par des mouvements involontaires, lents, des extremités)
Athetose, Bewegungsstörung
Ätiologie, Lehre von den Ursachen der Krankheit
atípico, irregular, anormal
atipico, non tipico
atoksisk, ugiftig
atomizador, vaporizador, aparelho de pulverizar, pulverizador
atoni, (muskel)slaphed
atonia, ausência o deficiência da tensão de um tecido ou órgão
atonia, mancanza della forza normale
atonie (f), perte complète du tonus musculaire
Atonie, Schlaffheit
atópico, alérgico
atopico, allergico
Atopie, Überempfindlichkeitsreaktion
atopisk, allergisk
atossico, non dovuto ad un veleno
atóxico, não tóxico, não venenoso, não nocivo
atoxique (a), qui n'est pas toxique
atoxisch, ungiftig/bakterienähnlich
atraso de desenvolvimento, hipotrofia
atraso, desenvolvimento atrasado
através da boca (ingestão de remédios, por exemplo), peroral
através da pele intacta, transcutâneo
através da pele, percutâneo
atrial, den Vorhof des Herzens betreffend
atrial, relativo a uma câmara superior do coração
atriale, relativo ad un atrio
atrie-, om hjerteforkamrene
atrio, atrio
átrio, aurículo
atrioventikular, den Herzabschnitt zw. Vorhof und Kammer betreffend
atrioventricolare, relativo ad un atrio del cuore o ad un ventricolo
atrio-ventriculaire, qui a rapport aux oreillettes et aux ventricules
atrioventricular, relativo a uma câmara superior e a um ventrículo do coração
atrio-ventrikulær, mellem for- og hjertekammer
atrium (m), oreillette du coeur
atrium, hjertekammer
Atrium, Vorhof
atrofi, (væv)svind
atrofia, que não desenvolveu
atrofia, riduzione di dimensioni
atrophie (f), atrophie
atrophie, atrophie (f)
Atrophie, Gewebsschwund
atropinisering af øje, udvidelse af pupillen ved inddrypning med lægemidlet atropin
attacchi intermittenti alle membra con pallori, fenomeno di Raynaud
attacco, episodio
atteignant un paroxysme, paroxysmal/paroxysmique
atteint de névrose, névrosé (a et sm)
atteinte infectieuse d'une articulation, ostéoarthrite (f)
atténuation des symptômes, rémission (f)
attivare, attivare
attività, attività
attivo, attivo
atto che causa il deposito di residui, sedimentazione
atto del risuscitare, atto del risuscitare
atto di tornare indietro, retrazione
attorno alla parete esterna del cervello, peridurale
attraverso iniezione, parenterale
atypique, qui diffère du type normal
atypisch, nicht typisch
atypisk, atypisk
ätzend, kaustisch
auditif, auditif
auditiv, das Gehör betreffend
auditiv, høre-
auditivo, relativo ao ouvido e à audição
auf (außerhalb) der Dura mater, epidural
auf Adrenalin ansprechend, adrenerg
auf die Gefäßnerven bezüglich, vasomotorisch
auf ein Minimum senken, minimieren
auf eng begrenzten Ort beschränkt, lokoregionär
auf Erfahrung beruhend, empirisch
auf Magensafteinwirkung zurückgeführte Geschwulstbildung, Ulcus pepticum
"auf schnelles Erzielen einer""Vollwirkdosis"" ausgericht, Volldigitalisierung"
auf Sympathie beruhend, sympathetisch
Auf- und Umbau körpereigener Stoffe, Biosynthese
auf Wettbewerb beruhend, kompetitiv
aufbauend, anabol
Aufgeblasensein durch Gase, Emphysem(a)
Aufhebung einer Verbindung, Dissoziation
Auflagerung auf Zähnen, Dental plaque
Auflösung und Abbau von Knochensubstanz, Osteolyse
Aufnahme eines Stoffes, Inkorporation
Aufnahme in ein Krankenhaus, Hospitalisierung
Aufquellung bzw. Erweichung von Geweben, Mazeration
Aufrechterhaltung des sog. inneren Milieus des Körper, Homöostase
Aufsaugen, Absorption
Aufschwemmen von feinen festen Teilchen in einer Flüssigkeit, Suspension
Aufstoßen, Eruktation
auge ou pico do fluxo, do débito, pico do débito
Augenlidentzündung, Blepharitis
Augenwasser, Collyrium Acidi borici
Augenzittern, Nystagmus
augmentation anormale de l'épaisseur des os, hyperostose (f)
augmentation anormale du tonus musculaire, hypertonie (f)
augmentation de l'action d'un médicament par l'absorption d'un second, potentiation/potentialisation
augmentation de l'action d'un médicament par l'absorption d'un second, traitement des médicaments homéopathiques pour les activer
augmentation de volume d'un organe, hypertrophie (f)
augmentation du calibre des vaisseaux, vaso-dilatation (f)
augmentation du nombre de globules blancs (sang), leucocytose (f)
augmentation du taux des graisses dans le sang, hyperlipidémie / hyperlipémie
augmentation du volume de la rate, splénomegalie (f)
augmentation du volume du coeur, cardiomégalie (f)
augmentation du volume du foie, hépatomégalie (f)
augmentation du volume du sang circulant, hypervolémie (f)
augmentation du volume d'un organe élastique, distension (f)
augmentation du volume d'un organe, dilatation (f)
augmentation d'un type de globules blancs, éosinophilie (f)
augmentation excessive du potassium dans le sang, hyperkaliémie (f)
aumento anormal da diurese; doença caracterizada pela presença de açúcar na origina), diabetes
aumento anormal do tecido conjuntivo, fibrose
aumento da espessura da capa córnea da pele, hiperceratose
aumento da espessura do pêlo do corpo, hipertricose
aumento da pressão de O2 no sangue, hiperbárico
aumento da sensibilidade nervosa, hiperestesia
aumento da temperatura, acaloramento, hipertermia
aumento da tensão no olho, hipertonia
aumento da tensão, hipertensão
aumento das células eosinófilas no sangue, eosinofilia
aumento de lípidos no sangue, hiperlipidemia
aumento de O2 no sangue, hipercapnia
aumento del liquido nella calotta cranica, idrocefalo
aumento del numero di piastrine nel sangue, trombocitosi
aumento della colorazione della pelle, melanosi
aumento della densità della cavità chiusa con liquido, fibrosi cistica
aumento della eccitabilità, iperestesia
aumento della sensibilità al dolore, iperalgesia
aumento delle connessioni di un tessuto/organo, fibrosi
aumento delle dimensioni del fegato, epatomegalia
aumento delle ossa, iperostosi
aumento di frequenza delle pulsazioni cardiache, tachicardia
aumento do ácido úrico, hiperuricemia
aumento do desenvolvimento, hiperplasia
aumento do fígado, hepatomegalia
aumento do número de glóbulos brancos em circulação, leucocitose
aumento do tamanho do coração, cardiomegália
aumento dos fluidos no organismo, hipervolemia
aumento dos peitos, ginecomastia
aumento ed irregolarità delle pulsazioni cardiache, tachiaritmia
aumento exagerado do número de plaquetas no sangue, trombocitose
aura (f), signe avant-coureur d'une attaque, d'une crise d'épilepsie
aura, forløber til (epileptisk) anfald
aura-, øre-
aura, sensação no início de um acesso de doença
aura, sensazione premonitrice
Aura, Vorbotenerscheinung
aural, das Ohr betreffend
aural, relativo à aura, percebido pelo ouvido
auricolare, auricolare
auriculær, om øremuslingen
auriculaire, qui a rapport aux oreillettes et aux auricules du coeur
auricular, relativo à orelha; relativo a uma das câmaras superiores do coração
aurículo, átrio
aurikular, die Ohrmuschel betreffend
aus drei miteinander verknüpften Ringen bestehend, trizyklisch
aus Eiweiß und Lipiden bestehende Moleküle, Lipoprotein
Ausatmung, Exspiratio(n)
Ausbleiben der Entwicklung eines Körperteils, Aplasie
Ausbleiben der Regelblutung, Amenorrhoe
Ausbruch, Eruption
Ausbuchtung eines Blutgefäßes, Aneurysma
ausbündig, exzessiv
auscultação, auscultar (os ruídos produzidos no interior de um organismo) com o estetoscópio
auscultar (os ruídos produzidos no interior de um organismo) com o estetoscópio, auscultação
auscultation (f), auscultation
auscultation, auscultation (f)
auscultazione, auscultazione
Ausdehnung, Extension
ausência de movimento, acinese, acinesia
ausência de períodos menstruais, amenorreia
ausência o deficiência da tensão de um tecido ou órgão, atonia
ausência, perda momentânea do conhecimento
Ausfall, Defizit
Ausgang für Darm, Harn + Geschlechtsorgane, Kloake
Ausgleich, Kompensation
Auskultation, Abhorchen
auskultation, aflytning af organer for at oplyse sig om patientens tilstand
Ausschabung der Gebärmutter, Kürettage
Ausschabung, Abrasion
Ausschaltung von Umwelteinflüssen oder von Energie- und, Deprivation
Ausscheidung von Harnkristallen, Kristallurie
Ausscheidung, Elimination
Ausscheidung, Exkretion
ausschließlich, exklusiv
außer Kraft setzen, 1) ungültig machen, 2) entkräften
außerhalb der Menstruation auftretende Gebärmutterblu, Metrorrhagie
außerhalb der Niere, extrarenal
außerhalb der Pyramidenbahn, extrapyramidal
außerhalb der Zelle, extrazellulär
außerhalb des Körpers, extrakorporal
äußerlich, extern
Ausströmen,
Austreibungsfraktion, Ejektionsfraktion
auswählend, elektiv
Auswärtsdrehung der Hand bzw. des Fußes, Supination
Auswurf, Sputum
Auszehrung, Kachexie
Auszug, Extrakt
autoduplicação, réplica, replicação
autoimmun, gegenüber dem eigenen Organismus immun
autoimmun, om allergiske reaktioner over for organismens egne celleproteiner
autoimmun, se dit de maladies où l'organisme produit des anticorps nuisibles à ses propres tissus
autoimmune, autoimmune
auto-imune, reacção anormal do organismo contra um dos seus próprios tecidos
Automatism, unwillkürliche Funktionsabläufe
automatisme (m), automatisme
automatisme, automatisme
automatisme, automatisme (m)
automatismo, automatismo
autonom, selvstyrende
autonom, unabhängig
autonome, autonome
autonomo, autonomo
autónomo, independente, fora do controlo consciente
auxiliar, presenciar, ajudar, assistir
avaliação, avaliação
avec prolongation de l'effet, retard
avec prolongation de l'effet, retard (m)
avis (m), avis
avis, avis (m)
avitaminose, sygdom, der skyldes mangel på et vitamin
avortement (m), 1) I.V.G. - 2) fausse couche
avvicendamento, turnover
avviso, avviso
ayant besoin d'oxygène pour vivre (micro-organisme -), aérobie (a.
azia, sensação de calor no estômago, pirose
Azidität, Säuregrad
Azidose, Störung des Säure-Basengleichgewichts
azione che condiziona la volontà, induzione
azione dei farmaci nel corpo per un periodo di tempo, farmacocinetica
azoospermia, assenza di spermatozoi
azoospermia, mangel på sædceller
azoospermie (f), absence de spermatozoïdes dans le sperme
Azoospermie, Fehlen von Spermien im Ejakulat
azospermia, que não tem espermatóides
azotæmi, forøget indhold af nitrogenholdige stoffer i blodet
Azotämie, Vermehrung stickstoffhaltiger Endprodukte im Blut
azotemia, retenção no sangue de produtos azotados
azotémie (f), quantité d'azote du sang
äztliche Verordnung, Präskription
bacille (m), bacille
bacille pertussis (m), agent de la coqueluche
bacille, bacille (m)
bacille, bacillus
bacillo, genere di batteri
bacillus, bacille
Bacillus, stäbchenförmige Bakterien
bacilo, organismo microscópico em forma de filamento recto ou curvo
bactericida, que mata as bactérias
bactéricide (a et sm), (substance) qui détruit les bactéries
bacteriemia, presença de bactérias no sangue
bactériémie (f), présence de bactéries dans la circulation sanguine
bacteriológico, relativo ao estudo das bactérias
bactériologique, qui se rapporte à la bactériologie
bacteriostático, que impede o desenvolvimento das bactérias
bactériostatique (a et sm), qui empêche la multiplication des micro-organismes
bacteróide,
bactéroïde, type de bactérie(s)
bækken-, pelveo
bag brystbenet, retrosternal
bag øjeæblet, retrobulbær
bagud, posterior
Bahn des Nervensystems, Tractus
baixa de temperatura, hipotermia
bakteriæmi, bakterier i blodet
Bakteriämie, Vorhandensein von Bakterien im Blut
baktericid, bakteriedræbende middel
bakterie eller svamp, som lever af organiske stoffer, saprofyt
bakterie som ødelægger penicillins virkning, penicillinase
bakterie-, bakteroid
bakterieart med ægte forgreninger, mykobakterium
bakteriedræbende middel, antibakteriel
bakteriedræbende middel, baktericid
bakteriefri, aseptisk
bakterielle Entzündung des Nierenbeckens, Pyelonephritis
bakterientötende Substanz, Bakterizid
bakterier i blodet, bakteriæmi
bakterievæksthæmmende (middel), bakteriostatisk/bakteriostase
bakteriologisch, die Wissenschaft von Bakterien betreffend
bakteriologisk, angående bakterier
bakteriostatisch, keimhemmend
bakteriostatisk/bakteriostase, bakterievæksthæmmende (middel)
Bakterizid, bakterientötende Substanz
bakteroid, bakterie-
bakteroid/Bakteroides, eine Bakterienart
balanite (f), inflammation de la muqueuse du gland de la verge
balanite, infiammazione del pene
balanite, inflamação da glande do pénis
balanitis, betændelse af huden på glans penis
Balanitis, Entzündung der Eichel
Band, Ligament
banho por duche, jacto
bark, cortex
bark-, cortical
barreira, obstrução
barriera, barriera
barrière (f), barrière
barriere, barriere
barrière, barrière (f)
barriga de água, hidropisia da cavidade abdominal, hidroperitoneu, ascite
barriga, ventre, abdómen
barsel, indtil 6-8 uger efter fødsel, puerperium
barselflåd, udflod i 3 - 6 uger efter fødsel, lokkier
basal-, basal-
basal, Basis-,
basal, situado junto de uma base, normal
basale, vicino ad una base
basé sur l'observation (du malade), clinique (a et sf)
base, alkaloid
base, base
Base, chem. Verbindung, die von anderen Stoffen Protonen über nehmen kann
base, substância básica, substrato
base, substância que forma sal combinada com um ácido; veículo neutro de um medicamento; superfície ou parte inferior de um órgão
baseado em ensaios, experimental
baseado na experiência, empírico
baseophobning i organismen, alkalose
Basis-,, basal
Basisimpfung, erste Impfung
basisk, d.v.s. pH-værdi under 7, alkalisk
bassa funzione gonadi; ritardo dello sviluppo sessuale, ipogonadismo
battement du coeur, des artères, pulsation (f)
battericida, battericida
batteriemia, presenza di batteri nel sangue
batterioide, come un batterio
batteriologico, batteriologico
batteriostatico, che impedisce la moltiplicazione di batteribatteriostatico
battito non normale del ventricolo (cuore), torsade de pointes
Bauch, Abdomen
bauchige Glasflasche mit langem, engem Hals, Phiole
Bauchwassersucht, Aszites
bedeutend, signifikant
bedømmelse, evaluering
bedøvelse, anæstesi
bedøvelses-(middel), anæstetisk/anæstetika
bedøvelsestilstand som følge af behandling med neuroleptika (=antipsykotisk lægemiddel), neuroleptanalgesia
bedøvende (middel), narcotika/narkotisk
bedring, rekonvalescens
bedring, remission
Befall mit Menschenläusen, Pedikulose
befolkning, population
befrugtning, conceptio
befrugtning, impregnering
befrugtningsform hos f.eks., konjugation
begleitend, konkomitierend
begrænset område, hvorfra nervesmerter kan udløses, trigger zone
begyndende, initial
behandling hvorunder kun et lægemiddel anvendes, monoterapi
behandling med antibiotika (stof, dannet af mikroorganismer, som dræber/hæmmer andre mikroorganismer), antibioterapi
behandling med et givet lægemiddel hvoraf alle patienter får samme dosis uafset deres vægt, standard dosis
behandling med flere medikamenter, polyterapi
behandlingsforsøg, hvor hverken læge eller patient ved, hvilken behandling, der gives, dobbelt blind
Behandlung mit nur einem Medikament, Monotherapie
Behandlung mittels Chemotherapeutika, Chemotherapie
beholder/smittebærer, reservoir/reservoirvært
bei Annäherung an das Bewegungsziel erfolgendes Zittern, Intentionstremor
beidseitig, bilateral(is)
Beischlaf, Koitus
beneficiário, recipiente
benefico per il cuore, cardiotonico
benign, godartet
benigne, gutartig
benigno, benigno
benigno, de pouca gravidade
bénin, non malin
Benommenheit mit Schläfrigkeit, Somnolenz
Beobachtung, Observation
Bereitung eines Arzneimittels, Präparation
Beruhigungsmittel, Sedativum
Beruhigungsmittel, Tranquilizer
beschützend, protektiv
Beschwerden bei Vergrößerung der Vorsteherdrüse, Prostatahypertrophiesyndrom
Besessenheit, Obsession
bestanddel, komponent
Bestandteil einer Arznei, der die Wirkung des Hauptmit, Adjuvans
Bestandteil, Komponente
Bestreben von Molekülen miteinander eine chem. Bindung einzugehen, Affinität
besvimelsesanfald, synkope
Beta-(Rezeptoren)blocker, Mittel, die selektiv die Reaktion der Betarezeptoren
betablocante,
beta-bloccante, farmaco che induce un blocco adrenergico (v.
beta-blokker, stoffer, som blokerer betareceptorerne (hjerte og bronchiesystem) i det sympatiske (hvor adrenalin frigøres) nervesystem
bêta-bloquant, médicament utilisé dans le traitement de l'hypertension
betændelse af flere nerver, polyneuritis
betændelse af huden på glans penis, balanitis
betændelse af kar, vasculitis
betændelse af næseslimhinden, rhinitis
betændelse af næsesvælget, rhinopharyngitis
betændelse af øjenlågsrandene, blepharitis
betændelse af regnbuehinden, iritis
betændelse af slimhinden i munden, stomatitis
betændelse i æggeleder og -stok, adnexitis
betændelse i æggeleder(ne), salpingitis
betændelse i blærehalskirtlen (p.g.a. bakterier), prostatitis
betændelse i blod- eller lymfekar, angiitis
betændelse i bronkier og lungevæv, bronchopneumoni
betændelse i de små luftfyldte hulrum i knoglen bag øret, mastoiditis
betændelse i eller irritation af spiserøret, esophagitis
betændelse i en sene, tendinitis
betændelse i et hulorgan, ofte tyktarmen, diverticulitis
betændelse i fedtvævet under huden, panniculitis
betændelse i flere led, polyarthritis
betændelse i hårsæk, folliculitis
betændelse i huden, dermatitis
betændelse i hvirvelsøjlen, spondylitis
betændelse i led og tilgrænsende knogle, osteoarthritis
betændelse i lymfekirtel, adenitis
betændelse i mandel, tonsillitis
betændelse i nyre og nyrebækken, pyelonephritis
betændelse i øjets årehinde, uveitis
betændelse i ørespytkirtel, parotitis
betændelse i regnbuehinde og indre øjenmuskel, iridiocyclitis
betændelse i skede og ydre kønsdele, vulvovaginitis
betændelse i slimsæk, bursitis
betændelse i tandfordybning, alveolitis
betændelse i vævet omkring et led, periarthritis
betændelse i venevæg i forbindelse med trombedannelse, thrombophlebitis
betændelse med pusansamling i legemshule, empyem
betændelse under og omkring negl, paronychion
betændelseshæmmende middel, antiflogistika
betændelsesvæske, exudat
betændt, septisk
beta-mimetico, che stimola i ricettori adregernici beta
betamimético, substância que imita a acção dos receptores adrenérgicos B
betamimetika/betamimetisk, (stof) som påvirker betareceptorerne (hjerte og bronchiesystem) i det sympatiske nervesystem (hvori adrenalin frigøres)(pop)
Beta-Mimetikum, Mittel, die selektiv die Reaktion der Betarezeptoren
bêtamimétique (a)?, qui a le même effet qu'un bêtabloquant
betäubend, anästhetisch
betäubend, narkotisch
Betäubung, Anästhesie
Bettnässen, Enurese
bevægelighed, mobilitet
bevægelses-, kinetisk
bevægelsesforstyrrelse af hele legemet med rokkende og vridende bevægelser af kroppen, akathisia
bevægelsesforstyrrelse, dyskinesia
bevægelsessløvhed, inerti
bevægelsesuro, chorea
bevægemuskel eller -nerve, motor
bewahrend, konservativ
Beweglichkeit, Mobilität
Bewegung betreffend, kinetisch
Bewegungslosigkeit, Stupor
Bewegungsstörung, Athetose
Bewegungsvermögen, Motilität
bexigas da vaca, varíola bovina
bifasico, a due fasi
bifásico, que tem duas fases
bifasisk, tofase-
bihulebetændelse, sinusitis
bilateral(is), beidseitig
bilateral, com dois lados, relativo a dois lados
bilateral, dobbeltsidig
bilatéral, qui a deux côtés/se rapporte à -
bilaterale, bilaterale
Bildung von Ionen, Ionisation
Bildung von roten Blutkörperchen, Erythro(zyto)poese
biliaire, qui se rapporte à la bile
biliär, Gallen-
biliar, relativo à vesícula biliar e ao fígado
biliare, della bile
biliaris, galdestens-
Bindehautentzündung, Konjunktivitis
Bindehauterkrankung, Trachom
bindehinde- og hornhindebetændelse, keratoconjunctivitis
bindehindekatar, conjunctivitis
Bindemittel, Hülle einer Arznei, Trägersubstanz
bindevævsforhærdning af organ, fibrose
binding, adsorptio
binding, fiksation
Bindung von Wasser an chem. Substanzen, Hydration
binyrebarksteroid (=hormon) med virkning på saltstofskiftet, mineralokortikoid
Bioäquivalent, Arzneiformen mit gleicher Bioverfügbarkeit
Bioavailability, Bioverfügbarkeit
biochemisch, von der Chemie der Lebensvorgänge und der lebendigen
biochimico, biochimico
biochimique, qui se rapporte à la biochimie
biodegração, procedimento que transforma sistemas vivos em substâncias químicas nocivas
biodégradation (f), dégradation de certaines substances par des organismes vivants
biodegradazione, biodegradazione
bio-disponibilidade, medida de actividade de um medicamento ingerido
biodisponibilità, biodisponibilità
biodisponibilité (f), efficacité biologique d'un produit pour l'organe cible
bioéquivalent (a), disposant de la même efficacité
bioequivalent, med samme biotilgængelighed som andet middel
bioequivalente, bioequivalente
bio-equivalente, fármaco com potência e efeito similares a outra
biokemisk, biokemisk
biologico, biologico
biológico, biológico
biologique, biologique
biologisch, biologisch
biologischer Abbau(-barkeit),
biologisk aktive fedtsyrer, prostaglandin
biologisk nedbrydelighed, biologisk nedbrydelighed
biologisk, biologisk
biopsi, biopsi
biopsia, diagnóstico através da remoção de uma porção do tecido vivo para exame
biopsia, rimozione ed esame di un tessuto
biopsie (f), biopsie
biopsie, biopsie (f)
Biopsie, Entnahme von Gewebe
bioquímico, relativo à química dos processos vitais e organismos vivos
biosintesi, sintesi biologica
biossíntese, elaboração de um produto por um organismo vivo
biosyntese, biosyntese
biosynthèse (f), formation par les organismes vivants de molécules chimiques
Biosynthese, Auf- und Umbau körpereigener Stoffe
biotilgængelighed, lægemiddels tilgængelighed for målvævet
biotransformação, transformação química de um composto no organismo
biotransformation (f), biotransformation
biotransformation, biotransformation (f)
Biotransformation, Wandlung eines Stoffes durch Stoffwechselvorgänge
biotransformering, et stofs kemiske ændringer inden i organismen
Bioverfügbarkeit, Bioavailability
biphasé, concernant deux courants monophasés
biphasisch, mit 2 Phasen
bisogno impellente di urinare, tenesmo vescicale
bivirkning, bivirkning
blærebetændelse, cystitis
blåfarvning af hud og slimhinder, cyanose
blåfarvning af ydre dele af legemet (f.eks., akrocyanosis
Blähsucht, Meteorismus
blandbar, miscibel
blandet af slim og pus, mucopurulent
Blase, Zyste
Blasenspeigelung, Zystoskopie
blasig, bullös
blaue Verfärbung der Körperenden, Acrocyanosis (haemopathica)
Blaufärbung der Haut, Zyanose
blefarite, infiammazione delle palpebre
blefarite, inflamação das pálpebras
blépharite, inflammation de la paupière
Blepharitis, Augenlidentzündung
blepharitis, betændelse af øjenlågsrandene
blessure (f), ?
bleu, ecchymose, contusion (f)
bleuissement de la peau, cyanose (f)
bleuissement des mains et des pieds, acrosyanose (f)
blister, blister
Blisterpackung, Klarsichtpackung
blisterpakning, blisterpakning, form for emballage
blisterpakning, form for emballage, blisterpakning
blocage (m), blocage
blocage, blocage (m)
blocco, blocco
Block, Unterbrechung einer Leitung
blodansamling (under huden), hæmatom
bloddannende, hæmopoietisk
bløde, ikke forbenede partier på fosters og nyfødtes kranium, fontanella
blodets bevægelse i de mindste blodkar, mikrocirkulation
blodforgiftning, septicaemia
blodgennemtrængning, hæmoperfusion
blødgørende, blødgørende
blodmangel betinget af nedsat eller ophævet funktion af knoglemarven, anaemia aplastica
blodmangel, anæmi
blødning uden for menstruationsperiode, metroragi
blødning, haemorrhagia
blodopkastning, haematemese
blodopspytning fra lunger eller bronkier, hæmoptyse
blodprop bestående af løsreven del af trombe, der med blodstrømmen føres til anden del af legemet og sætter sig fast, tromboembolisme
blodstandsning, haemostasis
blodsygdom, hæmopathia
blodtryksnedsættende middel, antihypertensiva
blodtrykssænkende, hypotensiv
blodudtrædning under huden, ekkymose
blodvæskens proteinstoffer (d.v.s. albumin, globulin og fibrinogen), plasmaprotein
blokade, blokade
bloqueio, bloqueio
Blutandrang, Kongestion
Blutarmut infolge Störung der Blutbildung, aplastische Anämie
Blutarmut, Anämie
Blutbewegung in den Kapillaren, Mikrozirkulation
blutdrucksteigernd, vasopressorisch
Blutgefäße betreffend, vaskulär
Bluthusten, Hämoptoe
Blutleere, Ischämie
Blutpfropf, Thrombus
Blutpfropfbildung, Thrombose
Blutpfropfen lösendes Mittel, Thrombolytikum
Blutung, Hämorrhagie
Blutübertragung, Transfusion
Blutvergiftung, Sepsis
Blutvergiftung, Toxämie
blutzuckersenkendes Mittel, Antidiabetikum
Bodensatz, Sediment
bøjning, fleksion
bolha, pequeno tumor, ampola
bolloso, caratterizzato da bolle
bolo iniezione, iniezione di farmaco(i) in grande quantità
bolsa membranosa que contém o líquido amniótico onde flutua o bebé, âmnio
bolus injectio, lægemiddelform, hvor en stor dosis indsprøjtes én gang
Bolusinjektion, intravenöse Schnellinjektion
borborigmo, ruído no ventre pela deslocação de gases
borborigmo, rumore dovuto a gas negli intestini
borborygme (m), gargouillement
borborygmi, maverumlen p.g.a. luft i tarmene
Borborygmus, kollernde Geräusche im Darm
børnelammelse, poliomyelitis
borsite, infiammazione di una borsa
børstesøm, mikrovilli
bouffée de chaleur (f), bouffée de chaleur
bouffée de chaleur, bouffée de chaleur (f)
bourrelet dur de la peau (au niveau d'une cicatrice), chéloïde (f)
bouton, papule (f)
bösartig, maligne
bösartige Erkrankung der weißen Blutzellen, Leukämie
bösartige Geschwulst, Karzinom
bösartige Geschwulst, Sarkom
bradicardia, rallentamento del battito cardiaco
bradicardia, ritmo cardíaco lento
bradicinesia, anormale rallentamento dei movimenti
bradicinesia, lentidão dos movimentos
bradipnea, anormale rallentamento della respirazione
bradipneia, ritmo respiratório lento
bradycardia, langsom hjertevirksomhed, under 55 slag i minuttet
bradycardie (f), rythme cardiaque anormalement lent
Bradycardie, langsame Herzschlagfolge
bradykinesia, unaturligt langsom bevægelse
bradykinésie (f), lenteur anormale des mouvements
Bradykinesie, Verlangsamung der Bewegungsabläufe
bradypnée, respiration anormalement lente
bradypnø, langsommere vejrtrækning end normalt
Bradypnoe, verminderte Atemfrequenz
brækmiddel, emetica
brandbyld, anthrax
brat, abrupt
Brechmittel, Emetikum
bredspektret, bredspektret, bruges om antibiotika, som er virksom modmange bakterier
bredspektret, bruges om antibiotika, som er virksom modmange bakterier, bredspektret
Breitspektrum-, Breitspektrum-
bringe i væskebalance, rehydrering
bristelse af røde blodlegemer, hæmolyse
bristning, ruptur
brok, hernia
bronche (f), bronche
bronche, bronche (f)
bronchectasie / bronchiectasie, dilatation (pathologique) des bronches
bronchial, die Bronchien betreffend
bronchiale, di uno o più bronchi
bronchiedilatation, bronkieudvidelse
bronchiekonstriktion, bronkieforsnævring
Bronchiektase, Erweiterung der Bronchialäste
bronchiettasia, dilatazione cronica dei bronchi
bronchique, qui se rapporte aux bronches
bronchite (f), bronchite
bronchite, bronchite
bronchite, bronchite (f)
bronchitis, bronkitis, betændelse i bronkiernes slimhinder
Bronchitis, Entzündung der Bronchien
bronchoconstriction (f), rétrécissement des bronches
bronchodilatation (f), dilatation des bronches
Bronchodilatation, Erweiterung verengter Bronchien
Bronchokonstriktion, Verengung der Bronchien
bronchopneumoni, betændelse i bronkier og lungevæv
bronchopneumonie (f), bronchopneumonie
bronchopneumonie, bronchopneumonie (f)
Bronchopneumonie, Lungenentzündung
bronchopulmonaire, bronchopulmonaire
bronchopulmonal, angående lunger og bronkier
bronchopulmonal, Lungen-
bronchospasme (m), contraction spasmodique des bronches
bronchospasmus, krampagtig sammentrækning af bronkialmuskulaturen
Bronchospasmus, Krampfzustand der Bronchialmuskulatur
Bronchus, Äste der Luftröhre
bronchus, bronkie, luftrørets forgreninger i lungerne
bronco, bronco
broncoconstricção, contracção dos brônquios
broncocostrizione, broncocostrizione
broncodilatação, dilação dos brônquios
broncodilatazione, broncodilatazione
bronco-espasmo, espasmo dos brônquios, asma
broncopneumonia, pneumonia dos brônquios
broncopolmonare, broncopolmonare
broncopolmonite, broncopolmonite
broncopulmonar, relativo aos brônquios e pulmões
broncospasmo, broncospasmo
bronkial, bronkial, om luftrørets forgreninger i lungerne
bronkial, om luftrørets forgreninger i lungerne, bronkial
bronkie, luftrørets forgreninger i lungerne, bronchus
bronkiectasia, udvidelser af bronkierne
bronkieforsnævring, bronchiekonstriktion
bronkieudvidelse, bronchiedilatation
bronkitis, betændelse i bronkiernes slimhinder, bronchitis
bronquectasia, dilatação patológica dos brônquios
bronquial, brônquico, dos brônquios
brônquico, dos brônquios, bronquial
brônquio, brônquio
bronquite, inflamação dos brônquios
Bruch, Hernia
bruciore in corrispondenza dello stomaco e dell'esofago, pirosi
brûlure épigastrique, pyrosis (m)
brusco, brusco
bryst(kirtel)-, mammær
bryst(kirtel)betændelse, mastitis
bucal, relativo à boca, oral
buccal, kind-
buccal, qui se rapporte à la bouche
buccal, zur Wange gehörend
buccale, della bocca
buccale, orale
buccofaringeo, relativo alla bocca ed alla faringe
buccopharyngal, mund-og-svælg-
bucco-pharyngé, se rapportant à la bouche et au pharynx
bucofaríngeo, relativo à boca e à garganta
bughindebetændelse, peritonitis
bugspytkirtelbetændelse, pancreatitis
bugvattersot, væskeansamling i bughulen, ascites
bukkopharyngeal, die Wange und den Rachen betreffend
bulbær, om den forlængede rygmarv, d.v.s. mellem rygmarven og hjernen
bulbaire, qui se rapporte à un bulbe
bulbar, relativo ao bolbo (raquidiano)
bulbär, zwiebelförmig
bulbare, relativo ad un bulbo
bulleux, qui se rapporte à une ampoule, une cloque
bulløs, med blæredannelse
bullös, blasig
buloso, com bolhas ou ampolas
bundfældning, sedimentering
bundfald, sediment
bursite (f), inflammation des bourses séreuses des articulations
bursite, inflamação de uma bolsa
bursitis, betændelse i slimsæk
Bursitis, Schleimbeutelentzündung
byld, absces
cabeça de água, hidrocefalia
cachessia, cattiva salute generale
cachexia, tilstand af svær afmagt og generel degeneration (som følge af f.eks.
cachexie (f), maigreur extrême
cadência rápida do ritmo do coração; arritmia rápida, taquiarritmia
caillot de sang, thrombus (m)
calcemia, nível de cálcio no sangue
calcémie (f), taux de calcium dans le sang
calcificação, degenerescência calcária, infiltração calcária
calcificatio, forkalkning
calcification (f), 1) formation des os - 2) durcissement d'une artère, d'une articulation
calcificazione, calcificazione
cálcio nas urinas, calciúria
calciuri, kalk i urinen
calciúria, cálcio nas urinas
calciuria, presenza di calcio nell'urina
calciurie (f), taux de calcium dans l'urine
calcoli alle vie biliari, colelitiasi
calcoli nei reni, nefrolito
calcolo II, tartaro
calcolo, calcolo
calcul, calcul
calcul, néphrolithe (f)
cálculo renal, cálculo do rim, nefrólito
cálculo, depósito calcário (nos dentes)
cálculo, pedra
calculus dentalis, tandsten
calculus, sten
calmant, sédatif (a et sm)
calmante do sistema nervoso, neuroléptico
calmante, anódino, paregórico, sedativo
calme, quiescent
calvizia, alopecia
camada superficial,
cambiamento del battito cardiaco, aritmia
cambiamento prematuro della posizione di un organismo, extrapiramidale
cambiamento, mutazione
cambio di un test sierologico da negativo a positivo, sieroconversione
canal (m), canal, conduit
canal, conduit, canal (m)
canal, conduto
cancérigène, cancérogène, qui peut provoquer un cancer
cancerogeno, cancerogeno
canceroso, neoplásico, neoplástico
candidíase, infecção por fungo do género Candida
candidiasi, infezione con un fungo particolare
Candidiasis, Pilzerkrankung
candidiasis, trøskesvamp
candidose (f), infection causée par un champignon (candida)
cannula, condotto
cânula, tubo utilizado em cirurgia
canule (f), tube creux
capa interna que reveste as cavidades cardíacas e os vasos sanguíneos e linfáticos, endotélio
capable de provoquer des mutations, mutagène
capacidade de contracção, contractibilidade
capacidade vital, /volume de gás que pode expulsar-se dos pulmões
capacidade, lotação, potência
capacità di diventare più corto (in seguito a stimolo), contrattilità
capacità di reagire agli stimoli luminosi, fotosensibilità
capacità di spostarsi spontaneamente, motilità
capacità vitale, capacità vitale
capacità, capacità
capacité (f), capacité
capacité, capacité (f)
capilar, pertencente ao cabelo, filiforme
capillaire, 1) qui se rapporte aux cheveux, qui se rapporte à la capillarité - 2) vaisseau sanguin très fin, petite veine
capillare, uno dei piccoli vasi sanguigni
caquexia, perda do peso e enfraquecimento físico
caractère d'une voix ranque, raucité (f)
caractérisé par des convulsions dues à une exagératioin des réflexes, clonique
caractérisé par la présence de macules et de papules, maculo-papuleux
caractérisé par la présence de pustules, pustuleux
caracterizado por pequenos nós sólidos, nodoso
caratterizzato da bolle, bolloso
caratterizzato da normale pressione o tensione, normotensivo
caratterizzato da tensione troppo bassa, ipotensivo
caratterizzato da una formazione simile a membrana, pseudomembranoso
caratterizzato dalla contrazione della pupilla, miotico
carboidrato, carboidrato
carboidrato, hidrato de carbono
carcinogen, kræftfremkaldende
carcinogénico, que provoca o cancro, cancerígeno
carcinom, kræft i epitelvæv (=hudlag over hud og slimhinder)
carcinoma, crescita di cellule maligne
carcinoma, tumor maligno, cancro, câncer
carcinome (m), tumeur maligne
carcinome, épithélioma (m)
cardiaco, relativo al cuore
cardíaco, relativo ao coração
cardiacus, hjerte-
cardiaque, cardiaque
cardiogen, stammende fra hjertet
cardiogénico, que é consequência de uma deficiência do coração
cardiogeno, originato nel cuore
cardiologico, cardiologico
cardiológico, cardiológico
cardiologique, cardiologique
cardiomegali, forstørrelse af hjertet
cardiomegália, aumento do tamanho do coração
cardiomegalia, eccessivo volume del cuore
cardiomégalie (f), augmentation du volume du coeur
cardiomiopatia, malattia cardiaca primaria spesso oscura
cardiomiopatia, transtorno crónico que afecta o músculo cardíaco
cardiomyopathi, sygdom i hjertemuskulaturen
cardiomyopathie (f), maladie du muscle cardiaque
cardiopathi, hjertesygdom
cardiopathie (f), maladie de coeur
cardiopatia, doença do coração, enfermidade do coração
cardiopatia, qualsiasi disordine del cuore
cardiopolmonare, cardiopolmonare
cardiopulmonær, hjerte-og-lunge-
cardiopulmonaire, qui se rapporte au coeur et aux poumons
cardiopulmonar, relativo ao coração e pulmões
cardiorespiratoire, qui se rapporte au coeur et à la fonction respiratoire des poumons
cardiorespiratorio, cardiorespiratorio
cardiorespiratório, relativo ao coração e à respiração
cardiorespiratorisk, hjerte-respiratorisk
cardiosélectif, qui agit davantage sur le coeur que sur d'autres tissus
cardioselektiv, hjertevalgt, d.v.s. med større aktivitet på hjertevæv end andre væv
cardioselettivo, cardioselettivo
cardiosselectivo, que age só no coração
cardiotoksisk, cardiotoksisk, giftigt for hjertet
cardiotoksisk, giftigt for hjertet, cardiotoksisk
cardiotonico, benefico per il cuore
cardiotónico, que estimula o coração
cardiotonique (a et sm), (médicament) qui augmente la tonicité du muscle cardiaque
cardiotonisk/cardiotonika, lægemiddel med styrkende virkning på hjertet
cardiotossico, nocivo al cuore
cardiotóxico, tóxico para o coração
cardiotoxique (a et sm), qui exerce une action toxique sur le coeur
cardiovascolare, cardiovascolare
cardiovasculaire, qui se rapporte au coeur et aux vaisseaux sanguins
cardiovascular, relativo ao coração e vasos sanguíneos
cardiovaskulær, hjerte-kar-
careca, calvície, calva, alopecia
carência, deficiência
carente ossigenazione del sangue, ipossiemia
carenza di ferro, carenza di ferro
carenza, deficienza
carico di rottura nominale, precaricare
carie (dentaire), carie (f)
carie (f), carie (dentaire)
carie, carie